revue der reclame Duitse Eggert Groep krijgt meerderheid in Bauduin weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT Drukke receptie voor Rolf ten Kate Anti-reclame kruisvaarder hield zich staande in hol van de leeuw Streven naar Europese organisatie woensdag 1 juli 1970 ONTVANGEN - J'JU 1070 Ir. J. Bauduin verlaat directie De Bauduin Groep ziet er vanaf heden als volgt uit: Bauduin-Eg- gert (reclame-adviseurs), Bau- duin-Espa (adviseurs voor in dustriële reclame) en Esplan (ad viesbureau voor marketing). De directeur van Bauduin Techniek, tevens gedelegeerd, commissaris van Bauduin NV - ir. J. Bauduin - treedt eveneens vandaag uit deze functies. Hij blijft als advi seur aan Bauduin-Espa verbon den. De heer Paul Bauduin wordt nu gedelegeerd commissaris van de vennootschap, waarvan hij tot vandaag directeur was. Levendige discussie bij Trend Citaat van de week NIMA richt onderafdeling op: Marketing Managers Groep Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Ciichékosten bij drukkosten E 113 expres Vandaag verwerft de duitse Eggert Groep een meerderheidsbelang in de Bauduin Groep. De naam Eggert (vorig jaar 18e op de duitse bureaulijst met een omzet van DM 51,3) wordt toegevoegd aan die van de consumer agency van Bauduin, terwijl de naam Espa, het technische reclamebureau van de Eggert Groep, verbonden wordt aan die van Bauduin Techniek. De samenwerking tussen de Bauduin Groep en Werbeagentur Eggert (Düsseldorf en Wenen) is hiermee - na vorig jaar reeds te zijn aangekondigd - definitief. ACHTSTE JAARGANG No. 25 Door de benoeming van twee nieuwe directeuren bestaat de directie van Bauduin-Eggert uit het volgende drie manschap: J. Klasema (sinds mei 1968 directeur van Bauduin), drs. A. F. Weest niet bevreesd lezers. Gerard van Beusekom, de gebaarde 34-jarige kruisvaarder tegen de reclame, op richter van de Stichting Anti Reclame, is werkelijk een aardige jongeman. Iemand die redelijk argumenteert en nog naar andersdenkenden wil luiste ren ook. En dat is altijd meegenomen. Niettemin, iemand die zijn standpunten bekwaam verdedigt. Die zich staande houdt tegenover een kwantitatief ster ke oppositie. Dat gebeurde afgelopen vrijdag ten huize van het reclamebu reau Trend waar hij onder de onpar tijdige leiding van Trend-directeur H. M. van Lieshout de degens kruis te met Walther Schaper van het vak blad Ariadne. Aanleiding tot de dis cussie was het door van Beusekom in Intermediair van 26 juni gepubliceer de artikel 'Reclame: de slechte adem van de consumptiemaatschappij' een artikel dat wij een ieder ter lezing aanbevelen, al was het alleen maar om weer eens te constateren dat de kritiek op de reclame voor een groot gedeelte voortspruit uit onlustgevoe lens met onze samenleving. De discussie, verlevendigd door de inbreng van een aantal jonge Trend medewerkers, spitste zich dan ook toe op de huidige maatschappijstruc tuur, waarmee vrijwel niemand zich gelukkig toonde, maar toch ook weer niet zó ongelukkig om deze maat schappij volstrekt af te wijzen. Of, zoals de heer Schaper het zei: 'Ik vind dit ook een rot wereld, maar toch niet zóo rot dat ik er uit wil stappen.' Ariadne's hoofdredacteur kon naar hij zei een heel eind meegaan met de denkbeelden van Van Beusekom, maar vervolgde hij ik hoop in godsnaam niet dat wij het met elkaar eens worden. Enfin, ze werden het niet met elkaar eens. Om de doodeenvoudige reden dat beide tegenspelers hun stellingen van Vlijmen (die ook directeur van Esplan blijft), A. F. M. Trel (voor heen adjunct directeur van Bauduin). De directie van Bauduin-Espa wordt gevormd door de directie van Bau- duin-Techniek met dien verstande dat drs. A. F. van Vlijmen in de functie komt van ir. J. Bauduin. Deze besluiten werden op 26 juni tijdens een algemene aandeelhoudersvergade ring genomen. De door deze samenwerking ontstane Europese organisatie heeft een omzet van 75 miljoen gulden. Momenteel is men actief in vier landen. Binnen niet al te lange tijd zullen dat er zes zijn. Behoud van de 'Europese identi teit' heeft bij de fusiebesprekingen steeds voorop gestaan. Vooral op het vlak van de industriële reclame wor den de voordelen van de associatie groot en talrijk genoemd. De Duitse partner zal ook toetreden tot de ICITA, het netwerk van technische bureaus, waarvan Bauduin Techniek lid is. pro en contra de reclame vanuit vol komen tegengestelde gezichtspunten lanceerden. Alhoewel dergelijke dis cussies dus bij voorbaat tot een gelijk spel zijn gedoemd, zijn ze toch waar devol omdat het bijdraagt tot een genuanceerde oordeelsvorming aan beide zijden. In deze consumptie maatschappij die toch ook een communicatiemaatschappij kan wor den genoemd is het zeker voor communicatiemakers belangrijk zich te bezinnen op haar taken en verant woordelijkheden. De Trend-communicatiemakers, die het Nederlandse spraakgebruik recen telijk nog hebben 'verrijkt' met De Derde Oksel, konden overigens tot hun genoegen vernemen dat Van Beusekom niet a priori tegen recla me is. Mits deze maar 'objectief' is en 'eerlijke voorlichting' geeft, zoals zijn inziens de technische reclame dat doet. Hetgeen de heer Schaper de vraag ontlokte wat zijn tegenspeler precies bedoelde met objectiviteit en eerlijkheid. Naar zijn mening is ob jectiviteit iets anders dan eerlijkheid en integriteit. 'Er bestaat wel eerlijke subjectiviteit en persoonlijke eerlijk heid', zei hij, 'maar een wezenlijke objectiviteit is ook met een lan taarntje niet te vinden.' Persoonlijk hadden wij de indruk dat ook Gerard van Beusekom zich schuldig maakt aan onderschatting van de consu ment. Het is natuurlijk niet zo dat de consumenten zich blijvend laten ver leiden tot aankopen van zaken waar aan ze in feite geen behoefte hebben. Iemand die hard spaart voor een lelijke eend, ondervindt o.i. toch geen onlustgevoelens bij het lezen van een advertentie voor een Alfa Romeo. Zoals een Trend-medewerker repli ceerde 'Je moet het effect van recla me niet overschatten. Wij geven slechts een tip. Iedereen kan immers denken.' Naarmate de Gaulloises de atmosfeer Een Engelsman zei al jaren geleden bij de introduktie van pakjessoep: 'Ik geloof dat de wereld nu op zijn eind loopt. Ze gaan nu al soep in enve loppen verkopen!' (Herman Pieter de Boer in 'Senti mental Journey', bij de Reclame jaarprijzen in het RAI-congresge- bouw te Amsterdam.) Onlangs is in de algemene vergade ring van het Nederlands Instituut voor Marketing aangekondigd, dat als af deling van het NIMA was opgericht de Marketing Managers Groep (MMG). Reeds een jaar geleden had den enige pas afgestudeerde marke ting managers op initiatief van het Instituut voor Sociale Wetenschappen zich bezig gehouden met de vorming van een dergelijke groep. De doelstel lingen van de MMG lopen parallel met die van het NIMA. De MMG zal zich echter bijzonder met de volgende punten belasten. a. Bevordering en verbetering van de waarde en de betekenis van het Mar keting Managers diploma. b. Adviezen ten aanzien van het bij houden der opleidingen én van de praktische doelgerichtheid hiervan, zowel van de praktijkcursussen als dagopleidingen. c. Steun bij de opzet en organisatie van post-ervaringscursussen. d. Bijhouden en verruiming van de noodzakelijke vakkennis der marke ting managers onder andere door middel van case-presentaties en lezin gen met nadruk op de praktijk van het vak. De MMG zal zich derhalve intensief richten op de praktijk van het vak zal bovendien trachten, de resul taten der huidige en toekomstige we tenschappelijke studies te 'vertalen' naar het niveau van het dagelijks werk en zal in het bijzonder de jongere marketing mensen stimuleren, gebruik makende van de ervaringen der ouderen. Men kan uiteraard geen lid worden van de MMG zonder dat men lid is van het NIMA. De leden verkrijgen dan ook alle faciliteiten van dit in stituut zoals een abonnement op het 'Tijdschrift voor Marketing' en de vele instructieve bijeenkomsten. Le den kunnen zijn: 1. Degenen, die het (over enige tijd in te voeren) officieel erkende NIMA- diploma Marketing Manager A heb ben verworven respectievelijk een buitenlands diploma hebben behaald, dat hiermee is gelijkgesteld naar het oordeel van het dagelijks bestuur; 2. gedurende de overgangsperiode tot het gereedkomen van het NIMA-di- ploma beslist het bestuur van MMG wie wordt toegelaten; 3. degenen, die een duidelijke marke ting managers functie in het Neder landse bedrijfsleven vervullen, zulks ter beoordeling van het bestuur van MMG. Het voorlopig bestuur bestaat uit de bezwangerden en de gul verstrekte pilsjes steeds minder koel werden ge serveerd, verzandde de discussie in een 'ja-nee-geen mening'-affaire tij dens welke men ondermeer probeer de uit te vissen of de consumenten in deze door Schaper als 'verspillings maatschappij' gekwalificeerde samen leving nu wel gelukkig zijn of niet. 'Ongelukkig', aldus Van Beusekom. 'Redelijk tevreden', volgens de me ning van de meeste aanwezigen. In elk geval een interessante discussie met de oprichter van de Stichting Anti Reclame (SAR) die door Van Beusekom zelf als een 'papieren tijger' wordt gekenschetst. Die tijger brulde niet. Hij piepte. Maar het klonk niet zielig. Pint Korver Filmprodukties is per 1 juli toegetreden tot Art Center Rot terdam. Cineast Pim Korver wordt full partner in deze werkgroep voor publiciteit en vormgeving waarin nu op basis van zelfstandigheid een ontwerper, werktekenaars, een tekstschrijver, een producent van ra dio-reclamespots en commerciële grammofoonplaten en een producer van bedrijfsfilms samenwerken. De heer J. A. R. de Man zal per 1 september in dienst treden van NV Dagblad De Telegraaf, als marketing supervisor. Hij zal in het bijzonder worden belast met de marketing en media research. De heer de Man was voorheen werkzaam bij de SRO. De heer T. L. Smit is benoemd tot adjunct-directeur van Doornik/ van Dalen, adviesbureau voor publiciteit en vormgeving te Hilversum. Voor heen was de heer Smit verbonden aan Advisa Reclame voor Handel en Industrie NV te Amsterdam. De heer J. Mulder is per 1 juli in dienst getreden bij de NV Markon als marketing consulent. Hij was voorheen werkzaam bij Intec NV in Den Haag als marketing manager. De heer J. C. van den Berg is be noemd tot chef publiciteit bij Tennant NV (veegmachines) te Uden. Hij was voorheen werkzaam bij R. S. Stokvis Zonen NV als sales pro motor en reclame adviseur ten gunste van Tennant Company. heren J. P. Bosman (voorzitter - 020/ 415748), H. W. Sarink (vice-voorzitter - 020/153970), H. G. J. Knuiman (eerste secretaris - 01858/4641), H. L. J. M. Schmetz (tweede secreta ris en penningmeester - 070/857519) en A. Chr. Soffree (lid - 02968/2676). 's Avonds zijn bij genoemde bestuurs leden telefonisch nadere inlichtingen te verkrijgen. Opgave voor het lid maatschap te richten aan de eerste secretaris, Evertsenstraat 92, Hendrik Ido Ambacht. Media 2000, de nieuwe onderneming van de VNU, die het gratis huis-aan- huisblad 'Journaal' uitgeeft, zal vanaf 2 juli in een nieuwe behuizing zijn ondergebracht. Gelderlandplein, in gang Ulenpas 18, Amsterdam-Buiten- veldert, telefoon (020) 79 49 54. John Prins Photographic Studio's opende een nieuwe studioruimte in de Egelantierstraat 244, Amsterdam. De Nederlandse Rotogravure Maat schappij NV centraliseert alle afdelin gen aan de A. J. Ernststraat 585, Amsterdam-Buitenveldert. Postbus 475. Telefoon (020)443644,443744, 730855. Telex 14634. 'De kosten van clichés die bij leve ring van drukwerk aan de opdracht gever in rekening worden gebracht behoren in beginsel tot de vergoeding voor de levering van het drukwerk.' Dit staat te lezen in de Resolutie van 12 mei inzake de regeling van omzet belasting (BTW) betreffende de kos ten van clichés bij levering van druk werk door drukkerijen. Het hierboven aangehaalde impli ceert dat in alle gevallen waarin het geleverde drukwerk aan het verlaagde tarief is onderworpen, de werking van dit tarief zich mede uitstrekt tot de in de vergoeding voor het druk werk begrepen ciichékosten. Tot na der order bestaat geen bezwaar tegen toepassing van deze gedragslijn als de clichés eventueel met een af zonderlijk bedrag - op de factuur betreffende de levering van het druk werk apart worden vermeld. In de gevallen waarin de ondernemer het bestelde drukwerk als bedrijfs middel gebruikt en de drukker de clichés bij het geleverde drukwerk voegt en het afzonderlijke bedrag op de factuur vermeldt, worden de ciichékosten geacht geen deel uit te maken van de vergoeding voor het geleverde drukwerk. De omzetbelas ting voor de clichés (12%) komt in dat geval in aanmerking voor gehele aftrek op de voet van artikel 15 van de wet. Als op de factuur uitdrukke lijk is vermeld dat de clichés eigen dom zijn van de opdrachtgever, doch door de drukker in bewaring worden gehouden, is deze regeling eveneens van kracht. Rolf ten Kate op 1 juni 25 jaar hoofd van de afdeling pers en public relations van Phonogram is op 25 juni vanwege dit uithoudingsvermogen door enkele honderden vrienden/relaties op een voor hem en zijn charmante echtgenote Joke hartverwarmende wijze in het zonnetje gezet. Rolf ten Kate die je maar op één manier op de kast kan jagen en wel door zijn achter naam met een 'C' te schrijven is niet alleen in platenkringen maar ook voor de reclamewereld een man van de grote 'K'. En dat slaat niet alleen op zijn naam, maar ook op de positie die hij in dez.e kringen inneemt. De vele feestredenaars van wie er vijftien slechts een minuut spreektijd kregen toege meten, staken dat niet onder stoelen of banken. Een dia-presentatie van louter hoogtepunten uit zijn 25-jarig platenleven illustreerde dat nog ten overvloede. Auto-maniak Rolf ten Katebedacht met vele cadeaus waaronder een riante luie stoel en een quasi MG, zorgde zelf en wie had anders gedacht voor het hoogtepunt van de feestelijke receptie in de Singer concertzaal, door een gevat en humoristisch dankwoord te spreken waarin hij met enkele woorden onder andere een korte karakteristiek gaf van de Phonogram-directeuren die hij in die kwart eeuw heeft 'overleefd'

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1