weekeditie Duitse merkenreclame in 1969 weer op recordniveau WAT DE REVUE PASSEERT Genootschap organiseert ontmoeting met Belgische reclamestudenten woensdag 4 maart 1970 INGEKOMEN h 1370 Meeste profijt voor dagbladen Citaat van de week Willem II account na 25 jaar van Smit's naar Bouman ADCN breidt jurering van reclamejaarprijzen uit Nogmaals VEA computerdag i. H. N. Das overleden Prad's Marten Faber benoemd tot directeur bij Moussault Mr. Oonincx volgt drs. Janssen op als secretaris N0TU Joost Smit: afscheid in duplo Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. 25 jaar bij Gelderlander Pers Dorland en DFS gaan samen Aanmelding voor Zweden-reis tot uiterlijk 12 maart E 39 expres ACHTSTE JAARGANG No.9 Blijkens recente berekeningen van het Duitse Gesellschaft für Werbestatistik Schmidt und Pohlmann te Hamburg zijn de Duitse reclamebestedingen in 1969 met bijna een half miljard mark gestegen tot rond 3,5 DM. Een toe neming van 18,5 ten opzichte van 1968. In de tellingen waren uitslui tend de volgende reclamemedia be trokken: dagbladen, tijdschriften, tele visie en radio. De reclamebestedingen van plaatselijke adverteerders zijn niet in de berekening opgenomen. Alle media profiteerden in sterke mate van de toenemende reclamebeste- stedingen in de Bondsrepubliek, maar het zijn vooral de dagbladen die vorig jaar een rijke oogst binnen baalden. De advertentieinkomsten van de dag bladen stegen van DM 739,5 miljoen in 1968 naar DM 993 miljoen, vorig jaar. Een toeneming derhalve van DM 193,5 miljoen, in percentages 26,2. Advertenties in Duitse dag bladen maakten in 1969 26,7% uit van de totale reclamebestedingen in de Bondsrepubliek. In 1968 bedroeg dat aandeel nog 25,1%. Tweede in de lift is de commerciële radio met een stijgingspercentage van 22,8% ten opzichte van 1968. Waarschijnlijk mede door de beperkte zendtijd was de groei van de commerciële radio in het totaal van de reclamebestedin gen slechts gering: 5,3% in 1969 te gen 5,1 in 1968. De televisie moest in totaal opzicht zelfs enig terrein prijs geven. In 1968 was het aandeel van tv-commercials ten opzichte van de reclamebestedingen in dat jaar 18,6%, doch vorig jaar was dat 18,4%. Niettemin heeft het medium televisie eveneens een sprong omhoog gemaakt. In 1968 werd voor DM 546,9 miljoen aan tv-commercials be steed en in 1969 DM 641 miljoen. Een stijging van DM 94,1 miljoen, ofwel 17,2%. Opvallend is overigens dat de gezamenlijke advertentie-uit gaven in dagbladen en tijdschriften, ten opzichte van de totale reclame bestedingen in 1968 en '69 op het zelfde niveau gebleven zijn, namelijk k 76,3% van het totaal. In Duitse reclamekringen wordt aan genomen dat de gesignaleerde gun stige tendentie ook nog in het eerste halfjaar van 1970 zal aanhouden, of schoon de stijging in het tweede half jaar van 1969 iets afnam vergeleken met het eerste halfjaar. Toen be droeg het accres nog 23,4% verge leken met de overeenkomstige pe riode van 1968. De absolute toeneming van televisie reclame is mede te danken aan de omstandigheid dat de grootste West- duitse radio- en tv-omroep, de West- duitse Omroep te Keulen, in het af gelopen jaar zijn reclamezendtijd die tot dat ogenblik beperkt was tot veer tien minuten per avond, opvoerde tot 20 minuten. Een tweede oorzaak van de inkomstenstijging bij de televisie zijn de hogere tarieven. Reclamemedia 1968 1969 Dagbladen Inkomsten DM miljoen Wijziging in DM miljoen Wijziging in Aandeel van het totaal Tijdschriften Inkomsten DM miljoen Wijziging in DM miljoen Wijziging in Aandeel van het totaal Advertenties totaal Inkomsten DM miljoen Wijziging in DM miljoen Wijziging in Aandeel van het totaal Televisie Inkomsten DM miljoen Wijziging in DM miljoen Wijziging in Aandeel van het totaal Radio Inkomsten DM miljoen Wijziging in DM miljoen Wijziging in Aandeel van het totaal Alle reclamemedia Inkomsten DM miljoen Wijziging in DM miljoen Wijziging in Aandeel van het totaal 739,5 126.8 20,7 25.1 1.507,0 193,1 14,7 51.2 2.246,5 319.9 16.6 76.3 546,9 10,7 2,0 18,6 152,0 17,5 13,0 5,1 2.945,4 326,7 12,5 100,0 933,0 193,5 26,2 26,7 1.730,1 223,1 14,8 49,6 2.663,1 416,6 18,5 76,3 641,0 94,1 17,2 18,4 186,7 34.7 22.8 5,3 3.490,8 545,4 18,5 100,0 In de week van 16 maart brengt een aantal Belgische studenten, dat aan het Provinciaal Hoger Instituut voor architectuur en toegepaste kunsten te Hasselt publiciteit studeert, een werk bezoek aan Nederland. Tijdens hun verblijf in Amsterdam zullen zij en kele bureaus, een krantenbedrijf en drukkerijen bezoeken .alsook kennis maken met enkele bekende ontwer pers. Op vrijdag 20 maart zijn zij de gast van het Genootschap voor Re clame. Deze ontvangst zal plaatsvin den in de Raadskelder van de Heine- ken's Brouwerij, ingang le Helmers- straat, van 17 tot 19 uur. Het Ge nootschap wil graag een twintigtal jonge reclamemensen (leeftijd tot 25 jaar) in de gelegenheid stellen kennis te maken met deze Belgische reclame studenten. Diegenen, die hiervoor belangstelling hebben wordt verzocht zich hiervoor op te geven bij het Genootschap voor Reclame, NZ Voorburgwal 288, telefoon 63429. 'De onwezenlijke dingen die ons worden aangepraat door een geldverdienerij zonder weerga, die verslaven ons. Wat doen al die reclamejongens? Zendelingen zijn het van een kwade zaak. Ze preken een vals evangelie, namelijk: laten wij eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij.' Dr. W. Barnard in 'Woord en Dienst' van februari. Met ingang van 17 februari heeft Willem II haar reclamebelangen toe vertrouwd aan Bouman Reclame/ Marketing NV. Willem II was sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog bij reclame-adviesbureau Smit's. De si garenfabriek is door bepaalde kartel bepalingen gebonden aan een maxi mum advertentiebudget van 600.000. De opdracht aan Bouman werd ge geven na een vrijblijvende presenta tie die door Willem II's reclamechef Oepts werd gekwalificeerd als 'sim pel, enthousiast en marketingtech nisch goed doortimmerd'. Naar aan leiding van deze presentatie werd Bouman een proefopdracht gegeven voor de reclamecampagne van Willem II Extra Senoritas, welke campagne binnenkort officieel van start gaat. De heer Oepts deelde ons nog mede dat de Willem li-reclame nu sterker op Europa zal worden gericht. Hij verklaarde vooris dai de samenwer king met Smit's steeds goed is ge weest. De account-switch was reeds definitief voordat Ted Bates de Smit's-organisatie overnam. De jaarprijzencommissie heeft beslo ten om dit jaar drie categorieën niet in haar programma op te nemen, die niet geheel onder het begrip reclame zijn te vangen. Het zijn de groepen redactionele opmaak (tijdschriften kranten); culturele propaganda (thea terprogramma's); tv-programma be titeling. De ADCN vindt deze groepen echter zo belangrijk als uiting van het beroep van de art-director, dat zij besloten heeft deze drie groepen onder auspi ciën van de ADCN alsnog te laten jureren. De ADCN zal daartoe de jury (of een deel daarvan) die de jaarprijzen vaststelt, verzoeken deze drie groepen ook te jureren en prij zen toe te kennen. De inzendingster mijn sluit op 30 maart. Bij de inzen ding, die in Nederland creatief ont wikkeld moet zijn, dient een begelei dingsformulier te worden ingezonden. Deze formulieren en alle verdere in lichtingen zijn te verkrijgen op het secretariaat ADCN, Postbus 7833, Amsterdam, telefoon (020) 427761. Het bekroonde werk en een aantal geselecteerde inzendingen zullen wor den opgenomen in de Art Directors Annual '70. Wegens de grote belangstelling or ganiseert de VEA een derde bijeen komst over het onderwerp 'Adverten tiefacturering met behulp van de com puter'. Deze studiedag zal worden gehouden op dinsdag 24 maart. Gastheer is wederom het IBM-ser- vicebedrijf, gebouw Metropool, Wees- perstraat 103 te Amsterdam. Aan vang van de studiedag 9.15 uur. Deelnemers aan deze dag zijn in de eerste plaats degenen die voor bijwo ning aan de studiedag op 9 januari moesten worden teleurgesteld. Een beperkt aantal belangstellenden kan zich nog schriftelijk bij de VEA op geven. Op 24 februari is overleden de heer J. H. N. Das. De heer Das, die de leeftijd van 74 jaar bereikte, is lange tijd werkzaam geweest bij delaMar. Tevens verrichte hij gedurende vele jaren de advertentieacquisitie van de Revue der Reclame. Hij werd afge lopen zaterdag begraven op de be graafplaats 'Zorgvlied' in Amsterdam. Marten Faber, copy chief bij Prad NV, is benoemd tot directeur bij Moussault NV. Begin juni zal hij zijn nieuwe functie aanvaarden. Marten Faber krijgt bij Moussault de leiding van de creatieve afdeling. Marten Faber is geen onbekende voor Moussault. In de periode 1952-1964 was hij achtereenvolgens tekstschrij ver en copy-chief bij dit bureau, al vorens hij naar Smit's en later naar Prad vertrok. Drs. J. L. Janssen heeft om gezond heidsredenen de wens te kennen ge geven van zijn functie als secretaris van de NOTU te worden ontheven. De heer Janssen heeft zich op verzoek bereid verklaard als adviseur van het Bestuur aan de NOTU verbonden te blijven. Per 1 mei 1970 is als zijn opvolger benoemd mr. T. Oonincx, thans me dewerker bij het Organisatie-bureau Wissenraet te Amsterdam. De heer Oonincx was voorheen on der andere werkzaam bij de Konink lijke Nederlandse Reedersvereniging, de Bond van Nederlandse Architec ten, het Nederlands Centrum van Di recteuren en de Nederlandse Vereni ging van Marktonderzoekers. Zoals bekend gaat de heer Joost Smit, president van Smit's Reclame-, Ad vies- en Servicebureau het bureau verlaten. Hem wordt door directie en commissarissen een receptie aange boden, welke zal plaatsvinden op 6 maart van vier tot zes uur 's middags in de Grote Zaal van het Amstel Hotel. Voor het personeel van Smit's is er reeds eerder gelegenheid afscheid te nemen van de heer Smit; op donder dag 5 maart in het Amsterdams His torisch Museum, Burgerweeshuis in de Kalverstraat van 17.30 tot 19.30 uur. De heer J. Cirk trad op 1 maart in dienst bij Rudolf Farner Advertising NV in Amsterdam als adjunct-direc teur. Voorheen was de heer Cirk werkzaam bij Joop Geesink Produc tions als assistent verkoop directeur. Mevrouw J. van der Aart is in dienst getreden bij OCG Partners. Zij is werkzaam in de traffic coördinatie. Bij hetzelfde bureau traden in dienst de heren J. Dovanius en J. Piebenga, respectievelijk als junior ae en senior ae. De heer F. Broers is op 1 maart in dienst getreden bij Markon NV als marketing consulent. De heer Broers was werkzaam als Hoofd Afdeling Marketing van Bruynzeel Keukens en Kasten NV. De heer J. L. Stallinga is sinds 1 maart werkzaam bij Reclame-Advies bureau Rob NV in Arnhem, als ae. De heren M. H. Mostert en A. J. Siegers zijn per 1 februari in dienst getreden bij bureau Belinfante als assistent ae. De heer F. J. M. van Maanen trad op dezelfde datum bij Belinfante in dienst als produktie as sistent. H. Stam Tijdschriften NV, Uitgever van Polytechnisch Tijdschrift, De HTS-er en Nautisch en Technisch Tijdschrift verhuist naar Carnegie- plein 5, Den Haag. Postbus 375. Te lefoon (070) 33 58 70, na 1 mei 64 68 14. Het kleurenlaboratorium van Joop Niestadt is verhuisd naar de Nieuwe Herengracht 131-133. Telefoon (020) 22 84 02. De enquête afdeling van Attwood Ne derland is sedert enige tijd bereik baar onder twee telefoonnummers: (010) 12 35 61 en 14 06 54. Voor de afdeling consumentenpanel blijft het nummer (010) 13 07 15. Chris Lohman is op 1 maart in Am sterdam een 24 uur foto print ser vice begonnen, gehuisvest in de Eerste Bloemdwarsstraat 2 en dag en nacht bereikbaar onder nummer (020) 6 42 98. Het viermansbedrijfje denkt aan opdrachten van grote bureaus, ontwerpers en free lancers. Lohman was vroeger werkzaam in de studio van Pieter van den Busken. Op 13 maart is het vijfentwintig jaar geleden dat de heer J. A. I. Pas in dienst trad van de Gelderlander-Pers. Ter gelegenheid van dit feit wordt de heer Pas, thans adjunct-directeur, een receptie aangeboden op 13 maart van 15.30 tot 17.00 uur in Hotel L'Etoile, Keizer Karelplein te Nij megen. Dorland Advertising Holding Ltd in Engeland en de Dorland groep in Duitsland hebben een overeenkomst getekend met Dancer-Fitzgerald-Sam- ple Inc. te New York, (nummer tien op de Amerikaanse bureaulijst) voor een wereldomvattende samenwerking. Zij vormen nu samen DFS-Dorland International, een groep, die volgens het verstrekte perscommuniqué een totaalomzet bereikt van $237.000.000. Door deze overeenkomst wordt DFS, eveneens partner in Dorland Craw ford Europe, waarvan zoals bekend ook het Nederlandse bureau Bouman deel uitmaakt. De studiereis naar Zweden - te or ganiseren door de VEA, IAA Hol land en het Genootschap voor Re clame - gaat definitief door. Een der tigtal deelnemers hebben zich reeds aangemeld, terwijl volgens de VEA van verschillende Nederlandse recla memensen aanmeldingen te verwach ten zijn. In verband met de organisa tie van de reis en in het bijzonder voor de reservering van goede hotel accommodatie leggen de organiseren de verenigingen er de nadruk op dat alle belangstellenden zich voor uiter lijk 12 maart dienen op te geven. Zo als eerder gemeld kan gekozen wor den uit drie programma's. A. Een bezoek aan het IAA-symposium te Kopenhagen met een bezoek aan Stockholm (1-11 september, kosten 1200,B. uitsluitend een bezoek aan Stockholm (5-11 september, kos ten 1000,C. Damesprogramma bestaande uit een bezoek aan Stock holm en Kopenhagen 1200,of een bezoek aan Stockholm 1000,-).

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1