weekeditie Bewijslast op adverteerder bij twijfel over juistheid C r T fli BVA teleurgesteld over geruisloze optrekking STER televisie-tarieven WAT DE REVUE PASSEERT Sociale verantwoordelijkheid item op IAA wereldcongres te New York Mineurstemming Engelse jaarprijzen 1 Gedragsregels Code op de helling woensdag 15 juli 1970 ON' VANüt 1370 25-jarige GVP belegt congres 12 Hollandse industriële films naar filmfestival in Florence RdR in augustus Citaat van de week Voorzitter Reclameraad vindt kritiek op afwijzing van het zwevend blok niet terecht Mutaties bureaus en bedrijven Benoemingen NRC-aH Verhuizingen, wijzigingen enz. Verslag leden Holland Chapter "A E 119 expres ACHTSTE JAARGANG No. 27 De Commissie tot Handhaving van de Nederlandse Code voor het Reclame- wezen (beter bekend als Codecommissie) wil dat een adverteerder op verzoek van de commissie de juistheid moet bewijzen van de in zijn reclame-uitingen gebezigde vermeldingen als deze gemotiveerd worden aangevochten. Behalve deze bewijslast op de adverteerder wil de Codecommissie het Col lege van Contractanten nog een andere wijziging van de in de code neergelegde gedragsregelen voorleggen. Te weten een aanvulling van Regel 6 (reclame- uitingen behoren geen beschrijvingen, vermeldingen en/of beelden te bevatten welke direct of indirect het publiek omtrent waarde, inhoud of doelmatig heid van een aangeboden artikel of dienst misleiden) met het woord 'samen stelling' De Codecommissie motiveert deze voorgestelde aanvulling met te stellen dat het voorkomt dat waren in de reclame worden aangeduid met een andere naam dan die welke daarvoor krachtens de warenwet mag worden gebezigd. 'Een dergelijke onjuiste aanduiding wordt als misleiding gezien', zegt de Codecommissie in het jaarverslag 1969. Het College van Contractanten is in middels akkoord gegaan met-de voor gestelde wijzigingen, welke deze maand in de nieuwe Regelen zullen worden gepubliceerd, zo vernemen wij. Het jaarverslag maakt tevens melding van het overleg tussen de Codecom missie en de afd. Consumentenaan gelegenheden van het Ministerie van Economische Zaken over de eventu ele wenselijkheid van invoering van een wet tegen misleidende reclame, De Gelderlander Vakpers bestaat vijfentwintig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een weten schappelijk congres georganiseerd dat als thema heeft: 'Het recht op verti cale prijsbinding'. Het congres vindt plaats op maandag 12 oktober in de Congreszaal van het nieuwe Jaar beursgebouw te Utrecht. Door een drietal inleiders zullen pre-adviezen worden opgesteld naar aanleiding waarvan door de deelnemers aan het congres schriftelijk vragen kunnen worden ingediend. De inleiders zijn prof. dr. K. Mellerowicz, hoogleraar aan de Technische Universiteit te Berlijn; dr. A. Moje, president van de sectie beroepsorganisaties van de Internationale Vereniging van Le vensmiddelen Detaillistenorganisaties te Wiesbaden en prof. dr. W. J. van de Woestijne, hoogleraar aan de TH te Delft. De Nederlandse inzending naar het Internationale Industriële Filmfestival, dat van 26-30 september in Florence zal plaats vinden, bestaat dit jaar uit 12 industriële films. De films kwamen tot stand in op dracht van Combinatie Havenmond Hoek van Holland, Commissie Indus trievestiging Drachten, Bedrijfschap Schilders, DAF, KNSM, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Organon, Philips, RAI en Shell. Producenten waren Carillon Films, Multifilm, Mundofilm, Pan Films en Profilti. Het internationale Industriële Film festival, een jaarlijks evenement, on der auspiciën van de Raad van Eu ropese Werkgeversverbonden, wordt dit jaar georganiseerd door Confin- dustria, de Italiaanse werkgeversor ganisatie. Verwacht wordt, dat zo'n 140 films uit 15 landen zullen wor den ingezonden. Dc augustusnummers 15 en 16 van 'Revue der Reclame' zullen die maand gecombineerd uit komen. De verschijningsdatum is 12 augustus. De weekeditie 'Revue der Reclame-Expres' zal normaal elke woensdag verschijnen. mede in verband met het overleg, dat op dit terrein plaats heeft in de Raad van Europa. De Codecommissie was hierover door het ministerie geraad pleegd. Tijdens het overleg heeft de Codecommissie te kennen gegeven dat een dergelijke wettelijke regeling geen steun zou betekenen voor de uitvoering van de professionele rege ling, neergelegd in de Code. Wel ver klaarde zij het toe te juichen als het mogelijk zou zijn wettelijke voorzie ningen te treffen voor die gevallen waarin de Commissie onvoldoende effectief kan ingrijpen. Hierbij wordt met name gedacht aan de huis-aan- huis verspreiding via kleine bureaus. De Commissie vreest echter dat door een dergelijke wet het vrijwel on doenlijk zou zijn tevens een profes sionele regeling ten uitvoer te leggen. Het jaarverslag rapporteert dat in de ruim vijf jaar, die de Codecom missie bestaat nog geen honderd klachten zijn binnengekomen. Dit is, gezien de omvang van de reclame in Nederland, niet veel, hetgeen er op wijst dat de Nederlandse reclame vol doet aan hoge normen. Niettemin wordt een toenemende kritiek op de reclame geconstateerd. Kritiek die voornamelijk betrekking heeft op wrevel en irritatie en niet op schen ding van de normen. Ter bescher ming van de consument en de recla memakers die de normen naleven, zou de Commissie graag meer initia tieven willen ontplooien, ware het niet dat zowel de Codecommissie als het secretariaat daartoe onvoldoende is toegerust. Wie het een en ander aan marktonderzoek wenst te doen of laten doen, wordt aangera den zeer voorzichtig te blijven met de huidige gegevens en verworvenheden. Te weinig staat nog vast, te veel is klets koek van pseudo-geleerden. A. Goudvis in Elseviers Weekblad van 11 juli. 'Marktonderzoek geeft nog weinig antwoorden.' Jhr. W. van Andringa de Keinpcnacr heeft de verwondering van STER- directeur drs. C. J. Smeekes en Karei Nort over de afwijzing door de Re clameraad van het zogenaamde zwe vende blok 'niet terecht' genoemd. In 'Revue der Reclame' nummer 13 werd over dit advies van de Reclameraad aan de minister gediscussieerd. Karei Nort vroeg zich toen af of de representanten van de reclame in dit geval wel representatief zijn geweest voor de mening van dc groep als ge heel. Als voorzitter van de Reclameraad deelde jhr. Van Andringa de Kem- penaer ons desgevraagd mede dat het een misverstand is te denken dat de Reclameraad uitsluitend de belangen van adverteerders, media, reclamebu reaus en consumenten tegen elkaar afweegt. Ten eerste is de vertegen woordiging binnen het college van reclame-belanghebbenden te klein om bij stemming een meerderheid te ver krijgen en ten tweede zijn de per soonlijk benoemde leden van dit col lege zich bewust van hun gedifferen tieerde verantwoordelijkheden op een breed vlak. Zij dienen het algemeen belang. Niet het belang van een en kele groep. 'De vraag van de heer Nort of de Reclameraad dan wel re presentatief is voor de reclame, doet dus niet ter zake' aldus de heer Van Andringa de Kempenaer, 'het is een volledig verkeerde uitgangsstelling'. Over het 'zwevende blok' zei hij nog: 'We vragen ons werkelijk af of dat nu werkelijk zo'n uitkomst zal zijn. Met zo'n blok kan je behoorlijk rot terecht komen. Bovendien is het hele maal geen uitgemaakte zaak dat een zwevend blok de beste oplossing biedt.' De Bond van Adverteerders heeft dc geruisloze optrekking in 1969 van de STER-televisie tarieven van 14,14 naar 15,per duizend ingeschakel de toestellen in haar mededelingen aan de leden 'weinig elegant' ge noemd. Gesteld wordt dat de adver teerder recht heeft op een volledige opening van zaken door de exploitant van het medium op essentiële punten als het basis-tarief, het aangenomen percentage ingeschakelde toestellen en het bestand aan tv-toestellen. De adverteerder zegt de Bond die straks een aanvraag bij de STER voor reclamezendtijd in 1971 indient, moet niet alleen rekening houden met dit verhoogde tarief, maar ook met de ongunstige invloed van de grotere blokken rond 19 uur op de impact van zijn spot. (Zoals bekend heeft de STER laten weten dat de zendtijd voor televisiereclame per 1 januari volgend jaar wordt uitgebreid van 27 tot 30 minuten per dag). De BVA is van mening dat aan deze uit breiding in principe grote behoefte bestaat, doch is enigszins huiverig voor de kans dat de bloklengte (33A minuut) in het hoogseizoen nog ver der zal uitlopen. 'Wij zullen de uit loop van de blokken nauwkeurig in het oog houden' zegt de Bond. Over de tariefsverhoging zegt de Bond nog: 'Men heeft in 1969 het 15-tarief aangenomen om het ver schil te dekken tussen het geschatte percentage ingeschakelde toestellen en het werkelijk aantal ingeschakelde toestellen. Deze schattingen bleken de laatste jaren voor Nederland I steeds te hoog en men moest dus te rug naar een lager percentage. Omdat dit bij een basis-tarief van 14,14 een teruggang in inkomsten zou be tekenen, heeft men in 1969 het basis tarief geruisloos op 15 gebracht.' In de 'mededelingen' is vervolgens een overzicht gegeven van het berekende en feitelijke percentage ingeschakelde toestellen sinds 1967, waaruit blijkt dat de schattingen van de STER te optimistisch waren, terwijl er de laat ste jaren een verschuiving wordt ge constateerd ten gunste van Nederland II, waarop zegt de BVA de proposities van de STER niet aan sloten. De Bond adviseert haar leden in dit verband bij aanvrage van re clamezendtijd de feiten koel en objec tief te beoordelen. Mr. C. van Looker en Campagne is de heer H. Tolsma opgevolgd als verkoopdirecteur van Douwe Eg berts. De heer Tolsma zet zijn werk zaamheden bij DE voort in de func ties van directeur van DE-Konink- lijke Tabaksfabriek, Koffiebranderij en Theehandel NV en als gedelegeerd commissaris van DE Nederland NV. Bernhard Bezemer is sinds 1 juni werkzaam bij Young Rubicam van Staal en Koster als copywriter. Hij was voorheen werkzaam bij Sam- som. Op dezelfde datum trad Heiner Seipolt in dienst als art director. Hij werkte voorheen bij Intermarco dela- Mar. Pim van der Meer treedt op 1 augus tus in dienst bij Trend Communica tions NV als executive art director. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij Intermarco delaMar. Sten Stackland is als account direc tor in dienst getreden bij McCann- Erickson. Voordien was hij werk zaam bij Rudolf Farner als interna tional coördinator. De heer J. AJansen, adjunct direc teur Nieuwe Rotterdamse Courant NV, is per 1 oktober benoemd tot hoofd advertentie-exploitatie van de nieuwe krant NRC-Algemeen Han delsblad. Dit met behoud van zijn functie als hoofd advertentie-exploi tatie van de Algemeen Dagblad Groep. Als verkoopleiders zullen optreden de heer JJansen Schoonhoven, thans chef exploitatie Algemeen Handels blad en de heer E. Meertens, thans chef acquisitie Nieuwe Rotterdamse Courant. Chef orderafdeling in Rotterdam is de heer W. van der Griendchef van het aanneembureau in Amsterdam is de heer H. van der Camp. Designcentre, het nieuwe creatieve centrum waarin de studio van Hans Cuys is opgegaan, is telefonisch be reikbaar onder nummer (020) 229985. Designcentre is gevestigd N.Z. Voor burgwal 268, Amsterdam. De Kreek-Tekst is verhuisd naar Amstelveenseweg 723, Amsterdam. Telefoon (020) 792655. Dc drie Nederlandse vertegenwoordi gers bij de World Advertising Week, die begin juni in New York is gehou den, de heren jhr. W. van Andringa de Kempenaer, mr. Coen van Geel en Albert Milhado, brachten afgelopen vrijdag verslag uit van hun ervaringen tijdens een drukbezochte lunch van liet IAA Chapter Holland. De drie inleiders behandelden afzonderlijke facetten die tijdens dit wereldcongres van de IAA aan de orde kwamen. De heren Milhado en Van Geel spitsten hun respectievelijke lezingen toe op de toenemende invloed van de Euro peanen op de gang van zaken bij de Internationa] Advertising Association, ondermeer tot uiting komend in de verkiezing vim het nieuwe bestuur en met name met de benoeming van de zogenaamde 'directors at large' waar van nu meer Europeanen in het be stuur zitting hebben dan Amerikanen. Hierdoor is de verhouding tussen het aantal Amerikaanse en Europese IAA-leden beter weerspiegeld. De heer C. van Geel werd benoemd tot 'third vice president'. Bovendien werd medegedeeld dat het bekende, door Albert Milhado samengestelde, blauwe bulletin door de councils van Groot Brittannië en Scandinavië is geaccepteerd, zodat dit bulletin zal gaan fungeren als het officiële orgaan van de drie Europese councils: het continent, Scandinavië en Groot Brit tannië, terwijl zelfs een gemeenschap pelijk secretariaat voor de drie ge bieden wordt overwogen met als mo gelijke vestigingsplaatsen Zwitserland of Nederland. Over deze zaken berichtten wij reeds eerder in onze uitgaven van 17 juni en 24 juni. In laatstgenoemde 'Expres' publiceerden wij een vraaggesprek met Albert Milhado, die toen lang durig stil stond bij het tijdens dit congres opgerichte 'International In stitute of Advertising'. Tijdens de IAA-Iunch belichtte jhr. W. van An dringa de Kempenaer, (die met Coen van Geel zich veel moeite heeft ge troost om het Institute van de grond te krijgen) de achtergronden en mo tieven die bij de oprichting van dit instituut een rol hebben gespeeld. Dat zijn in belangrijke mate de vele en grote problemen waarmee de Ver enigde Staten momenteel te kampen heeft, zoals de binnen- en buitenland se politiek, het rassenprobleem en andere 'public issues' als milieuver- (vervolg op achterpagina, linkerkolom) Bij de uitreiking van de Engelse reclameprijzen was de stemming enigszins bedrukt vanwege het door de jury geconstateerde lage peil van de inzendin gen. Afgebeeld de met een Gold Award onderscheiden feature van The Sunday Times. Meer over de Engelse jaarprijzen op pagina E 122.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1