revue der reclame WEEKEDITIE Wat de Revue passeert G.v.R.-voorzitter: 'T.v.-reclame rond journaal onverantwoord systeem' Jury reclamefilmprijzen: 'Medium film biedt meer mogelijkheden' WOENSDAG 3 JUN11964 /ijftiende Reclamefilmdag Genootschap voor Reclame Felle kritiek aan adres van /ARA-voorzitter Burger 'Verloop in ons vak is m.i. abnormaal groot' Expositie '50 Beste 1962' rolgende week in Maasstad Reclameverenigingen en -kringen sluiten seizoen Twee gelijkwaardige bekroningen toegekend: North State en Simca Typografieprijzen van stad Amsterdam toegekend Twee Belgen winnen bezoek aan I.A.A.-congres New York I* JUNI W ,r m mm JLL - i E 47 TWEEDE JAARGANG Nr. 22 Voor een verantwoorde benutting van de zend- ijd zal het onverantwoord zijn de reclame om iet nieuws heen op een hoop te laten vegen'. Jeze niet mis te verstane woorden uitte de voor atter van het Genootschap voor Reclame, jhr. IV. van Andringa de Kempenaer, vorige week rijdag in het Flora-theater te Amsterdam, toen ■ij in zijn openingsrede van de vijftiende G.v.R.- eclamefilmdag sprak over de komst van de re- :lame in de Nederlandse televisie. Wij hoeven ons op het ogenblik minder druk e maken over de vraag 'of er reclame in de elevisie komt. dan wel over de vraag 'hoe' deze eclame op het scherm zal verschijnen'. Hier- iver merkte de Genootschapsvoorzitter op, dat vanneer ook in ons land de dag zou aanbre ien, dat dit machtige medium voor de reclame :al worden opengesteld 'onze grote en zware 'erantwoordelijkheid tegenover zowel het za kenleven als de consument met zich meebrengt, lat wij onze terzake absoluut onmisbare dien ten alleen dan bereid zullen zijn te verlenen, ils wij ons professioneel volledig achter het ten- lotte uit de bus komend systeem zullen kunnen itellen. Het zou ons niet sieren wanneer zij ge- ijk zouden krijgen die veronderstellen, dat wij erwille van de smeer wel likken aan iedere landeleer aldus de heer Kempenaer. 'Het zal nisschien een moeilijk haalbare trek worden, naar toch geloof ik, dat het ons op langere ncht geen goed zal doen op dit belangrijke punt e marchanderen met onze vaktechnische ver asten. En dat nog geheel afgezien van het feit, lat bij de keuze van een dergelijk fout systeem i.e. de reclame op een hoop om het nieuws ïeen) in de practijk zoals steeds de wal het chip zal blijken te keren', fevoren had de Genootschapsvoorzitter een fel irotest aangetekend tegen een door de voorzit- er van de VARA, mr. J. Burger, verkondigde telling dat een mogelijke financiering uit re- iamegelden van overigens geheel onafhanke- ijke programma's eenvoudig als boerenbedrog 'Ook wil ik de hoop uitspreken dat een verbeterde identificatie van mens en on derneming in onze branche geleidelijk aan moge leiden tot een normalisering van het mijns inziens thans abnormaal grote verloop in dit vak'. Aldus de voor zitter van het Genootschap voor Reclame, jhr. W. van Andringa de Kempenaer, tij dens zijn toespraak, die hij vorige week hield ter opening van de vijftiende recla mefilmdag van het Genootschap. *fa Amsterdam, Basel, Parijs, Londen en Stock- lolm komt de studietentoonstelling van de 50 leste Amerikaanse postreclamecampagnes van 962 tussen 8 en 13 juni naar Rotterdam. >e heer M. Spruytenburg, European chairman f the Board, Exhibits Committee. Direct Mail advertising Association, Ney York - de Ameri- aanse vereniging die jaarlijks de postreclame- rijsvraag uitschrijft - deelt mede, dat hij er in is eslaagd de '50 Beste 1962' ook in Rotterdam oor belangstellenden ter inzage te kunnen aan- ieden, waarvoor gastvrijheid wordt verleend in e kantoorruimten van Manpower Rotterdam I.V., Schiedamse Vest 46. Iet vorig jaar had Nederland de primeur van eze postreclametentoonstelling voor Europa. >e overweldigende belangstelling uit kringen an postreclamegebruikers en de reclamewereld 'as aanleiding voor een Europese tournee, wel- e nu kon worden onderbroken voor een tweede xpositie in Nederland. MUTATIES BIJ BUREAUS EN BEDRIJVEN De heer F. Hermans, thans assistent-reclamechef van The Coca-Cola Export Corp.. zal per 1 juli bij het Reclame en Marketing Adviesbureau Bauduin N.V. te Amsterdam in dienst treden als account executive. De heer R. H. Sillmann, assistent account exe cutive bij Reclame-adviesbureau Schippers N.V. te Amsterdam, treedt per 1 juli toe tot de af deling publiciteit van Friden Verkoopmaat schappij Nederland N.V. te Amsterdam. De heer J. Wittebrood, hoofd van de afdeling media, planning en begroting van N.V. Recla me-adviesbureau Minerva te Amersfoort, is be noemd tot procuratiehouder. De heer J. P. A. de Monyé, reclamechef voor Europa van het ARWA-concern, is tevens be last met de directie van het ARW A-verkoop kantoor voor Frankrijk te Parijs. De heer De bestempeld zou dienen te worden. Volgens mr. Burger hebben de kijkers immers ook deze gel den door prijsstijgingen dubbel en dwars be taald. 'Ik ben zo vrij', zei de heer de Kempenaer, 'op te merken dat in ons land inderdaad vele boeren en buitenlui, voor zover zulks het wezen en de functie van de reclame betreft in ons eco nomisch bestel, worden misleid, met dit verschil dan dat niet de bonafide reclame zich hieraan bezondigd, maar juist woordvoerders als de VARA-voorzitter zelve'. Gevolgen van loon- en salarisexplosie De huidige economische situatie in ons land aansnijdend, stond jhr. Van Andringa de Kem penaer stil bij de consequenties voor het recla mevak van de loon- en salarisexplosie 1964. 'Het zou mij niet verbazen, als de reclame-in dustrie tot de meest loonintensieve van ons land zou behoren', merkte hij op, aannemend dat lo nen en salarissen bij de bureaus momenteel 70 tot 75 van de totale kosten uitmaken. 'Door de jongste ontwikkelingen zijn wij in een gevaarlijke fase beland, waarin bij een gelijk gebleven inkomstenpatroon alleen omzetver- meerdering uitkomst kan bieden. Dit kan maar al te gemakkelijk leiden tot een verscherping van de onderlinge concurrentie met alle daar aan verbonden gevaren, gevaren, die bepaald geen 'reine theorie' zijn. De heer de Kempe naer raadde de verantwoordelijke managers in de reclamewereld aan de komende jaren bijzon der waakzaam te zijn op het punt van de zo kwetsbaar geworden rentabiliteit. Hij vroeg zich af of op langer zicht een bureau op verant woorde wijze zijn functie wel langer rendabel kan blijven vervullen, als het niet op een be paalde minimum jaaromzet kan rekenen. 'Bij de ongetwijfeld steeds toenemende verzwaring van de taakstelling en lasten zal zich hier steeds opnieuw de vraag opwerpen of in grensgevallen samensmelting niet de aangewezen weg kan bieden'. Aandacht wijdde de heer de Kempenaer ook nog aan de ontwikkelingen die zich met grote snelheid voltrekken in ons land in het huidige distributiepatroon. Deze ontwikkeling zal van enorme invloed op de reclame blijken te zijn', zei hij. 'Lange jaren met succes betreden paden zullen wellicht overhaast verlaten moeten wor den en nieuwe approaches ontwikkeld. Het snel AD '63. Sluiting van het seizoen op vrijdag 5 juni met het AD-R.E.M. '64-feest in het Bos baan-Paviljoen te Amstelveen, 's Middags voet balwedstrijd V.E.A.-AD '63. Kring '59: sluiting seizoen 1963-1964 op zater dag 6 juni met een KRING-rijderij. Start om 14 uur op een nog nader bekend te maken plaats circa tien kilometer van Amsterdam. Rekiamekring Gelderland: sluiting voorjaars seizoen op vrijdag 12 juni met een diner-dansant in het paviljoen 'De Posbank' in De Steeg. Reclamekring III: Slotfeest op vrijdag 19 juni. Vertrek Den Haag 17 uur via geheime route naar plaats waar kaas en pijp aanwezig zijn. evoluerend gedragspatroon van de eigentijdse consument, de steeds sneller wordende cyclus van aankoop, verbruik en vervanging, het mo derne beeld van het begrip besteding, zullen de ze richting bepalen'. Tijdens zijn openingsrede sneed de Genoot schapsvoorzitter ook het binnen de reclamewe reld bestaande zogenaamde jongerenprobleem aan. 'Laten we het manifeste hiervan niet over schatten, maar evenmin onderschatten', zei hij. 'Bij het ontbreken van een adequate opleiding plachten de jongeren tot voor kort min of meer geruisloos in onze gelederen te treden. De S.R.O. heeft hierin verandering gebracht. Het zal onze taak zijn een passende vorm te vinden voor een constructieve invoeging op het organisatorisch vlak van de energie en de dadendrang, die wij ouderen zelf mede hielpen ontketenen. Geen krachtmeting, maar een bundeling van het be schikbaar grotere potentieel'. Tenslotte terzake het medium film sprekend, vroeg de heer de Kempenaer zich af of het, met name onlangs door advertentiejaarprijzenjury's geconstateerde gebrek aan creatief vermogen in ons land, ook manifest zou zijn in de reclame filmindustrie. Hij stelde vast dat in ons land de reclamefilmindustrie zich al gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door een hoog technisch kunnen. 'Willen we echter toonaange vend kunnen blijven ook in internationaal ver band, dan zal juist creatief talent daarbij een steeds vitaler element blijken te worden'. Monyé was tot voor enige tijd werkzaam bij bureau Noordervliet te Amsterdam. De afdeling publiciteit van Filmverhuurkantoor Centrafilm N.V. te Den Haag staat na interne reorganisatie thans onder leiding van de heer F. P. van den Berg, secretaris van deze maat schappij. OVERIGE MUTATIES Drs. C. de Koning, verbonden aan het commer cieel en bedrijfseconomisch adviesbureau J. L. Wage te De Bilt, waar hij is belast met de lei ding der marktanalytische werkzaamheden, zal zich per 1 juli zelfstandig vestigen als organisa tie-adviseur aan de Venuslaan 7 te De Bilt, tele foon (030)-6 09 37. De leiding van de markt analytische activiteiten bij bureau Wage is se dert 1 mei reeds informeel overgenomen door mevrouw J. Nulle-Lok, cand. pol. soc., die de heer De Koning zal opvolgen. Ria de Vries, free lance tekstschrijfster, is ver huisd naar de Prinsenstraat 25 te Amsterdam, telefoon (020)-23 29 47, bgg 42 38 48. VERHUIZINGEN, WIJZIGINGEN, ETC. De N.V. Spar Centrale is verhuisd naar het Europahuis aan de James Wattstraat 79 te Am sterdam-Oost, telefoon (020)-92 01 44. 3K Tijdens de vijftiende reclamefilmdag van het Genootschap voor Reclame zijn vorige week vrijdag in het Floratheater te Amsterdam twee Nederlandse reclamefilms bekroond. De twee gelijkwaardige bekroningen werden toegekend aan 'Zo zijn onze dagen' een reclamefilm voor North State, geproduceerd door N.V. Joop Gcesinks Starfilm in opdracht van de British American Tobacco Company te Amsterdam, en 'Simca 1000', geproduceerd door Oscar Film N.V. in opdracht van Simca Nederland N.V. te Schiedam. De aan de bekroning verbonden me dailles werden aan opdrachtgevers en producen ten uitgereikt door de voorzitter van het Ge nootschap voor Reclame, jhr. W. van Andringa de Kempenaer. Geen poppen- en tekenfilms De jury Reclamefilmprijzen 1963 constateert in het juryrapport het opmerkelijke feit, dat dit jaar voor het eerst én geen poppen-, én geen tekenfilms ter beoordeling waren ingezonden. Bij de beoordeling werd geen rekening gehou den met het serie-element, zoals dit bijvoorbeeld met de reclamefilms van Peter Stuyvesant het geval is. De jury kwam tot de conclusie, dat in het algemeen niet voldoende gebruik wordt ge- vervolg op pagina E 48 Jhr. W. van Andringa de Kempenaer reikt medailles uit, verbonden aan de reclamefilmprijzen 1963. Op de bo venste foto aan de heren P. Dekker (The British Ame rican Tobacco Cy) en W. Geesink (N.V. Joop Geesink's Starfilm), op de onderste foto aan de heren J. J. Osché (directeur Simca Nederland N.V.), M. C. J. van Wame- len (directeur AV-Publiciteit) en P. W. A. de Man (Oscar Film N.V.). N.VReclame- en Adviezenbureau M.Sanders te Amsterdam is verhuisd naar de Prinsengracht 778, welk pand hierboven is afgebeeld. Het tele foonnummer blijft (020)-22 31 01. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben de typografieprijzen van de stad Am sterdam voor 1963 toegekend aan de heren Alexander Verberne en Teun Teunissen van Manen. B. en W. volgden hierbij het voorstel van een adviescommissie waarin zitting hebben de heren H. P. Doebele, B. Stroman en B. Wis sing. Aan Alexander Verberne werd de H.-N.-Werk- manprijs - een prijs van 1500 voor het best verzorgde boek - toegekend voor het boek Kopy en druk in de Nederlanden. De Frans-Duwaerprijs - eveneens een prijs van 1500 werd toegekend aan Teun Teunissen van Manen voor de vormgeving van het ge bruiksdrukwerk en de publicaties van de N.V. weverij De Ploeg te Bergeyk. Het bekroonde werk zal worden toegevoegd aan de typografische verzameling van het Ste delijk Museum. Met het schrijven van een tien minuten-voor- dracht over 'How American Advertising has influenced the Advertising in our Country' won nen in België Nic van Bruggen en Patrick Sul livan twee van de 'Youth Awards' uitgereikt door de International Advertising Association. Beiden worden dan ook uitgenodigd op het in het Waldorf Astoria Hotel te New York van 8 tot 12 juni te houden wereld-reclamecongres. Nic van Bruggen (26), werkt als copywriter en assistent van de creative director bij het Brus selse agentschap Publicem. Patrick Sullivan (25) is art director bij hetzelfde bureau, na geduren de drie jaar gewerkt te hebben bij Mather en Crowther in zijn geboortestad Londen. In West-Duitsland werd volgens opgave van het Fachverband Film- und Diapositiv-Werbung in 1963 aan reclame in bioscopen een bedrag van DM 70.742.000 uitgegeven (productiekosten niet inbegrepen).

Revue der Reclame Expres nl | 1964 | | page 1