weekeditie Media 2000 brengt gratis magazine in 3 grote steden WAT DE REVUE PASSEERT FH V en BBDO eens over samenwerking Amerikanen verwerven 30% before Marketingservice aan adverteerders INGEKOMEN 2 7 ÜF 1379 woensdag 27 mei 1970 IHHs 93 In het komende najaar zal het maandblad 'journaal' als eerste project worden gebracht door de uitgeverij Media 2000, de jongste dochter maatschappij van de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU). Het blad zal in een omvang van 80 pagina's gratis huis-aan- huis worden verspreid in de steden groot-Amsterdam (345.000 exemplaren), groot-Rotterdam (355.000 exemplaren) en groot-Den Haag (235.000 exemplaren); totale oplage derhalve bijna 1 miljoen. Journaal zal een magazine worden (gedrukt in 4-kleuren offset door Smeets in Weert) voor het gehele gezin, met een accent op de huis vrouw. 'Controlled communication' Nu verschijnen er in ons land regelmatig nieuwe bladen en tijd schriften, terwijl er elk jaar ook verschillende weer verdwijnen of in andere opgaan. Ook is het be kend dat de afgelopen jaren en kele uitgevers hebben getracht met een tijdschrift uit te komen, dat in een zeer grote oplage huis- aan-huis zou worden verspreid of op andere wijze een massa medium te brengen, dat duidelijk 'in een behoefte zou gaan voor zien'. De advertentie-tarieven van deze media waren veelal aan de zeer hoge kant Na verloop van (korte) tijd verdwenen deze bla den dan weer even snel als zij ge komen waren. Men zal zich nu ongetwijfeld gaan afvragen, wat 'journaal' dan wel zo bijzonder mag maken, opdat dit nieuwe blad niet eenzelfde kort leven is beschoren. Tegengif Citaat van de week Uitreiking reclamejaarprijzen met plaatjes uit de oude doos NDP-leden principieel accoord rust plannen rcclcmcstichiing VEA-team in voetbaltoernooi 'Vakbeurs voor Reclame' van 6 tot en met 11 sept. 1970 Mutaties bureaus en bedrijven Cinecentrum's spottenmakers vormen zelfstandige groep Osaka-reis ADCN geannuleerd expres ACHTSTE JAARGANG No 20 Op de eerste plaats dient dan het marketing team te worden genoemd, dat achter dit nieuwe project staat en dat bestaat uit de heren P. A. Wool- sey en G. A. Modders (beiden van European Marketing Consultants) en de heren F. M. Smit Kleine, R. J. H. Henkes, H. J. J. Boermans en C. E. L. J. de Roy van Zuydewijn. Dit team zal de adverteerder en haar bureau met raad en daad terzijde staan. 'Journaal' zal duidelijk een 'marketing tooi' zijn, dat een betere communicatie tot stand wil brengen tussen adverteerder en consument, waarbij deze consument naast de reclameboodschap een koopaanspo ring zal krijgen. Aan het tot stand komen van het medium is uiteraard veel onderzoek voorafgegaan, door middel van groeps-discussies, gevoerd met ver koopdirecteuren en marketing-direc- teuren van een aantal grote onder nemingen, met directieleden van een aantal belangrijke reclamebureaus en met hoofden van media-afdelingen van reclame-bureaus. Ook nadat het eerste nummer is ver schenen zal men aan onderzoek ruime aandacht blijven schenken. 'Heb ik helemaal niet gezegd!' Aldus Club 69 voorzitter Pierre Bogaers over de in de Expres van vorige week onder het kopje 'Gif' bekritiseerde uit spraak in de Nieuwe Limbur ger 'die Amerikaanse bureaus gaan hier gewoon door met hun Amerikaanse manier van gifspuien'. Volgens Pierre Bo gaers moet deze zinsnede ge heel worden toegeschreven aan de betreffende journalist die zijn uitspraken wel erg vrij interpreteerde. vdörpublikai» trsjt 1970 voot gtoof Amsterdam-Rotterdam-Oen Haag Ac&ta&leff Kurtöf Sport Sboppi«>i Mode tbufiseie Vrtjo tijd Televisie Onder de lezers van het blad zal getracht worden informatie te ver krijgen over de doeltreffendheid van de distributie (PTT of verspreidings bureau), de leesgewoonten, koopge woonten en intenties, alsmede de resultaten van promoties, uitgevoerd in journaal. Verder zal het blad niet geheel gelijk zijn voor alle drie de steden met hun agglomeraties, doch gaan bestaan uit vier verschillende gedeelten. Het na tionale deel van 32 pagina's (kleur en zwart-wit) zal redactionele artike len bevatten van algemene aard en 'human interest'. Het thema deel van 16 pagina's (kleur en zwart-wit) zal redactionele artikelen gaan bevatten van speciale interesse, zoals bijvoor beeld Hi-Fi, vakantie, schoonmaak, auto, etc. Een regionaal deel van 16 pagina's kleur en zwart-wit is voor elk van de drie gebieden verschillend en zal artikelen gaan omvatten in de regionale interessesfeer. Tot slot zal er nog een sub-regionaal deel zijn, eveneens bestaande uit 16 pagina's (zwart-wit), met redactionele artike len van gebieden van de drie steden. Amsterdam zal 3 sub-regio edities bevatten, Rotterdam ook 3 en Den Haag 2. Vooral de laatste twee mo gelijkheden zullen zeer interessant kunen zijn voor plaatselijke en wijk- adverteerders. Tot slot dienen dan nog de vele promotiemogelijkheden te worden genoemd, die het maandblad zal kunnen geven, namelijk het in- hangen van waardebonnen, folders, informatie- en antwoordkaarten, zelfs mini-monsters van produkten, die zich uiteraard lenen voor inlas sing in het blad (bijvoorbeeld behang, vloerbedekking etc.). Tijdens de presentatie van journaal op 21 mei in het Hilton Hotel te Am sterdam werd het blad een 'controlled communication medium' genoemd, dat haar lezers alles zal bieden, dat zij zich in een gezinspublikatie kun nen wensen: ontspanning, actualiteit, informatie en raad, doch dat zich vooral zal gaan richten op de adver teerder. Men zal dus mogelijkheden en ideeën voor het blad gaan testen en uitwerken om de marketing-doel- stellingen van iedere individuele ad verteerder beter helpen te verwezen lijken. Het eerste nummer zal in het komende najaar uitkomen. 'Hier volgt een extra-uitzen ding over de gebeurtenissen in Amsterdam.' Een wat geëmo tioneerde reporter vertelde hoe de politie het gekraakte pand aan de Heerengracht ontruim de. Toen hij net gezegd had dat de krakers de agenten be kogelden met allerlei smeer boel zoals verf- en talkpoeder- bommen, werd hij midden in een zin afgekapt door het tin keltje van de STER en zei een stem: 'Het ideale wasmiddel dat alle vlekken eruit krijgt heet Simon (Kronkel) Carmiggelt in Het Parool van 12 mei. De reclamejaarprijzen 1969 zullen op woensdag 10 juni worden uitgereikt in het RAI Congrescentrum. Aan de uitreiking van de oorkondes door Pieter Brattinga gaat een 'sentimental journey' vooraf, 50 jaar plaatjes draaien met Herman Pieter de Boer. De toegangsprijs bedraagt 5,per persoon (incl. BTW). Het programma begint om 15 uur. Kaarten kunnen worden aangevraagd bij het bureau van het Genootschap voor Reclame. Evenals de Bond van Adverteerders een weck geleden hebben vorige week vrijdag de leden van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers zich in een vergadering in principe positief uitge sproken over de nieuwe opzet van de Nederlandse Reclame Stichting. Op 20 mei hadden enkele NDP-bestuurs- leden nog een uitvoerige gedachten- wisseling gevoerd met Genootschaps- bestuurderen en de Reorganisatie commissie. In het algemeen is men van oordeel dat de voorgestelde reor ganisatie een goede zaak is om aan mede te werken. Het NDP-bestuur heeft van zijn leden een ruime onderhandelingsmarge ge kregen om op korte termijn nadere besprekingen met andere bij de nieuwe opzet betrokken organisaties te voeren. Zoals bekend (zie Expres van 11 maart, no. 10, openingsarti kel) heeft de NDP nog wel enkele bezwaren tegen de NRS, met name op financieel gebied. Bemoedigend zijn evenwel de woorden in de NDP- Mededelingen van maart: 'Resume rend kan worden gesteld, dat het rapport niet meer kan zijn en misschien ook niet meer pretendeert te zijn dan een gespreksbasis voor de afgevaardigden van de verschil lende organisaties.' De VEA heeft een uitnodiging ont vangen om met een voetbalteam deel te nemen aan het jubileum relatie voetbaltoernooi van drukkerij en uit geverij v/h C. de Boer Jr NV, Hil versum, dat op 13 juni gehouden wordt. Erkende Amsterdamse bureaus die menen een uitmuntende voetbal ler in dienst te hebben kunnen deze aanmelden voor de VEA-selectie bij W. W. M. Visser, p/a Prad. Wi- bautstraat 133, Amsterdam. Van 6 tot en met 11 september wordt in het Jaarbeurscomplex in Utrecht wederom een 'vakbeurs voor reclame' gehouden. Zoals bekend wordt deze beurs eens in de twee jaar georgani seerd. Drs. K. J. van der Zande is op voor dracht van het bestuur van De Ne derlandse Dagbladpers door dc alge mene ledenvergadering afgelopen vrijdag benoemd tot algemeen secre taris van deze organisatie. Hij volgt mr. G. J. van Roozendaal op, die op 1 september het NDP-secretariaat gaat verlaten in verband met zijn benoeming tot adjunct-directeur van De Volkskrant. De heer L. Ahrens treedt per 1 juni in dienst bij McCann-Erickson. Hij zal belast worden met de sales pro motion activiteiten voor Opel. De heer Ahrens was voorheen werkzaam als ae bij Moussault. Mevr. A. D. F. Groenman, ruim vijf jaar administratrice van het Genoot schap voor Reclame heeft de wens te kennen gegeven het GvR te verlaten. Per 1 juni treedt zij in dienst van de Stichting Hendrick de Keyzer te Amsterdam. De heer 11. J. de Back, tot voor kort marketing executive bij Ted Bates Nederland, is overgeplaatst naar Ted Bates Werbegesellschaft te Frankfurt in de functie van ae. De spottenmakers van Cinecentrum zullen voortaan als zelfstandige groep onder de naam Filmmakers NN tv- commercials en bioscoopreclamefilms gaan produceren. Filmmakers NN blijft lid van de Cinecentrum groep en kan derhalve beschikken over alle faciliteiten die deze groep biedt. Men werkt met een vaste kern van zeven personen, waarvan onder anderen Gerard van Zalingen (regie), Rob van der Drift (camera) en Tom Schoe- nracher (produktie) deel uitmaken. Daarnaast wil men afhankelijk van de opdracht free lance medewerkers aantrekken. Filmmakers NN beschikt over een nieuwe, goed geoutilleerde studio, gelegen aan de Hilversumse Cath. van Renneslaan. Afgelopen vrijdag werd in studio 'Wisseloord' de start van Filmmakers NN met een groot aantal collega's en relaties op feestelijke wijze gevierd. De ADCN-reis naar Japan gaat niet door. De belangstelling bleek zo mi niem (er waren pas vijf aanmeldingen binnen) dat het niet mogelijk was deze reis doorgang te laten vinden. FHV heeft een principiële overeenstemming bereikt over een 30 %-fusie met Batten, Barton, Durstine Osborn Inc. om samen FHV/BBDO Amsterdam te vormen. Definitieve onderhandelingen zijn gaande. FHV, (omzetverwach- ting van 33 miljoen in 1970) kondigde in maart aan dat het op basis van een grondige analyse van het proces van internationalisatie van reclamebureaus in Europa, had besloten aansluiting te zoeken bij een groot internationaal bureau (zie Expres nr. 13). De leiding van FHV voelde zich na bezoeken aan BBDO vooral tot dit bureau aangetrokken door de gelijk gestemdheid die men er ontmoette en door de diepte van elk deel van de organisatie. Een gelukkige omstandig heid is het ontbreken van 'conflicting accounts' en de aanwezigheid van en kele gemeenschappelijke opdrachtge vers (Persil en Gillette). Aantrekkelijk 'BBDO is wellicht wat langzaam ge weest in de Europese markt', zegt Giep Franzen. 'Nu ze besloten heb ben aan de ontwikkeling van het bu reau in Europa top-prioriteit te ge ven, oefent dat op ons extra aantrek kingskracht uit. Een eerste stap in die richting zal een joint-venture tus sen BBDO en ons in België zijn. Zo dra de onderhandelingen zijn afge sloten, zullen wij samen BBDO/FHV in Brussel openen.' Rijke informatiebron FHV verwacht dat BBDO het bureau niet alleen de mogelijkheid zal geven om op internationale basis opdracht gevers te behandelen, maar vooral ook een bijdrage zal leveren in de reclame-technologie. Een voorbeeld hiervan is het ter beschikking komen voor FHV van BBDO's internatio nale 'Information Retrieval Centre' dat in New York gevestigd is. Het IRC is een informatiebron, die be schikt over vergaande gegevens van V.l.n.r.: Giep Franzen, Nico Hey, (president BBDO Int.). alle industrietakken, statistische ge gevens uit overheidsbronnen, markt en media-gegevens en creatieve infor matie. IRC beschikt onder meer over circa 13.000 eigen rapporten. Al het informatiemateriaal is via een klassi- ficatiesysteem uiterst snel te raadple gen. Een belangrijk deel ervan is vastgelegd op microfilm en videotape. IRC heeft al bewezen van grote waar de te zijn voor BBDO's Europese vestigingen. Veel produkten werden in de VS geïntroduceerd voor ze op de Europese markt verschenen. Vol ledige toegang tot de Amerikaanse marketing-geschiedenis van een pro- dukt kan de Europese fabrikant hel pen de juiste marketing richting te vinden en fouten te vermijden. BBDO zal ook een bijdrage kunnen leveren aan de media-research-ken- nis van FHV. BBDO was het eerste bureau dat in de VS de computer in schakelde bij het media-selectie-pro- ces. Het bureau ontwikkelde ook mathe matische beslissingsmodellen, om in vroege stadia van de introductie van nieuwe produkten verantwoorde 'go, no go' beslissingen te kunnen nemen. BBDO ontwikkelde ook het gebruik van 'focus-group-interviews' met pri maire prospects voor elke produkt- of dienstengroep. FHV en BBDO hebben het plan medewerkers uit te wisselen, waarbij FHV volledig gebruik zal kunnen maken van het BBDO-net, met name in New York. Martin Veltman en Bruce Crawford

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1