weekeditie Nieuwe verdeling STER-pot wekt ongenoegen Telegraaf WAT DE REVUE PASSEERT Zanussi-spot wint goud in Amerika Lovable-spot bekroond in Venetië Poging tot verduidelijking van feiten woensdag 5 augustus 1970 ONTVANGEN 5 197Ö e 131 Dat de intrede van de etherreclame in 1966 een compensatieregeling voor de gedupeerde dagbladen noodzakelijk maakte, kan bezwaarlijk als een ideale situatie worden gewaarmerkt. Financiële of econo mische steun (of hoe men de schaderegeling ook wil noemen) voor de Nederlandse dagbladpers kan nu eenmaal het vermoeden wekken dat onze dagbladen niet die onafhankelijkheid bezitten, die van hen mag en moet worden verlangd. Dat die onafhankelijkheid en pluri formiteit van opinies ondanks de concentratietendens in het dag bladwezen tot nu toe aardig zijn gehandhaafd, mag niet in de laatste plaats worden toegeschreven aan de toegepaste compensatie regeling. Aantoonbare schade criterium bij uitkering compensatie In de jaren 1967, 1968 en 1969 kregen alle Nederlandse kranten hulp uit de zogenaamde STER- pot volgens een verdeelsleutel die uitsluitend was gebaseerd op de advertentie-omzetten van die kranten. De grootste krant kreeg dus de meeste steun, de kleinste de minste. In 1969 werd voor een bedrag van 23 miljoen uitge keerd. De inkomsten van de STER kunnen jaarlijks worden geraamd op 100 miljoen. Be langrijk bij dit alles is, dat de regering het de dagbladonderne mingen van stond af aan onmo gelijk heeft gemaakt te partici peren in de advertentie-exploi tatie in de ether. Dit ondanks het feit dat de persmedia onmiddel lijk en aantoonbaar schade leden door de komst van de etherre clame. Citaat van de week VNU in internationale groep ter coördinering activiteiten audiovisuele communicatie Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Personeelsadvertentie-groep binnen bureau A. A. Bosschaert Ombudsman consument door Zweedse regering benoemd MIC-publicaties in augustus Opgeven ROTA-examen kandidaat-bureauleider expres ACHTSTE JAARGANG No. 30 Immers, bij de vrijwel gelijk blij vende reclamebudgetten onttrokken met name vele landelijke adverteer ders een (belangrijk) gedeelte aan het advertentiebudget voor reclame op de radio en televisie. Deze rege ling, waarbij de praktische vaststel ling van de compensatie werd over gelaten aan de Vereniging de Ne derlandse Dagbladpers, heeft de afge lopen drie jaar redelijk goed gefunc tioneerd. Erg veel en erg grote be zwaren zijn er niet tegen gemaakt. De STER-compensatieregeling is - toen het nieuws er eenmaal af was - nauwelijks een discussiestuk in de redactionele dagbladkolommen ge weest. Nu wel. De reden is dat minister van CRM, dr Marga Kiompé voor de jaren 1970, 1971 en '72 een andere ver deelsleutel heeft ingevoerd. Op 12 juni maakte de minister bekend dat gedurende deze drie jaren telkens 10 miljoen uit de STER-pot ter beschikking komt van de dagbladen. 5 miljoen daarvan zal nog op de oude manier worden verdeeld (dus over alle landelijke en regionale dag bladen) en de andere helft wordt op gedeeld onder de kranten die indivi dueel kunnen aantonen dat zij door de etherreclame schade hebben ge leden. Na 1972 houdt de STER- compensatieregeling op. De nieuwe schaderegeling die na het zomerreces nog door de leden van de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, heeft geleid tot een on wezenlijk aandoende polemiek in een aantal dagbladen en opiniebladen. Onwezenlijk omdat we een dergelijke campagne in Nederland niet gewend zijn, omdat er journalistiek-technische slippers gemaakt zijn die niet te prui men zijn en vooral omdat de mees te publikaties zo duidelijk voor ei gen parochie zijn geschreven dat een kritische lezer ze nauwelijks serieus kan nemen. Betrekkelijk laat eigenlijk - want pas op 16 juli, ruim een maand na het nieuwe voorstel van de minister - begon het ochtendblad De Telegraaf rellerig te doen. Koppen als 'Subsi- diespel met de pers' (voorpagina), 'Compensatie voor zwak bedrijfsbe leid', 'Minister Kiompé subsidieert politiek gekleurde bladen' en '(S)links spel' (hoofdartikel) laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Het blad publiceert op die datum be dragen die op voorstel van de mi nister aan een aantal dagbladen zou den toevallen. Deze bedragen zijn nooit officieel tegengesproken, zodat ze de werkelijkheid wel zullen bena deren. De door de Telegraaf gepu bliceerde verdeling was als volgt: HVV 2.200.000), Parool/Volks krant 1.770.000), De Tijd 1.080.000) AH/NRC 770.000), Trouw (ƒ660.000), diverse regionale bladen 3.520.000) per jaar. Deze bedragen zouden gehalveerd worden omdat het kabinet een andere - reeds hierboven weergegeven - ver deling van de 10 miljoen uit de STER-pot billijker vond. De geci teerde koppen illustreren al hoe het ochtendblad de nieuwe verdeelsleutel interpreteert. Het blad suggereert dat de minister haar politiek welgezinde bladen (de omschrijving 'links' doet in dit verband al vreemd aan) be voordeelt en 'onafhankelijke' lande lijke dagbladen (De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag en het Algemeen Dagblad) in de kou laat staan. Van de verschillende scheve schaatsen die de Telegraaf op die 16e juli rijdt vallen er twee erg dui delijk op. Op journalistieke merites af te keuren is het feit dat het och tendblad in haar nieuwsartikelen ei gen - nog wel foutieve - conclusies trekt. Niet objectief Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan de objectiviteit van de berichtgeving. Commentaren behoren strikt geschei den te zijn van de artikelen die een zuiver mededelend en informerend karakter hebben. Een eigen mening hoort thuis in de hoofdartikelen, commentaren en rubrieken. Dat laat ste is ook wel gebeurd, doch slechts zijdelings. De tweede fout is het ver zwijgen van een aantal feiten, waar door een weinig kritische lezer een vertekend beeld krijgt van de situatie. Toch nog 7 ton per jaar Het is voor de lezers van De Tele graaf niet te hopen dat dat ook de bedoeling van de redactie is geweest. Het Parool en de NRC reageerden diezelfde dag op de Telegraaf-artike- len met te zeggen dat het ochtend blad de feiten onvolledig en daardoor onjuist heeft weergegeven. Als aan vulling meldt Het Parool dat De Te legraaf uit de 'tweede' STER-pot toch nog 7 ton per jaar ontvangt (wat niet gek genoemd wordt voor een krant die geen schade kan aan- 'Het enige voordeel voor Han delsbladlezers van die fusie met de NRC zal zijn, dat je niet meer van die wervende, in Handelsbladstijl geschreven, folders van de NRC in je bus krijgt.' 'Wubbe' in Vrij Nederland. Het Nederlandse uitgeversconcern VNU heeft samen met nog vijf an dere Europese uitgeverijen een ver eniging opgericht teneinde hun acti viteiten op het gebied van de audio visuele communicatiemiddelen te coördineren. Regelmatig zullen informaties wor den uitgewisseld over audiovisuele programma's en systemen, alsmede co-produkties en een gemeenschappe lijke houding tegenover derden. De vijf andere maatschappijen zijn: Bertelsmann Verlag (Duitsland), Bon- nierfoeretagen (Zweden), Librairie Hachette (Frankrijk), Editions Ren contre (Zwitserland) en Arnoldo Mondadori Editori Italië). tonen) terwijl tevens in de herinne ring wordt gebracht dat De Telegraaf in 1969 ruim 3 miljoen ontving, hetgeen het ochtendblad eveneens verzuimd had te vermelden. Op 21 juli repliceerde De Telegraaf in een hoofdartikel: 'Het hoeft nau welijks betoog dat van de zeven lan delijke dagbladen die voor de Klom- pé-'subsidie' in aanmerking komen, er niet minder dan zes zijn die min of meer aanzienlijke abonneeverlie- zen hebben geleden. Van deze kran ten hebben er vier, ondanks het ge leden abonneeverlies hun peilprijzen onveranderd gelaten, zodat zij thans dank zij hun abonneeverlies meer subsidie ontvangen.' Berekening Het Parool De discussies zijn daarmee in volle gang gekomen. Tot dusverre zijn de argumenten in Het Parool van 21 juli het meest zinvol. De krant ont hult dat De Telegraaf tot nu toe het meest heeft ontvangen uit de STER- pot: 7,5 miljoen. In 1972 zal dat gegroeid zijn tot 9,5 miljoen. 'Dat is iets om in gedachten te houden bij kennisneming van de verontwaar diging van De Telegraaf over de ver deling van de STER-pot' zegt het blad, dat er overigens aan toevoegt dat De Telegraaf volgens de oude verdeelsleutel recht had op deze for se compensatie. De meeste commentaren die wij in de verschillende dagbladen (NRC, Het Parool, HVV, de Volkskrant, de Tijd) en opiniebladen (HP Maga zine en Elseviers Magazine) tegen komen, wijzen erop dat de nieuwe verdeelsleutel billijk is omdat dié bladen die kunnen aantonen de groot ste schade te hebben geleden, ook de grootste steun ontvangen. De Telegraaf kan dat niet en mag daarmee worden gefeliciteerd en ge complimenteerd. Complimenten die wij in geen van de dagbladartikelen zijn tegengekomen. Het gaat echter te ver als De Telegraaf stelt dat de nieuwe compensatieregeling een bo nus is voor slecht bedrijfsbeleid. En vooral rubriekschrijver Jacques Fahrenfort maakt het op 1 augustus wel erg bont met te zeggen: 'De Te legraaf heeft de grootste advertentie omzet, grootste oplage, de grootste groei en (nu komt de verbazingwek kende 'conclusie') dientengevolge de grootste schade.' Een redenering die ons ontgaat. J. Deltenre De heren H. G. Maliepaard (art di rector) en D. Vos (tekstschrijver) zijn als creatief team in dienst ge treden bij bureau Bauduin. Zij ver zorgen uitsluitend consumentenrecla me. Beiden zijn afkomstig van bu reau Hoogstraaten. De heer J. Vrielink treedt op 14 sep tember in dienst van Louis Jonker- Cascade NV te Diemen als sales pro motion en marketing services mana ger. Voordien was hij werkzaam als reclamechef bij Grenco NV te Den Bosch, een werkmaatschappij van Grasso's Koninklijke Machinefabrie ken. Reclame-atelier van Dokkum en Stu dio 'TET' zijn samengegaan en heb ben reclameteam Decorama gevormd. Het nieuwe bureau is gevestigd Korte Houtstraat 6, Haarlem. Telef. (023) 323398. De LOl is vanaf 17 augustus geves tigd aan de Leidsedreef te Leiderdorp. Het telefoonnummer wordt (01710) 44451. Ary Groeneveld (fotograaf) is ver huisd naar Schiekade 67a, Rotterdam. Telefoon (010) 24 38 80. b.g.g. (010) 37 09 46. Drukkerij Senefelder te Purmerend is telefonisch te bereiken onder nummer (02990) 2 79 50. Op het Atlanta tv-filmfestival in Georgia (USA) - een der belangrijkste ter wereld - werd de 45 seconden televisiefilm voor Zanussi wasautomaten uit geroepen tot de beste commercial in de groep animation. In deze groep werden honderden commercials uit in totaal 20 landen, zoals USA, Japan, Australië en alle belangrijke Europese landen beoordeeld. De film is een produktie van Film Group One te Amsterdam en de animatie werd verzorgd door Zagreb Films in Joegoslavië. De muziek is van Jurriaan Andriessen en voor de con ceptie en totale verzorging is verantwoordelijk de Nationale Publiciteits On derneming (NPO) in Den Haag. De 30 seconden kleuren tv-commercial voor Lovable-beha's die in Nederland op 23 maart voor de eerste maal werd uitgezonden, heeft op het 17e Inter nationale Reclamefestival in Venetië de Zilveren Leeuw gewonnen. De com mercial werd vervaardigd door de Engels produktiemaatschappij Rotocolor te Londen. Lovable wordt in Nederland gepresenteerd door Allick/van Engeland NV. De commercial zal dit najaar weer op de Nederlandse STER-blokken verschijnen. Op het festival werd gebruik gemaakt van de Engelse tekst. Het reclame-adviesbureau A. A. Bos schaert (Amsterdam en Rotterdam) heeft binnen het eigen bureau een speciale personeelsadvertentie-groep (PAG) gecreëerd. Deze nieuwe groep is op 1 juni met haar speciale werk zaamheden gestart. De leiding van de PAG is in handen gesteld van de heer R. L. P. Steinert, voorheen werkzaam bij de NRC/TTN. Blijkens een communiqué zal de groep zich bezighouden met marke ting desk-research en responsemeting analyse. De speciale aandacht zal uitgaan naar de vele - en niet zel den belangrijke - factoren die het ge drag van de prospect kunnen beïn vloeden. Door een gerichte benade ring van de doelgroepen en door aanpassing van de folders en adver tenties aan het karakter van de on derneming, hoopt men een scherpe voorselectie te kunnen bewerkstelli gen onder mogelijke sollicitanten. Het Zweedse kabinet heeft de 40-ja- rige jurist Sven Heurgrcn benoemd tol nationaal ombudsman voor de consu ment. De ombudsman zal advertenties en andere verkoopmethoden in het oog houden en klachten van zowel consumenten als industriëlen behan delen of onrechtvaardige publiciteit. Het Zweedse parlement heeft een wet aangenomen waarin misleidende advertenties en bepaalde soorten kor tingen met ingang van 1971 straf baar zullen worden gesteld. De om budsman zal dan besluiten of aan klachten zullen worden ingediend. Half augustus verschijnen twee publi caties vim het Media Informatie Cen trum (MIC). Het zijn de versprei- dingscijfers van de dagbladen (14 fe bruari) en de oplage-specificatiecijfers van dagbladen, weekbladen en maand bladen. De Examen-Commissie van de ROTA brengt ter kennis van belangstellenden dat zij, die aan het in 1971 te houden examen voor kandidaat-bu reauleider wensen deel te ne men, zich vóór 1 oktober 1970 schriftelijk kunnen opgeven bij het secretariaat van de Exa men-commissie, Joh. Vermeer straat 14 te Amsterdam-Z.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1