RUSKO V C R A A ONES LITERARNI NOVINKY: KNIHKUPECTVI ODEON Vsechny zde uvedené knih y i jiné doda hned po vyjiti JAN FROMEK, PRAHA III., VITÉZNA TR. 11 - Telefon 455-0-0 POZORUHODNA KNIHA O RUSKU PRAVÉ VYSLA! 208 stran, brozované Kc 26--. Obalka Fr. Halase. Na skladé u vsech radnych k n i h k u p c neb primo v NAKLADATELSTVl VACLAV PETR, PRAHA II., LÜTZOWOVA 27. Americti basnlci. Vybor. Pfel. A. Vanë- cek. Kë 19.50. F. Bacon: Vybrané essaye. Kë 4. H. de Balzac: Vasen na pousti. Kë 15. J. Bednar: Harmonismus. Kë 15. G. Boccacio: Dekameron. Ilustr. R. de Hooghe. Tri dily. Kë 72. M. Bulgakov: Osudna vejce. Kc 16. E. F. Burian: Cernosské tance. Ilustr. Kë 15.pro odb. Redu Kc 12 K. Capek: Hovory s T. G. Masarykem. Kë 20.—. K. Capek: Krakatit. Kc 35. K. Capek: Povidky z jedné kapsy. Kc 30.—. Dorsenne: Citovy iSivot Pavla Gaugina. Kc 18.—. L. O'Flaherty: Udavaë. Kc 30. A. France: Vzpoura andëlü. Kc 15. W. Goethe: Faust. Preklad Ot. Fische- ra. Kc 60. J. St. Guth-Jarkovsky: Pamëti I. dil. Kc 22.—. Herondas: Mimiamby. Kë 26. H. Ibsen: Komedie lasky. Kc 20. V. B. Ibanëz: Romanopiscova cesta kolem svëta. Tri dily. Kc 84.Ilustr. J. Keats: Basnë. Kc 20. B. Muir: Modry pavilon. Kë 18. I. Olbracht: Anna proletarka. Kë 35. Palle: Za 44 dni kolem svëta. Kë 25. A. Rodin: Umëni. Ilustr. Kc 16.50. R. Rolland: Okouzlena duse. 4 dily. Kë 120.—. R. Rolland: Jan Krysto*. II. dil, Jitro. F. Salten: Bambi. Osudy srnëi rodiny z lesü. Kë 20. Sapper: Cerna rota. Kë 25. F. Sramek: Prvnich jedenadvacet. Kë 30.—. V. Srobar: Oslobodené Slovensko. Kë 60.—. Tisic a jedna noc. Sesit 1. Kë 18. ZoscenkoSibal Gryska. Kë 16. revolve Dr. K. Velemlnskf- Z OBSAHU: Po prvni revoluei: Na ruské zeleznici Po revoluei V srdci Ruska Ruska prirozenost Rusti lidé Ozbrojené moe Mësto a venkov Ve vsi u Tolstého V ruskych Skolach Tretakovska galerie P o d r u f> Po dvaceti letech Lidé v Moskvë Drobni lidé na uliclch Denni potreby Leningrad Kus Ukra.jiny Nynèjsi vesnice Oslavy Tolstého Kulturni potfeby Ruska mladez Knihy, noviuy ajejich ètenaii Park kultury a oddechu Ruska divadia Politické pozadi sovëtské Doba prerodu Rudy primitivismus Bolsevici Policejni rezim Rusko a eizina Rusko a Ceskoslovensko Nase vztahy k Rusku Teleton 349-1-9. VSecka prava prekladu i pretisku clanku a reprodukce vyobrazeni vyhrazena redakci ReDu. Citovanl dovoleno ien s vyslovnym uiwdenim p ram ene Za podepsané prlspënky odpovidaji aulori, za anoni/mni ci éifrovanë redakce. ZA REDAKCI ODPOVlOA KAREI TEIGE. Za insertni cast listu odpovlda vyda- vatelstvi- Tiskne knihtiskarna Orbis, Praha XII, Fochova 62. Stocky R. Pejsa a spol. Ceské Bnde'jonice L'ïivani novinovych znamek povoleno v^nosem ministerstva post a telegrafü i. j. 224.887/VIT. 27. 1929.

Red cs | 1929 | | page 36