BvA in principe positief tegenover opzet van NRS weekeditie WAT DE REVUE GIF PASSEERT woensdag 20 mei 1970 INGEKOMEN 21 HEI 1370 Citaat van de week Produktiechefs kiezen nieuwe naam voor Europese commissie Reclame lieverdjes tournooi SRO-geslaagden cursus 68/70 Mutaties bureaus en bedrijven Tijdelijke erkenning verleend Drs. Witmer verlaat FCB Verhuizingen, wijzigingen etc. E 89 expres ACHTSTE JAARGANG No. 19 Twaalf van de ongeveer honderd aanwezige leden hebben op de jaar vergadering van de Bond van Adver teerders ruim een uur lang het woord gevoerd tijdens de gedachtenwisseling over eventueel deelnemen van de Bond aan de op te richten Nederland se Reclame Stichting. Veertig procent van de georganiseerde adverteerders is tevens lid van het Genootschap voor Reclame. 'We moesten daarom de voorgeschiedenis eerst recapitule ren', zegt voorzitter mr. H. De Roos. 'We hebben daarbij geen stelling inge nomen. Wel hebben wc gewezen op de, ook na samenbundeling van krach ten, blijvende rol van de BVA op het gebied van media, prijzen, bureaube taling en dergelijke. Zullen we via bundeling bepaalde andere zaken kunnen bevorderen, vroegen we ons af. Deze complexe vraagstelling was mede oorzaak, dat de verschillende sprekers allerlei nu ances belichtten. De balans sloeg door naar sympathie voor de gedach te van krachtenbundeling in de NRS, Club 69 behoort ongetwijfeld tot de meest actieve reclamegroeperingen van dit ogenblik. Door bekende spre kers naar het zuiden te halen draagt deze vereniging er stellig toe bij het peil van de in Limburg gemaakte re clame op een hoger plan te brengen. Dat is zo lezen wij in een inter view met C 69-voorzitter Pierre Bo- gaers en secretaris PoI Schevernels, in de Nieuwe Limburger van 18 april dan ook wel nodig. Pierre Bogaers: 'Och, het zijn geen kwaaie jongens, maar als ze hun mond opendoen we ten ze niet waar ze over praten.' Vandaar die lezingen, vandaar de discussies met jongere consumenten, vandaar de gezelligheidsbijeenkomsten tijdens welke men over het reclame vak kan praten. Vandaar ook het interview met de Nieuwe Limburger waarin Pierre en Pol de zo voorzich tig nagestreefde imageverbetering van de Nederlandse reclame in één klap torpederen door, sprekend over de niet overal gewaardeerde tv-reclame de schuld te zoeken bij de Amster damse reclamebureaus die een Ame rikaanse signatuur dragen. En dat zijn er nogal wat, naar men weet. 'Die Amerikaanse bureaus', zegt Pierre Bogaers, 'gaan hier gewoon door met hun Amerikaanse manier van gif spuien. Ze maken de denkfout dat wij hier even naief zijn als de Amerika nen.' Wij menen dat het Pierre Bogaers is die hier een denkfout maakt. Want de 'Amerikaanse' bureaus in Amsterdam worden heus niet uitsluitend geleid door Amerikanen, maar voornamelijk door Nederlandse reclamedeskundi gen. En ook al zou 'dat niet zo zijn, dan zullen die Amerikanen toch niet zo stom zijn om niet te luisteren naar Nederlandse deskundigen. Bo vendien: de Amerikaanse commercials zijn zo slecht nog niet. Het peil van de commercials in de VS ligt nu een maal hoger dan bij ons. En wat dat 'gifspuien' betreft: zelfs de minst ge slaagde Nederlandse tv-commercials kan men daarvan niet betichten. Met deze uitlatingen in de Nieuwe Limburger heeft Pierre Bogaers hoezeer wij zijn activiteiten en die van Club 69 ook waarderen de Nederlandse reclame een slechte dienst bewezen. Limburg ligt toch niet zó ver van Amsterdam om niet te weten wat er in de hoofdstad op het gebied van reclame gebeurt vooral op gebieden, waar daar al een begin mee is gemaakt. Daarbij den ken aan opleiding, mediaresearch, het MIC, verdere documentatie.' Volgens mr. De Roos waren de meningen over de noodzaak van goede p.r. voor de reclame minder eensgezind. De meeste sprekers waren het er in principe wel mee eens. Maar men was kritisch, of de geboden organi satievorm wel voldoende is. Boven dien meenden sommigen, dat kritiek op reclame samenhangt met de hou ding tegenover de maatschappij in het algemeen. Anderen vinden dat deze kritiek de adverteerders wel de gelijk aangaat. Zij dienen dus geza menlijk maatregelen te nemen en daarbij het gewicht van hun ervaring in de schaal te werpen. Belangrijk is dat zeggingskracht op eigen terrein gewaarborgd blijft Jhr. mr. M. L. de Brauw, voormalig bestuurslid, deed vanuit de zaal een positieve uitspraak over zijn ervaring met samenbundeling van krachten. Bij het oprichten van het MIC bleek de aanwezigheid van nieuwe gespreks partners stimulerend te werken. Hij was er voor deze ervaring in bredere zin toe fp passen. Samenvattend zei voorzitter De Roos tenslotte, dat de BVA het gesprek met gezaghebbende figuren van de betrokken partijen zal Op de bijeenkomst van de Europese commissie van produktiechefs in de publiciteitssector die op 14 en 15 mei in Amsterdam werd gehouden, is be sloten deze commissie de naam te ge ven van European Advertising Pro duction Committy for study of tech nical production (EAPC). Om te komen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking en uitwisse ling van gegevens werden in de lid staten contactpersonen benoemd. Er zal verder worden gestreefd naar uit breiding van het aantal lidstaten. Te vens werden tijdens deze vergadering de data bekend gemaakt van een aan tal manifestaties. Op 14 en 15 mei 1971 zal in Parijs de vijfde CECIAG worden georganiseerd, in oktober 1971 in Brighton de tweede Art Graphics, terwijl de EAPC haar der de vergadering zal beleggen omstreeks eind januari 1971 in een nog nader te bepalen plaats. De Nederlandse afvaardiging in Amsterdam bestond uit te heren A. H. Keet (Intermarco delaMar) en B. J. Vernimmen (JWT). Deze laatste zal optreden als contact persoon voor de EAPC in ons land. Het adres van de heer Vernimmen is Brittenburg 11, Amsterdam-Buiten- veldert. Het 'reclame lieverdjes tournooi' is in volle gang. De Van Hanegems en Cruyffies van de vaderlandse reclame wereld spelen in totaal zo'n twintig wedstrijden waaruit de vier beste ploegen tevoorschijn moeten komen. Die komen dan tegen elkaar uit in de finale-pool die op 2 en 4 juni gespeeld zal worden op de velden van het Sportpark Sloten, dat is gelegen aan de weg achter Motel Haagweg, Amsterdam. De wedstrijden beginnen om 18.15 uur. Nadere inlichtingen verstrekt W. W. M. Visser bij Prad, telefoon (020) 94 68 44, toestel 128. 'Een remmende factor gaat ech ter uit van de reclame. Wie als vrouw de reclame kritisch beziet, die ons tegenwoordig als een soort dagelijks brood wordt voorgezet, voelt een ge voel van weerzin in zich op komen. Het lijkt wel of we als vrouw slechts de moeite waard zijn als we mooi zijn of althans jong en eventueel de eeuwig zorgende moeder die zich al leen bekommerd over het ge luk en welzijn van haar man, maar vooral van haar kinde ren.' Presidente Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen voortzetten. Belangrijk is, dat de zeg gingskracht op eigen terrein gewaar borgd blijft. De delegatie van de Bond zal een ruime onderhandelings marge dienen te hebben. Daardoor wordt ongewenst oponthoud voor ruggespraak vermeden. Er moet zorg vuldig gewaakt worden tegen te veel door het verleden belaste oplossingen. Niet met een waterhoofd beginnen Laat er een nieuwe kans zijn voor nieuw talent. Soberheid dient de sleu tel te zijn voor het geheel. Ook bij de titulatuur van de functionarissen om niet nog meer bij te dragen aan de kwalijke aspecten van het image der reclame. De organisatie moet niet met een waterhoofd beginnen. Dus niet een groot kantoor, dat langza merhand met werkzaamheden wordt gevuld. Een stapsgewijze opbouw lijkt de BVA meer geschikt. Mr. De Roos achtte het financiële aspect niet on oplosbaar. Maar is de totaliteit van het zeven-ton-programma ineens rea liseerbaar? Of kan het beter in fases gebeuren? De BVA vraagt zich af, of het juist is om zonder meer het aan deel in de financiering als samenge steld lid op zich te nemen. Slechts veertig procent van de eigen leden is immers tevens lid van het GVR. Misschien zou de mogelijkheid open gelaten moeten worden, dat de BVA jaarlijks een vast bedrag voteert. Met daarboven een supplementaire speel ruimte, die dan ieder jaar facultatief tegenover de leden verantwoord kan worden. Natuurlijk begrijpt de Bond, dat goed overleg tijd vraagt. Het MIC heeft uiteindelijk ook een aan looptijd van meer dan twee jaar ge had. Toch meent men, dat er ge streefd moet worden naar een snelle afwikkeling. Dan kan er binnen af zienbare tijd een gezamenlijke uit spraak komen over wat ten opzichte van de NRS haalbaar zal zijn. Van de 99 kandidaten, die op 22 april aan het SRO-examen cursus Reclame 1968-1970 hebben deelgenomen, zijn de volgende 64 deelnemers geslaagd: P. A. Acohen, H. J. A. Albers, J. Arendse, A. A. Aukes, A. Balkstra, S. I. Bando, J. H. M. P. van den Berk, Mej. A. de Boer, J. P. Bohnenn, Tj. Bosklopper, J. C. G. Bonman. Mej. A. M. Th. Castricum, Mevr. A. Daalder- Soutendijk, H. J. Faber, J. G. Fischer, R. Floor, drs. J. J. L. M. van Gent, G. A. Geursen, A. J. Glimmerveen, W. E. Gorter, Th. J. Heydenrijk, C. J. Heijnen, B. E. van Hoewijk, R. A. Hoogenbos, E. T. Hoven, D. F. W. Hudig, J. H. Huizinga, H. A. W. van Iersel, G. C. E. de Jong, J. H. Kas pers, E. J. Kruijff, A. J. Kunst, R. J. A. van der Linden, A. D. van Luipen, G. W. van Lummel, J. Lijbers, H. Manrho, W. J. A. van der Mark, A. A. M. van der Meij, B. Meijer, J. A. F. M. van Mierlo, J. W. M. Mourmans, H. Nugteren, R. F. F. J. Osendarp, W. E. Penning, A. W. Drs. P. Th. van Leeuwen, bedrijfsad viseur te Vught en vice-voorzitter van het Genootschap voor Reclame, aan vaardt begin september een professo raat in Marketing aan de Ekono- mische Hogeschool Limburg, geves tigd te Hasselt (België). De heer R. HBolhuis, marketing ad viseur van Modehuizen Voss NV is niet langer in deze functie werkzaam. De heer Bolhuis oriënteert zich nog over een nieuwe functie elders. Mevrouw E. Hucklenbruch is in dienst getreden van Drexhage de Zee Marcread NV, als hoofd van de af deling marketing. Drs. G. A. Gerritsen is per 1 mei toegetreden tot het bureau Horringa en de Koning, organisatie-adviseurs te Bilthoven. De heer Gerritsen maak te tot voor kort deel uit van de direc tie van Makrotest NV. De heer A. Muller is per 1 mei in dienst getreden bij drukkerij Plantijn te Rotterdam, als adjunct-directeur. De heer Muller was voorheen werk zaam als verkoopleider bij Geeris Roxs in Helmond. De heer J. Steenwinkel is per 1 mei in dienst getreden bij McCann-Erick- son NV als ae. Hij was voorheen werkzaam bij het Algemeen Handels blad. Bij hetzelfde bureau trad op 1 mei in dienst de heer F. W. Voskuijl als produktie-specialist. Hij was voor heen werkzaam bij Van Maanen, Ogilvy Mather in dezelfde sector. Frans Hettinga treedt in dienst bij McCann-Erickson (Nederland) NV als art director. Hij zal ook deelne men in enige projecten van McCann Londen. De heer J. Vermeyden treedt per 1 juni in dienst bij Uitgeverij Ten Ha gen NV als product manager. Tot die datum is de heer Vemeyden nog werkzaam als hoofd afdeling publici teit van de NV Bouwfonds Neder landse Gemeenten. Zijn werkzaam heden in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland zullen wor- dij overgenomen door de heer B. Hendriks. De heer W. B. Pieterse treedt per 1 juni in dienst bij de afdeling Cen trale Publiciteit van de Aspa-groep Zaandam. Hij was werkzaam als pro- duktieman bij bureau Bouman, Am sterdam. Free-lance copywriter 5. Leuw is tot nader aankondiging bereikbaar Drift- weg 1, Meppen (gemeente Zweeloo). Telefoon (05917) 379. De Commissie voor de Verlening van Erkenningen heeft aan het Re clame-, Advies- en Advertentiebureau Mohringer NV io, Jansstraat 14 te Haarlem ingaande 25 maart een Tij delijke Erkenning verleend. Roubos, M. A. A. Rouppe van der Voort, R. R. M. Simons, L. van Stralen, Mej. J. E. Theunissen. L. R. Timmerman, A. Veenendaal, T. Velt- man, P. R. Verkerke, N. A. de Vlam, A. E. G. Vugs, P. A. J. M. Wentholt, P. G. Weulen Kranenberg, J. J. H. de Wit, B. IJdis, A. Ypma, Mej. G. van Zessen, H. Zeering, Mevr. A. H. Zweers-van Huis. Negentien kandidaten zullen op 16 juni herexamen kunnen doen. Het aantal afgewezen cursisten bedraagt zestien. Drs. P. F. Th. Witmer, president van Foote, Cone Belding NV zal deze functie op 1 juli neerleggen. Met in gang van die datum zal hij onder an dere als management consultant ver bonden zijn aan de firma C. Boonen Co NV, waar hij zich vooral zal richten op de internationale aspecten van deze onderneming. De heer Wit mer zal als adviseur aan FCB ver bonden blijven. De leiding van het bureau zal wor den overgenomen door de heer J. P. Burry, die sinds januari 1969 direc teur is van FCB, met als persoonlijke titel General Manager. De heer Witmer, die in 1958 als di recteur in dienst trad bij het toen malige bureau C. J. Palm NV, ver klaarde desgevraagd dat hij zijn voor zitterschap van de VEA graag wil continueren, mits hij de hiervoor be nodigde tijd kan vrijmaken. Een de finitieve beslissing wil hij opschorten tot de algemene ledenvergadering van de VEA die in november gehouden zal worden. Wel zal de heer Witmer, omdat hij voorkomt op de lijst der 'periodiek aftredenden' dit jaar zijn functie ter beschikking stellen. Promotion Projects, salespromotion en merchandising projectenbureau S. P. Spaanderman NV verhuisde naar het 'Scrayers Huys', Gelderse kade 16, Amsterdam. Telefoon (020) 223137 (65418). Freelance copywriter Bob Coutinho heeft een nieuw kantooradres: Heren gracht 150, Amsterdam. Telefoon (020) 244979. Advertentiebureau Bolijn NV is thans ook bereikbaar onder telex nr. 16426. Boelen Van Dijk verhuisde naar de Prof. Asserlaan la, Voorschoten. Postbus 15. Telefoon (01717)6281. Seffelaar Looyen ND is verhuisd naar Eektestraat 1, Oldenzaal. Tele foon (05410) 33 62. Stumpel De Heer, Adviseurs voor Public Relations in Soest zijn thans per telex bereikbaar onder nummer 16286 purel nl. Bureau Brigitta is verhuisd naar de Mennonietenbuurt 28-29, Amstel- hoek, gemeente Mijdrecht. Telefoon (02975) 2233. Brandt Advertising, Amsterdam is telefonisch bereikbaar onder nummer (020) 73 00 04. Met ingang van 1 juni wordt de firmanaam Paninter gewijzigd in Gino Feigl Filmproductie. Het adres blijft Reguliersgracht 101, Amster dam. Het telefoonnummer wordt ge wijzigd in (020) 22 18 43. Het kantoor van bureau Gelder in Parijs is verhuisd naar 40, Rue Gali- lée, Paris-16e. Tél. 0933-1-704/9048.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1