Cebuco's Altink verdedigt TON na artikel Ruim Zicht weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT Integratie Smit's-Bates is nu een feit Breeuwer in Bates pand te Amsterdam NKV beticht VNU van discriminatie woensdag 15 april 1970 INGEKOMEN t5 APR, E;8* 'Iedere suggestie dat de VNU, die niet alleen uitgevers van dames bladen, maar ook van dagbladen zijn, invloed zouden hebben uitge oefend om voor de dagbladen een ongunstige meetmethode te schep pen moet van de hand gewezen worden.' Dit is - ondermeer - de reactie van Cebuco-directeur W. Altink op een recente publicatie in het blad 'Ruim Zicht' van het Nederlands Katholiek Vakverbond dat enkele fundamenteel foute kanttekeningen plaatst bij de resultaten van het proefonderzoek dat Makrotest voor het Cebuco heeft verricht. (Zie ook het openingsartikel in Revue der Reclame-Expres van 18 maart). VNU spant kort geding aan tegen het NKV wegens 'laster' Het NKV-blad meerit uit de resul taten van dit proefonderzoek te kunnen opmaken dat het Makro- test-Cebuco onderzoek 'goed' zit en het TON-onderzoek 'fout'. Het blad verwijt TON steeds ge flatteerde cijfers te hebben ver strekt over damesbladen ten koste van de dagbladen. Daarbij wordt geïnsinueerd dat de VNU (als sponsor van het TON-onder zoek) een methode zou hebben gekozen die uitsluitend voor da mesbladen gunstig zou zijn. Ruim Zicht maakt daarbij de fout te veronderstellen dat de VNU al leen damesbladen uitgeeft en geen dagbladen. Hiermee komt het commentaar van het blad wel enigszins op losse schroeven te staan. Public lunch GvR op 24 april Citaat van de week Ricardo/Slesina betrokken bij nieuwe Slesina-holding SENAP Reorganisatievoorstel belangrijkste agendapunt ledenvergadering GvR Gesprek Perscombinatie - HVV Industrial Marketing Congres Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen etc. 85 mediaplanners doen morgen examen mediaplanningscursus Y 8i R's Bond spreekt voor BVA Wisselingen in de directies van Volkskrant en Het Parool expres ACHTSTE JAARGANG No. 15 In het proefonderzoek van Makrotest valt het totale leesbereik bij huisvrou wen van dagbladen 2 tot 3 procent hoger uit dan in de TON-schaal voor leesbereik. Dit zou dan volgens TON impliceren dat een dagblad 4 procent van alle Nederlandse huisvrouwen be reikt terwijl bij de meting van Ma krotest 6 procent wordt gelezen. Voor een damesblad zouden de percenta ges de volgende zijn: 12% bij TON, 10% bij Makrotest. In dit geval zou den - zo zegt Ruim Zicht - de onder linge verhoudingen in leesbereik van het damesblad en het dagblad al bij na met 27 procent zijn verschoven. 'Voorbarige conclusies' zegt de heer Altink in zijn commentaar dat ook op de ANP-telex is gezet. 'De ver schillen die zijn geconstateerd tussen de meningen van het TON-onderzoek en de zes andere meetmethodieken kunnen worden verklaard uit de steekproefafwijking. Daarom zijn de conclusies niet alleen voorbarig maar ook statistisch onjuist.' Het Genootschap voor Reclame orga niseert op vrijdag 24 april een public lunch in de beneden lounge Blauwe Zaal van het Internationaal Congres centrum RAI te Amsterdam. Tijdens deze lunch, die om 12.15 uur aan vangt, zal de heer K. C. P. Sloot- man, directeur van Veldkamp Markt onderzoek 'Amsterdam', spreken over 'de welvarende consument op zoek naar zijn eigen welzijn'. Na afloop van de lunch worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de 25e Internationale Huishoudbeurs. De kosten van de koffietafel bedragen 10,inclusief BTW. Aanmeldingen schriftelijk aan het bureau van het GvR, NZ Voor burgwal 288. Na overmaking van het bedrag op postgiro 160385 wordt een bewijs van deelneming alsmede een toegangskaart voor de huishoud beurs toegezonden. 7. D. Noordhoff: 'A mateurs' 'Ik betreur deze publicatie zeer' deelt de heer Altink ons later mede 'om dat ieder onderzoek met grote zorg vuldigheid moet worden omgeven. Juist de dagbladen zouden het zich niet kunnen permitteren een multi- mediaonderzoek te presenteren dat voor enige media-groep ongunstig zou uitkomen.' De Cebuco-directeur deelt ten slotte mede dat aan Makrotest is opgedra gen nogmaals drie methoden naast elkaar te onderzoeken, ieder met een steekproef van circa 1700 huisvrou wen. Dit ter verkrijging van een zo groot mogelijke objectiviteit en zorg vuldigheid omtrent de meet-metho- dieken. Noordhoff: 'laster' 'Je reinste laster' noemt NOVUM- directeur drs. J. D. Noordhoff de publikatie in 'Ruim Zicht'. 'Boven dien is het altijd gevaarlijk' vertelde hij ons desgevraagd, 'als een niet- deskundige gaat goochelen met cijfers waar hij niet mee goochelen kan. Ik ben erg blij met de reactie van de heer Altink' zo gaat de heer Noord hoff verder, 'want in feite is hij de man die met het meeste gezag kan spreken omdat het NKV de aanval op TON opent vanuit de stellingen van het Cebuco. De lasterlijke be schuldigingen komen wel in een heel vreemd daglicht te staan aldus de NOVUM-directeur omdat het blad cijfers aanhaalt van het TON-onder zoek '67 waaraan medewerking werd verleend door buitenlandse adviseurs, de VEA Documentatiecommissie, Att- wood Statistics en de Nederlandse Stichting voor Statistiek. Bovendien was TON '67 geen exclusieve VNU- affaire, maar een zaak van twee VNU-ondernemingen (Spaarnestad en GP) en vier niet-VNU-ondernemin- gen (Rotogravure, Het Beste, Elsevier en Zomer Keuning). De 'Ruim Zicht' publikatie heeft de VNU aan leiding gegeven tegen het NKV een kort geding aan te spannen wegens lasterlijke aantijgingen. Volgens de heer Noordhoff zou het een zinloze zaak zijn de rechter te laten oordelen over de methodiek. Op de bereke ningswijze van 'Ruim Zicht' wil de heer Noordhoff maar één commen taar kwijt: 'Als amateurs zich met deze dingen gaan bezig houden, krijg je altijd ongelukken.' Op de vraag of de opvallende stellingname van het Cebuco ten gunste van het TON- onderzoek mogelijk een indicatie is voor een eventuele samenwerking tussen Cebuco en TON, had de heer Noordhoff slechts één antwoord: 'Geen commentaar'. 'De arbeiders worden steeds dikker en Het Vrije Volk wordt steeds dunner'. Gehoord door de radio. Het Duitse reclamebureau Horst Sle- sina te Frankfurt en Hamburg, dat begin dit jaar een belang van 25% verkreeg in het reclame-adviesbureau Ricardo te Diemen, is een samenwer king aangegaan met Effivente Publi- cité in Parijs en Notley Advertising te, Londen. In de nieuwe holding Slesina, Effi vente, Notley Partners (SENAP) hebben buiten deze drie, nog twee bureaus een gelijk belang. Via Slesina zijn namelijk behalve de thans gehe ten Ricardo/Slesina Partners te Diemen bij SENAP betrokken de twee andere minderheidsbelangen Agence Betlux te Brussel en Herber- stein, Kutschera, Inmann, Slesina in Wenen, die elk op hun beurt even eens een belang in SENAP hebben. De totale omzet van deze bureaus be draagt DM 130 min; het gezamenlijk personeelsbestand 450 man. Aanslui ting van bureaus uit Denemarken, Zwitserland en Italië tot SENAP be hoort tot de mogelijkheden. De algemene ledenvergadering van het Genootschap voor Re clame zal plaatsvinden op maandag 1 juni om 10 uur in het Hilton Hotel in Amster dam. Op deze vergadering zul len de voorstellen van de reor- ganisatiecommissie om te ko men tot een Nederlandse Re clame Stichting met de leden worden besproken alsook de eventuele consequenties die uit deze voorstellen voortvloeien voor het Genootschap voor Re clame. Tussen de Perscombinatie en de Ar beiderspers (Het Vrije Volk) zullen de besprekingen over een mogelijk samengaan van beide ondernemingen worden hervat. Naar aanleiding van de geruchten van een fusie die op korte termijn zouden worden gerea liseerd heeft de directie van de Ar beiderspers contact opgenomen met de directie van de Perscombinatie om de onderhandelingen te hervatten. De sanering van de Arbeiderspers is nog steeds niet voltooid. Een volledige sanering van deze onderneming was de eis van de Perscombinatie voor men tot een goed gesprek over sa menwerking kon komen. Het over plaatsen van Het Vrije Volk van Amsterdam naar Rotterdam is een onderdeel van de sanering. Zodra het overleg in een stadium van overeen stemming is gekomen zullen de on dernemingsraden en vakorganisaties daarvan in kennis worden gesteld. De afgelopen maanden zijn er geen serieuze fusiebesprekingen tussen De Perscombinatie en de Arbeiderspers gevoerd. De European Association for Indus trial Marketing Research belegt voor de eerste keer samen met de dochter vereniging European Technological Forecasting Association een congres over 'industrial marketing research and enterprise development strategy'. Het congres zal plaatsvinden in Parijs van 11 tot 15 mei. De heer 7. van Boxel is per 1 april in dienst getreden bij Masius NV, Am sterdam. Hij was werkzaam bij Ma krotest NV. Drs. N. G. H. Krans is met ingang van 1 april benoemd tot directeur van het Nederlands Centrum voor Gesis- tematiseerd Marktonderzoek 'Sisteem' NV. Drs. 77. Lange zal vanaf 1 mei belast zijn met de beleidscoördinatie en commerciële aangelegenheden van de Centrum-groep (Centrum en Sis teem). Mevrouw E. ten Thij is met ingang van 1 april aangesteld als hoofd van de afdeling buitendienst van de en quête-afdeling van Attwood Statis tics (Nederland) NV. De heer J. Sikkema is per 1 maart ontslag verleend als directeur van de drukkerijen LRV-Blommedaal NV in Den Haag. De heer Sikkema, die om gezondheidsredenen heeft verzocht uit zijn functie ontheven te worden zal nog enkele jaren als adviseur aan de vennootschap verbonden blijven. De heren R. P. van Dompselaar en M. W. B. M. Einders zijn per 1 april in dienst getreden bij Intermarco De- lamar NV als assistent ae. Drs. J. A. Hendriks, president-direc teur van NV Gerofabrieken te Zeist, is door de ledenraad van het NIVE benoemd tot lid van het dagelijks be stuur. Hij volgt in deze functie drs. S. C. Bakkenist op, lid raad van be stuur AKZO. De heer K. Bouma is met ingang van 1 maart benoemd tot verkoopleider bij Marchand-Paap-Strooker. Hij was voorheen werkzaam bij NV Union te Amsterdam. Op 1 mei verhuist Iburec NV naar Oude Turfhaven 2 te Hoorn. Post uitsluitend via postbus 35, Hoorn. Het Belgische bureau Koncept pvba is verhuisd naar Residentie Winston, Koningin Astridlaan 188-190, 2800 Mechelen. Telefoon 015/42678. Aan het examen voorbereidende nie- diaplanningscursus (een soort toela tingsexamen voor de inediaspecialis- tencursus van de SRO die in septem ber voor de eerste maal wordt gehouden) nemen morgen 16 april 85 kandidaten deel. Het is een schriftelijk examen be staande uit elf onderdelen. Het exa men, in de Kroonzaal van Artis, duurt vijf uur. De uitslag zal op 8 Mr. G. van Roozendaal, sinds 1 ja nuari 1969 algemeen secretaris van de Nederlandse Dagbladpers en daar vóór directeur van het Cebuco, wordt benoemd tot adjunct-directeur van de Volkskrant. Dit staat in verband met de ziekte van Volkskrant-directeur 7. Grundmeijer die in juni uit de di rectie én uit de Raad van Bestuur van de Perscombinatie (Het Parool, de Volkskrant) treedt. De betrekke lijk korte periode bij het NDP is zo vertelde de heer Van Roozendaal onste verklaren uit het feit dat het verenigingsleven hem eigenlijk niet de bevrediging heeft gegeven die hij had verwacht. Hij voelt zich beter op zijn plaats in het bedrijfsleven. Over zijn opvolging als algemeen secretaris zal het NDP-bestuur, voor wie de benoe ming van de heer Van Roozendaal als een verrassing kwam. zich tijdens een vergadering beraden. In tegen stelling tot kranteberichten zal mr. Van Roozendaal eerst in het najaar de NDP verlaten. Tegen die tijd hoopt men een nieuwe algemeen se cretaris te hebben gevonden en inge werkt. Bij de Perscombinatie zijn nog meer wijzigingen in de top op til. Het Parool-directeur drs. W. van Norden treedt per 1 juni uit deze functie om zich volledig te kunnen wijden aan zijn taak van voorzitter van de Raad van Bestuur van de Perscombinatie. Adjunct-directeur bij Het Parool wordt de heer P. van der Spek, nu commercieel medewerker van de di rectie van deze krant. Edward L. Bond, president van Young Rubicam Inc. spreekt tij dens het openbare gedeelte van de jaarlijkse ledenvergadering van de Bond van Adverteerders (11 mei in de Balzaal van Hilton-Rotterdam, om 15 uur) over de verhouding adverteer der-bureau-media in de Verenigde Staten. Na afloop is er gelegenheid tot discussie. mei plaatsvinden en eventuele her examens worden op 9 juni afgelegd. Op 22 april vindt het eindexamen van de SRO-reclamecursus 1968-'70 voor de laatste maal volgens de oude formule plaats. 99 kandidaten hebben zich hiervoor opgegeven. Dit examen, waarvan de helft volgens het multiple choice systeem, neemt zes uur in be slag. 15 mei wordt de uitslag bekend gemaakt en de herexamens vinden 16 juni plaats. De geslaagden van beide cursussen ontvangen het diploma op 19 juni. W. Altink: 'Voorbarig' De op handen zijnde integratie van Reclame-Advies- en Servicebureau Smit's NV en Ted Bates Nederland NV - die wij op 18 februari in de 'Expres' reeds als hoogstwaarschijnlijk aankondigden - is een feit. Per 1 juni wordt de naam van Smit's gewijzigd in Smit's-Bates NV, uit welke combinatie van namen het Bates belang in Smit's blijkt. De Bates-organisatie in Amsterdam - Ted Bates Nederland NV - zal eind deze maand worden samengebundeld met het tot de Algemene Beheers Associatie behorende Zaanse bureau Reclame-adviesbureau Breeuwer NV. Het kantoor van Breeuwer zal wor den gevestigd in het huidige pand van Ted Bates Nederland, Singel 542 te Amsterdam. De combinatie met een personeelsbezetting van 40 man gaat heten: Reclame-adviesbureau Breeuwer NV. Drs. 77. G Davids, adjunct-directeur van Ted Bates Ne derland, wordt in dezelfde functie in de Breeuwer-directie opgenomen. Een aantal internationale accounts van Ted Bates Nederland wordt bij Smit's-Bates ondergebracht. Het zijn: Mars, Gero, Odol, Max Factor en Leyland Triumph. De contactsector van Smit's-Bates wordt hiertoe ver sterkt met de heren L. E. de Vries (director international cliënt services), R. Riphagen (senior ae), J. Visser (ae) en mevrouw E. de Wit (assistent ae). A Ig. secretaris NDP wordt adj.-directeur Volkskrant

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1