weekeditie Ernstige kritiek van NDP op reorganisatieplan GvR 'PAGO RAGANE IS PAGE F AG AM E' Nog tien dagen WAT DE REVUE PASSEERT Geanimeerd afscheid Joost Smit 'Verpakking en communicatie' INGEKOMEN 12 Mil 1379 woensdag 11 maart 1970 Sluitingsdatum 20 maart Bel (020) 65559 Yuorsie! 'te oppervlakkig' Handboek voor Direct Mail bakker zaandijk Citaat van de week Dorland Grey en de fusies Adj. directeur verlaat SRO GvR krijgt nieuwe secretaresse De Witte in Holdert-directie In memoriam E. van Herpen sr. In memoriam H. Smits Mutaties bureaus en bedrijven A. J. C. Schriek directeur bij AM D bestaat de mogelijkheid advertentieruimte te reserveren in de speciale uitgave van Revue der Reclame E 43 expres ACHTSTE JAARGANG No. 10 Het officecl orgaan van de Neder landse Dagbladpers besteedt in een hoofdredactioneel artikel van maart aandacht aan het in januari gepresen teerde reorganisatievoorstel Neder landse Reklame Stichting. Kritische aandacht. In feite de eerste officiële kritiek die op het voorstel van de reorganisatieconimissie wordt geuit. De NDP maakt vooral bezwaar tegen de 'oppervlakkigheid' van het reorga nisatievoorstel en 'het voorbij gaan aan een groot aantal problemen die dienen te worden opgelost alvorens de stichting van start kan gaan'. Volgens de NDP komt de kwestie van coördinatie van alle activiteiten die directe raakvlakken met de reclame hebben onvoldoende in het rapport aan de orde. Men stelt ondermeer de vraag wat de plaats wordt van insti tuten die zich op deelterreinen van de reclame bewegen. Genoemd wor den in dit verband het Cebuco en het Bureau voor Budgettencontrole, de ROTA, KOAGG, de Code Commis sie en de SIRE, terwijl tevens de plaats van het media-onderzoek ter discussie wordt gesteld, hetzij via or ganisaties als TON en Cebuco, hetzij via instituten als NIPO, Stichting vnnr StaJ-LSticvk Attwrw-vH pr» Makro- test. In verband hiermee wordt de aandacht gevestigd op de financiële aspecten, die volgens de NDP in het rapport onvoldoende zijn uit gewerkt. Het blad van de dagblad pers vraagt zich in dit verband af of een werkkapitaal van vier a vijf ton na drie jaar inderdaad de verwachte inkomsten van 2(4 ton kan opleveren. Verder wordt de vraag opgeworpen tot welk niveau de op 550.000 ge raamde salarissen en sociale lasten over vijf jaar zal zijn uitgegroeid, terwijl tevens wordt betwijfeld of de 90.000 aan overheadkosten wel vol doende is. 'Een meerjarenplanning is toch wel een eerste vereiste' zegt het blad. Ook achter een aantal andere reor ganisatievoorstellen plaatst de NDP wat vraagtekens. Zoals bekend pleit de reorganisatiecommissie voor een grote mate van deskundigheid binnen het bestuur. 'Waarom' vraagt de NDP zich af. Zij vervolgt: 'Het bestuur zal lieden moeten opleveren die be sturen kunnen.' Deskundigheid op Het zojuist verschenen HFS Hand boek voor Direct Mail 1970/71 geeft naast een overzicht van de mogelijk heden die de postreclame biedt ook een uitgebreid overzicht van de kos ten die met de verzending van direct ma' verband houden. Het boek kan besteld worden bij HFS, Postbus 42 te Leiderdorp. De prijs bedraagt 6,75. zegt Bakker-Zaandijk (u weet wel: de kleurendrukker). ...en geen harnassen- smid. Die pailletten komen er haarscherp op. Zo'n metalen pakje is toch geen harnas. Pasverschillen en slecht-sluitwerk kunnen we ons niet permitteren. Daaraan herkent men juist wat écht vakwerk is en wat niet..." zegt Bakker-Zaandijk Tel. 02980-84251 het gebied van marketing, contact en media-research acht zij van sfecundair •belang. Bovendien is het de NDP niet geheel duidelijk welke de taak van het bestuur zal worden, terwijl zij zich afvraagt of een zo gekwalificeer de en uitgebreide directie wel nood zakelijk is. Het artikel besluit met: 'Resumerend kan worden gesteld, dat het rapport niet meer kan zijn en misschien ook niet meer pretendeert te zijn dan een gespreksbasis voor de afge vaardigden van de verschillende or ganisaties. Want men kan toch moei- 'Ze hebben me ook gevraagd voor een teevee-reclamefilm voor Nescafé. Ze hadden een wat oudere man nodig die er gezellig uitzag. Kwamen ze bij mij. Voor één dag werken krijg je 2000 gulden. Niet gek, natuurlijk. Ik heb geweigerd. Ik verrek het voor Nescafé re clame te maken. Ik zie me al zeg. Nee hoor. Ze moeten maar zien dat ze hun koffie kwijt raken zonder mij.' Jaap van der Merwe in de Nieuwe Linie van 21 februari. lijk verwachten, dat besturen van ver enigingen aan zulke ambitieuze plan nen hun fiat geven bij zoveel vraag tekens.' Een van de vele hoogtepunten van de receptie, die president-directeur van Smit's Reclame-, Advies- Servicebureau te Amsterdam, de heer Joost Smit, van zijn personeel kreeg aangeboden, was een voortreffelijk uitgevoerde sabel- dans. De jonge danser maakte deel uit van een doedelzakband, die afgelopen vrijdag in het Amsterdams Historisch Museum Burgerweeshuisoptrad. De Amsterdamse Politiekapel blies de heer Smit en zijn vrouw op de prachtige binnenplaats een hartelijk welkom toe. Het Nederlands Blazersensemble, be staande uit de heren Han de Vries (hobo), Carlo Ravelli (hobo), Iman Soeter- man (hoorn), Joop Meijer (hoorn) en Joep Terwey (fagot) bracht een speciaal ter ere van de heer Smit door Louis Andriessen gecomponeerde wereldpre mière van Romance in F, een zeer goed in het gehoor liggend blazersstuk. Preluderend op het bijbelse thema 'En het geschiedde in de dagen ver tolkte een der oudste medewerkers van Smit's, de heer Trimbos, de waarde ring aan de oud-directeur. Deze bewerking was geschreven in het Engels door David MacDonald en vertaald door de heren Jan Groot en Frans Klijbrink. Een antiek 'horloge mysterieus' was het aandenken dat Smit's personeel schonk. Vrijdagmiddag 6 maart vond de officiële afscheidsreceptie plaats in het Am- stelhotel, die door honderden reclamemensen werd bijgewoond. Zoals door een der aanwezigen, terecht werd opgemerkt: 'een soort tweede nieuwjaars receptie'. De reclamebureaus Dorland Grey Benelux en Parijs delen mee dat zij niet betrokken zijn bij het accoord on langs afgesloten tussen de Dorland or ganisaties in Londen en Duitsland en DFS. De verschillende Dorland bu reaus in Europa, alle ontstaan uit het Amerikaanse bureau Dorland hebben zich zowel financieel als organisato risch geheel onafhankelijk ontwikkeld. De heer J. Hoogerbeets, sedert enke le maanden adjunct-directeur van de SRO is per 1 april aangesteld als hoofd van de media afdeling van Vaz Dias Nationaal. De heer Hoo gerbeets is circa een jaar in dienst ge weest bij de SRO. Hij voelde zich uiteindelijk toch meer aangetrokken tot de mediakant dan tot de alge mene organisatorische werkzaamhe den die hij bij de SRO verrichtte. Als de nieuwe directie-secretaresse van het Genootschap voor Reclame treedt per 16 maart in dienst mej. A. E. van Eibergen Santhagens. Zij is enige jaren werkzaam geweest op diverse afdelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mej. Van Eibergen Santhagens wordt de op volgster van mej. H. Th. Janmaat die in de ruim IVi jaar dat zij als directiesecretaresse werkzaam was een bekende representante van het Genootschap voor Reclame is ge weest. Mej. Janmaat verlaat het bu reau van het Genootschap op 1 april. De heer R. de Witte, marketing ser vice director van Holdert NV, is op 5 maart benoemd tot adjunct-directeur van dit bureau. Hem is tevens pro curatie verleend. Met grote ontsteltenis hebben wij het bericht ontvangen, dat onze uirecleur, de heer Eugène van Hei-pen sr., op 2 maart is overleden. De heer Van Herpen heeft in de jaren na de oorlog een pioniersrol gespeeld in de reclamewereld, doch had zich reeds lang hieruit terugge trokken. Binnen ons bureau hebben velen van ons nog jarenlang met hem samen gewerkt en wij zullen de prettigste herinneringen bewaren aan zijn za kelijke deskundigheid, charmante per soonlijkheid en nuchtere humor. Het zal ons moeilijk vallen te wen nen aan de gedachte, dat hij niet meer bij ons zal zijn. Medewerkers NPP N ederlandse Periodieke Pers NV Twee weken geleden zetten wij hem als 20-jaar-HVR-jubilaris in het zon netje, vanochtend namen wij afscheid van hem. Henk Smits bekleedde de ondank baarste functie die een reclamebedrijf kent: die van Chef de Bureau. Hij vond oplossingen voor onoplosbare problemen, hield de machinerie lo pende, kalmeerde felle cpiotics, was zorgvuldig en zorgzaant voor 'zijn' mensen, en deed dat alles met een tikje vaderlijk gezag. De laatste jaren trad hij voornamelijk als lid van de repro-contactgroep naar bui ten op, maar in de tijd daarvoor heeft hij als hoofd van de media-afdeling vele vrienden in de reclamewereld gemaakt. Uit de talrijke reacties blijkt dat zij hem nog niet vergeten waren! Henk was een typisch voorbeeld van een 'family man'. Met trots kon hij vertellen over de kwaliteiten van zijn vrouw, de vorderingen van zijn kin deren. Des te harder zal hun het af scheid van hun nog zo jonge 52 jarige man en vader vallen. Wij wensen hen heel veel sterkte. 4 maart 1970 de collega's van HVR De heer C. Lievaart is benoemd tot bedrijfsdirecteur van Drukkerij Ten Hagen-Combigraph NV. De heer J. G. Schmidt is bij hetzelfde bedrijf in dienst getreden als hoofd van het redactiebureau en van de afdeling public relations. De heer A. J. C. Schriek is mét in gang van 1 maart opgenomen in de directie van het Rotterdamse bureau AM D. De heer Schriek was voor heen werkzaam als account-director bij HVR, Den Haag. Hij zal zich gaan bezighouden met contacten en marketing. De heer H. Verkamman is per 1 maart in dienst getreden bij van Lies hout en van Hemert NV, Dordrecht, als art director. Hij was voorheen art director bij Intermarco delaMar, Rotterdam. De heer H. J. G. Scholte trad op 1 maart in dienst bij van Lieshout en van Hemert NV als ont werper. Hij was voorheen werkzaam bij bureau Bril in Rotterdam. De heer C. de Jong is benoemd tot landelijk vertegenwoordiger voor het advertentiebedrijf van Het Vrije Volk, voor de provincies Groningen, Fries land, Drente, Gelderland en Over- ijsel. De heer De Jong woont Gal jootstraat 58, Veendam. Telefoon (05987) 35 59. Jan Currie Richard Coll Jan Currie is in dienst getreden van McCann-Erickson als radio/tv specia list. Richard Coll werd bij hetzelfde bureau benoemd tot production su pervisor voor de nieuwe tv-activitei- ten. Richard Coll die afkomstig is van de McCann vestiging in Parijs heeft eerder gewerkt in Londen en de Verenigde Staten. Marc van der Marck is per 1 maart in dienst getreden van OCG Part ners als copywriter. Hij is afkomstig van Recla International. Joep Dovanius is in dienst getreden van OCG Partners als junior art director. Joop Kemp is sinds enige tijd werk zaam als copywriter bij Sybrandy Ad vertising in Amsterdam. De heer P. C. Elsemulder trad op 9 februari in dienst bij Sybrandy, als produktielei- der. Voorheen bekleedde hij dezelfde functie bij Recla-Janssens Adverti sing.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1