weekeditie Erkenningsexamen gebruikt examenopgaven van de SRO WAT DE REVUE PASSEERT 'Reclame toegankelijk voor iedereen' BVA teleurgesteld over tv-reclame en vaag over reorganisatieplannen woensdag 29 april 1970 W6EK0MEN 2 1270 E 77 Het eindexamen van de reclamecursus van de SRO en de eerste dag van het schriftelijke gedeelte van het erkenningsexamen, vielen beide op woensdag 22 april. Dat was niet toevallig. Evenmin toevallig was dat de 99 SRO-cursisten in Artis' Kroonzaal en de 37 candidaten voor de bureau-erkenning in Krasnapolsky op hetzelfde tijdstip, de zelfde opgaven kregen voorgelegd voor de vakken 'Marketing' (op het erkennings-examen 'Campagneplanning' geheten) en Mediaken- nis. Het gebruiken van de SRO-examenstof is volgens ROTA-secre- taris Visser uit praktische overwegingen geschied. 'Het bespaart de leden van onze examencommissie, die ook in de examencommissie van de SRO zitten, dubbel werk' zo verklaarde hij. SRO-voorzitter mr. Verstegen: 'Verdere coördinatie mogelijk' Citaat van de week Dat geldt dan wel voor mr. John Knecht die de examenopgaven voor het vak Marketing samen stelde, maar niet voor de SRO- docenten drs. C. Rog en B. Stoe- linga die immers niet in de exa mencommissie voor het erken ningsexamen zitten. Hoe dan ook, het is natuurlijk altijd pret tig als voor beide examens van dezelfde examenstof kan worden gebruik gemaakt. Dat bespaart extra tijd en werk. Het gecombi neerde gebruik van dezelfde examenvragen is mede een ge volg van het feit dat SRO-voor zitter mr. J. H. Verstegen tevens lid is van de examencommissie voor het erkenningsexamen, en mr. John Knecht zowel lid is van dezelfde commissie als ook SRO- docent. IAA-informatie Amerika-reis Met de ADCN naar Osaka De Bond van Adverlezrders geeft in haar onlangs verschenen jaar verslag 1969 uiting aan enig gevoel van onbehagen over bepaalde situaties in de Nederlandse reclame. De adverteerders zijn met name weinig gelukkig met het aanbod van televisiezendtijd en hetzelfde geldt voor de radioreclame. 'De televisie moge dan een indringend medium zijn' zo zegt het jaarverslag, 'anderzijds blijkt zowel het percentage ingeschakelde toestellen als het gemiddeld aantal per sonen per ingeschakeld toestel terug te lopen, terwijl bovendien de gewenning aan tv-reclame bij de kijker een rol speelt.' De BVA maakt dan ook gewag van een zekere teleurstelling bij de adver teerders over het rendement van televisiereclame, een teleurstelling die zich dit jaar al duidelijk aftekent. Een en ander komt tot uiting - zegt de Bond - in een ongewoon lage belangstelling voor vrijvallende reclamezendtijd op de televisie. Jaarverslag: toewijzingsbeleid dwangbuis voor adverteerders De Bond zegt verder ronduit be zorgd te zijn over de praktijk van de vorig jaar genomen beslissing van de minister van CRM om de uitbreiding van zendtijd in 1970 niet alleen te zoeken in het op voeren van het aantal blokken, doch mede in uitbreiding van de tijdsduur der vier belangrijkste blokken. Bij het huidige totaalbezit van 3,3 miljoen toestellen en het voor 1970 geldende basistarief van 14,14 per 1000 ingescha kelde toestellen stellen de adver teerders prijs op een onversneden aanbod. Dat wil zeggen: blokken van maximaal drie minuten. De tot 3% minuut uitlopende blok ken voor en na het nieuws van 20 uur op de beide netten, wordt onacceptabel geacht. Volgens het jaarverslag is er onder de huidige omstandigheden dan ook geen sprake van dat het adverterend bedrijfsleven bereid is een hoger basistarief te betalen. Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen etc. Egmondt-directeur Frits Bayié account supervisor bij RJA Van Maanen verliest Zwanenberg aan Prad en verwerft Mercedes Verschijning RdR in mei expres ACHTSTE JAARGANG No. 17 'Om het infantiele gekrijs dat reclame-makers aanheffen, la chen we alleen maar'zei me vrouw G. Borstlap-Lagendijk, presidente van de vrouwen bond van het CNV. 'We heb ben niet alleen bloedvaten maar ook gezond verstand'. Uit: Het Vrije Volk van 18 april. Er is een stencil verschenen, samen gesteld door het IAA Londen, waar in een uitvoerige reisbeschrijving is opgenomen van de trip door de VS die aansluitend aan de World Ad vertising Week in lAA-verband zal worden gehouden. Het Holland Chapter van het IAA beschikt over een klein aantal exemplaren van dit stencil. Het kan derhalve niet aan alle leden worden toegestuurd. Zij die belangstelling hebben voor deze reis worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat van het Chapter, mejuffrouw J. Kieboom, p/a Basford International Europe, Johan nes Vermeerplein 11, Amsterdam, telefoon (020) 739222. De Art Directors Club Neder land organiseert van 3 tot en met 15 september een reis naar het verre oosten. Tijdens deze trip, die geheel wordt ver zorgd door het reisbureau In- traned, worden de volgende plaatsen aangedaan: Tokyo, Hakone, Kyoto, Osaka (bezoek aan de Wereldtentoonstelling), Hongkong en Bangkok. De kosten van deze reis zullen plusminus 3500,- per per soon bedragen. Deelname staat open voor iedereen. Inlichtin gen en boekingen bij het se cretariaat van de ADCN, Truus Hinten, telefoon (020) 477761 of postbus 7833, Am sterdam en bij Nico Hey (of secretaresse), telefoon (020) 429966. Aanmelding dient zo spoedig mogelijk te geschie den. Gevraagd naar mogelijke andere mo tieven van deze eerste SRO-ROTA samenwerking, verklaarde mr. Ver stegen dat een en ander een logisch gevolg is van de ontwikkeling binnen het reclamevak. 'Door de toeneming van de hoeveelheid vakliteratuur, re search en onderzoek ten opzichte van enkele jaren geleden is de basis van het reclamevak in feite toegankelijk geworden voor iedereen' zo verklaar de hij en vervolgde: 'of je nu spreekt over SRO-examen of erkenningsexa men: het begrip reclame blijft het zelfde.' Volgens de heer Verstegen ligt het daarom in de lijn der ver wachtingen dat de beide examens binnen afzienbare tijd nog meer op elkaar zullen aansluiten, mede door dat zijn opvatting en die van John Knecht mogelijk invloed zal hebben op het erkenningsexamen. De heer Verstegen zou bestendiging en uit breiding van de samenwerking alleen maar toejuichen. Of die samenwer king zich mogelijk zou kunnen uit strekken tot gedeelten van de cursus zelf, blijft volgens de heer Verstegen nog een vraag, al gaf hij toe dat de gedachten wel die richting uitgaan. 'Het is waar dat zowel de SRO-do- centen als de repetitors voor het er kenningsexamen overbelast zijn, zodat een combinatie van cursustaken toe te juichen zou zijn, maar het erken ningsexamen is een vestigingsexamen, waarvoor de wetgever eist dat een ieder er aan moet kunnen deelnemen, zonder de verplichting te hebben hiervoor een cursus te volgen. 'Zo ondervindt men nog meer praktische problemen die combinatie van of aanvulling op beide opleidingen in de weg staan. De heer Verstegen noemt ondermeer de toelatingseisen voor de SRO-cursus, die niet van toepassing behoeven te zijn voor reclamemensen die bureau-erkenning willen halen. In elk geval kan het gezamenlijk ge bruik van de examenstof een eerste stap zijn op de weg naar coördinatie van de reclame-opleidingen. En dat zou voor docenten, examinandi en opleidingsinstituten een stap vooruit kunnen betekenen. Het toewijzingsbeleid blijft voor veel adverteerders onbevredigend, al wordt het verheugend genoemd dat de criteria in de openbaarheid zijn gebracht. De BVA zegt er op attent te blijven dat in het toewijzingsbeleid wordt afgestapt van de koppeling van het eerste en tweede net, van de kop pelverkoop van het stille seizoen en het hoogseizoen, alsmede van de ver plichting om voor een jaar definitief te boeken. Vooral dit laatste staat een flexibele besteding van de recla megelden - noodzakelijk met het oog op de concurrentie, de stijgende re clamekosten en de zich voortdurend wijzigende marktsituaties - in de weg. In dit verband wordt het toewijzings systeem een 'dwangbuis' genoemd. Radioreclamesysteem onacceptabel Wat de radioreclame betreft, zegt de Bond van Adverteerders te blijven streven naar vervlechting van recla mespots in programma's met lichte muziek. De reclameblokken blijven voor de adverteerders onacceptabel. Beter vindt men het systeem van Ra dio Luxemburg en Radio Veronica, welke laatste zender zelfs 'een aan trekkelijk medium' wordt genoemd. Evenals bij de televisiereclame wordt ook bij Hilversum I en II de koppe- Mr E. F. M. Goossens is met ingang van 1 augustus benoemd tot tweede directeur van de NV Dagblad voor Noord-Limburg te Venlo. De heer Goossens is op het ogenblik directie secretaris bij NV de Spaarnestad. Hij zal de huidige directeur van het Dag blad voor N.-Limburg, de heer P. Stroeken opvolgen, die eind 1971 met pensioen zal gaan. De heer R. Klaasen treedt per 1 mei in dienst bij projectbureau de Kamp als marktonderzoeker. Hij was werk zaam als hoofd marktonderzoek bij NV Iglo. De heer M. Soesman, hoofd van de afdeling publiciteit van R. S. Stokvis Zonen NV, zal dit bedrijf per 1 mei verlaten om zich als zelfstandig reclame-adviseur te vestigen. Zijn adres luidt: Goudsesingel 17 f, Rot terdam. Telefoon (010) 111193 en 118209. Mevrouw G. de Boer-Roelofsen is toegetreden tot de directie van het Instituut voor Toegepaste Marketing te Aalsmeer. Mevrouw de Boer was laatstelijk werkzaam als sales promo tion en advertising manager by Play- tex Benelux. Emmy Vis is sinds 10 april werkzaam bij Joop Geesink Produkties als cas ting director/scriptgirl. Air Advertising Holland heeft een nieuw telefoonnummer: (05712) 2341. Piet Gertenaar GVN is verhuisd naar Noordzijde 129, Bodegraven. Tele foon (01726) 4158. Cor Smit, reclamediensten verhuist op 1 mei naar de Galvanistraat 2, Den Haag. Telefoon (070) 325150. De Koninklijke Verenigde Drukke rijen Hoitsema NV hebben een nieuw adres, Noorderstationsstraat 40, Groningen. Wortel Delaere, ontwerper en tekstschrijver, verhuisden naar de NZ Voorburgwal 33, Amsterdam. Telefoon (020) 222099. MGP Publicity verhuist naar de Ho- denpijlkade 14, Amsterdam-17. Tele foon (020) 157751. Harris is verhuisd naar de Heren gracht 22, Amsterdam. Telefoon (020) 229014. ling uit den boze geacht, tenzij de ad verteerder hierom zou vragen. Ple zierig vindt de Bond het dat de STER de rapporten over luisterdichtheid gratis verstrekt, maar zij vraagt zich gelijktijdig af waarom dit ook bij de televisie niet kan. Inzake de tariefverhoging in 1970 van dagbladen en publiekstijdschriften, herhaalt de BVA in het jaarverslag haar bezwaar dat deze collectieve verhoging de adverteerders voor bud gettaire problemen stelt. Gesteld wordt - zonder overigens de redelijk heid van de verhoging zelf discutabel te stellen - dat de adverteerders be zwaarlijk kunnen anticiperen op col lectieve verhogingen boven de inci denteel stijgende plaatsingskosten ver oorzaakt door oplagestijgingen. Het jaarverslag constateert met vol doening dat het aanbod van adver tenties bij persmedia in het verslag jaar is toegenomen, hetgeen de Bond de opmerking ontlokt dat de inzin king voortvloeiend uit de invoering van tv-reclame overwonnen is. Welke categorieën persmedia met name ge profiteerd hebben van het verhoogde advertentie-aanbod laat het BVA- jaarverslag overigens in het midden. Slot op achterpagina Van public rela tions naar reclame De directeur van het public relations- bureau Egmondt F. O. (Frits) Baylé (29) treedt per 1 mei in dienst van Recla-Janssens Advertising (RJA) NV. Hij wordt er account supervisor. De leiding van het door hem in 1967 op gerichte bureau Egmondt komt geheel in handen van zijn partner Simon Itaiiaander. Frits Baylé heeft vooral bekendheid gekregen door de vele exposities die hij organiseerde in de zaal van druk kerij Sigfried. In totaal organiseerde hij zo'n veertig - voornamelijk grafi sche - tentoonstellingen. Hij is tevens mede-oprichter van de SIRE, waar van hij bestuurslid is. Frits Baylé kwam na zijn HBS en NOIB-tijd in dienst bij NV Uitgeversmij. Diligen- tia. Twee jaar werkte hij bij deze uit gever op de advertentie-exploitatie afdeling, waarna hij promoveerde tot uitgever van twee vakbladen. In 1965 startte hij met de eerste exposities aan de Heintje Hoekssteeg te Amster dam. Zijn contacten met de reclamewereld zijn zowel van praktische als organi satorische aard. De laatste Vasten- aktie-campagne in de dagbladen en op de tv werd door hem begeleid, hij was adviseur van verscheidene recla mebureaus en lid van een aantal commissies van het Genootschap voor Reclame, waaronder de reorga nisatiecommissie. 'De public relations zal ik nooit helemaal terzijde kunnen schuiven' zegt hij over zijn nieuwe benoeming 'al is het maar dat ik er rekening mee zal houden bij het op zetten van een advertentiecampagne. Iets dat helaas nog te weinig gebeurt in Nederland.' Van Maanen, Ogilvy Mather NV gaat de reclamebelangen behartigen van Mercedes, aldus meldt het Finan- cieele Dagblad. De reclame van Mer- cedes-importeur in Nederland Agam NV, Amsterdam, werd tot nu toe ver zorgd door bureau Moussault. Het Mercedes account wordt geraamd op 1 miljoen. Verder weet het blad te melden dat Van Maanen Zwanenberg als cliënt zal verliezen. In het najaar zal dit account (eveneens 1 min) verhuizen naar Prad. Volgens het Fi- nancieele Dagblad staat het vertrek van Zwanenberg niet in verband met de overgang van dit vleeswarenbe- drijf naar Unilever (Unox). De beslis sing om van bureau te veranderen zou door de directie al genomen zijn voordat men op de hoogte was van eventuele plannen omtrent het sa- mengaan van Zwanenberg en Unox. De vele, aansluitende feest- en herdenkingsdagen in de maand mei hebben enkele wijzigingen in de verschijningsdata van 'Revue der Reclame' noodza kelijk gemaakt. Het eerste mei nummer verschijnt niet op 6 mei, maar een week later, woensdag 13 mei. De week daarop, woensdag 20 mei, ver schijnt de tweede mei-uitgave van 'Revue der Reclame', welk nummer geheel is gewijd aan de Nederlandse reclamebudget ten in 1969. 'Revue der Recla me-Expres' van 6 mei komt te vervallen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1