weekeditie 'Ruim Zicht' rectificeert artikel over TON-onderzoek WAT DE REVUE PASSEERT Top honderd van adverteerders in internationale media sterk gewijzigd Twijfel leesbereik damesbladen blijft WOFKOMEN 2 1 APR, )37Ö woensdag 22 april 1970 Onder grote belangstelling van de zijde van de pers diende jongst leden maandag een kort geding dat de VNU had aangespannen tegen het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) naar aanleiding van het artikel in 'Ruim Zicht' (zie openingsartikel in 'Revue der Reclame-Expres' van vorige week) waarin de VNU wordt beticht door het TON-onderzoek voor dagbladen nadelige cijfers te hebben verstrekt ten gunste van de damesbladen. VNU spant tweede kort geding aan tegen Kath. Vakverbond Cebuco-directeur W. Altink heeft op dit artikel gereageerd met een commentaar dat in hetzelfde nummer op een binnenpagina van 'Ruim Zicht' is opgenomen. Het NKV heeft het gewraakte artikel, echter zonder het com mentaar van de Cebuco-direc teur, op de telex gezet zodat slechts de eenzijdige NKV-visie in de landelijke pers kwam. NIMA blijft voorlopig neutraal t.a.v. marketingopleidingen IPA-president David Dutton spreekt voor Holland Chapter Studiereis naar Scandinavië is al praktisch volgeboekt Citaat van de week Algemeen Handelsblad en NRC samengevoegd tot één dagblad Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen etc. A. Schot in Breeuwer directie expres ACHTSTE JAARGANG No. 16 Het kort geding hierover aangespan- nen werd echter ingetrokken omdat in 'Ruim Zicht' van 20 april door het NKV een rectificatie is opgenomen. Op 17 april werd echter een tweede kort geding door de VNU aangespan nen omdat het NKV zijn in het re dactionele commentaar gedane bewe ring weigert in te trekken dat de TON-cijfers de marktonderzoekers verkeerd beïnvloeden. In juridische termen: 'Gedaagde houdt tegen de mening van Cebuco-Makrotest vol dat het geschrevene in 'Ruim Zicht' accep tabel was, namelijk de twijfel aan het leesbereik van de damesbladen die immers de grondslag van de adver tentietarieven vormt'. Dit kort geding dient op 1 mei. Hoe hoger ervaring en opleiding van de studenten, hoe groter de behoefte aan recente case histories. Dat bleek duidelijk uit de discussie na een in leiding van drs. N. van Gogh op de recente NIMA lunchbijeenkomst te Amsterdam over marketing-oplei- dingen in Nederland. Drs. van Gogh zei, dat de NIMA in deze materie orde op zaken tracht te stellen, nog niet zo ver is en daarom zolang ten aanzien van de opleidingen een neu traal standpunt inneemt. De situatie is verward, mede omdat in het bedrijfsleven de taakomschrij ving van de functies verward is. Uit een onderzoek is gebleken, dat in ad vertenties voor marketingfuncties de opleidingseisen zelden vermeld wor den, met uitzondering van het NOIB, dat het bedrijfsleven kennelijk aan spreekt. Tot voor kort waren er geen bedrijfsgerichte dagopleidingen. Door de invoering van het HEAO is daar gelukkig een begin mee gemaakt. Drs. Van Gogh gaf een overzicht van de bestaande opleidingen voor de drie niveaus, waarin marketing functiona rissen kunnen worden verdeeld. In samenwerking met Nederlandse uni versiteiten en hogescholen wordt door het NIMA een aantal projekten voorbereid, die tesamen een volledig post-doctoraal marketing semester zullen vormen. De leergangen in Til burg en Wageningen - inmiddels van start gegaan - ondervinden grote be langstelling. Case materiaal gevraagd De marketing-manager van de jaren zeventig dient grote kennis van het maatschappelijk gebeuren, de gedrags wetenschappen, mathematiek en sta tistische analyse te bezitten. Denken in modellen wordt conditio sine qua non in de zeer nabije toekomst. Drs. Van Gogh hoopt, dat de belang stelling voor het tweede niveau zal toenemen, waardoor het toekomstige NIMA diploma A alleen als basis voor een verdere opleiding zal func tioneren. Maar er is een enorm ge brek aan case materiaal. Daarom doet drs. Van Gogh een dringend beroep op het bedrijfsleven om cases ter beschikking te stellen. Ook en juist flops. Want daar is misschien wel het meest van te leren. Tijdens een lunchbijeenkomst op maandag 27 april, die wordt georga niseerd door het Holland Chapter van het IAA, zal David Dutton een lezing houden met als onderwerp: 'What Europeans can contribute to American Advertising'. David Dutton is managing director van LPE Bur nett, Londen. Hij werd in 1969 door het IAA uitgeroepen tot 'adman of the year'. Op 15 april werd Dutton herkozen als president van het Insti tute of Practitioners in Advertising. De lunchbijeenkomst wordt gehou den in het Esso Motor Hotel, Am sterdam, zaal Lantaarnmaker en be gint om 12.15 uur. De kosten bedra gen 8,- per persoon. Ter plaatse af te rekenen. De studiereis naar Kopenhagen en Stockholm te organiseren door de VEA, het IAA-Holland en het Ge nootschap voor Reclame, was eind vorige week al praktisch volgeboekt. 43 van de maximaal 45 deelnemers hadden zich toen voor deze reis op gegeven. Ruim 60°/o zal alleen deel nemen aan de reis naar Stockholm (van 5 tot 11 september) de overigen hebben voor de volledige reis naar Kopenhagen en Stockholm ingeschre ven (van 1 tot 11 september). Onder de reizigers bevinden zich elf dames. De organisatie van de reis is nu ge centraliseerd bij de VEA. Deze ver eniging deelt mede dat het in januari onder voorbehoud bekend gemaakte programma voor Stockholm nu voor 99°/o definitief is. 'Ik ben van huis uit verlegen. !k ging altijd zo min mogelijk naar vergaderingen en recep ties. Met wegblijven heb ik een image opgebouwd. Er werd dan gezegd: Aronson is ei niet.' M. Aronson in een vier pagina's tel- lend interview. Nieuwe Revu: 17 van 25 april. Het Algemeen Handelsblad zal met ingang van 14 september definitief worden samengevoegd met de Nieuwe Rotterdamsche Courant tot één, in Rotterdam verschijnend, dagblad, dat de beide oude namen zal blijven voeren. Alleen een wisselpagina met (voor het verschijningsgebied van het voor malige Handelsblad) Amsterdams nieuws en (voor het NRC-gebied) Rotterdams en Deltanieuws zal het enige onderscheid zijn, de rest van de krant zal abonnees van beide bladen in dezelfde vorm bereiken. De samenvoeging wordt verklaard als een gevolg van de schade die de exploitatie van de desbetreffende bla den ondervond van de invoering van de radio- en tv-reclame. Zoals bekend bestond er sinds 1964 al op vele gebieden een redactionele samenwerking tussen de de beide bla den. De heren N. de Gruiter en A. Boo- gers zijn per 1 april in dienst getreden bij het Eindhovense bureau Van de Put, Lamers Lenting NV, respec tievelijk als art-director en produktie- man. Per 1 mei treedt de heer P. Ja ger in dienst bij dit bureau als copy writer/assistent ae. Henk Roozendaal en Jan Mooi tre den op 1 mei in dienst bij McCann- Erickson, respectievelijk als art direc tor en copywriter. Zij waren beiden voorheen werkzaam bij Publicontrol/ Benton Bowles. Wam Groot en Joop Lok. beiden reeds werkzaam bij McCann, zijn benoemd tot art direc tor. De heer G. v. d. Haak treedt per 1 mei in dienst bij Dart Design als art director. Hij was voorheen werkzaam als ontwerper bij Van Maanen, Ogil- vy Mather. De heer E. J. van Vollenhoven is in dienst getreden bij Drexhage de Zee Marcread NV als account supervisor. Hij was voordien werkzaam als ae bij Mentor/Sellmore. De heer N. Samsom is benoemd tot marketing manager Benelux van H. J. Heinz NV te Eist. Hij was tot nog toe marketing manager Neder land. De heer A. ABusser is sinds 1 april belast met de commerciële leiding van Drukkerij Frouws in Ede. De heer J. Groot zal worden be noemd als studioleider bij bureau Breeuwer. De heer P. C. WJager wordt per 1 mei copywriter/assistent ae bij bureau Van de Put, Lamers Lenting. Uitgeverij Ten Hagen NV is ver huisd naar Carnegieplein 5, Den Haag, telefoon (070) 924311. Hier zijn alle activiteiten van het concern ondergebracht, de aparte adressen voor Cobouw en voor de controlled circulation bladen komen te verval len. NV Haro, Baarn heeft een nieuw te lefoonnummer (02154) 69 46. Binnen het kader van de nieuwe op zet van het reclamebureau Breeuwer NV is besloten de heer A. M. Schot te benoemen tot mede-directeur. Hij was tot op heden bij Smit's ad viesbureau werkzaam als senior ac count executive en zal bij Breeuwer NV met name de cliënten service be handelen. Breeuwer's directie zal nu als volgt zijn samengesteld: G. M. van Houts en A. M. Schot, directeu ren; drs. H. G. Davids en C. F. Stoop, adjunct-directeuren. 'The International Advertiser' heeft onlangs voor de tweede maal een overzicht gepubliceerd van de honderd grootste internationale adverteerders in de inter nationale bladen in 1969. Deze lijst waaraan wij de twintig grootste ontlenen, is gebaseerd op het continue onderzoek dat door het Rome Research Inc. te New York wordt verricht. Alleen de ondernemingen die per jaar voor meer dan 50.000 in de internationale tijdschriften adverteren, worden door dit onder zoekbureau in de telling betrokken. In 1968 kwamen 216 adverteerders boven deze grens, vorig jaar 248. Hun gezamenlijke advertentiebestedingen stegen van 85 miljoen dollar in 1968 naar 95 miljoen, vorig jaar. Een stijgingspercen tage van 11,8 Het in New York gevestigde bureau betrok vorig jaar 213 internationale tijdschriften en edities bij het onder zoek, tegen 194 titels in 1968. Een vergelijking tusen de ranglijsten van 1968 en '69 maakt duidelijk dat qua bestedingen in de internationale me dia grote verschuivingen optreden. Verschuivingen die waarschijnlijk eerder duiden op een andere media keuze, dan op verhoging of vermin dering van de reclamebudgetten der respectieve adverteerders. Zo verdwe nen vorig jaar 22 adverteerders uit de top honderd van deze lijst, om plaats te maken voor een - uiteraard - ge lijk aantal newcomers als Ambassa dor College, US Travel Service, Col gate-Palmolive en Procter Gamble. Hoewel de grote drie van de 1968- ranglijst (Panam, Carreras Rothmans en Eastman Kodak) ook vorig jaar hun positie ten opzichte van elkaar handhaafden, maakten vooral Intl. Telephone Telegraph (van de 50ste plaats naar de 4de), Esso International (van 25 naar 5), Omega Watch (van 17 naar 6) en General Motors (van 32 naar 7) een geduchte sprong op de ladder. Martini Rossi zakte daarentegen van de vierde naar de achtste plaats, de Lufthansa van 6 naar 10, en Coca Cola Export van 5 naar 14. De KLM steeg twee plaat sen op de ranglijst (van de vijftiende naar de dertiende plaats) en een an dere internationale onderneming van Nederlandse origine, Philips, zakte van de zevende naar de vijftiende plaats. Zoals ook uit de top twintig lijst blijkt, telt Amerika het grootste aan tal bedrijven die voor meer dan 50.000 in de internationale media adverteren. Per land opent de Ver enigde Staten dan ook de rij met een totaal van $21.486.041, gevolgd door Engeland met 8.213.927 en Japan met 7.360.055. Zwitserland ver drong West-Duitsland van de vierde plaats 3.606.289 tegen 3.027.897), vooral dank zij de verhoogde activitei ten in de internationale media van Omega (van 476.563 naar 904.961) en Investors Overseas Services. Ne derland komt met 1.495.313 op de zevende plaats na Italië. Frankrijk was achtste, Zweden negende en Spanje tiende. De Rome Research Inc. geeft voor internationale tijdschriften de volgen de definitie: een tijdschrift dat in minstens twee landen op uitgebreide schaal wordt verspreid, of in twee of meer talen verschijnt. In de gepubli ceerde lijst zijn dus niet opgenomen de reclamebestedingen in andere me dia als dagbladen, radio en tv en na tionale tijdschriften. Uitgaven Rang orde Onderneming Land US Categorie 1969 1968 1969 1 1 Pan American World Airways US 1,451,150 Reizen, hotels 2 2 Carreras Rothmans Engeland 1,444,379 Rookwaren 3 3 Eastman Kodak US 1,302,435 Fotografie, opt. instr. 4 50 Intl. Telephone Telegraph US 1,060,163 Comm., elektronica 5 25 Esso International US 918,187 Olie, benzine 6 17 Omega Watch Zwitserland 904,961 Horloges, sieraden 7 32 General Motors US 891,316 Personenauto's 8 4 Martini Rossi Italië 795,641 Gedistilleerd 9 41 Investors Overseas Services Zwitserland 787,528 Fin., verzekeringen 10 6 Lufthansa German Airlines Duitsland 778,112 Reizen, hotels 11 12 Philip Morris International US 736,096 Rookwaren 12 16 Daimler Benz Duitsland 721,311 Personenauto's 13 15 KLM Royal Dutch Airlines Nederland 714,844 Reizen, hotels 14 5 Coca Cola Export US 711,003 Voedingsmiddelen 15 7 Philips NV Nederland 704,389 Comm., elektronica 16 9 Joseph E. Seagram Engeland 681,195 Gedistilleerd 17 11 Fiat Italië 662,569 Personenauto's 18 Ambassador College Engeland 605,971 Publicaties, scholen 19 10 First National City Bank US 591,875 Fin., verzekeringen 20 14 Trans World Airlines US 558,098 Reizen, hotels

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1