revue der reclame Enquête bureau-omzetten 1969 van Revue der Reclame weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT Nederlandse verpakkingen succesvol in eerste World Star competitie Meeste VEA-bureaus niet tevreden over opleidingen aan academies woensdag 8 april 1970 INGEKOMEN BAfR. CT ebi Nu 23 bureaus boven 10 milj. Meer bureaus in klassen 1-4 Enquête vandaag in Vierhouten onderwerp van gesprekken Citaat van de week Mardoc en BBC werken samen Tabellarisch Tarievenboek Dagbladen van Cebuco gereed Nieuwe leden van Genootschap Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen etc. expres ACHTSTE JAARGANG No. 14 Voor de vijfde maal in successie heeft Revue der Reclame een schriftelijk onderzoek gehouden bij de erkende Nederlandse reclame-adviesbureaus over de omzet (inclusief filialen) in het afgelopen jaar en het vaste per soneelsbestand op 31 december 1969. Op die datum had de Vereniging voor Erkende Adviesbureaus 117 leden, waaronder acht adspirant-leden (tijde lijk erkend). Het aantal filialen be droeg tien. Aan onze enquête werkten 86 bureaus mee (74%), waarvan twee bureaus die - doordat zij eerst in de loop van 1969 een erkenning ont vingen - nog geen verantwoorde omzetgegevens konden verstrekken (HMA-Groningen, Jessurun Plans - Amsterdam). Vergeleken met de twee en zeventig medewerkende bureaus vorig jaar een verheugende stijging van bijna 20%. Van slechts drie en dertig bureaus werd geen opgave ont vangen. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat het aantal bureaus met een omzet (voor dit begrip houden wij dezelfde beschrijving aan als die van de VEA) boven de tien miljoen gulden van 18 in 1968 is gestegen tot 23 in 1969. Voor 1967 was dit cijfer 14 (stijging in drie jaar 64%). Voor de groep met een omzet tussen zes en tien miljoen gulden daalde het aantal bu reaus van 13 in 1968 tot 12 in 1969. In de omzetgroep beneden de vijf miljoen gulden konden over het afge lopen jaar 49 erkende bureaus wor den opgenomen tegen 42 in 1968. Bureaus met omzet boven 10.000.000 Evenals in 1968 behoudt Prad voor 1969 een omzet boven de veertig De suggesties en wensen van de bu reaus kwamen in het algemeen op het volgende neer: Opleiding veel meer op de prak tijk richten. Vaardigheid betreffende repro- duktie vergroten. Opleiden tot het maken van goede werktekeningen. Veel meer theoretische reclame achtergrond verschaffen. Commercieel-creatief denken sti muleren. Meer aandacht besteden aan regie voor fotografie. miljoen gulden. Intermarco/Delamar passeerde voor de ceistc maai deze grens. Volgens gegevens van Het Fi- nancieele Dagblad van 13 februari (zie Expres van 25 februari, pagina 38) zouden beide bureaus een omzet hebben behaald van circa 45,5 mil joen gulden. Daarna volgt Lintas met een omzet tussen 35 en 40 miljoen, Smit's en J. Walter Thompson met een omzet tussen 30 en 35 miljoen. Beide bureaus vielen drie jaar gele den (1967) nog in de omzetgroep van 20 tot 25 miljoen gulden. De groei van FHV zet zich onverminderd voort: in vijf jaar tijd van een omzet tussen 6 en 10 miljoen naar een om zet tussen 25 en 30 miljoen in 1969. Ook Van Maanen, Ogilvy Mather valt in laatstgenoemde groep. Daar dit bureau voor de eerste keer een opgave verstrekte, had Revue der Reclame in vroeger jaren de omzet van Van Maanen geschat tussen 20 en 25 miljoen. De Bauduin Groep, HVR, NPO en De Zuil bereikten in het afgelopen jaar omzetten tussen 20 en 25 miljoen gulden, FCB boekte vorig jaar een achteruitgang en zakte naar de omzetgroep 15 tot 20 mil joen. In dezelfde groep zijn genoteerd de bureaus KVH Partners (één klasse gestegen), Nijgh Van Dit- mar, Recla-Janssens en Young Ru- bicam/'Van Staal en Koster (één klasse gestegen). In de omzetgroep 10 tot 15 miljoen gulden komen de volgende bureaus voor: Van den Big- gelaar (één klasse vooruit), Grijseels (voor de eerste keer een opgave ver strekt), LPE Nederland (één klasse gestegen), McCann-Erickson (idem), Moussault, R&B (één klasse vooruit) en Sell More/Mentor (vóór de fusie had elk bureau een omzet tussen 6 en 10 miljoen gulden). Vervolg op pagina E65 Televisie- en radio-opleiding in voeren. Meer illustratieve technieken be handelen. Een enkele keer werd de opmerking gemaakt, dat de studenten te artistiek zijn ingesteld. Als concrete suggesties werden nog genoemd: a) een vervolg cursus na het afstuderen, samen met copywriters en b) een vervolgcursus samen met fotografen. De uitslagen van deze twee enquêtes zijn uitgangspunt voor een discussie tussen delegaties van de Academies, de VEA, de Art Directors Club Ne derland en een afvaardiging van het ministerie van Onderwijs, die in Vier houten is gehouden. Denk niet dat ze (de reclame mensen) naast het geldverdie- nen ook nog van al die zaken verstand hebben. Integendeel. Als ze zouden weten waarover ze spraken hadden ze nooit zulke slagzinnen kunnen beden ken. Het kan immers alleen maar in het brein van een goed gesitueerde roomboter- etende reclame-directeur opko men de margarine aan te prijzen met zulke verwrongen gezondheidswaanzin-zinnen. Uit: De Waarheid van 21 maart. De Stichting Bureau voor Budgetten- Controle en Mardoc (Marketingdocu- mentatie) hebben besloten in de toe komst samen te gaan. Nadat reeds eerder werd samengewerkt, bleek dat een nauw samengaan zou leiden tot een betere organisatie van het werk. Daarnaast bleek dat vele cliënten van beide bureaus het op prijs stelden in dien complete informatie vanuit één adres zou worden verstrekt. Het samengaan van het BBC en Mar doc schept aldus het Cebuco de mogelijkheid om op slagvaardiger wijze te reageren op wensen van de cliënten, ten aanzien van pers-, radio- en tv-reclame. De activiteiten van bei de bureaus zulen volledig blijven be staan, zij het dat de activiteiten op het gebied van radio- en tv-reclame zullen worden geïntegreerd. Mardoc- directeur de heer J. Bosch zal binnen de organisatie belast zijn met de sector radio en tv, terwijl de algehele leiding in handen blijft van de heer J. H. Vroon. Cebuco-directeur de heer mr. W. Altink blijft de directie voeren. De geïntegreerde activiteiten worden voortgezet onder de naam Stichting Bureau voor Budgetten-controle, ter wijl de samenwerking zal worden gesymboliseerd door voortzetting van het beeldmerk van Mardoc. De sa menwerking is op 1 april ingegaan. Vanaf dat tijdstip is het correspon dentie-adres Amstel 224. Telefoon (020) 24 23 16. Bij het Cebuco is verschenen de nieuwe uitgave van het 'Tabellarisch Tarievenboek Dagbladen'. Doel van dit boekje is om in een gemakkelijk hanteerbare vorm een overzicht te geven van de advertentietarieven van de Nederlandse dagbladen, alsmede van de dagbladcombinaties. Om dit doel te bereiken is het opnemen van te veel details vermeden en is de volgende uniforme tarief-staffel toe gepast: losse plaatsing, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 en 100.000 mm-regels contracten. De opgenomen tarieven zijn bijgewerkt tot maart 1970. De prijs van deze uitgave bedraagt 10,(excl. BTW). Reclame- en Marketing Adviesbureau Van de Put, Lamers Lenting NV i.o. te Eindhoven, voorgedragen door secr. q.q. E. van Binsbergen te Wageningen voorgedragen door secr. q.q. Uitgeverij Media 2000 NV te Am sterdam, voorgedragen door secr. q.q. Mol Publicity NV te Waddinxveen, voorgedragen door secr. q.q. Eventuele bezwaren tegen de hier boven voorgestelde kandidaat-leden kunnen, mits binnen 14 dagen, wor den ingediend bij het secretariaat van het Genootschap voor Reclame, N.Z. Voorburgwal 288 te Amsterdam. De heer M. Turksma is in dienst ge treden bij Fleur reclame in Capelle a/d IJssel. Hij was voorheen werk zaam als verkoopleider bij Marchand- Paap-Strooker. De heer Turksma zal zich in hoofdzaak gaan bezig houden met contacten. De heer J. Hardenbol is sinds 1 april werkzaam als reclame-adviseur. Als zodanig is hij een open samenwerking aangegaan met reclame-adviesburo SCH in Haarlem. Het adres van de heer Hardenbol is Hoogeind 28, Drie- bruggen (ZH). Telefoon (03487) 400. De heer A. P. M. Laukens is per 1 april in dienst getreden van NV Drukkerij Senefelder als verkooplei der. In deze functie werd hem pro curatie verleend voor de afdeling verkoop binnenland. Mr. P. F. van Velzen is per 1 april in dienst getreden bij buro Van Vel- zen in Rotterdam. Niet Wil, maar Han van der Smagt treedt op 1 juni in dienst van FHV als copy-director. De heer J. K. Mogendorff is per 31 maart ontslag verleend als directeur van de NV Etikettenfabriek Gebr. Mogendorff en de Eerste Nederland se Fabriek van Speciaal Numeroteurs Numerofa NV. De ondernemingen werden onlangs overgenomen door Litton Business Systems Holland NV. De heer W. J. Wissmann is benoemd tot copy-director bij bureau Rouma NV. Hij is tot 1 mei nog werkzaam als copy-chief bij Moussault. Drs. J. P. Verdegaal werd op 1 april benoemd tot directeur van NV Mar- kon Marketing Konsulenten te Am sterdam. Hij was reeds als adjunct directeur aan dit bedrijf verbonden. De heer J. Linssen is per 1 april in dienst getreden bij Pierre Bogaers adviesbureau voor reclame en mar keting in Mechelen (L.). De heer Linssen, voorheen reclamechef bij Sampermans Autobanden NV, wordt belast met de produktie. De heer J. Mulder is op 16 maart in dienst getreden bij Intec NV, Den Haag als marketing manager. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij Vrumona NV te Bun- nik. Ton Vermeij zal op 1 mei in dienst treden bij Adri den Boon Partners op de afdeling ruimtelijke vormgeving en maquettebouw. Op 1 mei treedt bij dezelfde firma in dienst Mike Matveev, die belast wordt met crea tieve coördinatie tekst en de inkoop van tekst en artwork. Akron, reclame marketing NV is verhuisd naar Rapenburg 47, Leiden. Telefoon (01710)2 00 41. Furore Dimensional Displays NV verhuisde naar de Jan Rebelstraat 4, Amsterdam-W. Tel. (020) 19 69 26. Tekenaar-journalist Guus Boissevain is verhuisd naar de Van Baerlestraat 44, Amsterdam. Telefoon (020) 71 19 20, bgg. 12 31 23. Salespromotion Spits NV is verhuisd naar Naarderweg 7a, Blaricum. Te lefoon (02153)41 07- 48 28. In verband met ons adressen- systeem wordt men verzocht bij het opgeven van een nieuw adres tevens het oude adres aan onze administratie op te geven. Drukkerij Dorsman Odé verhuisde naar Kuipershof 8, Vlaardingen. Te lefoon (010) 34 88 34. Willem van Eek, Max van Garling en Ger Vos hebben zich verenigd tot een creatieve reclamegroep onder de naam 'Reclamegroep Markt 8'. Het adres van de groep is Marks 8, En schede. Telefoon (05420) 14625. Bureau Ferro, bureau voor praktisch markt- en motievenonderzoek, is om gevormd tot een naamloze vennoot schap onder de naam Bureau Ferro NV. Het adres is N.Z. Voorburgwal 112, Amsterdam, telef. (020) 243044. Het telefoonnummer van pr-bureau O. H. W. van Tussenbroek is gewij zigd in (070) 25 27 88. Graphic Center is de naam van een per 1 januari gestarte zeefdrukkerij, lithografische inrichting en ontwerp- studio. Directeur is de heer J. van de Krommenacker. Het adres: Markt 36-38, Uden. Telefoon (04132)42 93. Nederlandse verpakkingen kunnen de toets der internationale kritiek glansrijk doorstaan. Van de vier Nederlandse inzendingen naar de eerste wereldverpak- kingswedstrijd werden er niet minder dan drie bekroond met de World Star 1970. Daarmee stelde Nederland zich op één lijn met Frankrijk en Zweden die ook drie World Stars in de wacht sleepten, maar meer verpakkingen had den ingezonden. De Nederlandse prijswinnaars Philips (verpakking voor con densatoren), Van Leer (lichtgewicht drum voor vloeistoffenen de ZNZ (verpakking voor kaas plakkenkrijgen de aandacht die zij verdienen in de speciale uitgave van Revue der Reclame 'Verpakking en Communicatie' die volgende week woensdag 15 april verschijnt. Op de foto de internationale World Star jury onder voorzitterschap van de Engelsman F. A. Paine. De Nederlander lac Gorter maakte deel uit van deze jury. Hij was tevens de ontwerper van de onderscheiden ZNZ-verpakking, maar dat moet toeval zijn. De World Stars worden op 22 april te Utrecht aan de prijswinnaars uitgereikt. De VEA heeft onlangs aan haar leden gevraagd hoeveel afgestudeerden van de Akademies van Beeldende Kunsten de laatste drie jaar op de reclame bureaus zijn benoemd. Ook wilde men weten hoe er in de praktijk over hun capaciteiten gedacht wordt. In een eerder onderzoek, waarvan wij de resultaten al gedeeltelijk vermeldden in de Revue der Reclame no. 6 van 18 maart, heeft het Genootschap voor Reclame de afgestudeerden geënquêteerd over hun erva ringen in het bedrijfsleven. Aan de VEA-enquête hebben 33 bureaus meegedaan. Bij 16 daarvan waren de laatste drie jaar geen afgestudeerden in dienst gekomen. De overige 17 hadden er samen 27 aangenomen als werktekenaar (5), assistent-ontwerper (6), layout-ontwerper (9), algemeen medewerker (4), illustrator (2) en tekst schrijver (1). Op de desbetreffende vragen werden de volgende antwoorden genoteerd: Gemis aan theoretische reclame- achtergrond ja: 5 nee: 19 dubieus: 3 Tekort aan voorbereiding praktijk ja: 4 nee: 21 dubieus: 2 Moeilijkheden bij aanpassing ja: 8 nee: 13 soms: 6 Weerstand tegen commerciële sfeer ja: 3 nee: 15 soms: 9 Goed werken in teamverband ja: 23 nee: 1 matig: 3 Tevreden over opleiding ja: 6 nee: 20 matig: 1 Concrete klachten ja: 10 nee: 9 half: 2

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1