weekeditie JWT versterkt positie als 's werelds grootste bureau WAT DE REVUE PASSEERT FHV wil buitenlandse fusiepartner woensdag 1 april 1970 INGEKOMEN 2 PI 137Q Resultaten 26e Ad Age-enquête Citaat van de week 32 inzendingen bekroond met gouden en zilveren noten Reclame voor Code Commissie Mutaties bureaus en bedrijven Wijziging Misset-organisatie Verhuizingen, wijzigingen etc. Mutaties bij FHV J. Verkley 25 jaar bij krant expres ACHTSTE JAARGANG No. 13 J. Walter Thompson Co. blijft liet grootste reclamebureau ter wereld en van de Verenigde Staten en heeft die positie vorig jaar nog aanzienlijk verstevigd door een omzetstijging van niet minder dan 100 miljoen dollar (voor wat be treft de internationale organisatie), waarvan de helft op rekening kwam van de Amerikaanse JWT-organisatie. De JWT-wereldomzet bereikte daarmee in 1969 een totaal van $736 miljoen, terwijl de omzet in de Verenigde Staten vorig jaar een top bereikte van 444 miljoen. Runner up is de internationale reclame-organisatie van Young Rubicam, die in 1969 Mc Cann-Erickson van de tweede naar de derde plaats drukte door een omzetstijging van 50 miljoen, daarmee een omzet noterend van bijna 523 miljoen. Y R blijft op de tweede plaats van de Amerikaanse bureaulijst, gevolgd door Batten, Barton, Durstine Osborn (3e), Leo Burnett (4e) en Mc Cann (5e). Opmer kelijk is overigens dat het Amerikaanse bureau van Mc Cann-Erickson, in tegenstelling tot de andere bureaus uit de top twintig in 1969 een omzetdaling noteerde van bijna 6 miljoen. Deze gegevens ontlenen wij aan Ad vertising Age, het Amerikaanse re clamevakblad, dat voor de 26ste maal de Amerikaanse bureau-omzetten pu bliceerde. 663 bureaus hebben aan deze enquête meegewerkt. Gezamen lijk noteerden zij een omzet van $9,9 miljard. Volgens het blad is het aan tal Amerikaanse bureaus met een omzet van meer dan $25 miljoen gestegen van 56 naar 66. De 66 grootste bureaus gepubliceerd door AdAge, waarvan wij de eerste 25 op nemen, komen op een totaal-omzet van $7,5 miljard, tegen $6,6 miljard in 1968. 66 bureaus vielen in de om zetgroep van $10 - 25 miljoen, en 106 bureaus behoorden vorig jaar tot de omzetgroep van $5 tot $10 miljoen. De top tien van de Amerikaanse bu- Eranzen, Hey Veltman heeft beslo ten aansluiting te zoeken bij een inter nationaal reclamebureau. Men ziet internationalisatie voor grote natio nale bureaus (FHV staat op de zeven de plaats op de Nederlandse bureau lijst; omzet in 1969 27 milj.) als on vermijdelijk. Grote bureaus, zo stelt FHV, drijven voornamelijk op grote opdrachtgevers. En grote opdracht gevers zijn meer en meer internatio nale- of multi-nationale onderne mingen, waarvan het beleid steeds meer een gecentraliseerd en gecoör dineerd karakter draagt. In zo'n be leid past per definitie samenwerking met internationale bureaus. reaus noteerden in 1969 gezamen lijk een omzet van $3,85 miljard te gen $3,44 het jaar daarvoor. In het zelfde nummer van Advertising Age is ook een lijst opgenomen van de honderd grootste adverteerders van de Verenigde Staten. De grootste van allen blijkt Procter Gamble met 128,3 miljoen dollar aan reclame-uit gaven in 1969, General Motors is tweede ($84,7 miljoen), gevolgd door Bristol Myers ($79,3 miljoen), Gene ral Foods ($58,9) en Reynolds In dustries ($58,7 miljoen). Televisie blijft overigens het belangrijkste re clamemedium voor deze adverteer ders. Van de totale reclame-uitgaven van bijna twee miljard dollar, ging meer dan 1,4 miljard naar de tele visie, $542 miljoen werd besteed aan tijdschriften en bijna $32 miljoen kwam terecht bij de supplementen van dagbladen. FHV verkiest aansluiting bij een be staand internationaal bureau boven een fusie met. met FHV vergelijkbare bureaus in nabuurlanden. Onderhan delingen zullen worden gevoerd op basis van een tweetal uitgangspunten. In de eerste plaats zal men niet meer dan 25 a 30 procent van de aandelen uit handen geven, waardoor een blij vende FHV-invloed op de besluitvor ming is gewaarborgd. Ten tweede: FHV zal geen afwachtende houding aannemen, maar zelfs contact zoeken met voor hen aanvaardbare partners. Men wil de internationalisatie van het bureau nog voor het eind van dit jaar verwezenlijkt zien. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de wet de industrieën doet besluiten niet meer te adver teren. Dan zijn binnen een maand alle kranten opgehe ven, want zonder advertenties redden ze het niet. En dan kunt u nooit meer lezen dat Kamerleden zich unaniem heb ben uitgesproken tegen mislei dende reclame, want zo'n be richt staat altijd op de achter kant van misleidende reclame. Simon (Kronkel) Carmiggett filoso- ferend over een eventueel wettelijk verbod op misleidende reclame. Het Parool van 24 maart. De tweejaarlijks terugkerende 'Gou den Noot' wedstrijd, voor de beste in Nederland ontworpen en vervaardigde verpakkingen, zal op 9 april zijn be kroning vinden in de feestelijke uit reiking van gouden en zilveren noten die een elfmans-jury op 9, 10 en 11 maart toekende aan 32 van de in to taal 131 ingezonden verpakkingen. De Gouden Noot 1970 staat dit jaar wel bijzonder in het brandpunt van de be langstelling omdat kort na de prijs uitreiking, op 20 april, het eerste we- reldverpakkingscongres met als thema 'Packaging - the role of top-manage- ment' in Utrecht wordt gehouden, terwijl de verpakkingsbeurs World Pack-Maeropak 1970 eveneens in deze periode (van 22 tot en met 29 april) plaats vindt. Zoals bekend zal zijn is deze combinatie van verpakkingsma nifestaties voor 'Revue der Reclame' aanleiding om in een speciale uitgave welke op 15 april verschijnt ruime aandacht te besteden aan de commu nicatieve aspecten van de verpakking. Vooruitlopend op dit speciale num mer vermelden wij elders in dit num mer de winnaars van de gouden en zilveren noten, onderverdeeld in de verschillende categorieën. De trofee zelf heeft dit jaar overigens een com plete gedaanteverwisseling ondergaan. Hij werd ontworpen door de Utrechte naar A. Stibbe en vervaardigd door C. Kleijn te Pijnacker. De grote be langstelling voor de verpakkingswed strijd, die wordt georganiseerd door het Nederlands Verpakkingscentrum in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, wordt nog benadrukt door het feit dat dit jaar niet minder dan acht verenigingsprij- zen beschikbaar worden gesteld (in 1968 waren het er zes), terwijl de pers voor de eerste maal een zoge naamde 'perspluim' zal toekennen. Een aantal bekroonde ontwerpen is op deze pagina afgebeeld met als onderschrift het juryrapport. Bij de vermelding van de Zilveren- en Gou den Noot-winnaars hebben wij ons beperkt tot de specifieke publieksver- pakkingen. Het bestuur van tie Limburgse Club 69 heeft in een schrijven aan de Code Commissie dit college verzocht een goodwill campagne voor de Code Commissie te laten maken. Dit naar aanleiding van de op 26 maart ge houden discussie tussen Limburgse jongeren en reclamemensen over het verschijnsel reclame waarbij vooral de misleidende reclame onderwerp van gesprek was. De voorgestelde goodwillcampagne - eventueel te verzorgen door de SIRE - zou een tweeledig doel kunnen die nen. Ten eerste: goodwill kweken voor de reclame in het algemeen en ten tweede: bekendheid geven aan het werk van de Code Commissie zelf. De heer M. Roos is sinds 1 februari verbonden aan Vernhout Van Sluy- ter's Drukkerijen NV in Flaarlem als commercieel adjunct-directeur. Hij was voorheen werkzaam bij Henkes- Holland NV. De heer A. Rooseboom is met ingang van 1 april benoemd tot adjunct-di recteur van het Amersfoortse adver tentiebureau Minerva. De heer A. Flach is sinds 16 februari werkzaam bij Vernout Van Sluy- ter's Drukkerijen NV als technisch adjunct-directeur. De heer Flach was werkzaam bij de NV Leeuwarder Pa- pierwarenfabriek. De heer W. 1Neehus is sinds 1 maart werkzaam als hoofd van de afdeling Voorlichting en Publiciteit van de Ballast-Nedam Groep NV. Hij was laatstelijk in dienst van de zeesleepvaart- en bergingsmaatschap pij NV Bureau Wijsmuller als chef voorlichting en publiciteit. De heer M. C. Inniger is per 15 maart in dienst getreden bij Amstel Advertising als hoofd media. Voor heen was hij in dezelfde functie werkzaam bij Kuiler Advertising. De heer P. J. Engels is met ingang van 1 februari benoemd tot hoofd van de afdeling verkoop en verkoop bevordering van de NV Algemene Handelmaatschappij Swamij. Mejuffrouw ir. C. C. F. van Vloten is op 1 april in dienst getreden bij de NV Markon als wetenschappelijk me dewerkster op het terrein van consu mentengedrag. Mejuffrouw Van Vlo ten is recentelijk afgestudeerd aan de Landbouw Hogeschool te Wagenin- gen. De heer F. van der Harst is per 1 maart in dienst getreden bij de NV Markon als marketing consulent. Hij was voorheen werkzaam bij de Ko ninklijke Nederlandse Gist- en Spiri tusfabriek, Delft als hoofd van de afdeling sales promotions en training (Mycofarm). De heer R. G. Ogilvie is sinds enige tijd als stafmedewerker werkzaam bij Van de Bunt Co., organisatie ad viseurs. De heer R. BruiI is sinds kort werk zaam bij Inlermarco DelaMar als centraal redacteur van de personeel reclame advies groep. De heer Bruil was voorheen werkzaam als redac teur-producer van Avro's Televizier. De heer A. Koopmans treedt op 1 april in dienst van Pruik Speciaal als sales promotor/publiciteitsmanager. Hij was werkzaam als acquisiteur Amsterdam van het Dagblad Het Pa rool. De heer M. Hettinga is op 23 maart in dienst getreden bij McCann-Erick- son, als ae. Voorheen was hij als as sistent ae werkzaam bij Recla-Jans- sens. De heer P. A. Riipp is in dienst ge treden van Intermarco DelaMar als assistent media-planner. Freek van Baaren heeft een eigen reclame-adviesbureau gesticht. Daar naast blijft hij op free-lance basis teksten schrijven voor art-groepen. Hij was voorheen ondermeer werk zaam bij Advigrafo en PGB. Het adres van Van Baaren Publiciteit is Vanekerstraat 187, Enschede. Tele foon (05420) 2 30 99. Bij Uitgeversmaatschappij C. Misset NV zijn enige wijzigingen in de or ganisatie doorgevoerd. De bijna 50 tijdschriften zijn nu ondergebracht in een zestal groepen, die elk geleid wor den door een groepsmanager met de titel van uitgever. Als zodanig zijn benoemd de heren ir. J. K. Hylkema (agrarische bladen), drs. B. Q. Voors (handelsbladen), T. Dutman (technische bladen), H. A. C. A. Briels (textiel- en lederbladen en tijdelijk geluid- en beeldbladen) en C. F. M. Vrijens (Verenigde Pe riodieke Pers, Den Haag). Als pro jectmanager voor het voetbalweekblad 'Goal' is tijdelijk benoemd de heer P. M. Fock. Het marketing team wordt gevormd door de heer A. C. Fontani als marketing manager en de heren J. S. Horsting (hoofd adver tentiebedrijf) en G. te Kloeze (mar keting services). De afdelingen lay-out, ontwerp en persfotografie ressorteren onder de heer F. F. Hazelhoff als hoofd vormgeving. Pierre Bogaers, reclame adviseur presenteert zich voortaan onder de naam Pierre Bogaers Adviesbureau voor Marketing en Reclame. Adres en telefoon bleven ongewijzigd. Per 1 april heeft de Chemigrafische Inrichting Rogge Co. te Velp de naam gewijzigd in IVF Reprografische Industrie RCO. Krijt Zaandijk is onlangs verhuisd en heet nu Krijt Krommenie NV. Het adres is Prins Hendrikstraat 30, Krommenie. Postbus 70. Telefoon (02980) 8 61 55. Visual Plus, styling and Production Agency, is thans bereikbaar op de volgende telefoonnummers (020) 228777-230390. Het telefoonnummer van het Haagse bureau Redi wordt met ingang van 4 april gewijzigd in (070)25 13 56. Met ingang van 1 april heeft Meijer Wormerveer de beschikking over een eigen verkoopkantoor voor drukwerk in Genève. De leiding is in handen van de heer Francois Feij. Bij FHV hebben zich in de afgelopen maanden de navolgende mutaties voorgedaan: Peter Akkerman en drs. lames Leyer werden benoemd tot groepsleider van een contactgroep; Rob Frese, Ed de Jong en Adriaan Tiggelaar traden bij FHV in dienst als ae. Als research-director zal per 1 mei tot het bureau toetreden me juffrouw drs. A. Schreuder. Als tv- director trad in februari Frits de Jonge tot FHV toe. Aan de creatieve zijde zal het bureau per 1 juni met een vijfde groep ver sterkt worden: Wil v. d. Smagt als copy-director, Bert Knispel als art director. Als type-director zal per 1 juli toetreden Joop van Hout. Ruud Sillmann werd per 1 april toe gevoegd aan de personeelwervings- groep als hoofd contact. Per 1 mei zal Th. Braun tot deze groep toetre den. Op zaterdag 4 april wordt de heer J. Verkley, adjunct-directeur van de NV Dagblad voor Noord-Limburg een receptie aangeboden omdat hij vijfentwintig jaar aan dit bedrijf ver bonden is. De receptie vindt plaats in Hotel Wilhelmina, Kaldenkerker- weg 1 in Venlo, begint om 14 uur en zal duren tot 15.30 uur. 1969 Omzet Rangorde Wereld omzet F.S. omzet wereld V.S. 1969 1968 1969 1968 1 1 J. Walter Thompson Co. $736.0 $636.8 $444.0 $393.9 2 2 Young Rubicam 522.9 472.6 371.2 357.4 3 5 McCann-Erickson 511.1 478.5 253.3 259.0 4 7 Ted Bates Co. 375.1 329.0 229.9 201.1 5 3 Batten, Barton, Durstine Osborn 356.2 320.0 336.4 302.7 6 4 Leo Burnett Co. 355.9 265.1 288.2 255.6 7 6 Doyle Dane Bernbach 269.9 254.1 234.7 224.0 8 8 Foote, Cone Belding 265.5 271.4 202.7 209.3 9 12 Ogilvy Mather International 229.8 205.0 152.8 138.0 10 9 Grey Advertising 228.1 207.0 183.8 171.0 11 16 Compton Advertising 180.0 175.0 120.0 120.0 12 14 Benton Bowles 175.9 162.7 136.4 132.7 13 10 William Esty Co. 169.0 139.0 169.0 139.0 14 11 Dancer-Fitzgerald-Sample 163.0 160.8 158.9 156.6 15 13 N. W. Ayer Son 148.6 131.6 144.2 127.1 16 21 Kenyon Eckhardt Advertising 140.0 124.1 95.0 90.6 16 27 Norman, Craig Kummel 140.0 128.9 69.0 66.5 18 19 MacManus, John Adams 125.8 118.5 115.8 108.5 19 15 Campbell-Ewald Co. 123.8 131.5 120.7 128.3 20 17 Lennen Newell 122.5 117.0 116.0 112.0 21 18 SSC&B Inc. 115.9 107.7 115.9 107.7 22 20 Needham, Harper Steers 115.6 103.2 104.5 92.9 23 22 D'Arcv Advertising Co. 102.0 110.0 94.0 102.0 24 23 Ketchum, MacLeod Grove 95.2 66.9 92.1 66.9 25 25 Wells. Rich, Greene 80.2 59.8 75.8 57.0 Deelgenoot van Interpublic Group, die in 1969 een geschatte wereldomzet had van 727 miljoen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1