weekeditie Pennestrijd Noordhoff-Wille over TON 70 onderzoek WAT DE REVUE PASSEERT Associatie Ricardo-Slesina begin van Europese bureau-organisatie Benson-Needham-Univas (BNU) reclamereus met wereldorganisatie INGEKOMEN FES. 1070 J7. woensdag 4 februari 1970 4^ Apathie doofde heilig vuur ex-AD leden voor aktiegroep Citaat van de week SSC B neemt Unilever-belang in Lintas-organisatie over Mutaties bureaus en bedrijven Breuk in Rutgers-directie nieuw bureau in Eindhoven Concreet definitief erkend Verhuizingen, wijzigingen enz. v. Brakel uit Ricardo-directie Ubbink uit directie Sanders expres ACHTSTE JAARGANG No. 5 Drs. J. D. Noordhoff, directeur NOVUM NV, heeft in een schrijven aan BvA-directeur mr. M. A. Wille, scherp gereageerd op negatieve uitlatingen over het TON-onderzoek, gedaan in de 'Mededelingen' van de Bond. De heer Noordhoff maakte dit schrijven openbaar door het aan 'Revue der Reclame' aan te bieden. Enkele passages uit de brief nemen wij over, alsmede een ver kort weergegeven schriftelijke reactie die de heer Wille op ons verzoek toe stuurde. Integrale overneming was mede gezien het ruimtegebrek niet mogelijk. De kritiek van de Bond is gebaseerd op uitspraken van de heer Noordhoff gedaan tijdens een lezing voor de sectie vakbladen van de NOTU. De heer Noordhoff: 'In deze voor dracht gaf ik in grote lijnen de ge schiedenis van het mediaonderzoek weer en de voortdurende aanpassin gen die in het moderne onderzoek plaatsvinden.' Als wijziging werd ge noemd het gezinsbereik als een in de mediaselectie niet bruikbaar be grip omdat het 'lezen' centraal staat. Daarom wordt in TON '70 het ge zinsbereik vervangen door gegevens over het lezen door mannelijke en vrouwelijke gezinshoofden, aan wie naast persoonskenmerken de gezins- kenmerken worden toegevoegd. 'Deze wijziging betekent niet dat via ge zinshoofd en huisvrouw het gezin niet meer traceerbaar zou zijn. In tegendeel.' Een andere wijziging in TON '70: de vervanging van 'gemiddeld bereik' door 'berekend gemiddeld bereik', ge baseerd op leeswaarschijnlijkheid. 'Hier is de BvA-rapporteur wel ge heel de kluts kwijt geraakt', aldus de heer Noordhoff, 'als hij beweert dat ik geen verdere besnoeiing aankon digde met betrekking tot gegevens over het gemiddeld bereik en het be rekend gemiddeld bereik.' Volgens de rapporteur (de heer Wijkhuyzen, Red.) zal alleen de leeswaarschijnlijk heid worden gepubliceerd. Hij noemt leeswaarschijnlijkheid een afgeleid ge geven dat door omrekening wordt verkregen, terwijl de primaire gege vens uit het onderzoek 'dus' niet ge rapporteerd zouden worden.' De heer Noordhoff: vervolg op achterpagina 'Wij zijn niet van plan ons in te span nen voor een handjevol geïnteresseer den.' Met deze woorden vertolkte Jan Meijer de gevoelens van enkele AD'63-Ieden die eind vorig jaar met concrete plannen waren gekomen voor een aktiegroep van reclamejongeren. De optimistische initiatiefnemers wer den op donderdag 29 januari jammer lijk teleurgesteld door een minimale belangstelling voor de vergadering in het Carlton Hotel. Een mailing van 1500 rapporten, had geresulteerd in een response van nog geen tien ge- interesseerden, onder wie geen enkel ex-AD'63-lid. Deze onthullende apa thie deed de initiatiefnemers spon taan besluiten zich bij de op de vergadering aanwezige drs. J. L. Klein - aan te melden als privé-leden van het Genootschap. 'Niet omdat wij het Genootschap zo'n leuke club vin den', aldus de motivering, 'maar om enige invloed te krijgen op het beleid van het GvR.' Drs. J. D. Noordhoff (links): 'grof en beledigend' Mr. M. Wdle: 'Ivoren toren'. Deze holding zal met een statutair vastgelegd percentage van 25 tot 30 procent deelnemen in Europese re clamebureaus. Slesina heeft boven dien in de statuten een clausule laten opnemen die mogelijke financiële pe netratie in de nationale bureaus door andere reclame-organisaties uitsluit. Medio maart zullen de namen van Slesina-partners in Brussel, Londen en Parijs worden bekend gemaakt. Associatie met bureaus in Denemar ken, Oostenrijk en Italië is in voor bereiding. De voorkeur gaat uit naar volledige nationale bureaus die in hun land tot de middelgrote bureaus behoren en qua filosofie en mentaliteit overeen komen met Slesina. Het deelnemings percentage van de holding garan deert handhaving van de zelfstandig heid van de lokale bureaus. Slesina Holding AG neemt voor 25 procent deel in Ricardo. dat een geplaatst aandelenkapitaal heeft van 600.000. Als in het oog springende voordelen van de Europese samenwerking wor den genoemd pooling van marketing en creatief talent. Eerste gevolg van de associatie is de opdracht aan Ricardo's marketing-adviseur mr. John Knecht, voor een Duits Sle- sina-account de Nederlandse markt te onderzoeken. Tot algemeen direc teur van Ricardo is benoemd de heer S. G. van Beek. De heer F. P. Bruins is directeur voor bijzondere projecten, terwijl de heer F. P. de Vilder tot adjunct-directeur werd benoemd. De heer Jürgen Slesina jr. is commissa ris van de Nederlandse Vennootschap. Hij is een van de directeur-eigenaren van HSW. Zijn vader. Horst Slesina, en Werner Gundlach zijn eveneens directeur-eigenaar. Als Europees co ordinator van de organisatie is aan gesteld Dietrich Harmei. Volgens Horst Slesina heeft zijn bureau de afgelopen maanden contact gehad met 'De man trekt er op uit om te werken, komt weer thuis en wordt vervolgens door de vrouw op de been gehouden, door de vrouw die erg vaak door de reclame in het aan vaarden van die rolverdeling wordt gesterkt. Ik word wel eens misselijk als ik voor de zoveelste keer op de tv moet zien dat een vrouw pas ideaal is als ze haar nijvere mannetje weer iets lekkers kan voor schotelen.' Nora Rozenbroek van de aktiegroep 'Dolle Mina' in Het Parool. De onderhandelingen tussen Unilever en het New Yorkse reclamebureau SSC&B (Sullivan, Stauffer, Colwell Bayles) Inc. over het bereiken van een nauwere samenwerking tussen de Lintas-reclamebureaus en SSC&B heb ben ertoe geleid dat laatstgenoemde onderneming een minderheidsbelang van 49 procent in de tot de Lintas- groep behorende reclamebureaus, in verschillende landen over de gehele wereld, van Unilever heeft verworven. circa twintig Nederlandse kandidaten waarna met Ricardo overeenstem ming werd bereikt. Hij verklaarde dat Slesina geen invloed zal uitoefe nen op de management van de part ners, doch wel een stem zal hebben in de bureau-politiek. Ook dit is sta tutair vastgelegd. Het Duitse bureau heeft na jarenlange bestudering van de mogelijkheden tot deze vorm van samenwerking besloten. De organisa tie ziet men als een tegenhanger van de Amerikaanse concentratie in Eu ropa. De formule van minderheidsbelangen in nationale bureaus acht men beter dan Slesina-vestigingen in het buiten land (goedkoper) of meerderheidsbe langen in lokale bureaus. Dit laatste heeft volgens de heer Slesina het na deel dat men slechts zwakke bureaus kan overnemen omdat de sterkere meestal reeds in internationale orga nisaties zijn opgenomen. De gasten van het Duitse bureau kregen door lezingen en rondleidingen een goede indruk van de zeer professionele re clame- en marketingaanpak bij Sle sina, welke organisatie tevens een dochteronderneming (SIMA) bezit. Deze SIMA is een gespecialiseerd on derzoekbureau voor afzetbevordering en communicatie welke onder meer problemen van produktontwikkeling en planning onderzoekt. De Duitse gastheren konden op hun beurt ken nis nemen van de Nederlandse mar- keting-filosofie van mr. John. Knecht die in een korte, interessante voor dracht een overzicht gaf van de Ne derlandse reclame en marketing en de consumentengewoonten alhier. 'Wij hebben veel opgestoken van de Duit se denkdiscipline', aldus John Knecht, 'maar ook hebben wij kunnen profi teren van de typisch Amerikaanse pragmatische benadering. De Ne derlandse reclame is een mixture van beide.' De heer J. Wvan der Hoek treedt op 1 maart in dienst van IMMIDS (International Marketing Mix Infor mation and Documentation Service) in Montfoort (U.). Hij wordt belast met de eindredactie en management van het wekelijks excerptenblad Mar keting Mix Digest. De heer Van der Hoek was in dienst bij Philips als marktonderzoeker. De heer WWande! is onlangs in dienst getreden van Moerbeek Prins Partners NV, als grafisch specia list. De heer J. Abspoel werd met ingang van 1 januari benoemd tot adjunct directeur van de NV Eindhovensche Drukkerij. Twee directeuren en een account exe cutive van het Eindhovense reclame bureau Rutgers NV hebben zich per 1 februari uit dit bureau teruggetrok ken om een eigen bureau te stichten dat 'qua instelling en niveau het Am sterdamse reclamepeil wil benaderen'. Het zijn de directeuren A. A. A. van der Put en Th. C. hamers en account-executive W. Lenting (29), die in het nieuwe bureau tot adjunct directeur is benoemd. Zij konden zich niet langer verenigen met het beleid van de heer H. Rutgers. Het nieuwe bureau - waarvoor erkenning is aan gevraagd - is gevestigd aan het Wil- helminaplein 23a te Eindhoven, tele foon (040) 6 68 77. Het bureau gaat onder meer de reclamebelangen be hartigen van enkele vroegere Rutgers- accounts. De officiële opening is op 1 maart. Sinds 1 december is de tijdelijke erkenning van bureau Concreet ge wijzigd in een definitieve erkenning. MGP Publicity is vanaf 1 februari tijdelijk gevestigd: J. de Koostraat 62, Amsterdam, tel. (020) 19 40 01. Prom Publicity is verhuisd naar de Breedstraat 21 in Purmerend. Het te lefoonnummer zal op nader te be palen datum worden gewijzigd in (02990) 62 54. Reuken Design, grafische vormge ving in Groningen is verhuisd naar de Landstraat 20. Het telefoonnum mer werd gewijzigd in (050) 77 21 58. Tevens werd door Renken Design een nieuw beeldmerk ingevoerd. Ronald Verhoeven heeft zich per 1 fe bruari als zelfstandig ontwerper/illu strator gevestigd op het adres Beneden Beekloop 50, Geldrop. Telefoon (04903)41 43. De heer Verhoeven was werkzaam als art-director bij Panta Rhei in Eindhoven. Publiciteitsbureau Spoor Van den Berg NV in Heemstede verhuisde op 1 februari naar de Caspar Fagellaan 10a, Heemstede. Postbus en telefoon nummer blijven onveranderd. Bureau Key, Hoeve 'the Shamrock' in Breda is thans telefonisch te berei ken onder nummer (01600) 4 47 34. Arnold van Brakel zal zich per 1 maart terugtrekken uit de directie van Ricardo/Slesina, terwijl Sanders- directeur J. P. B. Ubbink het bureau wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd per 1 februari heeft verlaten. Het in Diemcn gevestigde reclame-adviesbureau Ricardo NV is een belangen gemeenschap aangegaan met het Duitse marketing en reclamebureau Horst Slesina Werbegesellschaft mbH Co KG. De naam van het Nederlandse bureau zal voortaan luiden: Ricardo/Slesina Partners NV, Adviseurs voor Marketing en Reklame. Dit werd vrijdag 30 januari ten kantore van het hyper moderne Slesina-burcau te Frankfurt a.Main aan vertegenwoordigers van de Duitse en Nederlandse pers bekendgemaakt. Het Duitse bureau, met een omzet in 1969 van DM 53,5 miljoen een zestiende plaats innemend op de Duitse ranglijst, heeft met deze associatie een eerste stap gezet op de weg van een Europese organisatie waartoe onlangs in Ziirich werd opgericht een 100 pro cent Slesina Holding AG met een kapitaal van 100.000 Zwitserse francs. Univas, de Europese reclame-organi satie van het Franse Havas Conseil miljoen dollar gerealiseerd. In Ne derland maakt bureau Holdert deel heeft zich op 23 januari geassocieerd met voorstaande bureaus in Engeland en de Verenigde Staten, te weten resp. S. H. Benson Ltd te Londen en Need- ham Harper Steers te New York. De naam van de nieuwe combinatie gaat luiden 'Benson Needham Univas'. De drie samenwerkende bureaus be horen in combinatie met elkaar tot 's werelds grootste reclamegiganten. In 1968 noteerden zij gezamenlijk een omzet van 252 miljoen dollar. Daar mee zouden zij op de elfde plaats van de wereldranglijst hebben gestaan. Hoewel vergelijkende cijfers over 1969 nog niet voorhanden zijn, neemt de BNU (zoals de afkorting gaat luiden) aan dat vorig jaar een negende of tiende plaats op deze ranglijst zou zijn ingenomen. Havas Conseil heeft in het opzetten van het Europese Univas-netwerk een bedrag geïnvesteerd van 4 miljoen dollar. Buiten Frankrijk werd vorig jaar in Europa een omzet van 31 uit van de Univas organisatie. De Britse partner S. H. Benson staat met een jaaromzet van 75 miljoen dollar op de vijfde plaats van de En gelse reclamebureaus. Needham Harper and Steers (VS) met vestigingen in New York, Chi cago, Los Angeles, Montreal en To ronto noteerde in 1968 een omzet van 125 miljoen dollar. Daarmee staat het op de 17e plaats op de Amerikaanse bureaulijst. Volgens het perscommu niqué zal de combinatie Benson- Needham-Univas een wereldomspan nende reclame-organisatie zijn. De werkprocedure is drie jaar uitge test door de samenwerkende bureaus Benson en Needham. Needham blijft in de Verenigde Sta ten en Canada werkzaam, Benson in Groot-Britannië, Afrika, het Verre Oosten, India en Australië en Univas neemt het Europese vasteland voor zijn rekening. De drie nieuwe partners bij de ondertekening van de documenten. Van links naar rechts: Jacques Douce, managing director van Havas Conseil en chair man van UnivasPaul Harper, chairman en managing director van Needham Harper Steers en E. W. Barnes, chairman en managing director van S. H. Benson.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1