weekeditie Merkenreclame vorig jaar in pers, radio/tv 428 miljoen WAT DE REVUE PASSEERT woensdag 10 juni 1970 INGEKOMEN P JÜNJ 1370 e 99 Citaat van de week Toestand '69 organiseert op 26 september reclame-autorit Mutaties bureaus en bedrijven OVERZICHT RECLAMEBESTEDINGEN IN PERS, TV EN RADIO VAN MERKARTIKELEN EN -DIENSTEN IN 1969 PER MEDIUM TYPE PER HOOFDGROEP (IN GULDENS) Holland Internationaal weer terug bij Nijgh Van Ditmar ADCN krijgt bestuursgroep in plaats van 'bestuur met titels' Van Rossum trekt zich terug uit Trend Communications NV Geslaagden ROTA-examen '70 Prad-LPE combinatie wint 'het lieverdje' voetbal-trofee expres ACHTSTE JAARGANG No. 22 Uit het onlangs gepubliceerde over zicht van het Bureau voor Budgetten- controle blijkt dat vorig jaar de re clamebestedingen van merkartikelen en diensten in pers, televisie en radio een bedrag van 428.026.082 vroe gen. Een gemiddelde stijging ten op zichte van 1968 van circa 9 Het jaar daarvoor bedroeg deze vooruit gang ongeveer 17 Op grond van de beschikbare gegevens heeft RdR- Expres de index berekend op basis van 1967 100 van de reclamebe stedingen in de acht hoofdgroepen (zie tabel). Hieruit blijkt dat de grootste vooruit gang werd geboekt door de RTV- bladen. namelijk met 123%. Daarna volgt de tv-reclame met 56%, vooral veroorzaakt door uitbreiding van zendtijd en wijziging van tarieven. De stijging van de overige tijdschriften met 40% werd mede beïnvloed door het feit dat meer bladen in deze groep werden gemeten. Beneden de .gemiddelde stijging ten opzichte van 1967 met 28% bleven de dagbladen met 16%, de damesbladen met 12% en de familiebladen met 24%. Daar de radioreclame eerst in maart 1968 van start ging. moest hiervoor een indexcijfer achterwege blijven. De procentuele verdeling naar me dium in 1969, 1968 en 1967 geeft het volgende beeld: dagbladen 47.1% (49,2% en 51,8%), televisie 19,5% (19,1% en 15.9%), damesbladen 15,1% (15,4% en 15,9%), RTV-bla- den 7,2% (6,0% en 4,1%), overige tijdschriften 5,9% (5,4% en 5,4%), familiebladen 3,3% (3,5% en 5,6%) en radio 1,9% (in 1968 vanaf maart We kunnen de totaalkosten van één spot één maal uitge zonden veilig schatten op een gemiddelde van ongeveer f 20.000. Nemen we nu eens aan dat er gemiddeld een winst van één kwartje per ver kocht artikel gemaakt wordt, dan moeten 80.000 huisvrou wen dat artikel kopen, wil de fabrikant er zijn kosten voor één uitzending van 30 secon den uit hebben. Hemmo B. Drexhage in het Lim burgs Dagblad. 1,4%). Voor gedetailleerde indexcij fers van de acht hoofdgroepen zie bijgevoegde tabel. Nadere bijzonder heden worden verstrekt door BBC, Amstel 224-226. Amsterdam, telefoon (020) 24 23 16. Nu bet Genootschap voor Reclame voor dit jaar heeft afgezien van het organiseren van een reclamepuzzelrit heeft het bestuur van Toestand '69 besloten tot het uitzetten van een rit in de vorm van een touristische route die op 26 september gereden zal wor den. Men denkt aan een deelneming van vijftig equipes. Komen er meer in schrijvingen dan hebben leden van Toestand '69 en bevriende reclame kringen voorrang boven de andere inschrijvers. Nadere mededelingen volgen nog. Ir. A. A. H. van de Moer is benoemd tot marketing-directeur bij Iglo NV te Utrecht. Hij was sinds 1955 in verschillende commerciële en marke tingfuncties werkzaam bij Unilever. Hij volgt drs. J. G. Eelkman Rooda op, die thans in eenzelfde functie werkzaam is bij Langnese-Iglo GmbH in West-Duitsland. De heer H. Zandvliet, voorheen ad junct-directeur van R&B, heeft het bureau per 5 juni verlaten teneinde zich aan een adviestaak in het vlak zijner ervaring te gaan wijden. Mevrouw J. N. Lok is per 1 juni toe getreden tot de staf van het Neder lands Centrum voor Marketing Ana lyses NV. Zij had voorheen de lei ding van het Studiebureau voor Tech nische en Economische Markt-Ont- wikkeling STEMO NV te De Bilt. De heer Vermeyden is sinds 1 juni werkzaam bij Uitgeverij Ten Hagen als product manager. Hij was voorheen werkzaam bij de NV Bouw fonds Nederlandse Gemeenten. Zijn werkzaamheden bij het Bouwfonds worden voor wat betreft de provin cies Noord- en Zuid-Holland en Zee land tijdelijk waargenomen door de heer B. Hendriks, hoofd afdeling pu bliciteit. De heer Hans Luyting is als visualiser in dienst getreden bij reclamebureau Klein Schiphorst Mittendorf NV. De heer R. Schenk treedt per 1 augustus in dienst bij Tweka NV- Geldrop als assistant advertising manager. Hij was voorheen werk zaam bij Intermarco delaMar en Philips Nederland NV. De heer F. P. Dekker is sinds 1 mei werkzaam bij drukkerij Hoonte in Utrecht als verkoopleider. Voorheen was hij hoofd verkoopkantoor Am sterdam van Joh. Enschede Zn. Bij Adri den Boon Partners zijn in dienst getreden: Jan Prast, als stu dio-assistent op de fotoafdeling, Maart je Teeuwisse als modetekenares en Pim Holwerda als produktie-assis- tent. Hoofdgroep (indexcijfer 1967 100) Dagbladen 1 Familiebladen 2 Damesbladen 3 Radio/ tv-bladen 4 Overige tijdschriften 5 Totaal Pers 1 t/m 5 TV Radio Totaal Pers -f- TV Radio Algemeen, waarin opgenomen o.a. collectieve campagnes, bedrijven, banken, warenhuizen e.a. index 54.372.785 143 2.897.980 76 5.459.692 111 10.774.892 160 5.498.971 137 79.004.320 138 7.314.610 164 541.050 86.859.980 124 Voedings- en genotmiddelen index 59.323.401 119 3.344.570 61 16.995.668 119 6.575.731 329 4.374.188 120 90.613.558 121 30.222.085 150 3.045.300 123.880.943 131 Populaire pharmaceutica en cosmetica index 7.465.241 82 1.742.322 88 12.005.406 95 2.402.658 190 4.074.813 156 27.690.440 101 14.350.650 185 833.400 42.874.490 78 Textiel, kleding, schoeisel, lederwaren en bijouterieën index 25.612.532 108 1.199.540 100 8.513.801 92 907.482 280 3.199.174 159 39.432.529 108 5.309.150 139 243.000 44.984.679 111 Techniek, o.a. elektrotechniek, fotografie, hor logerie e.a. index 6.896.250 89 1.778.173 94 962.360 111 1.980.228 367 2.065.059 118 13.682.070 109 2.938.953 163 264.750 16.885.773 118 Vervoer- en transportmiddelen, o.a. auto's, fiet sen, landbouwmachines, vaartuigen index 1^.927.578 106 942.384 112 98.592 176 1.837.547 281 1.654.056 144 21.460.157 115 1.329.132 141 153.450 22.942.739 117 Huishoud- en bedrijfstechniek, o.a. verwarming, wasmachines, koelkasten, woninginrichting, was- en bleekmiddelen, kantoormachines en -instal laties index 29.856.437 104 2.073.221 63 19.843.951 132 5.670.672 277 4.252.848 147 61.697.129 119 19.438.698 145 2.736.450 83.872.277 128 Diversen, o.a. sport en spel, land- en tuinbouw- zaden, kunstmest index 1.066.311 107 283.022 83 789.518 125 637.629 330 146.114 174 2.922.594 130 2.683.207 288 119.400 5.725.201 180 Totaal 1969 index 201.520.535 116 14.261.212 76 64.668.988 112 30.786.839 223 26.265.223 140 336.502.797 119 83.586.485 156 7.936.800 428.026.082 128 Radioreclame gestart in maart 1968. In het licht van de toenemende be hoefte aan integratie enerzijds en spe cialisatie anderzijds wordt het Rotter damse bureau Holland Internationaal Reclame en Marketing NV met in gang van 1 juli opgenomen in het bureau Nijgh Van Ditmar Reclame en Marketing NV. Met ingang van dezelfde datum wordt binnen het Rotterdamse bureau van Nijgh Van Ditmar een reorganisa tie doorgevoerd. Naar het model van het Haagse bureau is ook in Rotter dam een aparte groep gesticht, gespe cialiseerd op het gebied van perso- neelswervingsreclame. De heer W. van der Ban zal zich belasten met de supervisie over deze groep in Rotter dam en in de toekomst ook met de account supervisie over het buerau Den Haag. Daarnaast zal hij de in ternationale contacten onderhouden. De heer F. Overdijk is benoemd tot hoofd media-research en media-plan ning van de Nijgh bureaus. Hij volgt de heer J. Kas op, die in de bureau leiding is opgenomen met als speciale Het bestuur van de Art Directorsclub is geheel veranderd. Vroeger was het een bestuur met titels, nu een be stuursgroep. Pieter Brattinga houdt zich bezig met officiële contacten, Dick Bruna met de financiën, Nico Hey met interna tionale contacten, Nick Hiemstra con tact met zuster-verenigingen en visu ele presentatie, Truus Hinten commu nicatie met leden en coördinatie, Geert Kooiman initiatief-commissie, Paul Mertz onderwijs en pers-contac ten en Jan Willem Veenhoven verbale presentatie en professionele steun aan actiegroepen. taak de interne organisatie. De heren P. Groen en A. Klomp Alberts zullen respectievelijk als art director en copywriter een tweede creatieve groep vormen bij Nijgh Amsterdam. Nijgh beschikt hiermee over vier creatieve groepen in Rot terdam en twee in Amsterdam. Het merendeel van de personeelsle den van Holland Internationaal heeft een plaats gevonden binnen de orga nisatie van Nijgh Van Ditmar. Voor 1970 is Nijgh daarmee geko men in de omzetklasse van 20-25 miljoen, met een personeelsbestand van 100 medewerkers. TREND Communications NV i.o., de zuster van Franzen, Hey Veltman, heeft de zichzelf gestelde experimen tele periode beëindigd. De driehoof dige directie is daarbij tot de conclu sie gekomen, dat er essentiële ver schillen van inzicht bestaan ten aan zien van het te voeren creatieve be leid tussen N. van Rossum (art direc tor) enerzijds en J. A. Werner (ac count director) en J. van Lieshout t (copy director) anderzijds. In colle giaal overleg is de consequentie ge trokken dat Nico van Rossum zich per 12 juni uit TREND Communi cations zal terugtrekken. Verwacht wordt dat op 1 augustus een nieuwe art director zal zijn aangetrokken. Voor het in 1970 gehouden ROTA- examen voor kandidaat-bureauleider slaagden de navolgende personen: Mej. M. F. Roosendaal, W. Berends, H. van Es, W. J. Gillissen. G. Hage- man, Th. H. A. M. van Herpen, H. J. Jansen, W. Kamp, J. J. de Kreek, F. Lahnstein, A. J. van Lies hout, J. L. Michon, mr. P. H. Re marque, jhr. L. H. Sandberg, J. G. F. Scheeres, J. Scholten. H. H. Spangen berg en F. K. H. J. ten Veen. Ir. R. S. H. Hylkema is benoemd tot voorzitter van het Nederlands Nor malisatie Instituut. Hij volgt hiermee prof. ir. L. H. de Langen op die het voorzitterschap onlangs heeft neer gelegd. Ir. dr. W. van Gogh en prof. dr. Abr. Mey zijn benoemd tot erelid van het Nederlands Instituut voor Efficiency. Zij hebben gedurende meer dan twin tig jaar zitting gehad in het bestuur van het NIVE. Het VEA voetbaltoernooi is gewon nen door Prad-LPE. De combinatie versloeg in een slopende finale Bau- duin met 2 - 1. Zij kwamen daarmee voor een jaar in het bezit van de wisseltrofee, een verkleinde uitgave van 'het lieverdje'. Intermarco wist beslag te leggen op de derde plaats. Zij wonnen met 1-0 van RJA.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1