revue der reclame Vorig jaar bij radioreclame: doorbraak van Hilversum III weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT Nieuwe opzet mediacursussen begin van wijziging bij reclame-onderwijs woensdag 24 juni 1970 A INGEKOMEN 2 j jüüI 1970 De netto-opbrengst van de reclame op radio en televisie heeft in het afgelopen jaar 75,8 miljoen bedragen, tegen f 66 miljoen in 1968 en 44 miljoen in het beginjaar 1967. Voor het lopende jaar wordt een netto-resultaat verwacht van 89 miljoen, zo blijkt uit het jaar verslag van de Stichting Ether Reclame. Vrijwel alle zendtijdcontracten werden gesloten met reclamebureaus (90 van de 96 contractanten waren bureaus). Van deze bureaus had ongeveer de helft (46) één tot vijf contracten lopen. 19 bureaus hadden 5-10 contracten bij de STËR, 14 bureaus 10-20 contracten, acht bureaus 20-40 contracten en drie bureaus sloten veertig of meer contracten af. Voor 1970 waren bij de sluiting van de inschrijftermijn door 500 adverteerders aanvragen ingediend voor 948 produkten/diensten. In vergelijking met 1969 bedroeg het aantal nieuwe aanvragen hierbij 279. Voor 154 produkten waarvoor wel werd uitgezonden in '69 werd voor 1970 niet aangevraagd. Citaat van de week Code Commissie veroordeelt wederom Hoenson-advertenties Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Intomarf/Cinescopeonderzoek: bioscoop het jongerenmedium E 107 expres ACHTSTE JAARGANG No. 24 De belangrijkste ontwikkeling in 1969 was wat het verslag noemt 'de door braak' van Hilversum III. Nadat in 1968 nog slechts de helft van de zend tijd op deze zender werd verkocht, kon in het afgelopen jaar het gehele zendtijd-aanbod worden geplaatst. Sindsdien is ook voor Hilversum III een duidelijke overvraag van gemid deld 2\/2 maal de beschikbare tijd geregistreerd. Voor de combinatie van Hilversum I en II werd in 1969 on geveer 8 maal zoveel zendtijd aan gevraagd als beschikbaar was. Ondanks de uitbreiding van zendtijd voor televisiereclame in 1969 met 20 procent werd het beschikbare aantal minuten vier keer gevraagd. In deze verhouding tussen vraag en aanbod is geen verandering gekomen, nadat per eind 1969 de totale zendtijd met ruim 28 pet werd vergroot. De vraag naar televisiezendtijd blijft het grootst in het voor- en najaar, maar ook de zwakkere zomermaanden blijven nog steeds overtekend. Op de televisie werden in 1969 in totaal 17.159 spots uitgezonden voor 823 produkten of diensten. De ge middelde spotlengte steeg iets en be droeg 22,9 seconde. Voor bijna 83 procent van de uitzendingen werd ge bruik gemaakt van spots van 20 en 30 seconden. In de gebruikte tech nieken valt een toeneming van live action ten koste van tekenfilm en combinaties van tekenfilm en live action te constateren. Er werden op de radio 15.573 spots uitgezonden voor 205 produkten. De spotlengte van 20 seconden gaat steeds domineren. Zowel op radio als televisie nam de reclame voor voeding de meeste zend tijd in beslag. Op beide media werd hiervoor ongeveer een derde van de tijd gebruikt. Op de televisie steeg de reclame voor lichaamsverzorging naar de tweede plaats (14 procent van de zendtijd) ten koste van de werving voor de wasmiddelen, waarvan het aandeel daalde van 15 naar 12 pro cent. Op de radio werd voor wasmiddelen (30 procent) bijna net zoveel reclame gemaakt als voor voeding. Hier viel een opmerkelijke daling te constate ren bij de reclame voor dranken, waarvan het aandeel daalde van 15 naar 5 procent. Er is berekend hoeveel de ad vertentieomzet per landelijke krant per jaar per abonnee bedroeg. Voor het jaar 1968 was dat voor: De Tijd 77 gulden. Het Vrije Volk 79 gulden. De Volkskrant 93 gulden. Trouw 94 gulden, Algemeen Dagblad 112 gulden. Algemeen Han delsblad 117 gulden, De Nieu we Rotterdamse Courant 126 gulden Het Parool 134 gulden, De Telegraaf 149 gulden. Uit: Het Vrije Volk van 17 januari. De Commissie tot handhaving van de Nederlandse Code voor het Reclame wezen heeft kennis genomen van een bezwaar ingebracht tegen een reclame, uiting, waarin Hoenson gashaarden worden aangeprezen met een 'KVG- garantiezegel'. De Code Commissie overweegt: 1 dat overeenkomstig artikel 9 van de gedragsregelen in reclame-uitin gen waarin over 'garantie' wordt ge sproken, de omvang en de waarde van die garantie duidelijk behoren te worden uitgedrukt; 2 dat dit garantiezegel niet wordt verstrekt door enig onafhankelijk keuringsinstituut, maar door de on derneming zelve. Op grond van deze overwegingen is de Code Commissie tot het oordeel gekomen, dat de bovenbedoelde re clame-uiting in strijd is met artikel 9 van de gedragsregelen van de Ne derlandse Code voor het Reclame- weze en beveelt zij adverteerder aan het gebruik van dergelijke aandui dingen achterwege te laten. De Commissie overweegt voorts, dat reeds eerder, te weten met haar Bezitters van het SRO-diploma 2-jari- ge reclamecursus kunnen eind augus tus een speciaal examen afleggen over de leerstof van de cursus Marketing-1, om na slagen hiervoor meteen te kun nen doorgaan met de cursus Mar- keting-2. De leerstof van deze eerste SRO-cursirs 'nieuwe stijl' kan gekocht worden voor een bedrag van 200, de examenkosten zullen 125,be dragen. Mochten kandidaten voor dit examen echter niet slagen, dan zal het bedrag van 200,worden ge restitueerd. Geïnteresseerden voor deze speciale regeling dienen echter wel te beseffen, dat de leerstof van de cursus Marketing-1 ongeveer acht maal zoveel is als dat van het onder deel 'marketing' van de cursus Re clame. Deze mededelingen werden door mr. J. H. Verstegen gedaan tijdens de di ploma-uitreiking van de Stichting Re clame-Onderwijs, die op 19 aprill volgens traditie plaatsvond in de Heinekens-Brouwerij te Amsterdam. Op deze dag werden de diploma's uit gereikt aan de geslaagden van de achtste SRO-reclamecursus, de laatste volgens de oude opzet. Totaal 652 personen hebben met goed gevolg deze cursus gevolgd: dat is circa 75 procent van het aantal dat met de cursus is gestart. Bovendien werden de certificaten uitgereikt aan hen, die geslaagd zijn voor het examen van de Voorbereidende Mediaplannings cursus, dat hen daardoor het recht geeft evenals de bezitters van het SRO-diploma Reclame tot deel name aan de Mediaspecialistencursus. Op advies van de Werkgroep MPC De heer J. van Delft is benoemd tot commissaris van C. J. Van Houten Zoon NV te Weesp. Hij is thans nog president-directeur van Van Hou ten, maar zal deze functie op 1 juli neerleggen. Tot zijn opvolger is be noemd de heer Theodore A. Fowler, momenteel internationaal marketing directeur van Peter Paul Inc., Con- necticut-USA. Tevens werd de heer van Delft benoemt tot vice-president van Peter Paul Inc. De heer Aussums treedt op 1 juli in dienst bij bureau van de Put, Lamers Lenting NV, Eindhoven als media chef. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij reclamebureau R. A. Sanden in Eindhoven. De heer C. R. Rog is per 1 juli be noemd tot adjunct directeur marke ting van Uitgeversmaatschappij The Readers Digest NV De heren C. P. Starreveld, P. Hart man, JWR. Tiemens zijn benoemd tot directeurei van de NV Letter gieterij en Machinehandel v/h N. Tetterode-Nederland. De holding maatschappij NV Lettergieterij 'Am sterdam' voorheen N. Tetterode is als directrice afgetreden. brief van 12 juni 1968, heeft moeten aanbevelen bepaalde reclame-uitingen voor Hoenson gashaarden achterwege te laten. In verband daarmede beveelt zij de advertentiemedia aan bij de overwe ging of zij advertenties voor Hoenson gashaarden kan aanvaarden, rekening te houden met het standpunt dat dooi de Code Commissie tot tweemaal toe jegens advertenties voor dit artikel moest worden ingenomen. heeft het dagelijks Bestuur van de SRO besloten dat deze eerste specia listencursus van de SRO niet als 'cursus' zal worden gegeven, doch als 'workshop' van waarschijnlijk 2 x 4 a 5 dagen. Daarnaast vindt men het raadzaam om in het komende najaar nogmaals de voorbereidende cursus te geven en wel als 'seminars' van waar schijnlijk drie dagen. Deze besluiten werden genomen, omdat is gebleken dat vooral van bureauzijde de belang stelling voor de mediacursus tot nu toe duidelijk ten achter is gebleven. Zo spoedig mogelijk zullen door het SRO-secretariaat nadere mededelin gen worden bekend gemaakt, zowel wat betreft het extra marketing-exa- men als het seminar en de workshop van de mediacursussen. Jhr. W. van Andringa de Kempenaer, president-curator van de SRO, felici teerde alle geslaagden met het behaal de resultaat en ging verder in op de gang van zaken met betrekking tot de Nederlandse Reklame-Stichting en de noodzaak van de mens om bij te blij ven op ieder gebied. Dit bijblijven zal door onderwijs dienen te geschie den, waartoe ook de SRO haar steen tje duidelijk bijdraagt. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de SRO, mr. J. H. Verstegen, wijdde onder andere enkele woorden aan de kritiek van zowel jongeren en creatie- velingen op de reclame, terwijl de heer R. Th. Luijckx, directeur, naar voren bracht dat het onderwijs in Nederland aan een spoedige verande ring toe is. Verder bedankte hij de docenten voor de vele tijd, die zij ter beschikking hebben gesteld en vooi Drs. M. H. J. Hendriks is met ingang van 1 juli benoemd tot procuratiehou der van Drukkerij-Uitgeverij Hel mond NV. Bram Lüttger GVN zal in dienst tre den bij Moussault als art director. Hij was voorheen werkzaam als visualizer bij bureau Rouma. De heer P. J. Bolhuis zal in de pro vincies Friesland, Groningen, Drente en Overijssel de acquisitiebelangen gaan behartigen voor H. Stam Tijd schriften (onder andere Polytechnisch Tijdschrift, PT-Aktueel, de HTS'er en Ni l). De heer C. 1. v. d. Bos werkt voor dezelfde uitgaven in de provincie Z.-Holland met uitzonde ring van Rotterdam, Den Haag en omgeving. De heer 1. van Langerak, directeur van Bouman Reclame/Marketing NV, gaat dit bureau op eigen ver zoek verlaten. Na de voltooiing van zijn taken, zowel op intern als op extern gebied, is hij met het bureau overeengekomen dat hij zijn werk zaamheden per 1 juli zal beëindigen. Ferry Bokma heeft onlangs zijn nieuwe fotostudio officieel geopend. De studio is gevestigd Willemspark weg 127, Amsterdam. Publiciteitstekenaar W. Pols is ver huisd naar de Groot Hertoginnelaan 48, Den Haag. Koedijk Film NV is verhuisd naar Plantage Middenlaan 6, Amsterdam. Telefoon (020) 23 69 93. WR Publiciteit verhuisde naar Oost- havenkade 33, Vlaardingen. Telefoon (010) 35 47 61. het enthousiasme, dat zij hierbij aan de dag legden. Er werden verder boekenbonnen uit gereikt aan de vijf beste cursisten, namelijk voor de Reclamecursus aan de heren B. Meijer, R. Floor, C. J. Heijnen, P. A. J. M. Wentholt en A. Ypma en voor de Voorbereidende Mediaplanningscursus aan de heren W. Huzen, H. van Bremen, W. J. van de Berg, A. de Vlieger en R. van Waaijen. Voordat de diploma's en de certificaten werden uitgereikt, werd de film 'fyoo'che ram'e' vertoond, welke film is vervaardigd door The Derek Forsyth Partnership Ltd uit Londen. Deze circa 15 minuten du rende film brengt op een geweldige en indringende wijze 'communicatie' over. De film werd reeds eerder ver toond tijdens het AWAW-3 seminar van oktober 1969 in Hannover. De eerste cursus van de SRO 'nieuwe stijl', namelijk Marketing-1 is donder dag in Krasnapolsky te Amsterdam afgesloten met een examen, waaraan 202 personen hebben deelgenomen. Het examen is geheel volgens het multiple choice systeem afgenomen, waardoor de uitslag dan ook wel vrij snel zal worden bekendgemaakt. Intomart heeft in opdracht van het Exploitatiebureau voor Bioscooprecla me Cinescope een jaarrapport opge steld inzake bioscoopreclame op ba sis van een continu onderzoek over het jaar 1969. Daaruit blijkt onder meer dat de bioscoop een jongeren medium bij uitstek is; de contactfre quentie bij de groep 15-19-jarigen is het hoogst van alle leeftijdsgroepen. Verdere inlichtingen worden verstrekt door Cinescope, Prinsengracht 753, Amsterdam. Gebruikte techniek bij reclamefilms 1969 1968 1967 o/ /o 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Live action l Animation (tekenfilm, poppen, etc.) IWWWWW^ Gemengd Live action Animation Aanbod en vraag TV-zendtijd per maand, 1967 t/m 1970 x 1000 sec. 240 - 220 - 200 - 180 - 160 - 140 - 120 100 - 80 - 60 40 20 - 1970/ 1967^. GEM. BESCHIKB. PER MAAND i11111111111 JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. - 240 - 220 200 - 180 160 - 140 120 - 100 80 60 40 20

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1