weekeditie Computer-terminologie is voor leken een geheimtaal WAT DE REVUE PASSEERT INGEKOMEN I 1 JAN. !S70 woensdag 21 januari 1970 VEA-dag gaf totaal overzicht Mr. John Knecht's 'marxeting' wordt internationaal begrip Nieuw enquêtebureau gesticht Citaat van de week R. E. AAorees terug bij de STER AAediaman Ton van Pelt nu AE SRO-staf onlangs yersterkt Groep publiciteitsfotografen exposeert 'Publiphot' in Arti Mutaties bureaus en bedrijven Cebuco, BBC: (020) 24 23 16 Verhuizingen, wijzigingen enz. expres ACHTSTE JAARGANG No. 3 'De enige zekerheid, die we nu heb ben, is wel dat we niet steeds meer onzekerheden moeten werken'. Met deze opmerking waren velen het wel eens, die het door de VEA georgani seerde seminar 'Mediaplanning met de computer' bezochten, dat op 15 januari werd gehouden in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Het gebodene op deze dag kwam voor een zeer groot gedeelte overeen met het behandelde tijdens het seminar van de Media-Werkgroep op 1 en 2 oktober 1969 te Lunteren. Omdat wij aan dit laatste seminar reeds ruime aandacht hebben besteed in 'Revue der Reclame-Expres' no. 40 van 8 ok tober 1969, pag. E-169 en E-174, be perken wij ons nu voornamelijk tot andere zaken dan de werkelijke in houd van de diverse voordrachten. Na een korte inleiding van de heer J. F. Gakeer (voorzitter VEA-com- missie Reclame-onderzoek) werden voordrachten gehouden door Tom Corlett (JWT, Londen) over 'Media planning and computers', A. J. M. F. van Pelt (Intermarco) over 'Compu tergebruik maakt geavanceerde plan ningstechnieken mogelijk', C. J. Tchaoussoglou (Prad) over 'De be schikbare onderzoeken in Nederland in verband met mediaplanning met de computer', N. Augustin (JWT) over 'Mediaplanning met computer praktijktoepassingen met voorbeel den' en H. D. Asimus (DIVO Insti- tut, Frankfurt) over 'Toelichting op media-model DIVO/MOSES II'. Hierna werd er een panel gevormd met de vijf inleiders, versterkt door mr. J. J. D. Rijk (lid van de VEA- commissie Reclame-onderzoek) en In deze uitgave van 'Revue der Re clame' spreekt mr. John Knecht over zijn in november '69 opgedane erva ringen tijdens een marketing-seminar in Praag waar hij een van de weinige westerse inleiders was. Tijdens dit seminar introduceerde Knecht het be grip 'marxeting' zijnde de noodzake lijke marketing-jilosojie voor cen traal geplande economieën in com munistische staatsvormen. John Knecht baseerde zich met de lance ring van dit begrip op een citaat uit 'Das Kapital' van Karl Marx, waar bij hij betoogde dat een centraal pro- duktieplan niet een begin moet zijn, maar integendeel het eind van een reeks activiteiten, namelijk het on derzoek van de consumenten-wensen. In landen met schaarse produktie- middelen - zo betoogde de Neder landse marketingdeskundige - is het marketing-concept zeker zo belang- rijk als in westerse landen, om ver spilling door verkeerd gerichte pro- duktie - die hij in landen als Joego slavië en Tsjechoslowakije duidelijk aanwezig acht - tegen te gaan. Dat Knecht's begrip 'marxeting' meer is dan een aardige woordspeling, blijkt uit een recent schrijven van professor M. C. Demetrescu, hoog leraar marketing en econometrie te Boekarest, die eveneens tot de inlei ders in Praag behoorde. Professor Demetrescu introduceerde 'marxe ting' bij zijn studenten en wijdde aan dit begrip uitgebreide aandacht in het blad 'Comertul Modern'. 'Marxe ting' is going to be famous', schrijft hij. Wij vernemen tevens dat hij John Knecht heeft verzocht zijn in Praag gehouden lezing te herhalen tijdens de International Marketing Federa tion Seminar in juni te Genève. onder leiding van de heer E. B. van den Biggelaar (vice-voorzitter van de VEA). Hoewel we veel waardering hebben voor dit loffelijke initiatief van de VEA tot het organiseren van deze dag om hierdoor aan zoveel moge lijk niet direct specialisten duidelijk te maken hoe de computer kan wor den gebruikt bij mediaplanning, me nen wij toch enige kritiek te moeten laten horen. Verschillende lezingen waren namelijk soms iets te tech nisch, een aantal dia's waren achter in de zaal praktisch niet leesbaar, terwijl de inleiders een groot aantal niet algemeen bekende begrippen niet of nauwelijks verduidelijkten. Haast onvoorstelbaar vonden wij het, dat de heer H. D. Asimus, gezien de redelijk ingewikkeldheid van zijn onderwerp, dat bovendien nog in een moeilijk Duits werd behandeld, geen enkel gebruik maakte van dia's of overhead-projector. Desondanks menen wij dat de opzet van deze dag toch wel is geslaagd, al was het alleen al maar de niet- ingewijden te tonen, dat mediaplan ning momenteel steeds meer het werk gaat worden voor specialisten met een goede kennis van de werking van reclame en volledig op de hoogte met marktonderzoek en media- research. De computer zal de media planner beslist niet gaan vervangen; deze laatste kan de computer gebrui ken om zeer snel ingewikkelde bere keningen uit te voeren, zodat een zo optimaal mogelijk mediaplan wordt vervaardigd. Natuurlijk kan de com puter alleen dan worden gebruikt als voldoende en daarnaast goed te ge bruiken media-informatie voorhanden is. Helaas ontbreekt het hieraan nog op dit moment, doch het ziet er naar uit, dat TON '70 en het dagbladen- onderzoek hier beslist verbetering in zullen brengen. Al zijn gegevens, ver kregen uit een multi-nationaal media- onderzoek, te prefereren, toch zal het nog wel even duren voordat het zover is. Binnen enkele weken zal aan de deelnemers van deze instructie-dag een woordelijk verslag van de voor drachten worden gezonden. Boven dien zullen in dit verslag worden opgenomen de antwoorden op de vragen, die over dit onderwerp nog naar het VEA-secretariaat kunnen worden gezonden. Per 1 januari 1970 werd opgericht Enquête Nederland NV (Enquête Organisatie Centrale). De onderne ming treedt bemiddelend op bij de organisatie van enquête-projecten (sampling) en de uitvoering van veld werk ten dienste van het markton derzoek. Hiertoe is aan het bureau verbonden een organisatie van enquê teurs (800), samengesteld op basis van een evenredige landelijke sprei ding. De onderneming verleent haar diensten aan die instellingen en be drijven, welke in staat zijn onder eigen supervisie markt-analytische projecten uit te voeren. Door het bureau wordt het veldwerk verzorgd voor onderzoekingen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard. Tot het diensten-pakket behoort naast de data-collecting nog de code ring en (mechanische) tabulering van het onderzoekmateriaal. Voorts ver leent het bureau de service tot het houden van groepsdiscussies onder leiding van een psycholoog. Directeur van de vennootschap is H. S. de Jong. Het kantoor is geves tigd Herengracht 4, Amsterdam. Te lefoon (020)24 46 35. 'Die jongen, daar zat niks bij. Hij lustte graag een borrel en zat in de reclame.' Nelly Frijda in een gedramatiseerde radio-documentaire. De heer R. E. Morees (29) treedt op 1 februari in dienst van de Stichting Ether Reclame (STER) in de nieuwe functie van hoofd algemene zaken, ter assistentie van de directie. Tot juni 1969 was de heer Morees even eens bij de STER werkzaam. Hij was toen adjunct-directeur van de afde ling tv-zendtijd, de directe assistent van de heer J. A. J. Eftermeier. De heer A. J. M. F. van Pelt - hoofd media-planning bij Intermarco dela- Mar - is binnen dit bureau toegetre den tot de contactsector. Na een korte stageperiode bij enkele interna tionale Intermarco-vestigingen zal Ton van Pelt als account executive optreden. Zijn werkzaamheden als bestuurslid van de Mediawerkgroep en als lid van de werkgroep MPC zijn hiermede eveneens beëindigd. Als hoofd media-planning wordt de heer Van Pelt opgevolgd door de heer G. C. Reeser, tot dusver media planner bij Intermarco. De heer J. A. R. de Man is met in gang van 1 januari in dienst getreden van de Stichting Reclame Onderwijs als directie-assistent. De heer De Man was voorheen werkzaam bij Ricardo. De Groep Publiciteitsfotografen in de Nederlandse Vereniging van Vakfoto grafen organiseert van 24 januari tot 2 februari een expositie van reclame-, mode- en industriefotografie in Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam. Ruim veertig Nederlandse fotografen hebben voor 'Publiphot '70' hun beste werkstukken van het afgelopen jaar ingezonden. Er worden ongeveer 200 foto's geëxposeerd, waarvan vele in kleur, en bovendien worden er dia's geprojecteerd. Het is voor het eerst dat Nederland se fotografen gezamenlijk laten zien wat naar hun mening hun beste recente - merendeels in opdracht ver vaardigde - werk is. Daarbij staat de bruikbaarheid voor de opdrachtgever op de voorgrond; of de foto's 'mooi' zijn, is vaak van secundair belang. De expositie is niet alleen een graad meter voor het technisch en creatief kunnen van de deelnemende publici teitsfotografen. Ze heeft onder meer tot doel het bedrijfsleven en dan vooral de reclamewereld enerzijds en de fotografen anderzijds te overtui gen van de noodzaak van overleg bij hun samenwerking. Op vrijdagmid dag 23 januari opent burgemeester Samkalden van Amsterdam de expo sitie, die dan van 24 januari tot en met 1 februari voor het publiek toe gankelijk is. Op werkdagen van 10 tot 17 uur, zondags van 13 tot 17 uur. De entreeprijs is 1,50. De heren J. Gobets, W. J. C. Kau, L. Meijer en N. M. van der Zijden zijn in de organisatie van Bureau Van Maanen tot account-supervisor benoemd. Zij waren reeds werkzaam bij Bureau Van Maanen in de functie van account-executive. Drs. AA. V. Tummers heeft beslo ten zich met ingang van 1 januari terug te trekken als directeur van de NV Uitgeversmaatschappij De Gel derlander te Nijmegen om zich ge heel te wijden aan de belangen van de NV Associatie van Uitgevers van Dagbladen en Tijdschriften (NV AUDET). De heer W. C. Momma, adjunct directeur van de Nieuwe Rotterdam se Courant NV, is benoemd tot on derdirecteur van de Nederlandse Dagbladunie NV. In zijn nieuwe functie zal de heer Momma zich be lasten met de dagelijkse commerciële leiding van het Algemeen Dagblad. De heer Momma, 39 jaar oud, is sinds 1 maart 1965 in dienst van het De heer C. F. Schilling is per 12 januari benoemd tot adjunct-directeur van Vierhand Reclamediensten NV. Hij was daarvoor exportmanager bij Breda-Oranjeboom NV. De heer P. de Casparis is in dienst getreden bij A. Sijthoff NV te Den Haag als hoofd exploitatie (algemeen commerciëel bedrijfsleider). Als zo danig zal hij verantwoordelijk zijn voor de advertentiewerving en het abonnee-bestand van de bladen van Sijthoff Pers. De heer Casparis heeft ruim 19 jaar bij De Telegraaf ge werkt, eerst als journalist, later in zakelijke functies, laatstelijk als di recteur van de uitgave Tros-Kompas. De heer Frits Heykoop is als com mercial executive in dienst getreden bij Walt Verwey Filmproductions te Amsterdam. Hij was voorheen werk zaam als verkoopleider bij Capi-Lux NV en als technisch verkoopcoördi nator bij Polaroid Nederland NV. De heer G. Warmelink werd met in gang van 1 januari benoemd tot di recteur van het Instituut voor Psy chologisch Marktonderzoek NV in Schiedam, speciaal belast met finan- cieel-economische zaken. Tegelijker tijd is de heer drs. P. P. J. Houben benoemd tot adjunct-directeur, in het bijzonder belast met sociaal onder zoek. De heer P. de Lange is bevorderd tot account supervisor bij Intermarco TAG. Hij is onder meer belast met de coördinatie in de behandeling van enkele belangrijke internationale ac counts. Peter ter Hart en Jaap 't Hart zijn op 1 januari gestart met een requi- sietenbureau onder de naam 'Solve Agency'. Het bureau is gevestigd Mendelhof 3, Amsterdam (Water graafsmeer). Telefoon (020) 92 38 57. De heer Wam Groot treedt per 1 februari in dienst bij Mc Cann-Erick- son NV te Amsterdam als assistent art director. Hij werkte voorheen bij Novad. De heer Jan J. van Luijk is sinds 1 januari werkzaam als directeur van Sanden RA, reclameadvies- en ad vertentiebureau NV, Eindhoven. Hij had eerder functies bij Phonogram en Philips. In de nabije toekomst zal het bureau Sanden RA optreden onder de naam Bureau Sanden van Luijk RA, reclame- en marketing adviseurs NV. Het adres blijft onge wijzigd. Mejuffrouw C. J. M. Ruhé is sinds 1 januari in dienst van Westerad, Adviesbureau voor Reclame en Mar keting NV in Amsterdam, als assis tent ae. Zij werkte voorheen bij Al- bert Heijn NV, Zaandam als assis tent campaign executive. De heer L. Leydesdorff treedt op 1 februari in dienst van Mc. Cann- Erickson (Nederland) NV, Amster dam als media buyer. Hij is mo menteel nog werkzaam bij Reclame- Advies Bureau Breeuwer in Zaan dam. De heer G. J. Metzelaar is per 1 ja nuari toegetreden tot de staf van Reklame-Adviesbureau Rouma NV te Amsterdam als account director. Hij was voordien verbonden aan Reklame-Adviesbureau Moussault NV. De heer P. R. Stempels zal in febru ari in dienst treden bij Mc. Cann- Erickson (Nederland) NV als ac count executive. Hij is thans nog in dezelfde functie werkzaam bij Smit's. Mej. A. Wilhelm zal op 1 maart in dienst treden van Publicontrol/Ben- ton Bowles in de functie van ae. Zij is thans werkzaam bij Inkoop combinatie Nederland als assistente reclamechef. De heer C. J. Mastenbroek is met in gang van 1 januari als ontwerper in dienst getreden van Reclame-advies- en advertentiebureau Sigma 10 te Bergen op Zoom. De heer Masten broek was werkzaam bij Sanders NV, bureau voor marketingadviezen en reclame, Amsterdam. De heer G. A. H. Everts, Julius Röntgenstraat 17, Den Haag, heeft de vertegenwoordiging gekregen van het blad 'Consulting', een uitgave van Vogel Verlag in Wiirzburg. De heer H. Brandsen is als ae in dienst getreden bij Vaz Dias Interna tionaal NV. Hij was voorheen in de zelfde functie werkzaam bij Dr. Ru- dolf Farner Advertising NV. De heer F. C. J. van Olffen werd met ingang van 1 januari benoemd tot ae bij Publicontrol/Benton Bowles NV, Amsterdam. Hij was voorheen bij dit bureau werkzaam als traffic manager. Het Centraal Bureau voor Couran tenpubliciteit van de Nederlandse Dagbladpers, de Stichting Bureau voor Budgetten-Controle en de Stich ting Recognitiedienst van de Neder landse Dagbladpers hebben sinds 10 januari een nieuw adres: Amstel 224- 226, Amsterdam en een nieuw tele foonnummer (020) 24 23 16. In verband met ons adressen- systeem wordt men verzocht bij het opgeven van een nieuw adres tevens het oude adres aan onze administratie op te geven. Fred Heyn, reclame en modefoto graaf is verhuisd naar Singel 354, Amsterdam. Telefoon 24 65 84 en 22 92 55. Commentaarspreker Freek van Hoorn en (technisch) vertaalbureau Taalwerk-Textperts zijn verhuisd naar Beatrixlaan 1, Soest. Postbus 132. Het nieuwe telefoonnummer is (02155) 73 14. Free-lance copywriter Tatjana Gra ven is verhuisd naar Huis te Lande- laan 32 in Rijswijk (ZH). Telefoon (070) 90 65 18.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1