weekeditie Smit's holding opgekocht door Bates organisatie WAT DE REVUE PASSEERT woensdag 14 januari 1970 INGEKOMEN 5 JAN. 1070 Basford International nu NV Willem Grollenbergprijs dit jaar aan SIRE toegekend Citaat van de week Help Biafraanse kindertjes Paul Mertz ontzenuwt gerucht Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Fusie Haagse clichéfabrieken Nieuwe uitbreiding Kluwer NV ;0t>° E 7 expres ACHTSTE JAARGANG No. 2 Met een maatschappelijk kapitaal van 150.000,waarvan volgestort 30 aandelen van 1.000,is te Amster dam opgericht de C.C.I. International NV. CCI International NV is een dochter onderneming van Coordinated Com munications Incorporated (CCI) te New York, de houdster maatschappij van een zestal in de Verenigde Sta ten gevestigde op marketing en public relations gespecialiseerde bureaus, met verscheidene vestigingen. De ge zamenlijke omzet van de CCI-groep bedroeg het afgelopen jaar circa 60 miljoen dollar. De thans in Nederland opgerichte NV zal als beheerster op treden van de advertising en public relations divisions van Basford Inter national te Amsterdam, het Europese hoofdkantoor van de CCI-groep. De directie van CCI International NV wordt gevormd door de heren C. Visser 't Hooft en W. Nods. zegt Bakker-Zaandijk (u weet wel: de kleurendrukker). Als we een mini-juupje moeten reproduceren dan maken we daar geen maxi van. Dus geen preutse pas-verschilletjes aan de zoom. En alles precies in de juiste kleur. Daaraan herkent men de vakman...!" zegt Bakker-Zaandijk Tel. 02980-84251 'Uit grote erkentelijkheid voor de wijze waarop deze Stichting uitvoe ring heeft gegeven aan haar doel stelling: het dienen van het algemeen belang door de kennis en de midde len van de Nederlandse reclamewe reld in al haar geledingen in dienst te stellen van de gehele Nederlandse bevolking.' Dit is de tekst van de oorkonde die de Willem Grollenberg-prijs vergezel de en op 9 januari ten overstaan van talrijke genodigden aan de Stichting Ideële Reclame werd uitgereikt aan H. E. Janssen, voorzitter van de SIRE. De voorziter van de Stichting 'Willem Grollenberg-prijs', de heer W. Reh- bock (voorzitter van de Kamer van Koophandel), noemde deze uitver kiezing een hommage aan de hele Nederlandse reclamewereld die op velerlei gebied aan de uitvoering van de SIRE-campagnes heeft medege werkt. Volgens de heer Rehbock doet het niveau van deze campagnes niet onder voor die van reclamecampag nes van commerciële instellingen. In zijn dankwoord .waarin Hennie Jans sen zich nadrukkelijk voorstelde als representant van het gehele Neder landse reclamewezen, stelde de SIRE- voorzitter vast dat in drie jaar reeds Ik heb vroeger zoveel blun ders uitgehaald, dat ik er niet meer zonder kan. Wanneer ik een tijd niet heb geblunderd, voel ik me unheimisch.' André Schmidt in VN van 3 januari. Hef Genootschap voor Reclame heeft haar gironummer 160385 opengesteld 0111 allen die in de reclame werkzaam zijn in de gelegenheid te stellen gelden te storten ter leniging van de nood in Biafra. 2800 gulden is nodig om één kind, gedurende één jaar in Gabon te laten verzorgen. Initiatiefnemer L. H. Sandberg - die aan alle bureaus sten cils heeft gestuurd hoopt dat de Ne derlandse reclamewereld zich het lot wil aantrekken van véle Biafraanse kindertjes. Bij girering gelieve men te vermelden 'Biafra-fonds'. Informaties zijn dagelijks tussen 9 en 17 uur in te winnen bij de heer Sandberg (020) 22 12 89. 'Pure nonsens!' Zo kwalificeert Prad- directeur Paul Mertz de hardnekkige geruchten dat zijn bureau de accounts Albert Heijn en de Bijenkorf zou kwijtraken. 'Ik denk dat dit soort ge ruchten de plaats gaan innemen van de fusiegeruchtcn van grote bureaus die jarenlang de ronde hebben gedaan maar nu niet meer op kunnen gaan' verklaarde hij op de vraag hoe derge lijke geruchten in de wereld komen. SIRE voorzitter H. E. Janssen dankt secretaresse mevrouw L. E. Wessing- Janssens voor het vele onbaatzuch tige werk aan de SIRE gewijd. Mede bestuursleden kijken instemmend toe. zeer veel bereikt is. Maar, zo ver volgde hij, we moeten toch wel erg nederig zijn als wij kijken naar de gigantische activiteiten die de Ame rikaanse Advertising Council ontwik kelt voor 'public good'. Voor twintig campagnes kwam daar een budget vrij van 352 miljoen dollar. Dat is meer dan giganten als Procter Gamble of General Motors aan re clame besteden. 'Als wij over 7 jaar een tiende van de Amerikaanse acti viteiten ontwikkelen, mogen wij te vreden zijn', zei de SIRE-voorzitter, die in dit verband opmerkte niet pes simistisch te zijn. 'Wij zullen de ko mende jaren nog meer van de re clamewereld vragen', zo vervolgde hij. Kritiek had hij op de STER, die als enige instantie nooit positief heeft gereageerd op verzoeken van de SIRE. Desgevraagd zei STER-directeur Smeekes ons later dat deze verzoe ken zijn doorgegeven aan de Recla meraad, die als enige instantie over dergelijke aanvragen mag beslissen. 'De STER', aldus de heer Smeekes, 'is gebonden aan haar statuten.' De heer J. C. Oosterbaan werd met ingang van 1 januari benoemd tot adjunct-directeur van Lintas Inter national Advertising, Rotterdam. Hij was reeds account director bij dit bureau. De heer HJSchriel heeft, gedwon gen door persoonlijke omstandighe den, zijn directiefunctie bij Ad Rem Adviesbureau voor Reclame en Marketing NV te IJsselstein moeten neerleggen. In zijn plaats werd be noemd de heer C. L. J. Visscher, voorheen production director bij Ad Rem. De heer A. J. M. van lersel is met ingang van 1 januari benoemd tot adjunct-directeur van De Nederland se Boekdruk Industrie NV in Den Bosch. Hij was reeds enige jaren bij NBI werkzaam als directie-secreta ris. De heer H. R. Enter werd benoemd tot adjunct-directeur van Alta-Utrecht NV .reclame-adviesbureau. Hij was voordien werkzaam op hetzelfde bureau als ae. De benoeming ge schiedde met ingang van 1 januari. Op diezelfde datum werd de heer F. Cieraad benoemd tot ae. De heer J. Hendriks is met ingang van I januari benoemd tot technisch directeur van L. J. Geeris-Roxs NV in Helmond. Hij was reeds als ad junct-directeur aan dit bedrijf ver bonden. De directie van Geeris-Roxs wordt met ingang van 1 januari ge voerd door M. P. L. L. Geeris en J. Hendriks. Binnen de groep Pin Point Partners hebben zich enkele veranderingen voorgedaan. Theo Noord is uit de groep getreden terwijl John de Rooy tot deze groep van fotografen toe trad. De heer F. A. Visser is in functie getreden van de British-American Tobacco Company NV te Amster dam als advertising manager. Hij volgt hiermee de heer P. K. Dekker op die benoemd werd tot directeur. In december 1969 werd in Brussel een dochteronderneming van Markos Publiciteit NV te Den Haag officieel geopend. De Belgische vestiging draagt dezelfde naam als het moe derbedrijf en is gevestigd aan de Churchill-laan 161, Park J. F. Ken nedy, Brussel. De leiding van het bu reau is in handen van de heren R. Duys en G. de Bruyne. Het telefoonnummer van Advigrafo NV te Enschede is gewijzigd in (05420) 6 01 05. Twee Haagse clichéfabrieken - L. Th. Boelaars en Zn NV en NV Maks - hebben onlangs tot een fusie beslo ten. Beide bedrijven zullen medio dit jaar een pand aan de Scheepmaker straat betrekken. NV Uitgeversmaatschappij JE. E. Klu wer te Deventer en A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij NV, waarin op genomen Kemink Zoon's Boekhan del te Utrecht, hebben besloten tot een volledige samenwerking. Deze is gerealiseerd door toetreding van A. Oosthoek's Uitgeversmaat schappij NV tot de Kluwergroep. Zoals vele andere dochteronderne mingen zullen Oosthoek en Kemink binnen het Kluwerconcern als zelf standige eenheden werkzaam zijn. Ted Bates Co. Inc. verwerft binnenkort het gehele aandelenkapitaal van de Algemene Beheers Associatie (ABA), de holding-maatschappij van Smit's Reclame-Advies Servicebureau, Smit's International, Smit's Projectie Reclame Onderneming en Reclame-Adviesbureau Brceuwer in Zaandam. Deze belang rijke concentratie in de Nederlandse reclamewereld is - na langdurige bespre kingen - eind vorige week bekend gemaakt. Voorlopig zullen Smit's en Ted Bates Nederland zelfstandig blijven doorwerken. Mogelijkheden voor even tuele integratie zullen worden bezien. De heer Ernst Smit zal de leiding op zich nemen als president van de totale 'Bates group of Companies' in Neder land (de vroegere ABA waaronder dus behalve Smit's ook Smit's International, Breeuwer, Smit's PRO en Ted Bates Nederland zullen ressorteren). Hij blijft tevens directeur van Smit's en Smit's International. Tot algemeen directeur van Smit's Reclame- Advies Servicebureau is benoemd de heer W. J. van Hoek, die verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De di rectie van Smit's bestaat verder uit de heren W. Dalmeijer .directeur Fi nanciën en Administratie, J. T. Gaa- keer, directeur Marketing en Media en H. J. G. M. v. d. Eerenbeemt, creative director, adjunct-directeur. De directie van Reclame-Adviesbu reau Breeuwer blijft in handen van de heer G. M. van Houts. De heer Joost Smit heeft zijn func tie als president van de ABA en al gemeen directeur van Smit's Recla me- Advies Servicebureau neerge legd en zich beschikbaar gesteld als consultant voor de Bates-groep in Nederland. De Bates-groep werd in 1946 opge richt en telt thans achttien bureaus met 29 kantoren. In 1969 was de gezamenlijke omzet 360 miljoen dol lar. Bates International Europe be schikt over een tiental reclamebureaus met een gezamenlijke omzet van 82 miljoen dollar, vorig jaar. De omzet van Smit's bedroeg in 1969 30 mil joen gulden. De nieuwe groep van bureaus verwacht dit jaar een omzet van meer dan 40 miljoen gulden. Naar aanleiding van de overname van Smit's door Ted Bates Co. Inc. ver klaarde Armand de Malherbe, presi dent van Bates Europa dat het Ne derlandse bureau zou kunnen profi teren van de Bates' trainingsprogram ma's die internationaal worden gege ven, terwijl tevens gebruik kan wor den gemaakt van de ervaring op het gebied van promotie van massa-con sumptie-artikelen. communicatie-re- search. computertechnieken, kleuren televisie en dergelijke. f Wo 1 rAn Ook dit jaar weer waren de leden van het Genootschap voor Reclame in de gelegenheid elkaar en hun bestuur gezondheid en voorspoed te wensen voor 1970. De traditionele nieuwjaarsreceptie van het GvR vond vrijdag 9 januari der traditie getrouw plaats in het voorname Amstel Hotel. Traditioneel waren ook de geanimeerde sfeer, het grote aantal aanwezigen, de goed ver zorgde snacks en de rijkelijk vloeiende drank. Hoewel het 'Genootschap nieuwe stijl' onderwerp van vele gesprekken was overheersten de grijze en donkerblauwe kostuums en behoorde de overgrote meerderheid van de aan wezigen tot de categorie '50 plus'. Moge deze traditie in dit on-traditionele vak nog lang gehandhaafd blijven, opdat cartoonisten als onze Arend van Dam ongezien en weken van te voren hun rake impressies kunnen blijven tekenen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1