weekeditie Organisatie van Intermarco volledig geherstructureerd WAT DE REVUE PASSEERT Segmentatie in oktober operationeel im woensdag 8 juli 1970 ONT Nieuwe krachten aangetrokken Elsevier-story over reclame Citaat van de week Eindhovense Drukkerij doet boekje open over symposium BeSgische organisaties starten goodwillcampagne reclame M. von Bibikow schreef tekst voor winnende Blue Band spot Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. SRO cursusleider B. Stoelinga mediaplanner bij Bauduin Han Snel trekt mensen aan Pop Mix na acht weken van de tienerbladenmarkt verdwenen Vaderdag viel wat tegen W A 1 E 117 expres ACHTSTE JAARGANG No. 26 Op 1 oktober zal een nieuwe structuur binnen de organisatie van Intermarco delaMar volledig operationeel zijn. Dit is onlangs tijdens een personeelsbijeen komst van het reclamebureau door de directeur de heer A. Emens jr. verklaard. In de afgelopen maanden heeft men intern reeds langzaam naar de nieuwe situatie toegewerkt en ook gedurende de komende maanden zal worden ge ëvolueerd naar de nieuwe organisatievorm. De nieuwe structuur wordt geken merkt door een grote mate van segmentatie binnen het bureau, die een dele gatie van verantwoordelijkheid en autoriteit moet toelaten binnen de grenzen van de gegeven taakomschrijving en budgettaire mandaten. De nieuwe struc tuur zou de voordelen van een kleinere operationele eenheid moeten combi neren met die van de potentie van het grote bureau. De heer Emens jr. verklaarde dat ondermeer de hieruit voortvloeiende mogelijkheden tot specialisatie, ex pansie in de breedte en een meer gedifferentieerde calculatie-systema- tiek argumenten zijn geweest bij de keuze van deze organisatievorm. Als uitvloeisel van het segmentatieprin cipe wordt het bureau gestructureerd in units die zich toeleggen op ac countbehandeling (in al dan niet ge specialiseerde vorm) of op de leve ring van diensten ten nutte van die accountbehandeling. In de praktijk komt dit neer op de creatie van twee service-units, 'Mar keting Planning' en 'Creative Ser vices Development', drie zoge naamde agency-units aangeduid als Intermarco I, Intermarco II en Inter marco III en twee gespecialiseerde units: Intermarco-TAG (Technical Advertising Group) en IMAR (Inter marco Marketing Advertising for Recruitment), oorspronkelijk PRAG geheten. De leiding van een service-unit komt in handen van een director, die van agency-units berust bij een drieman schap (executive account-, copy- en art director) met als voorzitter de ac count director. De leiding van deze units is geheel verantwoordelijk voor het beheer en rendement van de unit. De unitleiding is de directie verant woording schuldig over zaken als: algemeen beleid, beheer van het budget en de resultaten. Agency-units De accountbehandeling (inclusief het creatieve deel daarvan) vindt in de agency-units plaats. Voor specialis tisch advies en/'of executie wendt men zich tot de service-units. Dit gaat op basis van uurtarief. Budgetten en ta rieven worden in overleg met het Hoofd Finance Control vastgesteld. Deze is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de directie. Hoofd F C draagt ook zorg voor de be drijfseconomische coördinatie en houdt toezicht op de executie van het budget. Een stuurgroep van vijf man (M P director, CS D director en de leiding van Intermarco II) wordt ge formeerd teneinde de integratie tus sen de units te bevorderen, om in structies en procedures in het profes sionele vlak te ontwikkelen en de bureauleiding te adviseren over be- Elseviers Magazine redacteur Rex Brico heeft de afgelopen weken een groot aantal reclamemensen, marke- tingspecialisten en marktonderzoekers geïnterviewd teneinde stof te verza melen voor een cover story over de reclame die waarschijnlijk midden juli verschijnt. In dit uitgebreide ar tikel zullen onder meer de meningen worden weergegeven van mr. John Knecht, Paul Mertz, Pol Schevernels, Han Snel. drs. J. L. Klein. Internmrco-directeur A. Emens jr. ontvouwde nieuwe plannen. leidszaken. De leden van de stuur groep voeren de titel van adjunct-di recteur evenals de account directors van de units I en III. Vele benoemingen De komende maanden zal de door de nieuwe structuur noodzakelijke be zetting worden gerealiseerd. Een aan tal Intermarco-medewerkers krijgt nieuwe functies, terwijl enkele nieuwe krachten worden aangetrokken. Over de volgende benoemingen is reeds beslist: drs. Benno Stoppelman is be noemd tot adjunct-directeur en Di rector Marketing Planning per 1 juli. (mediaplanning, media-research, marketing, marktonderzoek, docu mentatie); Theo Strengers is per 1 juli be noemd tot adjunct-directeur. Hij wordt Director Creative Services Development (typografie, merchandi sing, radio-tv produkties, mechanische reproduktie, fotografie, audio-visuele presentaties); Piet van der Horst wordt per 1 augustus aangetrokken als merchan diser. Tako Hoeneveld is per 1 juli be noemd tot adjunct-directeur. Als exe cutive account director krijgt hij mede de leiding van Intermarco I; Theo Post ma (executive art direc tor) en Han Vilé (executive copy di rector behoren tot de leiding van In termarco I; Henk Hagenberg (momenteel ac count director bij Smit's-Bates) en Gerard de Groot (eveneens Smit's- Bates) zijn aangetrokken als adjunct directeuren. In Intermarco II krijgen zij de leiding als resp. executive ac count director en executive copy di rector. Binnenkort zal de leiding van deze unit worden gecompleteerd door een nog te benoemen executive art di rector; Jan van der Ven (art director) en copywriter Henk Povee (de laatste is momenteel nog werkzaam bij JWT) zullen per 1 augustus optreden als senior creative team in deze unit; wie de leiding gaan krijgen van Intermarco III is op dit moment nog niet bekend; Fred Canté en Peter Wagner blij ven een creatieve groep vormen, die speciaal voor ontwikkelingsprojecten zal werken; Cees uit den Boogaart behoudt de leiding van Intermarco - TAG; Pieter Timmerman is hoofd van Intermarco-IMAR. 'Het is ongelooflijk', zei mij een academica. 'Ik zie mijzelf al met in elkaar geslagen han den en een van vreugde bo venaards-stralend gezicht een nieuwe wasmachine begroeten. Wélke adverteerder beeldt zo een zakenman uit, die een computer ziet binnensjouwen?' Henri (Dagboekanier) Knap in Het Parool van 29 juni. De Eindhovensche Drukkerij heeft zijn relaties nog juist voor de vacan- tie het boekje doen toekomen waarin de lezingen zijn gebundeld die ge houden werden tijdens het symposium 'profiel van een onderneming in het jaar 2000'. Het symposium werd ge organiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de drukkerij. In het boekje zijn de inleidingen opgenomen die werden gehouden door prof. dr. A. van Biemen; dr. ir. K. Teer; K. Yran en drs. C. de Ko- !n België is dezer dagen een recla mecampagne gestart die tot doel heeft het nut van de reclame bij het publiek bekend te maken. De campagne - met als thema 'Reklame helpt u beter te leven' - is een initiatief van de Eko- nomische Raad voor de Reklame, een organisatie waaraan de belang rijke reclameorganisaties in België deelnemen. De goodwillcampagne be staat uit tien advertenties die over een hele pagina zullen verschijnen in de voornaamste Belgische dag bladen en tijdschriften. Afgebeelde 'koelkasten-advertentie' die wil illu streren dat mede dankzij de reclame de prijzen voor koelkasten de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald, is een van de eerste uit de serie. Ook bij onze zuiderburen is de reclame regel matig onderwerp van kritiek. Eén van de oorzaken hiervan is de steeds fellere concurrentiestrijd die tot ui ting komt in premie-akties en steeds grotere advertentie-formaten. Ook over de toelating van etherreclame in België zijn de meningen verdeeld. Volgend jaar is hierover een beslis sing te verwachten. Door een foutieve opgave van de kant van het bureau is in alle pu- blikaties over de met een reclame jaarprijs bekroonde Blue Band radio commercial als tekstschrijver vermeld Bert Voorwinde. De commercial werd echter geschreven door Mike von Bibikow, die de fout ontdekte toen hij van vakantie terugkeerde. Bij Lintas had men de fout al eerder ontdekt, maar het was al te laat om deze nog te herstellen. De heer M. A. E. Irish' Stephenson is per 1 juli in dienst getreden bij EUMAC, European Marketing Advertising Company NV te En schede, als directie-assistent. Hans Dekker heeft zich per 1 juli gevestigd als free lance tekstschrijver en creative consultant. Hij was voor heen werkzaam als creative director bij Young Rubicam van Staal en Koster. Zijn adres: Camera Obscura- laan 406, Amstelveen. Telefoon (020) 450164. De heer E. J. Levert is sinds 1 juli werkzaam bij de Leidse Onderwijs instellingen als chef publiciteit. Peter de Gruyl trad in dienst bij FHV als assistent-typedirector in de groep van Joop van Hout. Voorheen was hij werkzaam als typografisch specialist bij de Technical Advertising Group van Intermarco-delaMar. De heer H. Vermeulen is sinds 1 juni werkzaam bij de Nieuwe Rotterdamse Courant NV als hoofd van de oplage verkooporganisatie. Voorheen was hij algemeen verkoopleider bij Hilarius Courantenbedrijf te Almelo. De heer D. Gerard is aangesteld als hoofd van de advertentieafdeling van Boom-Pers. Hij was voorheen werk zaam als advertentievertegenwoordi ger voor de Meppeier Courant na tionaal. De heer A. van Tiel treedt per 1 augustus in dienst bij Publicontrol/ Benton Bowles NV als senior art director. Hij was voorheen in dezelf de functie werkzaam bij Young Rubicam van Staal en Koster. Verder treden op dezelfde datum in dienst bij Publicontrol de heren G. Kluiters als art director (voorheen werkzaam bij KVH) en R. Mann als copywriter (voorheen werkzaam bij FHV). De heer W. H. van den Toorn zal op 3 augustus als hoofd van de af deling voorlichting in dienst treden van Honig Merkartikelen NV. Hij is thans werkzaam op de afdeling public relations van de Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker - VFW NV te Amsterdam. De heer E. J. de Vries is per 1 juli hoofd van de afdeling publiciteit ge worden van de geïntegreerde publi citeitsafdelingen van Geveke Tech nische Ondernemingen NV en Groe- neveld, v.d. Poli's Electrotechnische Ondernemingen NV. De Nieuwe Limburger heeft een af zonderlijke exploitatie-afdeling ge creëerd voor de sector rotatiedruk werk en weekbladen. Tot hoofd van deze afdeling is benoemd de heer P. Liicker, die voorheen de adver tentieverkoop van de krant heeft ge leid. Mej. drs. H. J. H. Meilink treedt op 1 oktober in dienst van de markton derzoekafdeling van het Cebuco. Zij was op de marktonderzoekafdeling van Philips Duphar werkzaam. Het postbusnummer van Uitgeverij Publiciteit, uitgever van het Hand boek van de Nederlandse Pers, is ge wijzigd. Het nummer luidt nu post bus 260, Voorburg. Nijgh <6 van Ditmar - Den Haag verhuist vandaag naar Riouwstraat 156, Den Haag. Telefoon (ongewij zigd), (070) 65 28 47. Het Instituut voor Commercieel Marktonderzoek en Opiniepeilingen (ICO) is verhuisd naar Floralaan 2a, Bussum. Telefoon (02159) 3 14 78 - 3 24 65. Van MIC, via SRO De heer B. G. J. Stoelinga treedt per 1 augustus als hoofd van de afdeling mediaplanning in dienst van reclame bureau Bauduin-Eggert. De heer Stoe linga is momenteel nog werkzaam als cursusleider van de Stichting Recla me Onderwijs, welke - tijdelijke - functie hij per 1 oktober 1969 aan vaardde. Voordien was hij directeur van het Media Informatie Centrum (MIC) te Amsterdam. Het wordt de tweede maal dat Bonny Stoelinga op Bauduin's 'pay roll' voorkomt. In 1950 was het reclamebureau zijn eers'.e werkgever na het behalen van rijn HBS-diploma. Hei bureau Han Snel heeft de laatste maanden een aantal nieuwe mede werkers aangetrokken. Hans Bieg- straten trad in dienst als drukwerk inkoper. Dinky Goudriaan komt het team versterken als assistente ae. Als art director werd aangetrokken Wal ter Hagenaars. Leen Voorkamp werd productie manager. Leo van Vuuren werd benoemd tot assistent marketing director. Gusta Kuipers werd aange trokken als direct marketing manager. Het blad Pop Mix is na een kort stondig bestaan van de tienerbladen markt verdwenen. Het laatste num mer van het popweekblad dat sinds 15 mei verkocht werd door de ruim 1400 Shell benzinestations die Shel- lina Premix leveren is afgelopen vrijdag verschenen. Pop Mix had een oplage van 100.000 exemplaren en werd in opdracht van de Shell uitge geven door uitgeversmaatschappij Laurens A. Daane. Naast pop nieuws bevatte het blad ook een aan tal pagina's dat gevuld werd door Radio Veronica. Volgens een woord voerder van Veronica moet de oor zaak van het mislukken van het blad bij de verkooppolitiek worden ge zocht. De benzinepomphouders had den, volgens deze zegsman, geen zin om naast benzine ook nog het blad te verkopen. Bij Laurens A. Daane deelt men deze mening maar ten dele. Er zijn ook pomphouders die het blad erg 'geplugd' hebben. Maar het is wel zo dat er veel point-of- sale problemen geweest zijn. Andere redenen voor het snelle verdwijnen van het blad noemt de uitgever het vrijwel ontbreken van advertenties en de toch wel tegenvallende verkoop cijfers. Schattingen gaan in de rich ting van zo'n 30 a 40.000 exemplaren per nummer. Mogelijk zullen de be trokken bedrijven, als zij erin slagen de thans gerezen moeilijkheden te overwinnen, over enkele maanden nogmaals proberen een tienerweek blad van de grond te krijgen. In sep tember kunnen hierover nadere me dedelingen worden verwacht. 'Voor specifieke vaderdagartikelen als manchetknopen, dassen met pochettes, zakdoeken en sokken was dit jaar weinig belangstelling', zo meldt het vakblad voor de Nederlandse textiel branche 'Textielvisie'. De Nederlandse huisvaders kregen op vaderdag even eens weinig regenkleding. Hetzelfde gold voor kostuums.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1