A Nieuwe accounts en campagnes Wasmiddelenreclame sterk omhoog door opkomst van nieuwe merken Verbruik sigaretten in '69 gedaald mede door sterke voorraadvorming Overzicht van ZB's en SM's per provincie Accountswitch ging niet door Beeldmerk voor Kondor Groep LOI geeft lessen statistiek Headsheet van Modelplanning Zwitserse winkelrobot na een test in Zweden nu in Benelux Drukkers van wetenschap pelijk werk in groep bijeen Nieuw boek over marketing in midden- en kleinbedrijf Paul Huf maakt twintig spots voor damesblad 'Margriet' Ook daling sigarenverbruik Reader's Digest: 100 miljoen Klein Schiphorst Mittendorf NV te Haarlem is per 1 januari belast met de verzorging van de publiciteit voor de farmaceutische produkten van Zyma Nederland NV, Mijdrecht. E 31 Bureau Gelder ontwikkelde voor Agar een campagne voor het Wynn's product Charge. De gehele actie om vat een prijsvraag voor de consument en voor de garagehouder en loopt in de dag- en vakbladen en door middel van direct mail. Paul Muf Film Associates NV maak te, in opdracht van Prad NV een één minuut bioscoop-kleurenfilm voor 7up, die eind april in roulatie ge bracht zal worden en die tevens voor internationaal gebruik bestemd is. In opdracht van bureau Belinfante NV vervaardigde Top Spot een één minuut bioscoopfilm in kleur voor de Tomos bromfietsen. De film rouleert in ruim honderd geselecteerde thea ters. Per theater wordt de film, met de nodige tussenruimte, drie keer ge draaid. Hierboven een moment uit deze film. Voor Swish gordijnrails ontwierp bu reau Gelder een campagne Holland 1970. Onlangs werd een nieuwe 20 seconden kleurencommercial uitgezonden voor seven-up, met als thema 'ik beloof je er komt niets anders in ons huis dan seven-up'. Het thema werd reeds door Prad NV uitgewerkt en door Paul Huf gefotografeerd voor de lopende advertentiecampagne. O De publiciteit voor bouwmaterialen en Tielsa keukens van Muys Rog geband NV wordt niet, zoals eerder gemeld, verzorgd door KSM, Haar lem maar door bureau Sigma 10 in Bergen op Zoom. Dit is een gevolg van de opheffing van het Nederlands verkoopkantoor van Tielsa, waardoor de publiciteit kwam te lopen via de grootste importeurs. Frits H. Huys- man ontwierp een beeldmerk voor de IBB-Kondor Groep, waarin samenwerken NV Ingenieursbureau voor Bouwnij verheid, Leiden; Aannemingmij. De Kondor, Amsterdam; NV Aanne mingsbedrijf P. Ebbinge, Enschede. Het LOI organiseert op 7 en 21 maart een tweetal lessen Statistiek in het kader van de cursus Opleiding tot Marktonderzoeker. Deze lessen worden gegeven in het Domhotel, Westerstraat 2 te Utrecht. Docent is de heer R. Swier, marktonderzoeker bij Philips Nederland. De lessen (de eerste in deze serie vond reeds plaats) zijn bedoeld om de aanwezigen te oefenen in het werken met steek proeven. De lessen zijn voor een ieder toegankelijk. De nieuwe headsheet van Modelplan ning 1970 bestaat uit drie delen, twee dames- en één herensheet, waarop fo to's van in totaal 132 modellen. De headsheets kunnen worden besteld bij Modelplanning, Prinsengracht 678, Amsterdam. Afgebeelde 'Rob Seller LC' (robot- seller light combination) is onlangs in de Benelux geïntroduceerd dooi de Zwitserse onderneming Promotion Plus SA, 5, Boulevard De Pérolles, 1700-Fribourg, na een testperiode in Zweden. Het apparaat wordt in win kels geplaatst. Het begint een recla meboodschap te spreken zodra een klant de 'Rob Seller' passeert. Gelijk tijdig wordt de boodschap op het scherm geprojecteerd, waardoor een audio-visuele boodschap van maxi maal tien seconden wordt overge bracht. Bij elke nieuwe passant wordt die boodschap herhaald. De Rob Seller is niet te koop, maar te huur. Maximaal een jaar en minimaal tien dagen. Binnen het Grafisch Export Centrum te Amsterdam is een groepering van Nederlandse drukkers van weten schappelijk werk tot stand gekomen, welke op het ogenblik tien bedrijven omvat. De doelstelling van de groep is, door objectieve informatie en be middeling buitenlandse uitgevers van wetenschappelijk werk op de hoogte te houden van de mogelijkheden van de aangesloten bedrijven. De groep 'Drukkers Wetenschappelijk Werk' richt zich dit jaar vooral op het Duit se taalgebied. Aan circa 500 uitgevers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitser land wordt na aankondiging een spe ciale informatie-cassette gezonden. Deze cassette bevat een kaartsysteem met algemene informatie en techni sche gegevens van de drukkerij. Nieu we uitgaven van de aangesloten druk kerijen zullen regelmatig aan de uit gevers worden toegezonden. De in formatiebulletins zijn zo uitgevoerd dat ze direct in het kaartsysteem kun nen worden opgenomen. Afgebeeld het vignet dat de samenwerking sym boliseert. De hevige (reclame) strijd die de grote wasmiddelenfabrikanten onder meer via radio en televisie uitvechten, (de totale reclamebestedingen via deze media zouden in 1969 circa 4 mil joen bedragen hebben) vormt voor de redactie van 'HP-Magazine' aanleiding de achtergronden van deze fabrikan- tenstrijd om het marktaandeel te be lichten. In nummer 5 van 28 januari wordt deze reclamehausse een com binatie van een tweetal factoren ge noemd, te weten het snel groeiende wasmiddelenverbruik en de 'wereld wijde' concurrentieslag tussen de grote internationale wasmiddelenconcerns, die ten dele ook in ons land wordt uitgevochten. Daarbij komt dan nog het reclame-technische probleem, dat wasmiddelen nu eenmaal chemische produkten zijn die zich aan de huis vrouw voordoen als poeder, zodat aan de buitenkant niet zonder meer te zien is wat de ingrediënten zijn. Volgens het blad is de omzet van poedervormige wasmiddelen in ons land vergeleken met 1960 ruim schoots verdubbeld tot zo'n 110 mil joen kilo per jaar met een winkel waarde van 350 miljoen. Deze stij ging van het verbruik verklaart mr. De Roos van Lever's Zeepmaat- schappij (Omo, All, Sunil, Skip, Ra dion): 'Het kruidenierspakket is de laatste jaren als percentage van de gezinsbestedingen gekrompen, terwijl de wasmiddelen juist een stijgend aandeel in het huishoud-budget vor men. Er zijn jaren geweest dat het verbruik met 10 tot 15% steeg - veel meer dan de bevolkingsgroei en veel meer dan de stijging van de totale bestedingen.' De traditionele beheersing van de Nederlandse wasmiddelenmarkt door 3 concerns (Unilever's dochter Lever's Zeep Maatschappij, de Nederlandse Persil Maatschappij - gelieerd aan het Westduitse Henkel-concern, en de zelfstandige fabrikant Dobbelmann) werd in 1963 voor het eerst door broken door de komst van het merk Bio-tex van Kortman Schulte, maar nog ingrijpender - Dobbelmann en Kortman Schulte zijn sindsdien in het AKZO-concern opgenomen - noemt het blad de aanval van het Amerikaanse concern Procter Gamble op de Nederlandse wasmid delenmarkt met de merken Dash en Ariel in 1965. Volgens 'HP-Maga zine' beheerst Procter, net als Uni lever, ongeveer een kwart van de wereldmarkt in wasmiddelen. Tussen deze beide reuzen zou al jaren een hevige strijd gaande zijn. Vijf jaar na de introductie van Dash is de tra ditioneel stabiele Nederlandse was middelenmarkt relatief ingrijpend gewijzigd. Procter Gamble zou een kleine 10% van de markt veroverd hebben. Daarentegen zou het aandeel van Lever's Zeep van 50 tussen de 40 en 45% teruggelopen zijn, terwijl het aandeel van Persil gestegen zou zijn van ruim 20 tot meer dan 25%. AKZO (Dobbelmann en Kortman Schulte samen) zou nu iets min der dan 20% hebben. Bij Wolters-Noordhoff NV is de eer ste druk verschenen van een boek van dr. J. P. I. van der Wilde ge titeld: marketing in midden- en klein bedrijf. De prijs van deze uitgave be draagt 17,75. Dit is een werkfoto van Paul Huf, Marijke Mcrckens en produktieleider Paul Muller (van links naar rechts) gemaakt bij de opnamen van de Mar griet tv-commercials. De serie van twintig commercials heet: 'tijd voor Margriet'. De teksten werden ge schreven door Gerard Stigter (alias K. Schippers). Idee, uitwerking en produktie van de campagne werden geleverd door Paul Huf Film Asso ciates NV, die ook de aansluitende radiospots produceerde. De landelijke advertentiecampagne, die gevoerd wordt in dag- en rtv- bladen, sluit visueel en tekstueel op de films aan. Hij werd verzorgd door Ad Werner. De foto's uit de adver tenties zijn van Paul Huf. Dat er van een opvallende daling van vooral het verbruik van sigaretten in ons land sprake is, blijkt uit recente CBS-cijfers die zijn gebaseerd op de aan fabrikanten en importeurs afge geven banderolles. In het afgelopen jaar kwamen er bijna 2 miljard siga retten minder voor verbruik beschik baar dan in 1968. In 1969 kwamen er 1614 miljard sigaretten voor verbruik beschikbaar tegen 18,5 miljard in 1968. Ook in vergelijking met 1967 is van een aanzienlijke daling sprake aangezien er dat jaar 16,6 miljard sigaretten voor verbruik beschikbaar zijn gekomen. Bij de sigaren wordt verschil gemaakt tussen grote sigaren (3 kg en meer per duizend) en cigarillos. In beide groepen werd een daling genoteerd. Het aantal voor verbruik beschikbaar gekomen grote sigaren daalde van 1096 miljoen in 1968 tot 955 miljoen in 1969. Voor cigarillos waren deze cijfers respectievelijk 403 en 342 miljoen stuks. De voor verbruik be schikbaar gekomen hoeveelheid kerf tabak was met ruim 11,7 miljoen kg nog geen 200.000 kg kleiner dan in 1968. In een toelichting op deze cijfers merkt het CBS op dat het hier uit sluitend gaat om de voor verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheden en niet over het verbruik zelf. Zo berust bij voorbeeld de aanzienlijke stijging van het sigarettenverbruik in 1968 (circa 2 miljard stuks) voor een belangrijk deel op grotere voorraad vorming bij de detailhandel in ver band met de accijnsverhogingen van 1 januari 1969. Het lagere cijfer voor 1969 is ten dele een gevolg van deze voorraadvorming. De daling van het sigarettenverbruik in 1969 is derhalve in werkelijkheid minder sterk dan de cijfers aangeven. Het CBS geeft vervolgens cijfers over het verbruik per hoofd van de be volking. Per hoofd van de bevolking was het verbruik in 1969 als volgt: 74 grote sigaren, tegen 86 stuks in 1968; 27 cigarillos (1968: 32); 1.263 sigaretten, tegen 1.453 in 1968; 910 gram kerftabak (1968: 930 gram). De dalingen zijn hierbij relatief gro ter dan die voor het totale verbruik omdat hierin ook de groei van de bevolking doorwerkt. Ook bij deze gegevens gaat het evenwel om de voor verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheden en niet om het werke lijke verbruik, waarin ook de voor raadvorming bij de detailhandel en mogelijk privé van eind 1968, een rol speelt. In waarde berekend kwam het afgelopen jaar voor 136,58 per hoofd van de bevolking aan tabaks- produkten beschikbaar. Dit is even eens minder dan in 1968, toen dit 143,69 bedroeg. In 1967 was dit 133,70. De Reader's Digest wereldoplage heeft de honderd miljoen exemplaren overschreden, zo is onlangs in New York bekend gemaakt. Volgens de uitgever gaat deze periodiek daarmee veruit aan de kop. De oplage in de Verenigde Staten bedraagt 50 mil joen exemplaren en de internationale edities (28 in totaal, in dertien ver schillende talen en uitgegeven in meer dan honderd landen) komen op een totaal van 56 miljoen. Zelfbedienings-bedrijven en supermarkten per provincie verdeeld naar bedrijfsvorm per 1 januari 1969 O O T3 "o •g O O "2 N CQ K. O O "X3 -2 "O A. Zelfbedicningsbedrijven: 1. zelfstandige ondernemers 311 2. coöperaties 12 3. grootwinkelbedrijven en warenhuizen 21 4. Totaal 344 356 236 9 6 19 7 413 24 29 768 23 48 298 4 689 41 1106 37 238 6 743 20 56 184 236 13 112 712 34 58 5870 216 783 384 249 466 839 358 914 1379 257 875 804 6869 B. Supermarkten: 1. zelfstandige ondernemers 105 66 57 150 218 2. coöperaties 6 5 2 16 15 3. grootwinkelbedrijven en warenhuizen 8 3 4 17 22 4 Totaal 119 74 63 183 255 67 2 18 144 25 80 173 48 61 59 3 301 40 68 142 25 42 1482 187 327 87 249 282 66 409 209 1996 UUWvWn' Bureau De Kam in Rotterdam ont wierp in opdracht van Brussaard's Handelmaatschappij NV een campag ne voor het produkt CAP cornedbeef onder het motto 'met CAP naar de Cup'. Advertenties worden geplaatst in publieksbladen en in de vakbla den. Ruime aandacht werd besteed aan display-materiaal.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 3