Voortreffelijke PR-actie voor Tweede Kamerleden weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT Opdracht mr. van Thiel'Ontwerp een advertentie over de Loonwet' woensdag 13 mei 1970 INGEKOMEN 13 Mti 1870 In kort geding is VNU-eis tegen Ruimzicht afgewezen De voorgeschiedenis van de re clamecampagne voor het parle ment is bekend. Voor wie het vergeten is: ter gelegenheid van het 29e reclamecongres stelde Makrotest NV in opdracht van het Genootschap voor Reclame een onderzoek in naar de relatie tussen 'Bevolking en Parlement'. Citaat van de week Geen aandelenruil tussen Holdert/Mark '70 en Univas Commissie voor Erkenningen Samenwerking van Carl Ally met Novad/Frits van Alphen De Tweede Kamer kwam weinig indrukwekkend uit dit onderzoek naar voren. Het waarderingscijfer van het publiek voor het werk van de Kamer haalde maar nau welijks een voldoende: 6 Het Tweede Kamer lid wordt gezien als een intelligente, deskundige, maar vooral gladde prater. Dui- Mutaties bureaus en bedrijven delijk toonde het rapport ook aan dat het publiek niet het flauwste benul heeft, wat ze daar aan het Binnenhof eigenlijk uitvoeren. Voornaamste conclusie uit het onderzoek: er gaapt een brede en diepe kloof tussen kiezers en volksvertegenwoordigers. Een kloof van wantrouwen ook,voor namelijk veroorzaakt door de on bekendheid met het werk van de kamerleden. Verhuizingen, wijzigingen etc. E 83 expres Het heeft er alle schijn van dat het kabinet Cort van der Linden aan de vergetelheid ontrukt door een king-size schilderij aan de muur van de Rook zaal voor de leden van de Tweede Kamer welwillend neerblikt op het drie manschap Paul Mertz, Bert de Vries en Cees van Staal dat op zo'n voortreffelijke wijze in discussie ging met de doorgewinterde debaters uit de Tweede Kamer en parlementaire verslaggevers. De presentatie van een re clamecampagne voor de Tweede Kamer voor leden van deze Tweede Kamer op dinsdag 28 april waarmee Tweede Kamer-voorzitter mr. F. J. F. M. van Tliiel een belofte nakwam zal waarschijnlijk kunnen worden geboek staafd als een van de hoogtepunten uit het reclamejaar 1970. Want al konden Cees van Staal, Paul Mertz en Bert de Vries de aanwezige parlementariërs niet geheet overtuigen, de wijze waarop hun voorstellen werden ontvangen en de levendige discussie die hun ideeën uitlokten waren uitermate positief en constructief. Waarschijnlijk heeft het optreden van het reclametrio wezenlijk bijgedragen tot een beter begrip over de mogelijkheden van reclame bij onze volksvertegenwoordigers. Als dit vermoeden juist is, dan kan die dinsdagavond 28 april van vitaal belang zijn geweest voor de Nederlandse reclamewereld. Immers, het is nog maar zeer kort geleden dat in diezelfde Tweede Kamer ernstige kritiek werd geuit op de reclame. Cees van Staal, Bert de Vries en Paul Mertz waren in de ogen van de aanwezige volksvertegenwoordigers geenszins de grote 'misleiders' voor wie zij als reclamemensen ten on rechte worden aangezien. Integendeel; zij bleken zelfbewuste, redelijk argumenterende en serieuze repre sentanten van een professie die op het ogenblik mikpunt is van vele aan vallen. In de Rookzaal voor de leden van de Tweede Kamer is op voortreffe lijke wijze public relations voor de reclame gepleegd. Vandaar de 'staatsiefoto' op deze eerste pagina van 'Revue der Reclame-Expres'Voor indrukken van de presentatie voor de Kamerleden zie elders op deze pagina. ACHTSTE JAARGANG No. 18 'De formulering van liet artikel was wat ongelukkig, maar er was geen sprake van kwade trouw' zei mr. Th. E. E. van Schaik, die optrad voor het Nederlands Katholiek Vakverbond tij dens het kort geding over de waarde van het TON-onderzoek, dat op 1 mei diende voor de president van de Utrechtse Rechtbank. Uit de woor denstrijd tussen de heren Noordhoff en Wille in recente nummers van Revue der Reclame bleek volgens hem duidelijk, dat er over deze materie allang onbehagen heerst bij de adver teerders. De dagbladen zijn voor 65% afhan kelijk van hnn advertentie-inkomsten. Het is daarom van nationaal belang dat metingen van het lezersbereik zo nauwkeurig mogelijk zijn, opdat er niet onnodig nog meer slachtoffers vallen. Ruim Zicht heeft met het pu bliceren van het gewraakte artikel dan ook in het algemeen belang het bestaande onbehagen willen uitspre ken, volgens mr. Van Schaik. Hij meende dat de persvrijheid ernstig wordt aangetast als slechts gepubli ceerd en becommentarieerd mag worden wat wetenschappelijk vast staat. Mr. H. J. F. M. Hüffer zei namens de VNU dat Ruim Zicht uit de publikaties in het reclamevakblad Ariadne niet de conclusies had mogen trekken, dat er een verschil van 27% was ten nadele van de dagbladen. Hij eiste rectificatie onder voorbe houd van schade. Op 12 mei deed professor mr. V. J. A. van Dijk, president van de Arrondissements Rechtbank te Utrecht uitspraak. Hij stelde dat er voor wat het ge wraakte artikel in Ruim Zicht be treft inderdaad gesproken kan worden van onzorgvuldigheid. Een rectificatie in een vorm en met een strekking als was geëist door de VNU wees hij echter af. Een nadere rectificatie in Ruim Zicht vond hij niet noodzake lijk, mede gezien de verduidelijkingen die in een later nummer zijn opgeno men. Wel had een rectificatie ge vraagd kunnen worden op een door de rechtbank te bepalen wijze. De VNU had van deze mogelijkheid ech ter geen gebruik gemaakt. Een reclameman moet naar mijn idee iemand zijn met een brede belangstelling en geïn teresseerd zijn in muziek, lite ratuur en kunst. Dat zie je vee! te weinig. M. Aronson in de Nieuwe Revu van 25 april. De gesprekken tussen Holdert/Mark '70 en Univas waarover wij in Revue der Reclame-Expres nr. 8 van 25 februari berichtten hebben niet geleid tot aandelenruil, zo deelt Mark '70-directeur H. J. Voorwinde mede. Een 50-50 aandelenruil bleek noch voor Univas (behorend tot de groep Benson-Needham-Univas), noch voor Mark '70 de beste oplossing. Beide bureaus hebben wel besloten de reeds bestaande internationale samenwer king voort te zetten en verder te ont wikkelen. Daarnaast zal Univas een aanzienlijk belang in een ander Ne derlands reclamebureau verwerven. Wélk bureau is op dit ogenblik nog niet bekend. FHV is het in elk geval niet. Dit bureau zal volgende maand bekend maken met welke internatio nale bureau-organisatie het in zee gaat. De Commissie voor de Verlening van Erkenningen heeft aan het bureau Hendrik Sietsez, Reclame en Marke ting, Langelaan 3 te Aerdenhout, in gaande 1 mei een definitieve erken ning verleend. Het bureau Trend Communications NV io, Egelenburg 152 te Amsterdam werd met ingang van 1 februari een tijdelijke erken ning verleend. Het bureau Brandt Advertising, Vossiusstraat 6 te Am sterdam werd ingaande 27 april een tijdelijke erkenning verleend. Teneinde wederzijdse cliënten een grotere service te bieden bij de behan deling van accounts op internationaal niveau zijn Carl Ally New York en Novad/Frits van Alphen tot over eenstemming gekomen over een nau we vorm van samenwerking. Zij baseren deze overeenkomst op hun verwantschap in creativiteit en reclamefilosofie. Beide bureaus zullen met volledig behoud van eigen zelf standigheid elkanders dienstenpakket Dr. J. Bartels treedt op 26 mei in de functie van president-directeur van de Erven de Wed. J. van Nelle NV. Hij volgt de heer J. P. Coelingh op die op die datum wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd zijn functie neerlegt. De benoe ming van de heer Bartels - voordien directeur Nederland Unilever NV - vond plaats in een buitengewone al gemene vergadering van aandeelhou ders op 9 december vorig jaar. De heer H. E. M. Suèr is per 1 mei benoemd tot adjunct-directeur van Mundoprint NV. De heren T. Bust en H. Schriks zijn in dienst getreden bij het Eindho- vense bureau Rutgers NV, als art director en reclametekenaar. De heer J. H. Kers is benoemd tot marketing manager Benelux bij Qua ker Oats Graanproducten NV. De heer D. Kruidenier is bij hetzelfde bedrijf benoemd tot manager develop ment research. Frans Hettinga partner in de op 1 januari 1969 opgerichte Creatieve Groep Hettinga/Veenhoven treedt op 1 juni in dienst van McCann-Erick- son, Amsterdam als art director. Hiermee is een einde gekomen aan de samenwerking met copywriter Jan Willem Veenhoven. Hettinga zal bij McCann worden opgenomen in een creatief team, waaruit mettertijd de creative director van McCann naar aanvullen en versterken. Zo voorziet deze overeenkomst zowel in de mo gelijkheid tot uitwisseling van know how op gebied van marketing en media als in de mogelijkheid tot sa menwerking op creatief gebied. Be langrijk is in dit verband een soort gelijke samenwerking door Carl Ally (in Amerika uitgeroepen tot 'bureau van het jaar') met bureaus in Canada, Australië en Zuid-Amerika, alsmede met Europese bureaus als Wunder- man (Engeland) en CS Marketing Werbung (West-Duitsland). Onder handelingen zijn nog gaande met bureaus in Frankrijk, Italië en Scan dinavië. In Europees verband wordt de samenwerking tusen deze bureaus gecoördineerd door Carl Ally Inter national, gevestigd in Genève, onder supervisie van dr. H. E. Arn, presi dent van dit bureau. Aan de hand van deze feiten - een duidelijk voorbeeld van communica tie-stoornis - werd als 'bescheiden proeve van communicatie' een insti tutionele campagne ontwikkeld die tijdens het congres werd gepresen teerd. Aan de lunch beloofde de Tweede Kamer voorzitter de presen tatoren van de campagne de gelegen heid te bieden de presentatie te her halen in de Tweede Kamer zelf. Die belofte werd op 28 april dan einde lijk ingelost. (vervolg op de volgende pagina bo venaan) voren moet komen. Een van zijn eer ste werkzaamheden zal zijn het creë ren van een concept voor een Euro pese Esso Campagne, welke in com petitie met andere McCann-vestigin- gen momenteel in voorbereiding is. De heer K. W. van Ouwerkerk is sinds enige tijd werkzaam bij Inter- marco in Rotterdam als assistent ae. De heer F. Leutscher hoofd afdeling voorlichting en public relations van de divisie merkartikelen van Konink lijke Scholten-Honig NV is per 1 juli benoemd tot voorlichtings/public re lations functionaris van de Gemeente Capelle aan den IJssel. De heer L. de Wolff is per 1 mei in dienst getreden van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond als free lance medewerker. Hij is speciaal be last met de verzorging van de public relations en de publiciteit van de KNVB. De heer JW. Passtoors is benoemd tot contactman van Het Vrije Volk voor een deel van de in Amsterdam, Noord-Holland en Utrecht gevestigde reclamebureaus. De heer R. E. Mathon zal met ingang van 1 juni in dienst treden van ICI (Holland) NV als public relations publicity manager. De heer Mathon is thans nog werkzaam bij de stich ting public relations land- en tuin bouw. NV Markon heeft de werkzaamhe den op het terrein van de industriële marketing afgesplitst en onderge bracht in een zelfstandige eenheid: de NV 1MAD - Industriële Marke ting Adviseurs. Tot directeur van IMAD is benoemd drs. K. van Dijk, sinds 1968 werkzaam bij Markon als senior marketing consulent: IMAD is gevestigd Emmastraat 39, Amster dam. Telefoon (020)76 23 23. Markad, bureau voor marketing en reclame in Best is omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam reklame-adviesbureau Markad NV. Bob Frisch vestigt zich per 15 mei als freelance reclame- en drukwerkadvi seur. Zijn adres: Joris Arien Ruyter- straat 33, Midden-Beemster. Telefoon (02998) 716. Bob Frisch was ae bij bureau Smit's te Amsterdam. Gerard Paradies en Frits Rijksbaron beiden tot 1 mei werkzaam bij FHV vormen sinds die datum de free lance groep Art Paradies Copy Rijksbaron, Damrak 37/38 Amster dam. Telefoon (020)24 36 38. De firma E. Meeus heeft onlangs in Amsterdam een kantoor geopend, gevestigd in het pand Herengracht 55. De firma voert ondermeer de verte genwoordiging voor de papierfabriek Borregaard Industries Ltd, Hallein/ Oostenrijk. Think is de naam van een nieuwe creatieve groep onder leiding van Rob Louwman, voorheen werkzaam als art director bij Young Rubi- cam. Think is gevestigd Langswater 64, Amsterdam. Telefoon (020) 19 73 25. In juni hoopt men een nieuw pand te betrekken in de Bijl mer. Peter de Bakker opent op 1 juni zijn eigen ontwerpstudio onder de naam AD-Art and Design for promotion and advertising. Hij is thans ontwer per bij Prad. Het adres van AD is Vossiusstraat 6, Amsterdam. Tele foon (020) 73 00 06. 'Misschien wordt dit een avond waarvan zelfs wij van het parlement iets kun nen leren.' Met deze woorden opende Tweede Kamer voorzitter mr. F. J. F. M. van Thiel een - naar later zou blijken - uitermate levendige avond in de Rookzaal van de Tweede Kamer, waar het reclamedriemanschap Cees van Staal, Paul Mertz en Bert de Vries een 'proeve van communicatie voor de Tweede Kamer' aan een vijftigtal volksvertegenwoordigers en parlementaire verslaggevers presenteerde. De van zelfspot getuigende woorden van mr. van Thiel bleken achteraf toch minder ironisch dan zij waren bedoeld. Want uit de discussies tijdens en na de presentatie proefde men duidelijk een zekere sympathie voor de ideccn van de reclamemensen. Oók bij Gerda Brautigam - bepaald geen voorvechtster van de reclame - die een opvallend positieve in breng in de discussies had.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1