revue der reclame Optrekking STER-tarieven geschiedde niet geruisloos weekeditie WAT DE REVUE PASSEERT L^r STER reageert op verwijten van BV A iti Jury G. J. Thiemefonds bekritiseert gemakzucht van kalenderontwerpers woensdag 22 juli 1970 ONTVANGEN E123 Reclameraad was op de hoogte Over de in de 'BVA-Medede- lingen' geconstateerde afwij kingen van de feitelijke en ge schatte percentages ingeschakelde toestellen zegt de STER dat men moet bedenken dat de STER- tarieven voor een bepaald con tractjaar ongeveer 9 maanden tevoren bij de Reclameraad moe ten worden ingediend, waardoor het basis-materiaal van het in het verleden gemeten bereik altijd iets verouderd is. In verband hiermee wordt nog opgemerkt dat een overschatting van de percentages op het ene net bijna altijd gepaard ging met een on derschatting van de percentages op het andere net. Wolters-Noordhoff en Willink gaan volledig samenwerken Europese bureau-organisatie EUMAC officieel bekrachtigd I Jj McCann-Amsterdam ontwierp winnende Esso-campagne in competitie binnen organisatie Jessurun Plans treedt toe tot Advico-Delpire organisatie Citaat van de week KOAGG keurt advertentie af van Engels abortus-bureau Macropak een jaar vervroegd wegens concurrentie Interpack Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. In de groep geïllustreerde kalenders van Nederlandse grafische on dernemingen werd de eerste prijs toegekend aan Drukkerij Reclame NV, Rotterdam en Neroc NV Leiden; ontwerp H. P. van Oosterom. De tweede prijs in deze categorie was voor Drukkerij A. Knijnen- berg NV, Krommenie; vormgeving Jan van Ruyven; art direction Niek Hiemstra; fotografie Richard Chrough. De derde prijs ging naar NV De Arbeiderspers; ontwerp A. Overbeek. Eervolle vermel dingen werden in deze groep toegekend aan Flach NV, Sneek; NV v/h Mouton Co, Den Haag; Stadsdrukkerij van Amsterdam. expres 'Van een geruisloze optrekking van het basistarief voor 1969 kan geen sprake zijn, aangezien immers de STER-tarieven ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Reclameraad waarin ondermeer de BVA, de VEA en het Genootschap voor Reclame vertegenwoordigd zijn'. Aldus de reactie van STER-directeur drs. C. J. Smeekes op de kritiek van de Bond van Adver teerders, waarover in 'Revue der Reclame-Expres' van vorige week werd bericht. In het schrijven aan de BVA - waaraan wij met toestemming van de STER-directie deze gegevens ontlenen - poogt de heer Smeekes een aantal kennelijk bij de Bond levende misverstanden op te helderen. ACHTSTE JAARGANG No. 28 Over de kosten per 1000 ingescha kelde toestellen per minuut citeert de STER-directie in zijn brief een Wolters-Noordhoff NV te Groningen en H. D. Tjeenk Willink Zoon's Uitgeversmaatschappij NV te Haar lem hebben besloten tot een volledige samenwerking. De integratie zal wor den gerealiseerd door het toetreden van H. D. Tjeenk Willink Zoon tot Wolters-Noordhoff NV. Daarin zijn enkele uitgeefafdelingen verenigd, die zich bezighouden met het ontwikkelen van boeken, tijd schriften. losbladige uitgaven en leer middelen voor elk educatief niveau. Het ligt in de bedoeling het fonds van H. D. Tjeenk Willink Zoon onder deze naam te laten voortbe staan teneinde met name het groeiend aantal juridische en andere maat- schappijwetenschappelijke uitgaven van Wolters-Noordhoff NV tezamen met de uitgaven van H. D. Tjeenk Willink Zoon tot verdere ontwik keling te brengen. Wolters-Noordhoff NV en H. D. Tjeenk Willink Zoon zijn beide familie-vennootschap pen. In Enschede zijn vorige week de be scheiden ondertekend noodzakelijk voor de oprichting van de internatio nale organisatie van reclame-advies bureaus, de European Marketing Advertising Company NV (EUMAC). Sinds op 21 oktober het Enschedese reclamebureau De Zuil en de vier bureaus uit Engeland, Italië, Duits land en Frankrijk tot de oprichting van EUMAC besloten, heeft de wet telijke goedkeuring van de vennoot schap een groot aantal internationale instanties moeten passeren. Op 30 september zal de EUMAC ten huize van De Zuil waar de EUMAC- kantoren zijn ondergebracht zich aan de internationale pers en aan cliënten presenteren. recente publikatie in 'Revue der Re clame' (1 juli) waarin onze mede werker Niels Augustin uitrekende dat de kosten voor de beide netten vorig jaar gemiddeld 13,bedroegen. De STER kan het met deze bereke ning eens zijn omdat 'in alle tot nu toe toegepaste tv-tarieven aan adver teerders een overwaarde wordt ge boden, omdat het feitelijke aantal aanwezige tv-toestellen in de loop van elk jaar enige honderdduizenden meer bedroeg dan het aantal waarop het tarief was gebaseerd.' 'Ik blijf van mening dat de optrek king van de tv-tarieven geruisloos is geschied', zegt BV A-directeur mr. M. A. Wille, die wij om commentaar op deze brief vroegen. 'Wat de Re clameraad beslist blijft meestentijds binnenskamers, zodat dit STER-ar- gument niet opgaat. De STER moet als exploitant van een medium de tariefswijzigingen openbaar maken. Dat doen de gedrukte media toch ook.' De McCann kantoren in Londen, Stockholm, Genève en Amsterdam werden, zoals eerder gemeld, aange wezen creatieve voorstellen uit te wer ken voor een nieuwe Esso overall campaign, volgend op het 'New Euro peans' concept, dat in 1968 in Genève werd gecreëerd. Alfred Bühler, creative director, deelt ons mede dat McCann-Amsterdam deze competitie heeft gewonnen. Het winnende concept werd gepresenteerd in Londen en McCann-Amsterdam zal nu beginnen met het uitwerken van prototype advertenties die door 14 Europese landen zullen worden overgenomen. Het creative team van McCann-Am sterdam dat dit concept heeft ver vaardigd bestaat uit art director Frans Hettinga en copywriter Wim Kok (resp. rechts en links op de foto). Jessurun Plans, Amsterdam en Plans, Brussel zijn toegetreden tot de internationale bureauorganisatie Ad vico-Delpire. Advico heeft kantoren in Gockhausen, Wiesbaden, Hamburg en Milaan, terwijl Delpire gevestigd is in Parijs, Barcelona en Madrid. De nieuwe groep heeft als eerste gezamenlijke account Citroën gekre gen, dat derhalve in ons land van de accountlijst van Prad verdwenen is. 'Ik word zenuwachtig van die reclame-jongens die half-Ne- der lands-half-Engels praten. Die bakjes hebben waar pa piertjes in liggen. En op die papiertjes staat dan: Memo. En op die memo's schrijven ze dan godbetert ook nog wal. En die sturen ze dan aan ie mand!' Peter van Straaten in HP Magazine. 17-23 juni. De Keuringsraad Openlijke Aanprij zing Geneesmiddelen en Geneeswijzen (KOAGG) heeft een negatief oordeel uitgesproken over een in een van de dagbladen geplaatste advertentie van een Engels bureau dat bemiddeling verleent bij de beëindiging van zwangerschappen. De tekst van de advertentie luidt: 'Pregnancy Advisory Service for the Midlands. Het voorlichtingsbureau voor zwangerschappen voor Midden- Engeland. Discretie, voorlichting en hulp. Schrijf of bel, gaarne in het Engels. Bentella Chambers 848 Bristol Road, Selly Oak, Birmingham 29, Engeland. Tel. 021-472-44-77 De KOAGG stelt in haar uitspraak dat de advertentie afkomstig is van een zuiver commercieel bemiddelings bureau. Derhalve is er geen enkele zekerheid dat vrouwen, die zich tot het bureau wenden, in contact wor den gebracht met bevoegde - en des kundige - artsen of met klinieken, die door zulke artsen worden ge leid. Een vrouw, die om welke re den dan ook haar zwangerschap wil beëindigen behoeft voordat zij daar toe overgaat, advies en begeleiding van een arts. Abortus is een ingreep die zeer belastend is voor de vrouw en het is noodzakelijk dat zij. wan neer zij dit besluit overweegt, goed wordt opgevangen. Het werven van cliënten op de wijze als door hier boven bedoelde advertentie wordt be oogd, is dan ook in hoge mate on gewenst. aldus de KOAGG, omdat de eerder genoemde begeleiding dan ontbreekt en er evenmin controle mogelijk is over de vraag naar welke arts of welke kliniek de aangeboden bemiddeling leidt. Nederlandse artsen zouden stellig geen gebruik maken van een bemid delingsbureau als bedoeld in de ad vertentie. Om dezelfde reden is het ongewenst Nederlandse vrouwen via publieksreclame te wijzen op het be staan van zulke bureaus, teneinde zich, zonder voorkennis van een arts, aan een zo ernstige ingreep te on derwerpen. Om bovenstaande redenen en op grond van artikel 2 sub 2 van de Regelen voor het Advertentiewezen is de KOAGG van oordeel dat pu blieksreclame als hierboven bedoeld niet door de Nederlandse publiciteits media dient te worden aanvaard. In tegenstelling tot de oorspronke lijke opzet zal de volgende 'Macro- pak' niet in 1973, doch reeds in 1972 plaatsvinden. Dit besluit is genomen in overleg met de Adviescommissie van de Macropak en is het gevolg van het feit dat de Duitse verpak- kingsbeurs Interpack voor de grafi sche beurs Drupa heeft moeten uit wijken naar het voorjaar 1973. In verband met de nieuwe data van Macropak en Interpack vindt de vol gende Pakex in Londen plaats in het najaar van 1972 om daarna even eens in een 3-jaarlijkse cyclus te ge raken. W. D. Soesan is in dienst getreden bij OCG Partners als werktekenaar. Op 1 september treedt Jan Micliielsen in dienst als art director. Hij komt van Van den Biggelaar. De heren Th. van Zanten en J. J. Sjardin zullen per 1 augustus 1970 bij McCann-Erickson (Nederland) NV in dienst treden. Voorheen wa ren beiden free-lancers. De heer P. Scheltema is benoemd tot hoofd van de reclame-afdeling van Kodak NV. Hij volgt in deze functie de heer P. Siewers op die is be noemd tot commercieel directeur (marketing manager). De heer G. Creteer treedt per 1 au gustus in dienst bij Van de Put, La- mers Lenting als hoofd van de administratie. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij bu reau Sanden-van Luijk. De heer C. J. Mollien is op 1 juli als produktieman in dienst getreden bij NV Reklame- en drukwerkadvies bureau 'PS' te Amsterdam. Hij was voorheen in dezelfde functie werk zaam bij Recla-Janssens Advertising NV. De produktie-afdeiing van RJA heeft een reorganisatie ondergaan en is nu als volgt samengesteld: als chef produktie drukwerk fun geert de heer L. H. Schoonbrood en in eenzelfde functie speciaal voor de advertentiesector de heer J. P. Roelofsma, voorheen werkzaam bij Van Maanen. Als assistent voor de produktie-afdeiing is benoemd de heer M. van der Leden. De heer J. MJ. Wiessing, chef afd. Publiciteit van SKF Nederland en Nederlandsche Maatschappij van Kogellagers SKF te Veenendaal, treedt per 1 oktober in dienst als voorlichtingsfunctionaris van het Al gemeen Provinciaal, Stads- en Aca demisch Ziekenhuis in Groningen. De heer H. W. Lohman, free lance grafisch ontwerper, is verhuisd naar de Bavelselaan 147, Breda. Telefoon (01600) 4 18 73. Het wordt eentonig, maar ook de jury van de kalenderprijsvraag 1970, uitge schreven door het Gerrit Jan Thiemefonds, constateert een teruggang in het peil der inzendingen. Bij veel kalenders, aldus het juryrapport, wordt uitge gaan van bestaande vormen en ideeën, er wordt een bekende weg ingeslagen in de veronderstelling dat eerder succes het ook nu wel weer zal doen. Deze tendens is dit jaar duidelijker dan vroeger bij de inzendingen te constateren. Er waren weinig discussiestukken en de algemene indruk was die van middel matigheid. De jury tekent hierbij nog wej aan, dat verscheidene belangrijke kalenders uit de Nederlandse produktie zo laat verschenen, dat ze buiten be oordeling moesten vallen. Bij de niet overwegend geïllustreerde kalenders van Nederlandse grafische ondernemingen werden geen prijzen toegekend. Er was slechts een eer volle vermelding voor Ahrend-Globe NV, Hilversum. Ook in de categorie overige geïl lustreerde kalenders vielen geen prij zen. Eervolle vermeldingen werden toegekend aan het Assurantieconcern Stad Rotterdam. Rotterdam; Coöpe ratieve Handelsvereniging der NCB. Veghel; DSM, Heerlen en Konings veld NV, Leiden. NV Albert Heijn, Zaandam won de eerste prijs in de categorie overige niet overwegend geïllustreerde ka lenders. het ontwerp werd gemaakt door Simon de Lijster. De tweede prijs ging naar Studio Flem, Gouda; optwerp A. Bakker. Tevens werden door het Gerrit Jan Thiemefonds de prijswinnaars bekend gemaakt van de jaarverslagenprijs vraag 1969. Ter beoordeling werden ingezonden 80 jaarverslagen gepubli ceerd in 1969, handelend over het boekjaar 1968. Dit aantal is aan zienlijk minder dan vorige jaren. Voor de prijsvraag 1968 werden bij voorbeeld nog 108 verslagen inge zonden. De jury meent dat bezinning op de kwantitatief magere resultaten geenszins overbodig lijkt. Het komt haar dan ook als zeer wenselijk voor om ernstig te overwegen op welke wijze in deze situatie verandering kan worden gebracht. Het is een be lang, vindt de jury, dat de hele gra fische gemeenschap ter harte moet gaan, geen 'hobbyisme' van de happy few maar de reputatie van de gehele bedrijfstak is aan de orde. In de groep niet of niet overwegend geïllustreerde jaarverslagen, waarvoor zeventien verslagen ter beoordeling werden ingezonden, werden de eerste en tweede prijs niet toegekend. De derde prijs was voor het jaarverslag 1967 van de Scheepvaartinspectie, een uitgave van Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, ontworpen door door Henk Veldhuyzen. In de groep geïllustreerde jaarversla gen, het binnenwerk zonder of met steunkleuren (43 werkstukken) ging de eerste prijs naar het Assurantie concern Stad Rotterdam, Rotterdam; ontwerp Eelco Bos. Het Stedelijk Jaarverslag 1968 Amsterdam, een ontwerp van Hans Barvelink werd tweede en de derde prijs was voor de Cultuurtechnische Dienst, Utrecht; ontwerp Bern. C. van Bercum. Eer volle vermeldingen voor het GEB, Amsterdam en de Provinciale Noord brabantse Electriciteits Maatschappij. Bij de in kleuren geïllustreerde jaar verslagen (20 werkstukken) was de hoogste onderscheiding voor het Staatsbedrijf der PTT, 's-Gravenhage; ontwerpers Wim Crouwel en Jolijn van de Wouw (Total Design). De tweede prijs was voor het jaarverslag van de Erven Wed. J. van Nelle NV, Rot'.rdam; ontwerp Joop de Nijs. Het jaarverslag van de VNU, een ontwerp van Ben Bos (Total Design) kreeg de derde prijs. Eervolle ver meldingen in deze categorie waren voor Koninklijke Zout-Organon NV, Arnhem en voor Bijenkorf Beheer.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1