weekeditie Cebucos media-onderzoek wellicht in mei van start Nog drie dagen WAT DE REVUE PASSEERT 'Verpakking en communicatie' Succesvolle VEA-onderhandelingen over BTW-problemen met Financiën woensdag 18 maart 1970 Sluitingsdatum 20 maart Bel (020) 65559 INCrPVnM-M P. -;r Presentatie krantendirecties GvR vraagt jongeren Citaat van de week Mutaties bureaus en bedrijven Tijdelijke erkenning voor CCi Verhuizingen, wijzigingen enz. Reorganisatie Het Vrije Volk ICC-brochure over vakbladen bestaat de mogelijkheid advertentieruimte te reserveren in de speciale uitgave van Revue der Reclame expres j- ACHTSTE JAARGANG No. 11 Begin volgende maand zal door leden van het Cebuco definitief worden beslist over het al of niet doorgaan van het grootste, ooit in ons land gehouden media/consumenten-onderzoek. Op basis van de resultaten van het door Makrotest NV gehouden voor onderzoek, de hierbij gebruikte methoden en de bij dit onderzoek opgedane kennis, werd de vorige week dinsdag reeds een voor lopig fiat verleend. De kosten van het continue-onderzoek zullen ongeveer 1,6 miljoen bedragen. Naar alle waarschijnlijkheid zal begin mei met het veldwerk worden begonnen. De eerste resul taten zullen dan na een jaar kunnen worden verstrekt, derhalve tegen eind mei 1971. Of wellicht tussentijds informatie wordt vrij gegeven, is op dit moment nog niet te zeggen. Belangrijk is ook, dat de vergadering er mee instemde om andere persmedia in het onderzoek te laten participeren, waardoor het kan uitgroeien tot een joint-onderzoek. Dit laatste is dan reeds een eerste stap in de richting van een door velen gewenst multi-nationaal media-onder zoek. Vele dagblad-directeuren en exploi tatie-chefs waren op 10 maart naar het Amstel Hotel gekomen voor een uitvoerige presentatie van dit door het Cebuco geëntameerde en door Makrotest uit te voeren on derzoek. Aan deze presentatie, die de gehele ochtend in beslag nam, werkten mee: drs. L. de Vries, drs. P. C. de Jong en J. Ligthart (allen Makrotest), C. Tchaoussoglou (VEA research-commissie), T. Cor- lett (JWT, Londen), J. Serba (dir. Marknadssociologen, Stockholm) en M. Brown (technical director Na tional Readership Survey). Volgens drs. P. C. de Jong dient uit gangspunt voor een goed uitgevoerd media-onderzoek te zijn, dat het on derzoek een inzicht geeft in de lezers kring van zoveel mogelijk media, een hulp is voor mediaplanners en ad verteerders hij het kiezen van media en het toepassen van media-modellen, alsmede een hulp voor de acquisiteurs van de in het onderzoek opgenomen bladen en tijdschriften. Betreffende de karakteristiek van het onderzoek- model is door het Cebuco gekozen voor een multi-media onderzoek (zo veel mogelijk media), een multi-target onderzoek (door adverteerders te ge bruiken voor het vaststellen van vele doelgroepen) en een single-source op stelling (media- en produktgebruik tegelijk en in eenzelfde onderzoek verzameld). 119 media, 400 produktgroepen Indien het onderzoek mocht door gaan, dan zullen gegevens kunnen worden verstrekt van 119 verschil lende media (alle dagbladen, dames bladen, geïllustreerde bladen, opinie bladen, radio/tv-bladen, jeugd/tiener- Het Genootschap voor Recla me nodigt jonge Nederlandse reclamemensen (tot 25 jaar) uit op 20 maart aanwezig te zijn bij een informele ontmoe ting met eveneens jonge Bel gische studenten die een werk bezoek aan Nederland brengen. Het GvR is die dag van 17 tot 19 uur gastheer van de Belgen die in Hasselt publiciteit studeren. De ontmoeting vindt plaats in de Raadskelder van de Heine- ken's Brouwerij, ingang le Hel- mersstraat te Amsterdam. Be langstellende reclamejongeren kunnen zich voor deze social meeting telefonisch opgeven bij het bureau van het Genoot schap voor Reclame (020) 22 24 28. bladen, maandbladen, huis-aan-huis bladen, nieuwsbladen, enkele vakbla den, bioscoop, radio en televisie) en circa 400 produktgroepen. Deze in formatie zal worden verkregen door een steekproef-grootte van 34.000 (17.000 landelijk en aanvullend 17.000 regionaal) aselect uit de woningvoor raad getrokken. Per adres zal steeds de 'huisvrouw' worden ondervraagd, alsmede (indien mogelijk) een huis genoot van 15 jaar en ouder. Op deze wijze zullen totaal 68.000 personen worden geïnterviewd (34.000 'huis vrouwen', 21.000 echtgenoten en 13.000 kinderen). Zoals gezegd zal het onderzoek een geheel jaar in beslag nemen en wel zodanig, dat per maand 2.800 adres sen zullen worden bezocht. Op deze wijze tracht men eventuele seizoens invloeden te ontdekken en daarnaast Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van gesprekken met de VEA-secretaris en directie over BTW-vraagstukken voor reclamebu reaus, de VEA onlangs een schrifte lijke bevestiging gestuurd van de mon delinge toezeggingen aan deze VEA- functionarissen gedaan. De voornaam ste punten die wij aan het ministerieel schrijven ontlenen, tonen aan dat de VEA voor haar leden belangrijke suc cessen heeft geboekt. 1. BTW bij advertenties-plaatsingen door middel van reclame-adviesbu reaus. Advertenties in dagbladen, weekbla den, tijdschriften en andere tenminste driemaal per jaar periodiek verschij nende uitgaven zijn aan het verlaagde tarief van 4% onderworpen. Deze vaststelling berust op het bepaalde in art. 9, tweede lid, letter a, van de Wet op de omzetbelasting 1968, in verband met het bepaalde in post b sub 4 van de bij de wet behorende tabel I. Het verlaagde tarief en dit is voor de reclame-adviesbureaus van bijzon der belang vindt toepassing in alle gevallen waarin een ondernemer (lees: reclameadviesbureau) op zich neemt advertenties te plaatsen of te doen plaatsen in periodieken als zoeven bedoeld. Toepassing van het verlaag de tarief behoeft derhalve niet be perkt te blijven tot de uitgevers van de periodieken waarin de advertenties worden geplaatst, maar kan ook plaatsvinden ten aanzien van onder nemers als reclamebureaus welke aan hun opdrachtgevers advertenties in rekening brengen die voor reke ning van deze ondernemers in meer- bedoelde periodieken worden ge plaatst. Het verlaagde tarief kan evenwel géén Sprekend over het langzamer hand onleefbaar worden van Amsterdam citeerde het PvdA- raadslid drs. E. van Thijn 'n bekende reclameboodschap: Dag, burgemeester, ik ga bij Inpie wonen, daar hebben ze meer speelruimte Algemeen Handelsblad van 27 febr. toevalligheden uit te sluiten. De en quêteur zal allereerst mondeling de socio-economische criteria opnemen en de mediavragen stellen. Daarna verzoekt hij de ondervraagden een uitvoerige vragenlijst, betreffende pro- dukt-informatie, zorgvuldig en volle dig in te vullen (op de door hem/ haar zelf te bepalen perioden) en daarna terug te zenden c.q. na bij voorbeeld een week af te geven aan de enquêteur. Voor dit onderzoek zullen 400 interviewers worden inge schakeld, die hiervoor speciaal wor den opgeleid en geïnstrueerd. Zij worden geleid door negen districts leiders. Makrotest heeft daarnaast een speciale afdeling van zeven personen opgericht, die voornamelijk een con- tröle-taak hebben (selectie van perso nen in het aselect getrokken gezin; controle van de weigeringen; con trole op de ingevulde vragenlijst). Hoewel het weigeringspercentage bij dit type van onderzoek groter is dan normaal, blijkt dat dit niet de re presentativiteit beïnvloedt. Dit komt onder andere naar voren uit de gege vens betreffende het bezit van een aantal duurzame gebruiksartikelen en het gebruik van een aantal produkten, waarvan de percentages (door het vooronderzoek verkregen) praktisch overeenkomen met op andere wijze verkregen informatie. Vervolg op pagina E 50 toepassing vinden ten aanzien van tussenpersonen in gevallen waarin de uitgever van het periodiek de adver- tentiekosten rechtstreeks aan de op drachtgever in rekening brengt en de tussenpersoon van de uitgever pro visie ontvangt. 2. Het verlaagde tarief voor de in post b 4 van tabel I bedoelde adver tenties kan slechts toepassing vinden ten aanzien van die in rekening ge brachte bedragen welke rechtstreeks verband houden met het plaatsen van de advertentie, zetkosten, clichékos- ten daaronder begrepen. Ontwerp- en produktiekosten zijn derhalve aan het normale tarief van 12% onderwor pen. Het secretariaat van de VEA tekent hierbij aan, dat hetgeen ten aanzien van zet- en clichékosten wordt be paald, dus afwijkt en dit in voor de bureaus en adverteerders gunstige zin -van hetgeen aan de VEA-leden werd medegedeeld in de Handleiding in de aanhef van deze circulaire be doeld op blz. 31 (hoofdje 'Overige omzet') en, meer in het bijzonder in verband met het bepaalde in de Hand leiding op blz. 12, punt 4.43 ad C: het leveren van advertentie-materialen (matrijzen, clichés, etc.). Duidelijk gezegd betekent het dat zet kosten, clichés e.d. onderworpen zijn aan het BTW-tarief van 4%, maar ontwerp- en produktiekosten aan het normale tarief van 12%. Ten aanzien van de bepalingen voor advertentieplaatsingen in Nederland se media voor rekening van buiten landse opdrachtgevers, advertentie plaatsingen door Nederlandse bureaus in buitenlandse media, portikosten bij mailings, verwijzen wij naar de leden circulaire van de VEA van 13 maart, nr. 580. De heer M. F. Auer is met ingang van 1 maart benoemd tot marketing directeur van Vrumona. De heer Auer was sedert 1963 belast met de directie van alle marketing- en ver koopactiviteiten van Quaker Oats Graanproducten NV. Daarvoor was hij in verschillende functies werk zaam binnen het Unilever concern. De heer C. Broere is per 1 maart in dienst getreden van Han Snel NV als marketing director. Hij was voorheen verkoopleider bij NV Odin in Nij megen. De heer J. K. Brandes is in dienst ge treden van Vaz Dias Nationaal NV als hoofd van de media-order afde ling. Hij was voorheen werkzaam bij Raedt en Baet NV als assistent ae. De heer W. B. Vogel is in dienst ge treden bij Kuiler als account super visor. Jim van Alphen treedt op 1 april in dienst bij OCG Partners als copy writer. Hij is thans nog werkzaam bij Mentor/Sell More. Jerry Koning heeft zich gevestigd als free lance copywriter. Hij was voor heen werkzaam bij Moussault als as sistent ae. Zijn adres is Watermolen 60, Amsterdam, telefoon (020) 275766. Peter Selby heeft zich losgemaakt van Natural Breaks en is een eigen produktiemaatschappij begonnen. Deze is gevestigd Jan Luykenstraat 2a, Amsterdam-z., telefoon 728474- 796950. De Commissie voor de Verlening van Erkenningen heeft per 10 maart 1970 een Tijdelijke Erkenning verleend aan het bureau CCI International NV te Amsterdam, Joh. Vermeerplein 11 tel. (020) 739222 731636 - 720324. Hans van Zijl Productions is ver huisd naar de Ruysdaellaan 9 in Hil versum. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd (02150) 51209. Directie, hoofdredactie, alsmede de commerciële en administratieve af delingen van Het Vrije Volk zijn sinds 9 maart gevestigd in Rotter dam, Slaak 34, telefoon (010) 111030. Dart Design is verhuisd naar Singel 160, Amsterdam. Telefoon (ongewij zigd), (020) 226836. De International Chamber of Com merce heeft een rapport gepubliceerd getiteld: audience data for the trade and technical press. De twaalf pagi na's tellende brochure omvat een check list van gestandaardiseerde me- diagegevens omtrent vakbladen op het gebied van handel en techniek. De brochure is verkrijgbaar bij de Nederlandse vestiging van het ICC, Tournooiveld 2, Den Haag. De prijs bedraagt plusminus 3,50. De heer H. M. Joosse treedt op 2 maart in dienst bij Oratio als senior- ae. De heer Joosse is thans in de zelfde functie werkzaam bij LPE Ne derland. De heer H. Dalmolen treedt op 1 april in dienst bij HVR, Amsterdam, als ae. Hij is momenteel chef publici teit bij Renault Nederland NV. De heer R. Philipszoon is per 1 maart in dienst getreden bij HVR, vestiging Den Haag, als ae. Daarvoor was hij als assistent product manager werkzaam bij Quaker Oats Graan producten. De heren T. Melis en R. Visser zijn in dienst getreden van bureau Zim merman als copywriter. Tot hetzelf de bureau traden toe als assistent-ae de heren R. Born en D. J. Goedhart. De reorganisatie bij Het Vrije Volk heeft mede ten gevolge dat de staf van het advertentiebedrijf enige wijzi gingen ondergaat. De heer J. K. Looijen is benoemd tot chef van de advertentie-acquisitie bij nationale ad verteerders. Hij was tot nu toe chef advertentie-afdeling Rotterdam. De heer J. Kok is benoemd tot chef van de advertentie-acquisitie bij plaatse lijke adverteerders voor alle edities van HVV, hij was chef advertentie afdeling Gelderland en Overijsel. De heer J. Bakker is benoemd tot chef van de acquisitie voor personeelsad vertenties en gerubriceerde annonces voor alle edities van HVV, hij was tot nu toe chef van de advertentie af deling in Groningen. De heer J. Schuur wordt chef advertentie-admi nistratie van HVV, hij had tot nu toe dezelfde functie alleen voor Amster dam.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1