weekeditie revue der reclame Ex-AD leden pleiten voor oprichting van aktiegroep WAT DE REVUE PASSEERT woensdag 7 januari 1970 29 januari valt beslissing Weer samenwerking in de drukkerswereld Daag, J.Wibaut Thompson Wegens geringe opkomst heden formele NOTU-vergadering Afscheid adjunct-directeur GP Dagbladdirecteur recipieert Citaat van de week Top-cursussen in marketing in samenwerking met Harvard deze zomer in Europa Commercial Art Group gevormd In memoriam Jaap-Jan Boon Th. J, Bremer overleden Mutaties bureaus en bedrijven Albert Heijn benoemt hoofd publiciteit Drs. Nico J. Vink weg bij Hl Milhado-mutaties Verhuizingen, wijzigingen enz, ACHTSTE JAARGANG No. 1 In een poging het op 13 november 1969 ter ziele gegane AD '63, als een aktiegroep te doen herleven, heeft een adviestaakgroep van de voormalige jongerengroepering een beknopt rap port uitgebracht waarin de bedoe lingen van deze - eventueel op te rich ten - aktiegroep uiteen worden gezet. Zoals eerder gemeld had deze advies taakgroep tijdens de laatste algemene ledenvergadering van AD '63 de op dracht gekregen een nieuwe formule voor een jongerengroepering te zoe ken naar aanleiding van twee rappor ten die tijdens deze ledenvergadering op tafel waren gebracht. Volgens de ideeën van de samen stellers van het recente rapport zou de aktiegroep kunnen worden ge vormd door mentaal jongeren uit de Nederlandse reclame- en marketing- wereld. Niet de leeftijd van de deel nemers, maar een kritische instelling en bereidheid tot onderzoek en stu die van bepaalde vakgebieden zijn de criteria om als deelnemer aan deze groepering deel te nemen. Het programma voorziet in de samen stelling van een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zouden in team verband een bepaald probleemgebied uit een keuzeprogramma onderzoe ken, waarbij de individuele leden de resultaten van eigen studie en onder zoek in een scriptie verwerken. Deze scripties zouden kunnen dienen als discussie-bijdragen in de werkgroep. Als sluitstuk van het onderzoek dat de werkgroep heeft verricht verschijnt een door alle teamleden onderteken de publikatie van de bevindingen van het onderzoek. De adviestaak groep denkt ter coördinatie van de werkzaamheden aan de samenstelling van een zogenaamde stuurgroep, waarin van elke werkgroep een af gevaardigde zitting neemt. De aktie groep zal geen bestuur kennen. De Per 1 januari is door NV drukkerij GEMA met NV Eindhovensche Druk kerij een nauwe samenwerking aange gaan, in het kader waarvan de Eind hovensche Drukkerij zich financieel in de NV drukkerij GEMA heeft ge ïnteresseerd. Deze samenwerking heeft ten doel de basis van het bedrijf van GEMA te verbreden, in de toekomstige lei ding ervan te voorzien en aldus de continuïteit van dit bedrijf te waar borgen. DE VOLKSKRANT 'Dddag J. Wibaut Thompson'. Met deze hartelijke volzin begroetten de reclamebureaus Prad, Intermarco delaMar en de dagbladen Het Pa rool en de Volkskrant hun nieuwe buurman op 22 december bij zijn verhuizing naar het nieuwe pand aan de Wibautstraat 12. De reclamebu reaus en de dagbladen deden meer dan het plaatsen van de hierboven afgebeelde IM. Tegenover het nieuwe JWT-pand plaatsten zij een reuze affiche met de woorden 'WELKOM JWT'. Een vriendelijke geste van de Wibaut-collega's waardoor de JWT- mensen zich onmiddellijk thuis kon den voelen in een straat die wel de ongezelligste van Amsterdam wordt genoemd. rechtspersoonlijkheid van de groepe ring wordt nog onderzocht. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers - die allen 50,entreegeld betalen - zich in genoemde werkgroepen kritisch opstellen ten aanzien van verschillende onderwerpen en orga nisaties in de Nederlandse reclame- en marketingwereld. Door de werk stukken die over de verschillende onderwerpen worden gepubliceerd hoopt men een daadwerkelijke bij drage te kunnen leveren aan de niveauverbetering van het reclame- en marketingvak. Het rapport dat op 29 januari, om 20 uur in het Am sterdamse Carlton Hotel door Leo van Stralen en Jan Meijer aan be langstellenden zal worden toegelicht, is in een oplage van 1500 exempla ren aan de directies van alle erkende reclame-adviesbureaus toegestuurd. Belangstellende bureaumedewerkers zullen het daar zeker ter inzage kun nen krijgen. Bovendien zullen 500 exemplaren aan SRO-cursisten wor den uitgereikt voor het begin van de cursussen. Degenen die de vergade ring in het Carlton Hotel willen bij wonen kunnen zich dagelijks tussen 18 en 22 uur telefonisch opgeven bij Leo van Stralen (01804) 68 80 of Rob Coerselman (020)27 61 87. Nadere informaties worden tussentijds ver strekt door Aad Figee en Han Nee ter. Het welslagen van de hiervoor weergegeven plannen is - zo werd ons medegedeeld - geheel afhankelijk van de animo van de Nederlandse reclamemensen en van de belang stelling voor de vergadering in het Carlton Hotel. Een deelnemersaantal van minimaal twintig mensen wordt noodzakelijk geacht om deze aktie groep van de grond te krijgen. Gezien het feit dat in de algemene ledenvergadering van 9 december '69 het vereiste quorum voor het aanne men van de statutenwijziging niet aanwezig was, ziet de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers zich genoodzaakt een nieuwe, zij het formele, algemene ledenvergadering uit te schrijven. Deze zal plaatsvin den vanmiddag om 12 uur op het NOTU-secretariaat Raamweg 12 in Den Haag. Vrijdag 9 januari neemt de heer A. J. A. M. Weehuizen, adjunct directeur en algemeen hoofdredac teur van de Geïllustreerde Pers NV afscheid van collega's vrienden en relaties tijdens een receptie in het Hilton Hotel te Amsterdam vanaf 17.30 uur. Per 1 januari van dit jaar was de heer Weehuizen veertig jaar aan de GP verbonden, terwijl hij tevens besloot zijn werkzaamheden per gelijke datum neer te leggen. Op 31 december legde de heer N. J. J. van Hussen zijn functie als directeur van Eindhovens Dagblad NV neer. Aanleiding voor het houden van een afscheidsreceptie op vrijdag 9 januari van vier uur tot half zes in de Wintertuin van Grand Hotel de Cocagne, Vestdijk 47 te Eind hoven. De heer van Hussen zal nog enkele jaren als adviseur van de Brabant Pers optreden. Tot zijn op volger als directeur van Eindhovens Dagblad NV werd benoemd de heer mr. P. G. Sijpkens, die al sinds 1 september 1969 als zodanig werk zaam is. P.r. heeft niets van doen mei reclame. Mr. Seret: 'Het is vergelijkbaar met het rond sturen van geboortekaartjes. Dat is geen reclame, maar een gewaardeerd gebaar tegen over iedereen in de kring waartoe je je rekent. Vergeet maar eens een tante. Dan is Leiden in last. En terecht. Ie hebt haar buiten je kring ge sloten'. Algemeen Dagblad: 20 dec. 1969. Deze zomer worden in Europa drie top-cursussen in marketing en management georganiseerd, aan welke cursussen de Harvard Busi ness School medewerking verleent. De Britse National Marketing Coun cil (Vintry House, Queen Street Place, London EC 4) bij welke organisatie geïnteresseerden zich kunnen aan melden, geeft in een rondschrijven de volgende informatie: 'European Management Course in international marketing' te Fontaine- bleau op 23 augustus, gevolgd door een studiereis van drie weken langs bedrijven in de EEG-landen. Kosten, inclusief maaltijden £390. 'International marketing course', een cursus van vier weker, te Cambridge, vanaf 5 juli. Kosten £450. 'European Business study tour' een drie weken durende studiereis langs twintig vooraanstaande ondernemin gen in de EEG. De kosten zijn £475. M. Compaan, Harry de Graaf, R. Hotz, Jaap Veghter, J. Huynink en F. van der Bij hebben met ingang van 1 januari de Commercial Art Grottp gevormd. De werkzaamheden van de groep omvatten: grafische-, ruimtelijke-, industriële vormgeving, fotografie, illustraties, tekstverzorging en standbouw. Het contactadres is Denneweg 14 in Den Haag, telefoon (070) 11 67 28. Het leven van Jaap-Jan Boon stond op het punt tot volle bloei te komen. Een jong gezin. Een groot vakman schap en een veelbelovende carrière. Een langgekoesterde wens die werke lijkheid werd: de eerste verbouwingen aan een eigen boerderij waren begon nen. Tot een fatale slippartij dit alles tot een verbijsterend eind bracht. Jaap-Jan, direct van de academie bij ons begonnen, had het. Hij begreep hoe hij gedachten kon verbeelden en overbrengen, en nog beter begreep hij wat communicatie kan betekenen onder collega's. Naar zijn oordeel over zakelijke en menselijke situaties werd geluisterd. Zijn sympathieke persoonlijkheid ontmoette veel vriend schap, en een van die vriendschappen groeide uit tot een HVR-huwelijk. Toen hij - inmiddels als art director - een half jaar geleden HVR verliet, betekende dat niet het einde van de vele persoonlijke relaties met ons. Nog altijd hoorden Jaap-Jan en Geza er volledig bij. Misschien hebben we daarom zo'n moeite in zijn heengaan te geloven? Jaap-Jan was een gewel dig fijne kerel. En voor zijn vrouw, die bij zijn beste vrienden een week van slopende onzekerheid heeft door gemaakt, hebben we bewondering. Wij hopen, dat onze sympathie voor haar iets van haar verdriet zal kun nen verlichten. De vrienden van HVR Op 22 december 1969 is op de leef tijd van 78 jaar te Soestdijk over leden de heer Th. J. Bremer, oud directeur van NV Internationaal Ad vertentiebureau v/h Spin te Amster dam. Tot april 1965 is hij directeur van genoemd bureau geweest. De heer F. P. de Vilder is benoemd tot adjunct-directeur van Ricardo, adviesbureau voor reclame te Die- men. De heer S. C. Dompeling zal binnen kort in het directieteam van Amstel Advertising NV te Amsterdam wor den opgenomen. Hij is op het mo ment nog directeur van het Amster damse kantoor van NV De Zuil. De heren J. C. Groen en C. de Wijn werden met ingang van 1 januari be noemd tot adjunct-directeur van de NV Reclame Adviesbureau HVR in Den Haag. De heer J. F. J. M. Koens zal op 1 februari zijn functie als directeur van Westerpers NV (uitgeefster van on der andere Het Binnenhof en De Leidse Courant) neerleggen. De raad van commissarissen heeft het ge vraagde ontslag op de meest eervolle wijze verleend onder dankzegging voor de vele en gewichtige diensten aan Westerpers NV bewezen. Met ingang van 1 januari heeft de heer Van Tussenbroek zich zelfstan dig gevestigd onder de naam O. W. H van Tussenbroek adviesbureau voor public relations en organisatie. Het adres is Hyacintweg 26, Den Haag. Telefoon tot 4 april (070) 33 90 68, na 4 april (070) 25 27 88. Met ingang van 1 februari is de heer F. Stolwerk belast met de leiding van de studio en atelier van VR Mer chandising te Leidschendam. Hij is reeds enige jaren bij VR werkzaam. De heer F. R. Bosschart is benoemd tot Hoofd Benelux Publiciteit van Gevaert-Agfa NV, Rijswijk. De heer J. H. A. van der Hoeven volgt de heer Bosschart op als chef van de pu bliciteitsafdeling in Nederland. De heren AE. Plessius (hoofd ad ministratie), J. van Veenstra (marke ting manager) en drs. G. P. Mann (hoofd bedrijfseconomische dienst) zijn met ingang van 1 januari be noemd tot adjunct-directeur van Nestlé NV te Amsterdam. De heer K. van Opstal is per 1 ja nuari in dienst getreden van Dr. Ru- dolf Farner Advertising NV, Am sterdam als copywriter. De heren F. G. N. van Dam en W. J. G. Blom werden per 1 janu ari benoemd tot respectievelijk chef en sous-chef van de advertentie acquisitie van de Volkskrant. De heer H. Faber werd met ingang van 1 januari benoemd tot adjunct directeur van Drukkerij Smit NV te Hengelo (O.). De directie wordt thans derhalve gevoerd door de heer R. Voskamp, directeur en de heer H. Faber, adjunct-directeur. De heren W. Bloemendal en V. L. A Zwart zijn met ingang van 1 decem ber 1969 in dienst getreden van Foote, Cone Belding NV als ac count executive. Zij waren werk zaam bij respectievelijk Amstel Ad vertising NV en Intermarco de la Mar NV. De heer K. J. L. Alberdingk Thijm is per 1 januari benoemd tot Hoofd Publiciteit bij Albert Heijn NV. Dit is een nieuwe functie bij dit bedrijf ter overkoepeling van de activitei ten op het gebied van reclame en promotions. De heer AB. Fienieg blijft belast met de leiding van de reclame-afdeling. De heer A. de Kaste is per 1 janu ari in dienst getreden van Mars cho coladefabrieken in Veghel als pro duct manager Holland. Hij was voor heen in dezelfde functie werkzaam bij Koninklijke Dobbelman NV te Nijmegen. De heer A. Goudsmit is per 1 de cember in dienst getreden bij re clamebureau Foote, Cone Belding NV als marketing research ma nager. Voorheen was hij group product manager bij Honig Merk artikelen NV. Mevrouw Evelyn J. Ritchie zal het Nationaal Bureau voor Toerisme as sisteren bij zijn public-relationsacti- viteiten in de Verenigde Staten en Canada. Mevrouw Ritchie heeft eer der succesvol pr-werk verricht voor onder andere Hilton Benelux; zij ont ving in 1967 de 'Rotterdam Promo tion Prijs' van de 'Club 25'. Drs. N. J. Vink, directeur van Hol land Internationaal Reclame Mar keting NV, heeft zich per 31 decem ber om persoonlijke redenen uit de directie van het Rotterdamse bureau teruggetrokken. Over zijn plannen en over zijn opvolging bij Hl kunnen nog geen mededelingen worden ge daan. De heer A. Beek is met ingang van 1 januari benoemd tot algemeen di recteur van de Milhado organisatie. Hij zal zich voornamelijk belasten met de coördinatie en verdere ont wikkeling van de verkoop in de Bene lux en tevens met de interne leiding. De heer W. J. I.etschert werd be noemd tot directeur verkoop. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met de verkoopbevordering in Nederland. Tevens behartigt hij de belangen van Allerhande. Ingaande 1 januari is de heer H. J. A. Nooy werkzaam voor de Milhado organisatie als vertegen woordiger in de Benelux. Hij was tot dusver verkoper bij Autopon. Bouman Reclame/Marketing NV heeft sinds 1 januari een nieuw tele foonnummer: (020) 22 92 92. De Belgische vestiging van Van Maa rten Marketing Reclame is ver huisd naar de Erreralaan 47 in Brus sel. Telefoon 02/45 19 97. Publiciteits- en Uitgeversmaatschap pij W. J. Hordijk NV is verhuisd naar de Kipstraat 3c, 5c en 7d te Rotter dam. Telefoonnummer is ongewij zigd. Bureau Key, adviseurs voor be drijfspresentatie en reclame, is thans gevestigd in hoeve 'the shamrock', Liesboslaan 32 te Princenhage, Breda. Het bureau zal pas in de loop van deze maand over een tele fonische aansluiting kunnen beschik ken.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1