weekeditie Integratie Smit's en Bates nog dit jaar waarschijnlijk ntor*~ JWT bovenaan Engelse bureaulijst WAT DE REVUE PASSEERT Nederlands werk op Typomundusshow trr woensdag 18 februari 1970 W. v. Hoek over samenwerking t Citaat van de week Belangrijk Fokker-account van Vaz Dias Int. naar Holdert Schreuder, Gerritsen, Knapper verlaten directie Makrotest LPE Ned. wordt Leo Burnett nv Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. STER in het ijs Spirit nieuw Tilburgs bureau VEBUMA groep representanten van buitenlandse media E 29 expres ACHTSTE JAARGANG No. 7 'Het is zeer waarschijnlijk dat Smit's reclamebureau en Ted Bates Neder land dit jaar nog volledig geïntegreerd zullen worden'. Dit vertelde ons Smit's algemeen directeur W. J. van Hoek in een gesprek waarin hij nadere infor matie gaf inzake de overname van de Algemene Beheers Associatie, waar onder Smit's ressorteert, door Ted Bates Co. Inc. Deze volledige over name, op 14 januari door ons gepubli ceerd, heeft - zo is ons bekend - in de reclamewereld enkele vragen opge roepen over de positie van Smit's nu en in de toekomst, over de (internatio nale) accountbehandeling van beide bureaus, over het al dan niet hand haven van het tot de ABA behorende bureau Breeuwer in Zaandam en eventuele accountwisselingen. 'Integratie van Bates en Smit's is bij de overneming van de Beheers Asso ciatie door Bates een belangrijk ar gument geweest' verklaarde de heer Van Hoek. Hij deelde mede dat Bates de uitwerking er van geheel aan de Smit's management overlaat. Effec tuering van deze plannen zal voor een belangrijk deel afhangen van het standpunt van enkele conflicting ac counts. Een oplossing daarvoor zal in nauwe samenspraak met de cliën ten gevonden moeten worden. De heer Van Hoek ziet in de toekom stige samenwerkingsvorm een blij vende en waarschijnlijk belangrijkere plaats voor het Zaanse bureau Breeuwer. 'Een typisch bureau voor de behandeling van kleinere en mid delgrote budgetten' aldus de heer Van Hoek, die verder duidelijk stelde dat de begin januari gerealiseerde 'Bates Group of Companies' gezien moet worden als een streven naar een in ternationaal opererende 'full service agency'. 'Als dienstverlenende bedrij ven zijn wij dat verplicht ten opzichte van onze steeds meer internationaal opererende cliënten' zegt de heer Van Hoek. Hij vervolgt: 'Niettemin blijft het voor Nederlandse - en in het al gemeen Europese - bureaus noodza kelijk de lokale identiteit te handha ven. Immers het merendeel van de bureau-omzetten is afkomstig van nationale adverteerders. De verhou ding nationale adverteerders - inter nationale adverteerders is bij de meeste Europese bureaus ongeveer 7:1. Dit is dan ook een van de redenen dat Bates Inc. zich op het standpunt stelt dat haar Europese vestigingen hun nationale identiteit dienen te behouden. Daarom hebben alle Europese Bates-vestigingen een volledig nationale management, zon der enige Amerikaanse inspraak.' Het Bates-principe om meerderheidsbe langen te hebben in vooraanstaande Europese bureaus met een domine rend lokaal klantenpakket, acht de Smit's-directie zeer gezond. De heer Van Hoek: 'Bates heeft hierdoor in tien jaar tijds een sterke interna tionale organisatie kunnen stichten. De volledige overneming-tactiek van grote nationale bureaus impliceert een onmiddellijk profiteren van lo kale affiniteit, lokale know how en last but not least lokale business. Door het behoud van de eigen iden titeit kan de groep als totaal boven dien zeer flexibel opereren.' Het is de mening van de heer Van Hoek dat Smit's op zijn beurt een wezenlijke creatieve en marketingtechnische bij drage kan leveren in de Bates-organi- satie. 'Aan de andere kant kunnen wij profiteren van de know how, opleidingsmogelijkheden en fascilitei- ten van de Bates-organisatie, terwijl het belangrijkste argument - een internationaal opererende full service agency - voor velen van onze cliën ten zeer zwaar weegt. Bovendien heeft Bates een grote er varing op het gebied van de massa consumptie-artikelen. Mede door het vertrek van directeur Jo Smit, die begin maart in het Amstel Hotel officieel afscheid neemt, zal de ma nagement en de staf van Smit's ad viesbureau qua leeftijd en mentaliteit een dynamische en jonge signatuur krijgen. De heer Van Hoek vertelde dat momenteel organisatorische ver anderingen plaatsvinden die de enigs zins statische opstelling van de laatste jaren drastisch zullen veranderen. Gestreefd wordt naar een toppositie temidden van de grootste reclame bureaus die in Nederland werkzaam zijn. Voor 1970 wordt de gezamen lijke omzet van Smit's-Bates en Breeu wer geraamd op 40 miljoen gulden. J. Walter Thompson is ook in 1969 Engelands grootste bureau gebleven, zo blijkt uit cijfers verzameld door Media Expenditure Analysis. De omzet van het bureau in pers en tv bedroeg in 1969 £22.3 miljoen, dat is een stijging met £2.500.000 (12,6%) ten opzichte van 1968. De grootste sprong maakte Collett Dickenson Pearce, dat zich met een stijging ten opzichte van '68 van 30,5% bij de tien grootste bureaus van Engeland plaatste. Een lijst van de twintig grootste bureaus met hun bestedingen in miljoen volgt hieronder. 1969 Bureau 1969 Uitgaven £m 1968 Wijziging t.o.v. Rang Pers TV T otaal Totaal 1968 orde £m £m 1 J. Walter Thompson 6.6 15.7 22.3 19.8 2.5 12.6 2 Masius Wynne-Williams 6.5 12.0 18.5 17.8 0.7 0.4 3 Ogilvy Mather 6.3 6.5 12.8 12.8 ongewijzigd 4 Young Rubicam 2.5 9.6 12.1 10.1 2.0 19.8 5 Hobson Bates 2.4 8.3 10.7 10.8 —0.1 0.7 6 Lintas 1.4 9.1 10.5 9.0 1.5 16.6 7 Burnett/LPE 3.1 7.0 10.1 10.7* —0.6 5.5 8 Wasey Quadrant 5.5 4.0 9.5 lO.Of —0.5 5.0 9 S. H. Benson 4.7 4.8 9.5 9.0 0.5 5.6 10 Collet Dickenson 4.7 3.0 7.7 5.9 1.8 30.5 11 McCann 3.1 3.4 6.5 5.5 1.0 18.2 12 Dorland 2.8 3.7 6.5 7.5 —1.0 —14.6 13 Foote Cone B 2.5 2.9 5.4 5.5 —0.1 1.8 14 Garland Compton 1.7 3.2 4.9 4.0 0.9 22.5 15 Benton Bowles 0.9 3.6 4.5 3.5 1.0 28.5 16 Grey 0.9 3.6 4.5 J. niet toepasbaar 17 Horniblow Cox-Freeman 2.7 1.5 4.2 4.1 0.1 2.5 18 Colman Prentis Varley 1.8 2.2 4.0 3.1 0.9 29.0 19 W. S. Crawford 1.9 1.8 3.7 niet toepasbaar 20 Lonsdale Crowther 2.4 0.8 3.2 3.3 —0.1 3.0 Bron MEAL. Voor samenvoeging. t Niet in top twintig in 1968. 'Vader bel astublieft de VPRO om lid te worden. Misschien houden ze dan eindelijk eens op met die rot reclame.' Opwekking van de VPRO-televisie op 12 februari, vlak voor de STER. Een belangrijk gedeelte van het Fok ker-account zal per I april 1970 van Vaz Dias Internationaal NV overgaan naar Holdert NV. Het betreft hier de groep 'civiele vliegtuigen' voor welke groep een internationale campagne wordt gevoerd. Vaz Dias Int. heeft ruim zes jaar de reclame voor de civiele vliegtuigen van Fokker behan deld. Andere Fokker-accounts als de afde lingen ruimtevaart, industriële pro- dukten, elektronika en personeel blij ven bij Vaz Dias. Holdert zal de internationale reclame voor Fokker vliegtuigen doorspelen aan bureau- relaties in het buitenland. Holdert- directeur H. J. Voorwinde merkt in dit verband op dat zijn bureau - in tegenstelling tot een door Univas gelanceerd persbericht - geen deel uitmaakt van de Franse bureau-orga nisatie. 'Er zijn onderhandelingen met Univas geweest' zegt hij 'maar van nauwe samenwerking is geen sprake'. Hij vertelde voorts dat inci dentele Fokker-opdrachten reeds vóór 1 april door Holdert zullen worden behandeld. Drie directeuren van Makrotest NV - mej. drs. A. J. Schreuder, G. A. Ger ritsen en W. Knapper - hebben per 1 februari het onderzoekbureau ver laten. De directie van Makrotest wordt sedertdien gevoerd door de heren drs. P. C. de Jong en drs. L. de Vries. 'Geen paleisrevolutie' verklaart laatstgenoemde desgevraagd. 'Zuiver een gevolg van onze ervaring dat een vijfmansdirectie in de praktijk be lemmerend kan werken op een vlotte gang van zaken.' De uittreding van de drie directiele den is volgens de heer De Vries in de beste verstandhouding geschied. 'Ju ridisch is hierdoor niets veranderd' zei de heer De Vries verder. 'Mej. Schreuder, Gerritsen en Knapper wa ren als titulair directeur aangetrokken voor een nog op te richten vestiging in Amsterdam. Bovendien is het ook nog zo dat de belangstelling van de drie zich niet uitsluitend bepaalde tot Makrotest. Wouter Knapper gaat nu de consultantskant op, de heer Gerritsen gaat zijn studie afma ken en mej. Schreuder's belangstel ling gaat meer uit naar de psycholo gie in het algemeen. Onze wegen waren derhalve toch wel uit elkaar gegaan.' In de loop van dit jaar zal de naam van LPE Nederland NV worden ge wijzigd in Leo Burnett NV. Dit is een gevolg van de vorig jaar geëffec tueerde fusie tussen het Amerikaanse bureau Leo Burnett Inc. en LPE In ternational Ltd. Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat het bureau in Amsterdam direct onder deze orga nisatie zou vallen. De nu gerealiseer de toetreding is tot stand gekomen na separate onderhandelingen. Het Am sterdamse bureau zal zijn eigen iden titeit behouden. De werkmethoden, kwaliteitscontrole en dergelijke zullen echter worden aangepast. Leo Burnett NV is voornemens daartoe een aantal nieuwe mensen aan te trekken. De heer Hans Schriel is niet zes maanden op proef, zoals eerder door Ricardo/Slesina werd medegedeeld, maar hij zal zich in het eerste half jaar belasten met de media-planning, waarna aanstelling zal volgen tot marketing-adviseur. De verkoopstaf van Dico Druk wordt vanaf heden gevormd door de heren B. A. Tromp (salesmanager), M. Verwey, H. van Nijendaal en F. A. Wesselius (vertegenwoordigers). De heer A. J. Koot treedt op 1 maart in dienst van het informatieblad Info als hoofd van de exploitatie. De heer Koot die thans hoofd exploitatie van dagblad Het Centrum is, krijgt tevens de dagelijkse leiding van het Info- kantoor in Utrecht. De heer R. Tielrooy is per 1 februari benoemd tot adjunct-directeur van Weekedities NV in Utrecht. Hij was voorheen werkzaam als assistent marketing manager bij NV Maple Leaf Chewing Gum. De directie van Weekedities NV bestaat thans uit de heren G. van Muylwijk, F. Brandt en R. Tielrooy. Drs. J. P. Fresco, adjunct directeur van NV uitgeversmaatschappij Bona- ventura, is benoemd tot groepsmana- ger voor de financieel-economische uitgaven. De heer P. Ch. de Wind werd benoemd tot groepsmanager voor Elsevier Magazine en Elegance. Hij was reeds binnen de Bonaventu- ra-organisatie werkzaam. De heer L. Yssennagger is benoemd tot groeps manager voor Elsevier Select, HP- Magazine en de afdeling Jaaruitga ven. Hij was eerder werkzaam als senior account executive bij Prad. Wia Post heeft onlangs de leiding gekregen van Euromodel in Amster dam. De heer J. Ronken is in dienst getre den van Kuiler Advertising/Marke ting NV, als art director. Marktonderzoek Reeskamp is ver huisd naar Parklaan 39, Bussum. VR Merchandising in Leidschendam heeft besloten met ingang van 1 maart de naam van het bedrijf te wijzigen in VR Verkoopbevordering Reclame. Bureau Gelder in Amsterdam is thans te bereiken onder vier telefoon nummers te weten (020) 24 81 36- 24 81 37 - 22 01 69 - 22 83 94. Studio Hans Buys is verhuisd naar Langswater 472, Amsterdam (Os dorp). Telefoon (020) 19 80 07. STER-directeur drs. C. J. Smeekes is met een gebroken been opgenomen in het zie kenhuis te Laren. Een over stapje tijdens het schaatsen mislukte. Wij wensen hem een spoedig herstel toe, alsmede een goede ontvangst en een grote kijkdichtheid tijdens de bezoekuren. Op 1 maart start in Tilburg reclame adviesbureau Spirit. Als manager zal optreden de heer C. H. Appeldoorn, voorheen werkzaam als hoofd studio/ waarnemend productieman bij Rut gers adviesbureau in Eindhoven. Het adres van het nieuwe bureau is Lo- vensestraat 134, Tilburg. Telefoon (04250)3 13 60. Dezer dagen is tijdens een bijeenkomst in Amsterdam de VEBUMA opge richt, een organisatie van Vertegen woordigers van Buitenlandse Media. Het doel van de vereniging is de belangen van de vertegenwoordigers van buitenlandse media te behartigen en tot een uniforme arbeidsregeling te komen. Als voorzitter is gekozen de heer Albert Milhado, als secreta ris-penningmeester de heer G. Arnold Teesing, Rubensstraat 68a, Amster dam. Een internationale zevenmans-jury - onder wie de Nederlander Wim Crouwel - heeft onder auspiciën van de International Center for the Ty pographic Arts (ICTA) uit 5700 in zendingen uit 31 landen een selectie gemaakt voor Typomundus 20/11. Geselecteerd werden ondermeer 55 dagbladtitels, zes platenhoezen, tien kalenders, 84 drukwerken van on dernemingen, 11 affiches, 174 boeken met omslagen, dertien verpakkingen, 95 advertenties en 75 beeldmerken. Het uitverkoren werk wordt tot 17 april geëxposeerd in de Intergraphic Gallery te München (BMW-pavil- joen). De volgende Nederlandse ont werpers en bedrijven zijn met werk op deze tentoonstelling vertegen woordigd: H. P. Doebele, Eelco Bos GVN, Sikkens Groep NV, Koerrie Pelle, Steendrukkerij De Jong, Jan van Toorn, Total Design, NV Van der Grinten, Teunissen Van Manen. De voltallige jury aan het werk met op de achterste rij van links naar rechts Herb Lubalin (USA), Hans Schleger (Engeland), Jean Widmer (Frankrijk) en Wim Crouwel. Op de voorgrond Tibor Szanto (Hongarije), Franco Grignani (Italië), Willy Fleckhaus (W.-Duitsland).

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1