weekeditie Ogilvy Mather Int neemt v. Maanen in organisatie op "N GULDEN IS 'N GULDEN' WAT DE REVUE PASSEERT Springer Verlag toont gebruik van computer bij Duitse mediaplanning woensdag 28 januari 1970 INGtKOMTJl S 'AH. 1070 U" Citaat van de week Max Factor Nederland NV van Prad overgegaan naar Bates Ef Mil VEA-dag: Drukwerk 'Kleur' bakker zaandijk Mutaties bureaus en bedrijven Nieuw bestuur NIMA-zuid Top benoeming McCann-Europa Cliënten krijgen gratis advies N. Drost verlaat KVH-directie voor topfunctie Spaarnestad Verhuizingen, wijzigingen enz. Sluitingsdatum inzendingen Reclamejaarprijzen op 1 maart E 15 expres ACHTSTE JAARGANG No. 4 Het Amerikaanse bureau Ogilvy Mather International Inc., Advertising heelt 51 van de aandelen verworven van Bureau Van Maaneii NV (Amster dam en Brussel). Dit werd eind vorige week te Amsterdam en Brussel aan de pers bekend gemaakt. Cliënten van Van Maanen werden reeds eerder ge ïnformeerd. Het bureau zal onder de naam Van Maanen, Ogilvy Mather de werkzaamheden voortzetten. Het ligt niet in het voornemen de oude, Neder landse bureaunaam, te zijner tijd te laten vervallen, omdat de Nederlandse identiteit gehandhaafd zal blijven. De directie blijft in handen van Cor Bandt en Eddie de Smet, de beide aandeelhouders, die het ongenoemd gebleven bedrag in contanten hebben ontvangen. Het meerderheidsbelang dat Ogilvy Mather nu heeft in Van Maanen komt niet tof uiting in directiemutaties. De huidige directeuren hebben nu alleen te maken met de 'executive board'. Als coördinator in Europa zal optreden Henry P. Bernhard, director van Ogilvy Mather International, en managing director van Heiimann, Ogilvy Mather te Frankfurt. Joop Roomer en J. P. Kuipers blijven adjunct-directeur, terwijl de heer L. J. Onderdelinden is benoemd tot financial director (treasur) voor België en Nederland. Een direct gevolg van de Amerikaans-Nederlandse fusie is wel het aan de Nederlandse staf toevoegen van de Amerikaanse account director P. Verstappen, die de afgelopen drie jaar voor Ogilvy Mather, Londen heeft gewerkt en daarvoor in de Verenigde Staten bij Procter Gamble en Grey Advertising. Erkend werd tijdens de persconfe rentie dat met de toetreding van de heer Verstappen ondermeer wordt beoogd het aantrekken van produkt- groepen van Unilever en Gilette, welke accounts hij in Engeland be handelde. Door de fusie, waartoe het initiatief van Van Maanen uitging, zal het Nederlands-Belgische bureau vooral kunnen profiteren van ver schillende faciliteiten en 'know how' van de Amerikaanse organisatie die met een omzet van 230 miljoen in 1969 op de elfde plaats van de we reldranglijst staat. Een ander motief voor de internationale samenwerking is de voortdurende concentratie van het bedrijfsleven; een concentratie en een schaalvergroting die niet bij de landsgrenzen ophoudt. Teneinde de steeds meer internationaal opere rende cliënten adequaat te kunnen bedienen is een internationaal opere rende reclame-organisatie een vereis te, aldus de Van Maanen-directie. De zojuist geëffectueerde fusie heeft zo werd vervolgens medegedeeld de verhouding met Norman, Craig Kummel niet vertroebeld. 'NCK en Van Maanen waren een proef- huwelijk aangegaan', aldus de heer Ik wil ten stelligste ontken nen dat David Ogilvy bezig is met de vertaling van mijn boek Credo van een reclame man' Joop Roomer over het door hem vertaalde boek van David Ogilvy: 'Confessions of an advertising man', dat in Nederland is verschenen on der de titel 'Credo van een reclame man'. Ted Bales Nederland NV verzorgt vanaf 1 januari de reclamebelangen van Max Factor Nederland, een ac count dat tot dan in handen was van Prad. Dit is een gevolg van het feit dat Max Factor International aan het Amerikaanse moederbureau van de Bates organisatie de behartiging van de internationale reclamebelangen van Max Factor heeft opgedragen. Op dinsdag 3 maart organiseert de VEA in de Koningszaal van Artis in Amsterdam een studiedag Drukwerk 'Kleur'. Het ligt in de bedoeling dit seminar, waaraan circa 130 personen kunnen deelnemen, alleen toeganke lijk te doen zijn voor personeel van de VEA-bureaus. Op het programma staan onder meer lezingen over fotografie, repro, litho grafie, vergelijking dia-druk, offset drukker, diepdrukker en een panel discussie waaraan wordt deelgeno men door alle inleiders. De kosten van deelneming en lunch aan dit seminar bedragen 27,50 per persoon (inclusief BTW). Toegangs kaarten kunnen schriftelijk worden besteld bij het kantoor van de VEA, Oosteinde 1 in Amsterdam. zegt Bakker-Zaandijk (u weet wel: de kleurendrukker). De geoffreerde prijs is de eindprijs. Zonder dat er links of rechts met dubbeltjes of centen gegoocheld wordt. Bij ons wordt een gulden nooit een daalder. Daar kunt u donder op zeggen! Aan deze recht-door- zee mentaliteit herkent men de vakman... zegt Bakker-Zaandijk Tel. 02980-84251 Van links naar rechts: Joop Roomer, Eddie de Smet, Henry P. Bernhard (coördinator voor Europa), Peter Verstappen account director), Cor Bandt, Stanley Pigot (O&M Londen, secretary of the Board), Donald Atkins (vice chairman O&M), Leo J. Onderdelinden, Jan Kuipers. De Smet. Het contract met deze or ganisatie werd in 1968 getekend, waarbij de mogelijkheid van een eventuele kapitaalsdeelneming van NCK in Van Maanen werd openge laten. Op 13 december 1969 werd de relatie echter om financiële redenen verbroken. Volgens de directie van Van Maanen impliceert dit echter niet, dat het Nederlandse bureau niet op incidentele basis met NCK kan samenwerken. 'In principe' zei de heer De Smet kunnen wij met elk buitenlands bureau samenwerken als het gaat om de behandeling van een campagne in het buitenland.' Donald Atkins Vice-Chairman van O&M International achtte de mogelijkheid niet uitgesloten dat zijn bureau-orga nisatie nu verder in Europa gaat penetreren. De gedachten gaan in eerste instantie uit naar fusering met Scandinavische reclamebureaus. Mo menteel heeft de Amerikaanse bu reau-organisatie, behalve de Van Maanen-steunpunten in Amsterdam en Brussel, Europese vestigingen te Parijs, Londen, Milaan en Frankfurt, elk onder lokale leiding. Expansie van de kleine Parijse vestiging wordt nagestreefd. De Ogilvy Mather- organisatie, waarvan zoals bekend, de aandelen op de Londense en New Yorkse effectenbeurs zijn genoteerd, bezit bureaus in twaalf landen. Re centelijk werd het Mexicaanse bureau Corpa in de organisatie opgenomen. Wat het Nederlandse bureau betreft wordt aangenomen dat mettertijd het personeelsbestand zal worden uitge breid, terwijl tevens aarzelend wordt uitgekeken naar een ruimere behui zing in de buitenwijken van Amster dam. Om belastingtechnische redenen zullen de heren De Smet en Bandt tenminste vijf jaar als directeur-aan deelhouder aanblijven. De heer K. J. Leeflang werd per 1 januari benoemd tot directeur van de NV Uitgeversmaatschappij Diligentia in Amsterdam. Hij was reeds bij dit bedrijf werkzaam als adjunct-direc teur. De heren A. van Dijk, G. Hageman, T. Wiersma zijn met ingang van 1 februari benoemd tot account direc tor in de Bauduin Groep, respectie velijk voor Bauduin Consumer, Bau duin Techniek en Bauduin ADA (personeelswerving). De heer H. Vos is sinds 1 januari in dienst van het Ochtendblad Trouw als contactman voor de provincie Noord-Holland. Hij was voorheen mediaman bij bureau Zimmerman. Op de ledenvergadering van de Af deling Zuid-Nederland van het NIMA, te Bergeijk, werden drie nieuwe be stuursleden gekozen. Behalve de aan gebleven bestuurders dr. A. C. M. van Keep, (Holder en Co., Organisa tie-adviseurs, Breda) voorzitter, en N. Morreau, (Intermarco-DelaMar, Eind hoven). secretaris, bestaat het nieuwe bestuur nu uit: Th. A. W. Hopman (Directeur Stichting Studiecentrum Distributie, Den Bosch), M. Konings (verkoopleider Slaats-Rosé NV, Waal wijk) en Th. Rooskens (Ijzer- en Me taalgieterij De Globe, Tegelen). John A. Powers is benoemd tot presi dent van het gehele Europese appa raat van McCann-Erickson. Hij was chairman van McCann Londen en wordt in deze functie opgevolgd door Phil Geier. Voor een select gezelschap genodig den (mediaplanners en in mediaplan ning geïnteresseerden) hield het Ver- laghaus Axel Springer, uitgeefster on der andere van de tijdschriften Hör Zu en Funk Uhr (resp. meer dan 4 en 1,2 miljoen verkochte exemplaren) vorige week in Krasnapolsky te Am sterdam een bijeenkomst over de pro blemen van mediaselectie en de erva ringen, die men in West-Duitsland heeft opgedaan met betrekking tot op timalisatie-programma's. De gehele presentatie was typisch Duits 'griind- lich' aangepakt. Een team van zeven personen hield de aanwezigen boeiend bezig met een zestal voordrachten (met dia-gebruik). Interessant was het te horen, dat men in 1967 dr. Wendt opdracht gaf een analyse te maken van alle computer programma's, die voor mediaplanning kunnen worden gebruikt, hoe ze wer ken en wat de opgedane ervaringen hiermee zijn. Hierna besloot men aan te schaffen het programma van LPE, Engeland, dat bestaat uit het zoge naamde 'Baukasten-prinzip'. Dit laat ste wil zeggen, dat naarmate het pro bleem ingewikkelder wordt het pro gramma als het ware wordt uitge breid. Men besloot tot een eigen pro gramma over te gaan om de volgende redenen: 1. als service tegenover de cliënten. Bovendien leert men daardoor de pro blemen op media-gebied kennen van adverteerder en bureaus; 2. men wilde gesprekspartner blij ven, en derhalve voorkomen, dat over hun hoofd heen bepaalde media-be slissingen werden genomen; 3. de bladen, die men uitgeeft, zijn zodanig sterk, dat geen directe con currentie gevreesd behoeft te wor den. Hoewel de computer-kosten kunnen liggen tussen 200,en 1.500, (en hoger), uiteraard afhankelijk van de ingewikkeldheid van een bepaald probleem, worden deze kosten door Axel Springer de cliënt niet in reke ning gebracht. Het aantal aanvragen per jaar varieert van 1.000 tot 1.500, waarvan de meeste voor evaluatie programma's. De contactmensen van de uitgever (echte gesprekspartners met goede reclame-, media- en com puter-kennis) bespreken het probleem met de cliënt en geven daarna de wensen door aan de afdeling onder zoek van Axel Springer. Na circa een week wordt dan, eveneens via de contactmensen, de oplossing doorge geven aan Je cliënt. Toekennen van wegingsfactoren Moeilijk bij dit alles blijft het toe kennen van wegingsfactoren aan per sonen. die de markt voor een bepaal de boodschap vormen, aan de media, die voor een specifieke boodschap kunnen worden ingeschakeld, alsmede aan de contacten, die nodig zijn om een speciaal effect te verkrijgen. Wat betreft het media-onderzoek in West-Duitsland blijkt, dat in 1966 gegevens konden worden verstrekt over het aantal lezers per gemiddeld nummer van tijdschriften. Hierdoor kon dan ook het netto-bereik worden vastgesteld van een of meerdere bla den. In 1967 werd overgegaan tot de leesfrequentie (hoeveel van de laat ste 12 nummers werden gelezen). Op deze wijze kon onder andere de con tactfrequentie worden bepaald. De leeswaarschijnlijkheid werd onder zocht in 1968, een zaak waarop even eens TON '70 zal zijn gebaseerd. Uitvoerig werd onder andere inge gaan op de programma's, die op dit moment in ons buurland in gebruik zijn. Speciaal werd het systeem van de optimalisatie- of constructie programma's besproken en werd zeer uitvoerig ingegaan op een aantal punten, waaraan gedacht dient te Mr. N. Drost zal in de loop van februari als adjunct-directeur in dienst treden bij NV Uitgeverij Spaarnestad te Haarlem. De heer Drost is sinds twee jaar als directeur aan KVH Partners verbonden, waar hij belast is geweest met de reorganisatie van de interne bureau-organisatie en -ad ministratie, die onlangs is voltooid. Voordien was de heer Drost enige jaren directeur van het Algemeen Handelsblad. Visual Plus - Styling and Production Agency, is de naam van het per 1 februari officieel aan de Wetering schans 233 te Amsterdam gevestigde stylingbureau van mevr. Mady Ker- bosch. Telefoon (020) 23 03 90. Copydo, documentatiecentrum voor de reclame is verhuisd naar Zwarte- laan 27, Voorburg. Telefoon (070) 86 34 89. Door vertraging in de produktie van de brochure over de reclamejaarprij- zen, waarin de voorwaarden en regle menten voorkomen, is de sluitings datum van inzending bepaald op 1 maart 1970. De brochure met bege leidingsformulieren zal eind deze week aan de leden van het Genootschap voor Reclame, de ADCN en de GVN worden gezonden. Evenals vorig jaar kan een ieder re clame-uitingen, die voor de eerste maal in 1969 zijn openbaar gemaakt, inzenden in de volgende categorieën: advertenties, drukwerkreclame, direct mail campagnes, affiches, complete house style, televisie- en bioscoop reclame en radioreclame. De jury die de bekroningen en eer volle vermeldingen zal vaststellen, is als volgt samengesteld: voorzitter: P. Brattinga, ontwerper; leden: D. G. Frenkel Frank, creative director Prad NV, D. F. Hazelhoff, account directeur Nijgh en Van Dit- mar NV, P. Huf, directeur Paul Huf Film Associates, C. Jongens, reclame chef Proost en Brandt NV, M. E. Kirschner, creative director KVH Partners CV, E. de Smet, directeur Van Maanen, Ogilvy Mather NV, O. Smit, regisseur TopSpot NV, C. C. van Staal, creatief directeur Young Rubicam - van Staal en Koster NV, M. A. Veltman, copy director Franzen, Hey Veltman NV, drs. L. de Vries, directeur Makrotest NV, D. de Wilde, televisie-producer Lin- tas NV en H. K. R. Wolfensberger, adjunct-directeur NPO NV. Belangstellenden, die niet tot de leden van genoemde organisaties behoren, kunnen een brochure met inschrij vingsformulieren aanvragen bij het bureau van het Genootschap voor Reclame, N.Z. Voorburgwal 288 te Amsterdam. worden bij het toekennen van we gingsfactoren aan personen de markt), de media en de contacten. Wat betreft dit laatste punt werd nog eens beklemtoond hoe belangrijk het is het proces van de reclamewerking te bezien, met andere woorden hoe veel contacten zijn er voor dit spe ciale geval nodig om het van te vo ren vastgestelde effect te bewerkstel ligen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1