IK Em Publigala 70 gaat niet door In 1971 in Concertgebouw weekeditie Filmfestivals in Venetië en Cannes ondanks alle kritiek toch moeite waard WAT DE REVUE PASSEERT Imageverbetering van de reclame wordt internationaal aangepakt Mogelijkheden in Amsterdam beperkt OHIWiGCH 2 3 J'T !373 woensdag 29 juli 1970 Het Publigala gaat dit jaar niet door. De commissie die op het uit nodiging van het Genootschap voor Reclame de organisatie van het jaarlijkse reclamefeest voor zijn rekening zou nemen, heeft om ver schillende redenen het bestuur van het GvR moeten adviseren af te zien van de feestplannen voor dit najaar. Dit betekent niet dat de traditionele Publigala's definitief van de baan zijn. De Publigala- commissie heeft namelijk voorgesteld een optie te nemen op de totale ruimten van het Amsterdamse Concertgebouw voor een nader vast te stellen datum in het najaar van 1971. De keuze van het Concert gebouw duidt er op dat de Publigalacommissie weinig gelukkig was met de organisatie en bediening in het RAI-gebouw waar de vroegere Publigala's zijn gehouden. Commissie ontevreden over service in het RAI-gebouw Het verwerpen van het RAI-ge bouw als feestruimte is in feite een van de belangrijkste redenen om dit jaar van de feestplannen af te zien. De commissie, waarin relatief veel jongeren zitting had den, hechtte grote waarde aan verlaging van de entreeprijs (vo rig jaar 20,en consumptie prijzen, terwijl tevens een betere service werd verlangd. Gevreesd wordt dat deze verlangens in de RAI niet te realiseren zijn. Wij vernemen dat in de commissie ernstig bezwaar is gemaakt tegen de hoge consumptieprijzen die de Smit's restaurants berekenen, ter wijl ook de service van Smit's on voldoende wordt bevonden. Reactie op van Beusekom Citaat van de week Drie ziekenhuistijdschriften volgend jaar in één uitgave Dalmeijer (dir. Smit's-Bates) in leiding van op te richten reclamekantoor van V D Mutaties bureaus en bedrijven Horizontale programmering onderwerp van NOS-enquête Verhuizingen, wijzigingen enz. Monsterverbond van Duitse mammoetuitgeverijen Springer en Bertelsmann van de baan expres Daar komt nog bij dat de enig be schikbare datum in het RAI-gebouw (7 november) onmiddellijk volgt op een zevendaags congres van de Ame rican Society of Travel Agencies dat alle ruimten in beslag neemt. Het blijkt niet mogelijk de door deze ASTA gebruikte decors en versierin gen in een dag af te breken en door Publigala-decors te vervangen. Wel was de ASTA bereid onder bepaalde voorwaarden haar decors te laten staan. Gemeend werd echter dal deze versieringen niet de voor een recla mefeest gewenste sfeer zouden op roepen. Toen bleek dat Amster dam - behalve het voor dit jaar vol geboekte Concertgebouw - geen met de RAI vergelijkbare feestruimte rijk is, werd besloten het Publigala te verschuiven naar najaar 1971. De commissie die zich beschikbaar heeft gehouden voor de organisatie van Publigala 1971 bestaat uit Dave Brinkman, Jantien Janssen, Rolf ten Kate, Hans Keizer, Han Neeter en Jan Luhlf. ACHTSTE JAARGANG No. 29 Het reclamefestival van Venetië mag dan in moeilijkheden verkeren van wege de middelmatigheid, de prijzen- jagers, een slechte organisatie, come- dianten, corruptie en quasi-incrowd, toch komt er ook nog wat goed nieuws uit naar voren. Het aantal middelmatige en slechte commercials neemt niet alleen toe in aantal, maar ook in belangrijkheid. In feite kunnen we, door ze te bekijken, nauwkeurig (en afdoende) Ieren hoe de dingen niet aangepakt moeten worden. De meest geslaagde bijdra gen in dit opzicht werden geleverd Het artikel 'Reclame: de slechte adem van de con sumptiemaatschappij van SAR-oprichter Gerard van Beusekom in Intermediair van 26 juni, heeft zoals de re dactie van dit blad had ver zocht, geresulteerd in een uit gebreide reactie van een re clamebeoefenaar. De reactie is afkomstig van drs. F. van Puffelen, hoofd van de mar keting research groep van In- termarco DelaMar. Hij noemt zijn antwoord aan Van Beusekom 'De slechte adem van onzuiver denken' en gaat daarbij in op het nut en de ratio van de reclame. In de zelfde uitgave van Intermedi air geeft Gerard van Beuse kom dan weer repliek op het betoog van drs. van Puffelen. door Duitsland gevolgd door Zwitser land, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Nederland (Engeland en de VS wer ken op dit gebied niet erg mee). Natuurlijk zijn er in dit vak een be hoorlijk aantal mensen die reclame films het liefst beoordelen op zoom, soft focus lenzen, swingende model len en originele ideeën. Deze mensen zullen weinig aan Venetië hebben gehad, denk ik, al hebben ze zich er zeker wel vermaakt. Maar de recla memensen zijn er wel bij gebaat. Ze treffen in Venetië een hoop interes sante dingen aan. In de eerste plaats zien ze dat alles al eens door iemand anders ergens is gedaan (of gepro beerd), iets wat ze trouwens al wisten. En ze bemerken hoe van goede ba sisideeën soms niets overblijft als ze worden uitgewerkt. Andersom is dat nooit het geval behalve voor wat het effect betreft. Maar dat weet natuur lijk ook iedereen al. Wat het nu zo interessant maakt is dat de reclame mensen hier kunnen zien hoe goede basisideeën mislukken op kleine de tails. Soms om niet eens zo voor de hand liggende redenen. En wie weet zien ze ook nog enkele van hun ei gen verborgen of verworpen ideeën gerealiseerd op film. Misschien in een andere taal of voor een ander produkt. Maar het is er. En het kijken ernaar in z'n voltooide vorm is erg bevredigend en afdoend. Dat maakt naar mijn mening Venetië en Cannes de moeite waard. De be- bekroningen zijn voor de vreemde vogels. Alfred Bühler 'Het vervelende van bloot in de reclame is dat de knie al tijd voor de tepel staat, wat een vrij onnatuurlijke houding is' Jan van Lieshout in Het Parool van 4 juli. Met ingang van het volgend jaar zullen de tijdschriften Het Zieken huiswezen, Ons Ziekenhuis (rk) en IPZ (Interkerkelijk Protestants Zie kenhuisbureau) worden samenge voegd tot een gemeenschappelijk nieuw ziekenhuistijdschrift. Dit tijd schrift wordt het orgaan van de Stichting Nationale Ziekenhuisraad, waarin thans alle groeperingen uit de Nederlandse ziekenhuiswereld zijn vertegenwoordigd. Het blad zal worden gedrukt bij de NV De Tijd stroom te Lochem, die ook de ad vertentie-exploitatie zal verzorgen. Vroom Drecsmunn Nederland gaat een eigen reclamekantoor oprichten. Er wordt naar gestreefd het reclame kantoor in de eerste helft van 1971 operationeel te maken. De aanvraag voor registratie bij de ROTA is in voorbereiding. De leiding van V D's reclamekantoor komt in handen van de heren W. Dalmeijer, directeur van Smit's-Bates en M. Lieberom, hoofd publiciteit bij Vroom Dreesmann Nederland. De heer Dalmeijer heeft in de ruim achttien jaar dat hij bij Smit's werkte, ruim veertien jaar de supervisie ge had over het Vroom Dreesmann account bij dit bureau. Hij zal op 1 okt. zijn nieuwe functie aanvaarden. Ofschoon Vroom Dreesmann reeds lang plannen had voor de oprichting van een reclamekantoor, is er nog geen beslissing genomen over een eventuele continuering van de samen werking met de bureaus die momen teel de reclamebelangen van het be drijf behartigen. Zoals bekend wordt verreweg het grootste gedeelte van het V D account door Smit's- Bates behandeld. Bureau Alta ver zorgt een ander gedeelte van de V D reclame. De heer Dalmeijer kon ons niet meedelen in hoeverre en in welk tempo de reclame voor de verscheidene V D vestigingen door het op te richten reclamekantoor zal worden gecentraliseerd. Mogelijk zal het kantoor in eerste instantie een coördinerende functie hebben. Het ligt echter in de lijn der verwachtin gen dat de momenteel voor V D werkende reclamebureaus het account op den duur zullen verliezen. Smit's- Bates zal door het vertrek van de heer Dalmeijer geen nieuwe directeur aantrekken of uit eigen kring benoe men. Wel zal voor zijn specifieke werkzaamheden voor opvolging wor den zorggedragen. John van Opstal, art director bij Baas en van Haastrecht is benoemd tot ad junct directeur van dit bureau. Aan de heer M. Hogeboom, administra teur, werd procuratie verleend. Mevrouw drs. E. Martin-Groeneveld is sinds 1 juli werkzaam bij Makro- test NV als projectleidster. De heer F. Meijers trad op dezelfde datum in dienst als hoofd van de afdeling Research en Development. De heer F. J. G. van Driel is in dienst getreden bij het weekblad Ac cent als advertentie-vertegenwoordi ger. Hij was voorheen werkzaam bij Het Vrije Volk. De economische situatie van een land wordt vaak weerspiegeld door de re clamebestedingen. De stelling gaat niet altijd op, maar een zekere samen hang tussen stijgende reclamebeste dingen en economische vooruitgang is niet te ontkennen. In 1969 namen de reclamebestedingen in de gehele wereld toe met 5 tot 9 procent. Dit meldt het Amerikaanse vakblad Ad vertising Age. Per land worden echter grote verschillen geconstateerd. Japan bijvoorbeeld, welk land een zeer ge zonde economische ontwikkeling doormaakt, noteerde vorig jaar een toeneming van reclamebestedingen van niet minder dan 19 Israel blies nog beter in de bus met een toene ming van 33 Spectaculair, maar toch minder indrukwekkend als men rekening houdt met het feit dat de reclamebestedingen in Israel nog be trekkelijk gering zijn. Dat de zaken er echter stevig wor den aangepakt moge verder blijken uit de gevorderde plannen om vol gend jaar ook reclameboodschappen op de televisie te gaan uitzenden. Canada daarentegen gaat de com merciële televisiekraan dichtdraaien. Voorgesteld is het aantal tv-com- mercials te beperken tot twaalf per uur. Daarmee neemt Canada een uitzonderingspositie in, want inter nationaal is er een duidelijke trend naar meer reclamezendtijd op de te- De horizontale programmering, de af gelopen weken op Hilversum 3 bij wijze van proef door de NOS geïntro duceerd en speciaal gericht op de Tour de France, is het onderwerp van een enquête, die door de afdeling studie en onderzoek van de NOS on der zeshonderd luisteraars zal worden gehouden. Uit de honderden telefonische en ruim zesduizend schriftelijke reacties op dit experiment heeft men de in druk gekregen, dat de horizontale programmering, zoals die ook bij Ra dio Veronica wordt toegepast, is aan geslagen bij het publiek. Het onder zoek zal moeten uitwijzen, of deze positieve waardering in de eerste plaats werd veroorzaakt door de nieuwsvoorziening over de Tour de France dan wel door de nieuwe op zet. Tevens wil de afdeling studie en onderzoek een inzicht krijgen in de aard en grootte van de belangstelling voor het experimentele programma „Radio Tour de France", zoals dat de laatste weken op elke zaterdag en werkdag van 13.00 tot 17.00 uur werd uitgezonden. Screendrukkerij 'De Burght' verhuist per 1 augustus naar Weerenweg 18- 20, Industrieterrein Zwanenburg. Te lefoon (02907) 5210. Het Haarlemse bureau Sch is ver huisd naar Engelandlaan 1030. Tele foon (ongewijzigd) (023) 315763. Bureau Emalker (neon Emalker) is vehuisd naar de Kapelaan Meere- boerweg 3, Loods 1, Loosduinen. Alle poststukken dienen te worden geadresseerd aan postbus 240, Den Haag. Telefoon (070) 25 49 41. Het telefoonnummer van drukkerij Goudswaard in Rotterdam wordt van daag gewijzigd in (010) 362811. Mr. J. E. Grootjans heeft zijn kan toor verplaatst naar Bredestraat 32, Maastricht. Telefoon (04400) 1 33 10 (ongewijzigd). tevisie. In Zweden, dat evenals Noor wegen en Denemarken geen reclame op de tv heeft, worden de mogelijk heden van reclame-televisie ernstig onderzocht. Uit Zweden is voorts te melden dat begin volgend jaar een wettelijke re geling van kracht wordt die ten doel heeft inbreuk op de reclame-ethiek tegen te gaan en zonodig te bestraf fen. De verbetering van de image van de reclame wordt overigens in verscheidene landen nagestreefd. In de 'Expres' van 8 juli signaleerden wij reeds de onlangs gestarte good will campagne voor de reclame in België. In Frankrijk is een verge lijkbare campagne ontwikkeld en bo vendien heeft de Franse reclamefede ratie een code ingesteld waaraan bu reaus en adverteerders zich hebben te houden. Ook de Griekse reclame makers willen door middel van good- willadvertenties de image van hun vak op een hoger peil brengen en in Italië wordt gedacht aan een met de SIRE vergelijkbare instelling die zich voor ideële doeleinden moet in zetten. De Westduitse inammoetuitgeverijen Springer en Bertelsmann zullen niet gaan samenwerken. Nadat in februari van dit jaar bekend was gemaakt, dat Bertelsmann met ingang van 1972 33 1/3 pet. van het aandelenpakket van het Axel-Springer-Verlag AG zou overnemen voor de somma van 300 miljoen mark, is thans door beide uitgeverijen de overeenkomst onge daan gemaakt. Met deze beslissing wordt thans een concern-in-opbouw ontbonden dat met inbegrip van de tijdschriften- groep Gruner und Jahr een jaarlijkse omzet van twee miljard mark zou hebben kunnen bereiken. De vraag is thans, wie Springer nu als part ner zal proberen aan te trekken. Ook de directie van Bertelsmann zou uitkijken naar nieuwe samenwer kingsmogelijkheden. In de afgelopen weken zouden er tussen Bertelsmann en de Rowohlt- uitgeverij gesprekken hebben plaats gevonden, ten aanzien van Rowohlt doen al langere tijd geruchten de ronde, dat dit bedrijf zou worden verkocht. Als een van de kandidaten werd ook de Amerikaanse Time-Life- uitgeverij genoemd; dit wordt door Rowohlt ontkend.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1