weekeditie Telegroaf-directeur: nieuwe kritiek op de STER-pot WAT DE REVUE PASSEERT Schade tv-reclame wèl aantoonbaar Multinationaal media-onderzoek mogelijk in stichting ondergebracht f woensdag 12 augustus 1970 ühiVaüüëN 2 -• I j/u Exclusief RdR-interview 'Als zelfs insiders na drie keer overlezen nog moeite hebben met deze formule, hoe moet je het dan in enkele begrijpelijke woorden aan krantelezers uitleg gen?' Geërgerd onderstreept de heer C. J. Brandt directeur hoofdredacteur van De Telegraaf enkele punten uit de geciteerde passage. Naar aanleiding van onze publicatie in de 'Expres' van vorige week over de nieuwe verdeelsleutel van de STER-pot hadden wij een gesprek met hem. Citaat van de week Met boten naar GvR-vertoning winnaars filmfestival Venetië MIC-publicaties verkrijgbaar VGRO reikte 17 diploma's uit Mutaties bureaus en bedrijven Jan Dirk Wagenaar is benoemd tot general manager Y&R-Bern Verheugende ontwikkelingen De laatste maanden zijn - zoals bekend - regelmatig gesprekken gevoerd tussen de uitgevers van dagbladen en tijdschriften om te komen tot een gezamenlijk media-onderzoek. Uitgangspunt daarbij was het Makrotest- Cebuco onderzoek plan. Er is een zeer grote kans dat nog deze maand deze contacten tot een concreet resultaat zullen lei- Nieuw advertentiemateriaal nodig voor Perscombinatie NV i.v.m. fotografisch zetprocédé Verhuizingen, wijzigingen enz. Jubileum directeur Jac. Duits L. Boelen uit bureau-directie den. Principiële overeenstemming is op verscheidene punten be reikt, doch de regeling van een aantal details vergt nog enige tijd. Gedacht wordt aan een Stichting om het onderzoek in onder te brengen. Het stichtingsbestuur zou dan alle verantwoordelijk heid dragen. Dit bestuur zal de dagelijkse werkzaamheden op dragen aan een uitvoeringsor gaan en wordt gesecondeerd door een technische commissie. Nog plaatsen over bij VEA-reis naar Zweden Prijscourant Swamy-Koverto 4^->n E 135 expres ACHTSTE JAARGANG No. 31 Een citaat. Uit het rapport van de interdepartementale commissie die de mo gelijkheden van financieel-economische steun aan de dagbladpers bestudeerde. Pagina 18. Linksboven. 'Voor elk dagblad wordt nagegaan het volume in mm voor nationale adver tenties dat in 1966 werd bereikt. Daaruit wordt voor dit dagblad afgeleid het virtuele volume in mm voor nationale advertenties dat in 1969 verkregen zou zijn, wanneer de procentuele stijging die voor de gezamenlijke dagbladpers van 1963 op 1966 ten aanzien van het volume aim nationale advertenties is opge treden, zich voor dat dagblad zou hebben voortgezet'. Pauze. Diep adem halen. Verder lezen. 'Dit voor elk dagblad berekende virtuele volume aan nationale advertenties wordt vervolgens vergeleken met het actuele volume in mm aan nationale advertenties, met dien verstande, dat wanneer na 1966 voor dit dagblad wijzi gingen zijn opgetreden in het advertentietarief, het actuele volume in mm voor de tariefswijziging wordt gecorrigeerd'. Einde citaat. Uitademen. Want de heer Brandt is zoals te vernachten was het grotendeels oneens met de strekking van ons arti kel dat wij als ondertitel meegaven: 'Een poging tot verduidelijking van de feiten'. Mogelijk dat ons gesprek met de heer Brandt bijdraagt tot een beter inzicht in deze voor de Neder landse dagbladpers zo belangrijke materie. Het gaat om de 5 miljoen die wordt verdeeld onder de landelijke en regi onale dagbladen die individueel kun nen aantonen schade te hebben gele den van de etherreclame. Volgens de minister van CRM kunnen De Tele graaf/De Courant Nieuws van de Dag en het Algemeen Dagblad geen schade aantonen en zij blijven daar om als enige verstoken van uitkering. De Telegraaf vecht deze regeling op principiële en praktische gronden aan. Maar De Telegraaf kan met de groot ste advertentie-omzet, grootste oplage en grootste groei van alle dagbladen toch geen schade aantonen? Oppervlakkig en onjuist 'Wis en waarachtig', zegt de heer Brandt. 'Wat hebben de interdepar tementale commissie en het CRM namelijk gedaan? Zij hebben (zie de passage hierboven) vastgesteld dat in de periode !963-'66 de nationale ad vertenties die vanaf 1967 gedeeltelijk naar de tv zijn verhuisd, een jaarlijkse stijging vertoonden van gemiddeld 14.68%. De commissie gelooft dat deze stijging zich in de periode 1966- '69 zou hebben voortgezet als er geen etherreclame was geweest. Geen stij ging betekent in de ogen van CRM dus aantoonbare schade.' Volgens de heer Brandt een te oppervlakkige en daarom onjuiste conclusie. 'Die 14,68% stijging', zegt hij, 'is door diverse landelijke dagbladen op geen stukken na gehaald. Het is buiten kijf dat het gemiddelde in die periode gunstig is beïnvloed door de resulta ten van 'onze bladen' en het Alge meen Dagblad. Dat heeft van deze drie bladen grote krachtsinspanningen en financiële offers gevraagd. Goed, wij zijn er als een van de weinige in de Nederlandse dagbladwereld in ge slaagd onze groei te continueren. Maar als een groei van pak weg 5 miljoen tot stand is gekomen dankzij allerlei maatregelen die bij elkaar misschien 4 miljoen per jaar ver gen, hebben wij dan ten opzichte van de niet renderende krantencon cerns geen schade geleden? Kom nou!' De Telegraaf-directeur wil best vertellen wat het zijn bedrijf ongeveer heeft gekost om de door de ether reclame geleden verliezen zoveel mo gelijk te compenseren. Hij noemt de in het leven geroepen marketing-afde- ling waar jaarlijks zo'n twee ton in gaat zitten, evenveel als in het abon nee-panel dat de adverteerders inzicht geeft in de waarde van hun adver tenties. Het Designcentre werd on langs opgericht om de bladen visueel aantrekkelijker te maken, er werd een telefonische avond-service inge steld voor de 'speurders', de tarieven van de familieberichten bleven in prijs gehandhaafd (wat in feite een daling in de advertentie-omzet bete kent) en door een aantrekkelijke prijs stelling voor de landelijke adverten ties trachtte men het wegvloeien van de groot-adverteerders naar de tele visie zo veel mogelijk te beperken. Lage peilprijs: geen compensatie Die prijsstelling zit de heer Brandt ook dwars. 'Als je onze peilprijs van 1966 vergelijkt met die van de meeste andere dagbladen (zie tabel) dan zit het er toch dik in dat de kranten met relatief hoge prijzen zich geleidelijk uit de markt hebben geprijsd. Ik ge loof er niets van dat zelfs de zoge naamde kwaliteitsbladen zich een peilprijs kunnen veroorloven die twee maal zo hoog ligt als die van bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad. Peilprijzen dagbladen 1966 Algemeen Dagblad 4,36 De Telegraaf 4,49 De Courant Nieuws v.d. Dag 4.67 De Volkskrant 5,08 Het Parool 5,56 Het Vrije Volk 6,39 Trouw 7,65 De Tijd 7,82 NRC 8,59 Algemeen Handelsblad 8,77 Het is toch wel frappant dat de drie bladen met de laagste peilprijs in 1966 nu net de enige zijn die volgens de minister niet aanmerking komen voor uitkering uit de pot van 5 miljoen die volgens de nieuwe verdeelsleutel is vastgesteld. En laat de minister nu net de advertentieprijs van 1966 als uitgangspunt voor de schadevergoe ding nemen, terwijl gevoegelijk kan worden aangenomen dat een aantal kranten zich sindsdien uit de markt heeft geprijsd. Dat de minister en de commissie achteloos voorbijgegaan 'Een beeld van de ongunstige werking van teveel geconsu meerd vet steekt schril af tegen de televisiebeelden waar vitale vaders en kinderen als jonge paarden door de natuur sprin gen. Deze vorm van reclame is een duidelijke demonstratie, dat het produceren in deze maatschappij dikwijls een doel op zichzelf is geworden en niet meer afgestemd is op reële behoeften.' Dr. A. W. T. Konings in het Chemisch Weekblad. Het Genootschap voor Reclame gaat op 10 september tijdens een ochtend bijeenkomst in het Amsterdamse City theater de op het reclamefestival te Venetië bekroonde bioscoop en tv- reclamefilms vertonen. Teneinde de parkeermisère te omzeilen hebben de organisatoren een originele oplossing gevonden. Vanaf 9 uur en 9.15 uur zullen na melijk vanaf het Congrescentrum RAI rondvaartboten vertrekken die de be zoekers naar het Leidseplein bren gen. De auto's kunnen dan worden achtergelaten op het grote parkeer terrein bij het RAI-gebouw. De kos ten voor deze boottocht naar en van het centrum van Amsterdam zijn 6,per persoon. Deelneming aan de filmochtend gaat eveneens in clusief BTW 12,50 kosten. Toe gangsbewijzen en/of plaatsbewijzen voor de boot worden door het GvR toegestuurd na overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro 160385. De publicaties van het Media Infor matie Centrum (MIC) 'Oplage-specifi catie 1970' en 'Verspreidingscijfers dagbladen' die zoals wij vorige week meldden binnenkort zullen verschij nen, kunnen vanaf heden bij het MIC worden besteld. Deelnemers aan 'Op lagespecificatie 1970' krijgen een gra tis exemplaar. Meerdere exemplaren zijn bij het MIC verkrijgbaar tegen de prijs van 100,(exclusief BTW) per exemplaar. In de loop van sep tember zal tevens de publicatie 'Ver spreidingscijfers Publiekstijdschriften 1970' (steekdatum januari 1970) ver schijnen. Zowel de Verspreidingscij fers Dagbladen als die van Publieks tijdschriften gaat voor leden van de NDP en de NOTU 100.kosten, terwijl voor een combinatie van de beide uitgaven 175,wordt bere kend. Niet-leden betalen resp. 125,— en 225,—. Op 16 juli vond ten kantore van de VGRO de diploma-uitreiking plaats, naar aanleiding van het in april en juni gehouden Vestigings- en Calcu latie-examen Chemigrafie. Voor het Vestigingsdiploma Chemi grafie kwamen zeven kandidaten in aanmerking, voor het Calculatiedi ploma Chemigrafie tien. De heer N. J. Kruger, voorzitter van de Onderwijscommissie van de VGRO reikte de diploma's uit. zijn aan het feit dat een peilprijs een essentieel onderdeel is van het com merciële beleid, is moeilijk te verte ren en sterkt mij in de mening dat hier een politiek spel wordt gespeeld.' vervolg op pag. E 138 kolommen 3, 4 en 5 De heer J. P. E. Linckens treedt per 1 september als ae in dienst van bureau Mediaan CV. De heer Linc kens was werkzaam op de media- afdeling van HVR-Den Haag. De heer J. J. Beauchampet is be noemd tot lid van de raad van be stuur van de Ahrend Groep NV. De heer T. C. Nijsen, chef adverten tie-exploitatie van NV De Lage Lan den te Amsterdam, zal de uitgeverij per 1 september verlaten. De heer J. Bommer, procuratiehouder, zal als hoofd van de afdeling optreden. De heer W. Buys is als advertentie verkoper in dienst getreden bij uitge verij Ten Hagen NV. Voorheen werkte hij bij de Kon. Ned. Boek drukkerij H. A. M. Roelants NV te Schiedam. Jan Dirk Wagenaar, tot voor kort director cliënt services bij Young Rubicam - Van Staal en Koster NV is per 1 augustus benoemd tot gene ral manager van Young Rubicam, Bern. Bij het Amsterdamse bureau is in zijn functie voorzien door de be noeming van Ralph Callahan. In de komende maanden zal de zetterij van de Perscombinatie NV geleidelijk van het traditioneel zetten met lood overgaan naar het fotografisch zet- proces. De platte tekst voor de zet- advertenties tot en met 28 punten zal worden gezet op de 2 Linotrons 505 en de grote corpsen op de Starromat. Deze verandering in zet- en opmaak- methoden, waarbij de advertentiepa gina's in papier worden gemonteerd en daarna geclicheerd, zal een kwa liteitsverbetering moeten opleveren, daar de tussenfase van de matrijs hierbij wordt overgeslagen. Daarom dient het advertentiemateri aal voor het fotografisch zetprocedé aan andere voorwaarden te voldoen dan dat voor het klassieke loodzet- ten. Voor alle bladen die gezet wor den bij de Perscombinatie NV geldt dan ook dat het volgende adverten tiemateriaal moet worden gezonden: voor advertenties met uitsluitend tekst- en lijnafbeeldingen een afdruk op kunstdrukpapier of een foto-af druk; voor advertenties met raster-illus- traties een contactafdruk van een rasternegatief op dun fotopapier (lith- papier). Bruikbaar is ook een afdruk op kunstdrukpapier. Het materiaal moet op ware grootte Drukkerij Plantijn NV te Rotterdam heeft een nieuw telefoonnummer: (010)36 11 55. Piet van Leeuwen (fotograaf) verhuist zaterdag naar de Hagestraat 18 te Haarlem. Telefoon (023) 32 73 38. Op 20 augustus 1970 zal de heer J. Ph. van der Linden, directeur van Reklame-adviesbureau Jac. Duits NV, 25 jaar in dienst zijn van dit bureau. Ter gelegenheid van dit feit zal een receptie worden gehouden op don derdag 20 augustus 1970 van 15.30- 17.30 uur in het Wantijpaviljoen, Wantijpark, Dordrecht. De heer L. J. A. Boelen is per 1 au gustus uit de leiding van Boelen Van Dijk, reclameadviseurs en ont werpers te Voorschoten getreden. De heer Boelen wil zich nog meer toe leggen op het terrein van de vorm geving en heeft zich daartoe ontlast van de organisatorische en beleids taken die een bureau met zich mee brengt. Hij is een eigen studio be gonnen. Hij blijft echter als ontwer per en creatief adviseur voor Boelen Van Dijk optreden. De leiding van dit reclamebureau wordt voortgezet door de heer A. A. van Dijk. Bij de door de VEA te orga niseren studiereis naar Zweden, (5 t/m 11 september) is door omstandigheden plotseling een viertal plaatsen vrijgekomen.. Hierdoor is het voor een be perkt aantal belangstellenden mogelijk zich alsnog voor deel neming aan deze studiereis op te geven. VEA-directeur G. J. van den Brink verzoekt hen telefonisch contact met hem te willen opnemen. Telef. (020) 24 58 23. De NV Algemene Handelmaatschap pij Swamy-Koverto heeft een nieuwe prijscourant voor enveloppen samen gesteld. Een exemplaar hiervan is te verkrijgen bij genoemd bedrijf, post bus 154, Venlo, telefoon 04700 - 13181. worden aangeleverd. Voor een goede kwaliteit is het gewenst dat de con tactafdruk of afdrukken op kunst drukpapier een goede open schaduw- punt hebben. Een eens gemaakt cliché kan worden gebruikt voor eventuele herplaat singen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1