Krajina u nas F. Halas Pran^rem je nebe toho kraje do spénku müra nedoëkavë prilétó na kalvariich bez krlzü koral jerabin se usazuje Jen na hlavy dëtf ücta svëtel pada v okruzl své nevinnosti tise spi bloudi chodec tiskna k srdci hada Pysn# ëern^ küfe chodi po obioze z rzivé hrivy vlsf barvy zemrelé èerna rüze samé saze Maliëka ve iïalkach prikrëené kridla oskubanó za osküvost ramfnek se stydf stinem kourfi poplasena Je to du§e toho kraje hlad snü ji z oëf civf zivot je tu otocenfm na patóch vsichni jsou snem smrti slzam se jen divi V rosniëky zakleté princezny u potokft pomnënky si jl stfn tygrü je lovl v rókosinóch ditky na své krëky zavëiuji jedovaty némel z obili O Leninovi armady, rolnïka ze vzdaleného venkova, ko- vodëlnika. Z nahodné rozmluvy s vesnickou starenkou uhodl puls hnuti rolnlkü. Na pod- kladë dotaznikü dëlnika ve schüzi vidël a ci- til, jakymi cestami se ubïraji myslenky dél- nické tridy, jeho oei vidëly obraz zivota mi- lionü, obraz tridmeh vztahü v celé nezmër- né risi. Lenin mël zvlastni dar s lidmi mlu- vit, tak blizce a tak intimnë k lidem pristu- povat, ze mu vsechny své pochyby, strasti a prani otevrenë projevovali. Pro kazdého mël Lenin zvlastni ree. Zatim co nepratele dël- nické tridy vsi silou své duse nenavidël, byl N. Bucharin Je torau jiï pët let, co je mrtev Lenin; at iije leninisraus! Co ucinilo Lenina genialnim vüdcem mili- onovych mas? Predevsim jeho neobycejnë jemny cit pro potreby mas. Zdalo se, jakoby Lenin mël pozoruhodny sesty smysl, kter^ mu umoznoval jemnym sluchem vnimati, jak proudi myslenky v hlavach nescetnych mas pracujicich. Jako mélokdo umël nasloucha- ti, trpëlivé a pozornë vyslechl vojaka staré

Red cs | 1929 | | page 19