weekeditie GvR reageert op aanvallen op reclame van kamerleden 'HAIR 1$ RAIC' WAT DE REVUE PASSEERT Aantal advertentiepagina's tijdschriften 9% omhoog Opiniebladen en rtv-bladen maakten grootste sprong INGEKOMEN 3 woensdag 25 maart 1970 Wet op misleidende reclame bakker zaandijk Citaat van de week Mutaties bureaus en bedrijven Ontslagen adj. directeur BvA F. J. Wijkhuizen aangetrokken als mediaplanner door Arc's Verhuizingen, wijzigingen enz. expres ACHTSTE JAARGANG No. 12 Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken uit de Tweede Kamer hebben maandag 16 maart weer een aantal aanvallen op de reclame gelanceerd. De negatieve uitlatingen van vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen deden - met de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart voor de deur - wederom vermoeden dat de reclame een politiek item is geworden. Uitlatingen als 'reclame is per definitie misleidend', 'reclame speelt de rol van het publieke vrouwtje', en 'reclame in het kader van het valse getuigenis' hebben het Bestuur van het Genootschap voor Reclame doen besluiten een perscommuniqué uit te geven, waarin puntgewijs op de - ook in de pers tot uiting gekomen - kritiek van de commissieleden wordt ingegaan. Staatssecretaris Van Son van Economische Zaken heeft de vaste commissie van EZ medegedeeld over enkele weken een wetsontwerp tegen agressieve verkoopmethoden als colportage e.d. bij de Tweede Kamer in te dienen. Hij vindt bovendien dat ook voor de bestrijding van misleidende reclame een wettelijke aanpak nodig is, maar zal hierover eerst advies vragen aim de Sociaal Economische Raad. PvdA-afgevaardigde in de vaste com missie, mevrouw G. Brautigam, her haalde haar verscheidene malen ge dane wens dat aanduidingen van prijs, hoeveelheid, samenstelling en prijs per standaardeenheid op produkten wettelijk verplicht moeten worden ge steld. Zij wees de staatssecretaris er op dat er ingegrepen dient te worden tegen misleidende reclame. 'Want' al dus mevrouw Brautigam 'bepaalde" vormen van reclame gaan uit van een waarheid als een koe, maar komen dan tot bedenkelijke conclusies.' Als voorbeeld haalde zij aan de reclame voor het dagelijks eten van een ei en die voor snoepgoed. 'Als je iedere dag een ei eet, werk je wel mee aan je eigen aderverkalking' zei mevrouw Brautigam 'en dat snoep met suiker energie geeft is normaal. Dat doet namelijk alle suiker, maar dan moet je niet vragen wat die suiker met de kindergebitjes doet en natuurlijk is het wél slecht voor de eetlust.' De PvdA-afgevaardigde vergeleek be paalde reclame met 'een publiek vrouwtje'. 'Ook die kunnen er aardig uitzien, maar iedereen weet dat ze niet altijd moreel even betrouwbaar zijn'. Uit de vaste commissie voor Econo mische Zaken komt ondermeer de suggestie naar voren het Consumen ten Contact Orgaan televisie-zendtijd te geven, als tegenhanger van de STER-reclame. 'Kop van jut' Een en ander geeft het bestuur van het Genootschap voor Reclame aan leiding in het perscommuniqué op te merken 'dat de aanhoudende aan drang om tot een wettelijke regeling te komen de indruk geeft dat de re clame als kop van jut moet fungeren voor slecht geanalyseerde onlustge voelens'. De reclame aldus het GvR is onverbrekelijk verbonden met ons economische stelsel, zodat elke ongenuanceerde aanval op de re clame een aanval op dit stelsel is. zegt Bakker-Zaandijk (u weet wel: de kleurendrukker). en geen massief nylon-tapijt. Nee, of het nu een achttiende eeuwse of een pop-pruik is doet er niet toe, ieder haartje blijft zichtbaar zoals het is. In de kleur die het heeft. Tenzij u het weg wilt hebben natuurlijk. Ook dat kan. Maar dan wordt het ook echt onzichtbaar. Ook daaraan herkent men de vakman..." zegt Bakker-Zaandijk Tel. 02980-84251 Het Genootschap betwijfelt overigens dat genoemde aanvallen worden ge lanceerd uit bekommernis om de mis leidende consument. Zij heeft de in druk dat partij-politieke motieven het zwaarst wegen. 'De overgrote meer derheid van de consumenten' gaat het communiqué verder 'oordeelt kri tisch genoeg, zodat de politieke par tijen nauwelijks bevreesd behoeven te 'Het is vaak makkelijker een directeur te bekeren tot het boeddhisme, dan hem tot mar keting denken aan te zetten.' J. Bovenlander voor leden van het NVC. zijn voor misleiding van de consu menten.' Het bestuur van het Genoot schap zegt het juist toe te juichen dat de mens zich ten aanzien van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen kri tisch opstelt; zij beaamt dat inder daad niet alle reclame de toets van rechtvaardige kritiek kan doorstaan en begrijpt dat elke reactie, reactie oproept. Maar, zegt het GvR, de aan vallers van de reclame verwarren bij voortduring en ten onrechte hun irri tatie over de vorm van reclame-uitin gen met een objectief vast te stellen misleiden van het publiek door de in houd van de reclameboodschap. Ge noemd worden tenslotte de door de reclamewereld zelf getroffen maat regelen die beogen misleidende re clame uit te bannen en dat colleges als de KOAGG, ROTA en Code Commissie permanent gereed staan om klachten over misleidende recla me in behandeling te nemen. Peter Scott en Frank Jaffe hebben de leiding gekregen van de Londense vestiging van Adri den Boon en Part ners. Ben Krimp en Casper Lourens zijn vanaf 1 maart werkzaam bij het bureau Adri den Boon en Partners. Zij treden op als zelfstandige foto unit op het adres Warmoesstraat 104, telefoon (020) 22 95 04. Antoine van Buut is per 15 maart in dienst getreden van Adri den Boon en Partners als visualiser. Hij was voordien werkzaam bij bureau Bou- man. De heer A. W. Kat is in dienst ge treden van Studio Flem NV te Gou da, als account director. Hij was voorheen chef publiciteit van Stork Amsterdam NV te Amstelveen. Mejuffrouw F. A. Westra en de heer K. van Duinen zijn in dienst getreden van Intermarco DelaMar als assistent ae. De heer F. J. Wijkhuizen, adjunct- directeur van de Bond van Adver teerders, treedt 19 mei in functie bij Arc's Adviesbureau voor Marketing en Reclame te Amsterdam. Hij krijgt de leiding van de media-afdeling, waar bij hij zich in het bijzonder zal bezig houden met de mediaplanning. In zijn huidige functie bij de BvA werd hij veelvuldig geconfronteerd met de pro blemen van mediadocumentatie- en media-research. In de 'Expres' van 25 februari kon digden wij reeds het ontslag aan van BvA's adjunct-directeur. Hij verklaar de toen een spoedige overgang te am biëren. 'De nieuwe taak betekent in zekere zin. een continuering van mijn huidige arbeid. Ik meen bij Arc's nieuwe ontplooiingskansen te kun nen vinden. Arc's heeft immers de laatste jaren onder jonge leiding nieu we wegen ingeslagen', zegt de heer Wijkhuizen. Na zijn vijftien-jarige loopbaan als verdediger van adver teerders belangen, verwacht hij dat de overschakeling naar de sfeer van het bureauwezen, geen grote mentale omschakeling behoeft mee te bren gen. Kct totaal aantal advertentiepagina's van de in de tabel genoemde bladen - met uitzondering van Haagse Post/ HP Magazine - blijkt in het afgelopen jaar ten opzichte van 1968 te zijn ge stegen met circa 9%. Vergeleken met 1966 bedroeg de vooruitgang in het totaal 21%. Ecu en ander kan worden geconcludeerd uit cijfermateriaal op ons verzoek beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau voor Couranten publiciteit te Amsterdam (deze bladen zijn voorzien van een sterretje) als mede door de betrokken uitgevers. Zowel bij de mediagroepen als bij dc bladen komen onderling nogal grote verschillen voor. Door de pas plaats gevonden verhuizing van het Cebuco komen de dagbladcijfers dit jaar later beschikbaar. Evenals in 1968 boekte de groep Indexcijfer van totaal aantal Naam van het blad Aantal advertentiepagina's 1967 100 pagina's 1969 1968 1967 1969 1968 1967 1969 1968 1967 A. Damesbladen *Eva 2499 24511/2 23523/4 106 104 100 41,2 40,9 38,5 'Libelle 2881-VS 28801/s 28585/g 101 101 100 42,2 42,6 42,7 'Margriet 33291/4 3391 3216i/g 103 105 100 44,3 45,8 45,3 'Prinses a) I628V4 18153/g 17603/4 93 103 100 31.0 33,7 33,2 Totaal 10.3381/s 10.5383/4 10.189 101 103 100 B. Familiebladen 'Nieuwe Revu 472^/4 502 685Vg 69 73 100 14,0 18,1 22,4 'Panorama b) 8IOV4 6693/4 7623/g 106 88 100 20,5 21,7 24,6 'Spiegel c) 4227/8 460'Vg 6453/8 65 71 100 12,0 17,9 23,2 Totaal 17057/8 16323/8 2092i/g 82 78 100 C. Opiniebladen Elseviers Magazine 3856 31571/e 2528 153 125 100 53,4 48.6 43,5 Elseviers Weekblad 2199 1716 1411 156 122 100 81.2 78.4 74.4 Groene Amsterdammer 112,6 103,8 115,9 97 90 100 17,4 16,4 17,8 Hervormd Nederland 4462/3 453 426V3 105 106 100 43,0 44,3 42.6 Nieuwe Linie 135.8 126 129,6 104 97 100 20,7 19,7 21,5 Vrij Nederland 513,8 348,2 240,4 214 145 100 38,6 30,9 22,7 Totaal 7265 5904 4851 150 122 100 Haagse Post d) 325,6 533 508 105 100 31,2 33,8 31,8 H.P. Magazine d) 765 49,7 D. Radio-tv-bladen 'AVRO-bode e) 10385/g 840 577 180 146 100 29,8 25,6 18.6 'NCRV-gids f) 10353/4 8961/g 7613/4 135 118 100 30,0 25,4 22,0 'Studio (KRO) 1054Vg 903r,/g 6923/8 152 130 100 24,1 25,8 21,9 Televizier g) 20433/4 1835 18963/4 108 97 100 34,8 31,9 30,1 'Troskompas 17313/4 14713/g 7267/8 238 202 100 26,5 25,5 14,5 'VARA-gids h) 10031/g 8721/3 6I31/2 164 142 100 28,4 26,3 26,0 'Vrije Geluiden 449 4O6I/4 448i/g 100 91 100 12,3 11,0 12,0 Totaal 8356V8 72256/8 57163/g 146 126 100 E. Diversen Het Beste 1082 1049,5 906 119 116 100 38,1 38,8 35,2 Gegevens verstrekt door het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit te Amsterdam. al Opgeheven per januari 1970. e) Formaat op 13 mei 1967 gewijzigd. Exclusief Televizier. b) Vanaf oktober 1969 kleiner formaat. f) Formaat op 5 oktober 1968 gewijzigd. c) Formaat op 14 december 1968 gewijzigd. g) Exclusief AVRO-bode. d) Haagse Post tot 1 september 1969; daarna HP Magazine. h) Formaat op 1 januari 1968 gewijzigd. opiniebladen ook in 1969 de grootste vooruitgang. Gebaseerd op 1967 100 liep het indexcijfer via 122 in 1968 op naar 150 in het afgelopen jaar. Vrij Nederland verdubbelde zijn advertentie-omzet ruim in deze pe riode, terwijl ook de beide Elsevier- uitgaven boven het algemeen gemid delde in deze groep bleven. De Groene Amsterdammer, Hervormd Nederland en De Nieuwe Linie on dergingen slechts kleine wijzigingen. Doordat de uitgave van Haagse Post per september 1969 werd veranderd van opzet - HP Magazine - zijn ver gelijkingen met voorgaande jaren niet mogelijk. Ook de radio- tv-bladen konden - met uitzondering van Vrije Geluiden - in 1969 weder om een stijging van het aantal ad vertentiepagina's noteren. Was het indexcijfer in 1968 ten op zichte van 1967 reeds opgelopen naar 126, ditmaal werd de index 146 be reikt. Boven het gemiddelde in deze groep kwamen Troskompas, Studio (KRO) en VARA-gids. Het Beste bleef vrijwel in de pas met de algemene stijging: van 116 in 1968 naar 119 in het afgelopen jaar (1967 100). Een minder gelukkige ontwikkeling doet zich voor bij de groepen fami liebladen en damesbladen. De laatste categorie, omvattende Eva, Libelle, Margriet en Prinses, bleef vrijwel onveranderd stilstaan op het niveau van 1967. Prinses heeft inmiddels met ingang van dit jaar zijn uitgave ge staakt. Bij de familiebladen zijn het vooral de Nieuwe Revu en Spiegel die het wat advertentiebezetting be treft moeilijk hebben. Gebaseerd op 1967 werd gemiddeld een achteruit gang geboekt van 30 a 35%. Alleen Panorama maakte enige vooruitgang. Wellicht dat beide laatstgenoemde groepen het sterkste te lijden hebben van de commerciële televisie, al zul len ongetwijfeld ook andere factoren zoals redactionele inhoud, andere leesgewoonten, enzovoort, op deze ontwikkeling van invloed kunnen zijn. Makrotesl-Brussel en Cegos Benelux zijn verhuisd naar 1120 Brussel, Oor- logskruisenlaan 191. Telefoon 02/ 416586. Het telefoonnummer van HVR, Am sterdam is vanaf 16 maart (020) 228765. Huib Versluis/Copy is nu ook tele fonisch bereikbaar. Telefoon (020) 443460.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1