revue der reclame Peil Reclamejaarprijzen '69 van zeer middelmatige aard weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT Dag- en nieuwsbladen krijgen extra- steun van regering uit de STER-pot woensdag 17 juni 1970 tNG£KOM£N 1 V-?Q Citaat van de week Verhoging abonnementsprijzen Soepeler tariefsvaststelling Mutaties bureaus en bedrijven Tijdelijke erkenning verleend Examen Mediaplanningscursus NOTU verhuist naar Amsterdam Verhuizingen, wijzigingen enz. E 103 expres ACHTSTE JAARGANG No. 23 'De jury is van mening dat het peil van het ingezonden werk zeer middel matig is met weinig uitschieters wat dan ook de oorzaak is dat vele van de beschikbare prijzen niet werden toegekend. De eervolle vermeldingen voor declfactoren zijn niet toegekend omdat tijdens het jureren bleek dat een werkelijk juiste procedure om hierin tot eerlijke oordeelsvorming te komen de nu al buitensporig lange werktijd van de jury verdriedubbeld zou hebben.' Aldus een passage uit het juryrapport voorgelezen door Pieter Brattinga afgelopen vrijdagmiddag in het koele RAI-congrescentrum van de in de zon sudderende hoofdstad. De jury, bestaande uit D. Frenkel Frank, D. F. Hazelhoff, P. Fluf, C. Jongens, M. E. Kirschner, E. de Smet, C. C. van Staal, M. A. Veltman (die helaas door ziekte slechts één bijeenkomst van de jury meemaakte), drs. L. de Vries, D. de Wilde, H. K. R. Wol- fensberger en P. Brattinga als voor zitter is op maandag 16 maart, dins dag 24 maart, donderdag 26 maart, maandag 6 april, donderdag 9 april, woensdag 15 april, maandag 20 april bijeen geweest om de verschillende rubrieken van inzendingen voor de Reclamejaarprijzen 1969 te beoorde len. Evenals vorig jaar, vervolgt het jury- Op de foto's van boven naar beneden de prijswinnaars van de Reclameprij zen 1969, (a) de groepen drukwerk- reclame, complete huisstijlen en af fiches, (b) de groep tv-reclame, (c) de groepen radio-reclame en bioscoop films en (d) de groep advertenties. Pr U> H. MiV rapport, was er door de reclamejaar prijzen-adviescommissie één jury uit genodigd voor het beoordelen van alle groeperingen. Het eerder ge noemde grote aantal bijeenkomsten was nodig om tot een zo zuiver mo gelijke beoordeling te komen. De opzettelijk heterogene samenstel ling van de jury bleek vaak oorzaak van grote verdeeldheid der stemmen. Opmerkelijk hierbij was dat de toe gekende bekroningen daarentegen veelal met grote meerderheid van stemmen werden behaald. Behalve de heterogene samenstelling van de jury was er de moeilijkheid van de zeer vage instructies en defi nities van het Algemeen Reglement zoals dit uitgestuurd is door het Ge nootschap voor Reclame, NV de Ar beiderspers en de ADCN in januari 1970, waardoor soms inzendingen moesten worden beoordeeld, volgens niet passende normen. In verband hiermee is het een aantal malen voorgekomen dat de jury de procedure heeft gewijzigd nadat een categorie al was beoordeeld. Een nieuwe beoordeling was mede nood zakelijk doordat de rechtvaardigheids- gevoelens van enkele juryleden niet bevredigd waren na de eerste proce dure. De jury meent dat het Alge meen Reglement voor de komende jaren gewijzigd dient tc worden in de zin van strakkere omschrijvingen van de rubrieken en definiëring van de aan te leggen normen. Voorts blijkt dat een grotere eenheid binnen de samengestelde jury zeer noodza kelijk is bij beoordelingen in volgen de jaren. Een aanbeveling hiertoe is door de jury aan de jaarprijzenad- viescommisie toegezonden.' Meer en meer neig ik heden tot de veronderstelling, dat mijn vak flink wat te lijden heeft onder het Linggadjati-ef- fect. Bij gebrek aan koloniën stuur je ze maar naar de reclame. Uit Mark '70-k wartaal brochure 'de reclame is van het dak gewaaid'. Het aantal inzendingen Reclamejaar prijzen 1969 bedroeg voor de hoofd groep advertenties 590, te weten in de rubriek algemene consumenten advertenties zwart/wit 277 (geen bekroningen), kleur 76 (bekroning: één), advertentie-campagnes 127 (twee); in de rubriek vakblad/pro fessionele advertenties zwart/wit 60 (drie), kleur 11 (één) en advertentie campagnes 39 (twee). Voor de hoofdgroep Drukwerkrecla me was het aantal inzendingen 171, waarvan in de rubriek brochures, prospectussen, prijscouranten, ver koopbrieven, stickers, raambiljetten en dergelijke 131 (geen bekroning), externe huisorganen 5 (geen bekro ning), drie-dimensionale drukwerk reclame, uitgezonderd verpakkingen en verkoopstandaards 11 (één) en ge legenheidsdrukwerk 24 (geen bekro ning). In de hoofdgroep Direct Mail cam pagnes met 24 inzendingen werd geen bekroning toegekend. Twee van de 58 ingezonden affiches werden be kroond; in de hoofdgroep Complete House Style werden 28 inzendingen gedaan (één bekroning). Het aantal televisie-commercials was 116 (drie bekroond) en het aantal bioscoop reclamefilms 12 (twee bekroningen). In de hoofdgroep Radioreclame was het aantal inzendingen 73 (twee be kroond). De Nederlandse dagbladen kunnen in de jaren 1970, 1971 en 1972 op een steun van ƒ10 miljoen per jaar uit de STER-pot rekenen. Dit heeft het ka binet vrijdag besloten. In 1969 werd 23 miljoen uitgekeerd, aan dag- en nieuwsbladen. Van deze tien miljoen zal een bedrag van vijf miljoen onder alle dagbla den worden verdeeld. De resterende vijf miljoen gulden worden door mid del van een verdeelsleutel toegekend aan die dagbladen die kunnen aanto nen dat zij zich nog niet voldoende hebben aangepast aan de situatie welke is ontstaan na de invoering van reclame op radio en tv. Hiervoor komt ongeveer tweederde van de dag bladen in aanmerking. Deze maatre gel is genomen na het advies van de Interdepartementale Commissie Con centratietendenzen in de Pers, aldus minister-president De Jong. Andere steunmaatregelen zijn onder andere dat de verhoging van de PTT-tarieven niet van toepassing zal zijn op de dag- en nieuwsbladen. De BTW op kranten blijft gehandhaafd op het zo genaamde nul-tarief. Het ministerie van Economische Zaken zal een rui mer prijsbeleid toestaan. Dit betekent een toestemming tot verhoging van de abonnementsprijzen tot 10 cent per week. Ook de vast stelling van de advertentietarieven zal soepeler worden aangepakt. Het kabi net heeft zich afwijzend opgesteld te genover het voorstel om de telex- en telefoontarieven voor de dagbladen te verlagen. Men toonde zich ook Drs. J. C. Smit, algemeen directeur van Fasson (Nederland) NV is be noemd tot vice-president van de Avery Products Corporation in Ame rika, de moedermaatschappij van Fasson. Bij Stad-Steens-de Gruijter hebben de volgende mutaties plaatsgevonden. De heer K. Moes wordt per 1 juli procuratiehouder, hij was chef de bureau; de heer H. Hueting gaat vanaf die datum de trafficzaken be handelen en wordt daarbij geassis teerd door de heer H. J. Teeuw, voorheen werkzaam bij drukkerij Matveld. De heer L. A. Vos is per 1 juli benoemd tot adviseur- coördina tor, terwijl de heren J. J. Vos en G. B. van Well zijn benoemd tot gra fisch adviseur. De heer R. van Dul- lemen, voorheen bij Philips Neder land, zal zich bezig houden met or ganisatie en mediaplanning; hij wordt geassisteerd door mej. E. Kuyten. Per 1 juni traden in dienst bij Inter- marco delaMar de heren J. H. Vilé als copywriter en Th. Postma als art director (beiden waren werkzaam bij FCB); de heer Th. T. J. van der Beek, als copywriter (voorheen werk zaam bij Bouman); P. C. B. de Win- De Commissie voor de Verlening van Erkenningen heeft aan het Reclame adviesbureau Interpublica NV, geves tigd te Enschede, de Ruyterlaan 2a, ingaande 27 april een tijdelijke er kenning verleend. geen voorstander van het voorstel tot invoering van de investeringsaftrek en het openen Van de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving. Ten slotte nam de regering ook het voorstel niet over om de 5,2 procent omzet belasting terug te betalen. De minis ter-president heeft overigens duidelijk laten uitkomen dat met de toeken ning van de bedoelde 30 miljoen over 3 jaar voorlopig de kous af is. Tijdens het mondelinge herexamen van de Voorbereidende Mediaplan ningscursus, dat is afgenomen op 9 juni, zijn alsnog geslaagd de volgende kandidaten: E. J. L. M. Groot, W. B. Hakenkruger, A. W. N. Heemskerk, A. L. den Hollander, Th. G. Mar- chand, Mej. M. Peeters, L. Sieders, Mevr. T. Tongelet-Zijp, W. F. Voer man, Th. P. Vrakking en W. de Vries. Afgewezen zijn 3 kandidaten, terwijl 2 kandiadten zich voor herexamen hebben teruggetrokken. Op 15 juli zal het NOTU-secretariaat verplaatst worden van Raamweg 12 te Den Haag naar Amsterdam, He rengracht 257. Het voorlopig tele foonnummer wordt (020) 24 42 65. In het pand, bekend als Textielhuis, een voorbeeld van Vuigboons' mees terwerken uit het eind van de zeven tiende eeuw - zal een display-center worden ingericht van alle bij de NOTU aangesloten tijdschriften. ter als medewerker op de afdeling media executie (voorheen werkzaam bij Moussault). Doede A. Verhulst treedt op 1 augus tus in dienst bij Reader's Digest NV als studiochef afdeling sales promo tion. Tot die datum is hij nog werk zaam als ontwerper bij bureau Zim merman. Sinds 1 juni is de naam van de Dor- land Crawford Europa organisatie gewijzigd in Dancer-Dorland-Interna- tional (DDI). Dit is een gevolg van het toetreden van Dancer, Fitzgerald Sample tot de groep. Bouman NV vertegenwoordigt de belangen van de organisatie in ons land, zoals zij dit tot nu toe voor DCE deed. De Stichting Film en Wetenschap verhuist naar Hengeveldstraat 29, Utrecht. Telefoon (030) 71 68 16. Jannis Datthijn is sinds 1 juni geves tigd als zelfstandig ontwerper/sales promotion adviseur. Hij was voor heen werkzaam als hoofd afdeling vormgeving bij Honig Merkartikelen NV. Het adres van de heer Datthijn is R. Kochstraat 25, Krommenie. Telefoon (02980) 8 36 19. Holland Herald is verhuisd naar A. J. Ernststraat 585, Amsterdam-Bui- •tenveldert. Telefoon (020)44 36 44. Telex 14634. Design Studio Visser heeft een naams verandering - Diph Design en Photo - en adreswijziging ondergaan. Het nieuwe adres is: St. Gerarduslaan 4, Eindhoven. Telefoon (040) 1 76 30. Het telefoonnumer van Uitgeverij Interdijk is voor alle afdelingen thans (020)45 37 51. 'Wie het hemd past, trekke het aan', zo moeten Swip Stolk en Anton Beeke gedacht hebben toen zij het voorstel deden om aan de winnaars der re clamejaarprijzen een wit T-shirt te laten uitreiken. Op het shirt zat een rood-wit-blauwe rozet bevestigd, waarop bekroning, opdrachtgever en bureau stonden vermeld. Slechts twee prijswinnaars bleken bereid het col bertjasje uit en het shirt aan te trek ken, de rest liet het rustig aan het knaapje hangen. Het was dan ook net een 'voetbalelftal voor de paska mer van C&A' dat poseerde voor de groepsfoto. Aan de uitreiking van de jaarprijzen ging een audio-visuele presentatie vooraf onder de titel 'a sentimental journey'. Het was een humoristisch overzicht van vijftig jaar trends en de al of niet daarbij behorende reclame uitingen. Ook uit dit overzicht bleek weer dat de advertenties steeds beter en de filmsterren steeds bloter zijn geworden. De presentatie werd ver zorgd door bureau HB uit Lelystad, Huib Broekman verzorgde de pro- duktie en realisatie, Flits de Jonge en Louk Varossieau regisseerden het geheel en Herman Pieter de Boer schreef en sprak de verbindende tek sten. Op de foto Swip Stolk, Anthon Beeke (algehele verzorging) en Pieter Brat tinga (prijsuitreiking) die niet te bang waren in hun hemd te staan.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1