IAA Holland Chapter bekijkt mogelijkheid Junior Group weekeditie Houdt 1 oktober vrij voor het eendaags reclamecongres in de RAI te A'dam WAT DE REVUE PASSEERT Methodiek voor het becijferen van financiële resultaten van account NOTU-nota over discriminatie van tijdschriften t.o.v. dagbladpers Jubileum-prijsvraag voor jongeren woensdag 19 augustus 1970 Japans bureau in GlA-groep AMIN netwerk uitgebreid Een nieuwe VEA-studie Citaat van de week David Ogilvy niet akkoord met nieuwe top van v. Maanen C. G. van Millingen overleden Mutaties bureaus en bedrijven Razendsnel HVV-verslag van Estudiantes-Feijenoord 0 E 139 expres ACHTSTE JAARGANG No. 32 Deze maand hebben bestuursleden van het IAA Holland Chapter met enkele jongeren uit de reclamewereld een inleidend gesprek gevoerd over de mogelijkheden om te komen tot op richting van een groep van junior executives binnen het Holland Chap ter. Het bestuur van het Holland Chapter weet dat verantwoordelijke posities in de reclamewereld op steeds jeugdiger leeftijd worden ingenomen en vindt daarom dat de leeftijdsop bouw in de reclame-industrie meer tot uiting moet komen in de ledensamen stelling. Anderzijds meent zij dat er gebrek is aan een punt van samen komst voor jonge vakgenoten die zich op het gebied van de internationale reclame bewegen. De instelling van een Junior Execu tive Group opent de mogelijkheid tot: het vormen van een nieuwe lich ting IAA leden; het uitdragen van de in het Hol land Chapter aanwezige kennis en ervaring in bredere, jeugdiger kring; het bevorderen van internationale uitwisseling van personen, die nog aan het begin van hun carrière staan; het intensiveren van het contact met het bedrijfsleven; -- het instellen van werkgroepen, die initiatieven van het Chapter met jeug dig élan en groter effect kunnen uit voeren. De drie jongere reclamemensen die voor de bespreking waren uitgenodigd zijn de heren R. A. Riphagen (26) als senior executive en groepshoofd verbonden aan Smit's-Bates te Am sterdam, A. M. Kuyer (24), AE in de General Advertising Department van Philips, Eindhoven en J. F. Laman Trip (24), als Product Mana ger werkzaam bij Reader's Digest, Amsterdam. Zij gaan een studie maken van de mogelijkheden om tot de oprichting van een Junior Executive Group te komen. Het realiseren van de plannen wordt afhankelijk gesteld van de goedkeu ring van de Algemene Ledenvergade ring van het Holland Chapter, die in oktober 1970 zal worden gehouden, terwijl de opzet uiteindelijk ook de instemming van het hoofdbestuur van Het Japanse bureau Asahi Tsushin is onlangs toegetreden tot GIA (Group of Independent Advertising agencies). De groep heeft thans bureau-leden in 20 landen (in Nederland is dit R&B te Amsterdam) met een gezamenlijke omzet van ruim 120 miljoen. De heer J. A. L. Coenen, directeur van R&B, selecteerde Asahi Tsushin (omzet 6 miljard yen 60 mil joen) dit voorjaar tijdens zijn ver blijf in het Verre Oosten. Hij zal de Japanse partner op het GIA-congres (van 14 - 17 september in Wenen) bij de leden van de groep introduceren. De Advertising Marketing Inter national Network (AMIN), waarvan OCG Partners deel uitmaakt, is uitgebreid door de toetreding van SPAN Advertising Ltd. (Nigeria) en HIMA Advertising Ltd. (Libanon). De AMIN-keten strekt zich nu over meer dan 50 landen uit. de IAA zal moeten ontvangen. De commissie hoopt uiterlijk op 1 oktober een voorstel gereed te heb ben, waarin punten als: positie van de groep in het Holland Chapter, leeftijdsgrens, bestuur, aantal leden, contributie, activiteiten verwerkt zul len worden. Het Holland Chapter van de IAA bestaat dit jaar 10 jaar en het bestuur hoopt door de instel ling van de Junior Executive Group dit jubileum op passende wijze te vieren. Om het plan luister bij te zetten heeft het bestuur besloten on der jongere vakgenoten in Nederland, en internationaal werkzaam, een prijs vraag uit te schrijven. De opdracht zal luiden om in maximaal 3.000 woorden een scriptie samen te stel len over het onderwerp: 'De verantwoordelijkheid van de in ternationale reclame tegenover de maatschappij van de jaren zeventig'. De inzendingen zullen door een jury worden beoordeeld. Als eerste prijs heeft men in gedachten een studie reis naar een of meer zusterorgani saties in Europa ter waarde van een bedrag van circa 2.000,— 'Methodiek voor het becijferen van de financiële resultaten van een account' is de titel van een onlangs door de VEA uitgegeven brochure. Het bevat de neerslag van een voor de Econo mische Commissie van de VEA ver richte studie waarin een sub-commis sie bestaande uit de heren C. G. van Millingen (Prad), C. F. Stoop (Bree- wer) en W. H. van Trigt (Van den Biggelaar) onder voorzitterschap van commissielid E. J. H. Duistermaat (Lintas) aanbevelingen doet voor de berekening van de financiële resulta ten van een account. De VEA-com- missie die ondermeer voorstellen tot de invoering van uniforme administra tie en kostprijsberekening moet doen, is destijds gestart met het zogenaamde 'blauwe rekeningschema' dat inmid dels door de meeste bureaus is aan vaard. Dit systeem voor kostenadmi- nistratie dient als grondslag van de VEA-enquêtes en rapporten bedrijfs resultaten waarvan er nu drie zijn verschenen. De nu gereed gekomen studie is een volgende stap ter verwezenlijking van het door de VEA gestelde doel: een antwoord te vinden op de vraag of de werkwijze van de bureaus effi ciënt is. Ten aanzien van de financiële resul taten van een account merkt de com missie op dat het onmogelijk is een waterdicht systeem voor alle bureaus te ontwikkelen. Essentieel is echter dat alle bureaus - welke modificatie men ook moet toe passen - de principiële grondslagen van de gepresenteerde methodiek handhaven. Een van de meest we zenlijke grondslagen is wel, dat in deze studie niet wordt gesproken van financiële resultaten per cliënt, maar van financiële resultaten per account. In al die gevallen waarbij een cliënt bijvoorbeeld meer dan één produkt Het verschil tussen public re lations en reclame: Een vrouw die een subtiel parfum ge bruikt doet aan public rela tions, terwijl een vrouw die haar kleren een maat te klein draagt reclame aanwendt. Bei de kunnen doeltreffend zijn. Uit: De Strijdkreet, officieel orgaan van het Leger des Heils. 23 mei- 6 juni. David Ogilvy, chairman van Ogilvy Mather Int., arriveerde vorig week end in Amsterdam. Het was niet zo maar een beleefdheidsvisite, bleek achteraf. Een spoedvergadering met de directie van Van Maanen, Ogilvy Mather resulteerde namelijk in het intrekken van een reeds aan cliënten en vakpers verstuurd bericht, waarin melding werd gemaakt van een com plete wisseling in de directie van het Amsterdamse bureau. David Ogilvy kon zich met deze mutaties niet ver enigen. Als gevolg van deze spoedvergade ring ziet de top van Van Maanen, Ogilvy Mather vanaf jongstleden maandag 17 augustus er als volgt uit: Eddie de Smet - directeur gene raal; Jan P. Kuipers - directeur; Joop Roomer - adj. directeur; Cor Bandt - adviseur van het bureau. door zijn bureau laat hanteren is het van groot belang de kostprijsbereke ning per account produkt merk etc., op te zetten. Er zijn talrijke variaties denkbaar op het thema account. Het is onmoge lijk een algemeen geldende richtlijn te verschaffen waarop de indeling in accounts van een cliënt kan worden gebaseerd. Het is naar het oordeel van de Economische Commissie de taak van de directie, op grond van de besturing van de werkzaamheden die men voor een bepaalde cliënt ver richt, tot een richtlijn te komen voor een account-indeling. De Economi sche Commissie is met het bestuur van de VEA van oordeel dat de in voering van een op uniforme prin cipes gebaseerd systeem van kost prijsberekening bij alle bureaus, er toe zal bijdragen dat de verhouding cliënt-bureau wordt verhelderd, in het belang van beiden en in het belang van het vak als zodanig. Nog te vaak zijn de oorzaken van kleine en grotere wrijvingen tussen adverteer der en bureau terug te voeren tot een tekort aan begrip over de wezenlijke zakelijke grondslagen van de relatie. Een volgend programma-punt op de agenda van de Economische Com missie is de uitwerking van een voor stel voor een uniforme regeling van leveringsvoorwaarden, voor zover de ze niet of niet in voldoende mate via de Regelen zijn vastgelegd. Alle VEA-bureaus krijgen een exem plaar van de brochure gratis toege stuurd. Meerdere exemplaren kunnen schriftelijk bij de VEA worden be steld. VEA-leden betalen dan 5, per exemplaar (excl. BTW), niet leden wordt 12,50 in rekening gebracht. Het ligt in de bedoeling in september en oktober een aantal werkbijeen komsten te houden, tijdens welke bureau-directeuren en administrateurs over de ontwikkelde methodiek van gedachten kunnen wisselen. Afgelopen weekend is plotseling in het ziekenhuis te Harderwijk over leden de heer C. G. van Millingen, controller bij Prad en adj. directeur van Overad. Cor van Millingen is 36 jaar geworden. Hij had laatstelijk zitting in de sub-commissie die op verzoek van de VEA de op deze pagina aangekondigde studie 'Metho diek voor het becijferen van de fi nanciële resultaten van een account' verrichtte. Afgelopen donderdag heeft het be stuur van de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers een nota ver zonden aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. dr. M. G. M. Klompé, aan de minis ters van Verkeer en Waterstaat, Fi nanciën en Economische Zaken als mede aan de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Deze nota beoogt geargumenteerd te protesteren tegen de discriminatie van de tijdschriften ten opzichte van de dagbladpers, voortvloeiend uit de regeringsbeslis sing op grond van het rapport 'Con centratie-tendensen in de pers'. Gezien de vele punten van overeen komst, welke er tussen de dagbladen en tijdschriften bestaan, is in het me morandum voorts bijzondere aandacht geschonken aan het onlangs ver schenen rapport over concentratie tendensen in de dagbladpers, waarin een aantal concrete maatregelen wordt besproken, dat een gezonde ontwikkeling van de dagbladpers zou kunnen bevorderen. 'Naast de dagbladen zal men ook aan de opinieweekbladen, de vakbladen en de publiekstijdschriften de ruimte moeten geven om in stand te blijven en zo het Nederlandse volk de mo gelijkheid te bieden om van gedif ferentieerde publiciteitswijzen te pro fiteren om wezenlijk deel te kunnen nemen aan het cultureel en maat schappelijk leven: voorwaarde voor werkelijke zelfontplooing van de mens. De gedachte dat het verlies van een bepaald dagblad voor de Ne derlandse samenleving ernstiger zou zijn dan het verlies van een opinie weekblad of een familieblad, is een gedachte waarvoor elk bewijs ont breekt, en waartegen het bestuur van de NOTU dan ook met kracht stel ling wil nemen. Het maken van een onderscheid tus sen dagblad en tijdschrift is boven dien ook om andere redenen weinig relevant. Het begrip dagblad evolu eert.' De NOTU concludeert daarom dat het onderscheid tussen dagbladen en tijdschriften steeds minder terzake doende wordt, 'doordat de onderne mingen die de dagbladen uitgeven steeds meer overgaan tot een ver breding van hun activiteiten, en zo bijvoorbeeld zelf 'weekbladen', gratis huis aan huis verspreide bladen, hob bybladen en dergelijke gaan uitgeven.' Ook de financiële situatie van de tijd schriftpers is niet erg rooskleurig. Als oorzaken van de ongunstige bedrijfs- uitkomsten worden genoemd: de wij ziging van de leesgewoonten deels tengevolge van een proces van de- massificatie deels tengevolge van de televisie, de kostenstijgingen van con juncturele aard gedeeltelijk ten be hoeve van kwalitatieve verbeteringen, De heer J. E. C. Kuitenbrouwer is met ingang van 1 augustus benoemd tot adjunct-direkteur van Foote, Cone Belding NV. Hij vervult bij dit bureau de functie van director of cliënt services. De heer N. P. Kramer is als ae toe getreden tot bureau Van Maanen, Ogilvy Mather. Tot 1 augustus was hij in dezelfde functie werk zaam bij het reclamebureau ROB. Peter Verstappen en Jack van Turn hout zijn benoemd tot senior staf leden van Ogilvy Mather Inter national. de toepassing van televisie en radio als reclamemedia en tot slot de wei nig soepele houding van de overheid terzake van zowel de vaststelling van abonnementsprijzen als van de adver tentietarieven. In verband hiermede dringt de NOTU erop aan dat de steunmaatregelen ten behoeve van de dagbladpers, zoals in het rapport Concentratie-tenden sen bestudeerd zijn en waarover de regering zich bij de brief van 12 juni aan de Tweede Kamer heeft uitge sproken, in gelijke mate zullen wor den toegepast voor de tijdschriften. Het NOTU-bestuur bepleit onder an dere geen verdere uitbreiding van ae zendtijd voor omroepreclame alvo rens de advertentie-inkomsten weer duidelijk stijgen, geen uitbreiding van tv-reclame, rangschikking van abon nementen voor de BTW onder het nultarief, terugbetaling van BTW bij papierinvoer, verlaging van de PTT- verzendkosten, telex- en telefoonta rieven, volledige betaling van over- heidsadvertenties en voortzetting van televisie-compensatie ten behoeve van de pers. Mede dankzij goed samenspel niet de Argentijnse ambassade zal Het Vrije Volk voor een ultra snelle berichtge ving kunnen zorgen van de eerste wedstrijd om de wereldbeker tussen Estudiantes en Feijenoord die woens dag 26 augustus om 1.30 's nachts (Nederlandse tijd) wordt gespeeld. Door te kunnen beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten tijdens de wedstrijd zal de Rotterdam se krant het klaar kunnen spelen in de vroege ochtenduren van 27 augustus een compleet verslag met foto's te verspreiden. Dc speciale editie van acht pagina's zal in een oplage van 400.000 exem plaren worden verspreid. 350.000 exemplaren zullen huis aan huis in groot Rotterdam worden gedistribu eerd en 50.000 nummers zullen op de stations van de grote steden en in kiosken verkrijgbaar zijn. Volgens HVV-zegslieden zal deze race tegen de klok door vele voetballiefhebbers worden gewaardeerd omdat de lande lijke ochtendbladen het nieuws waar schijnlijk niet uitgebreid kunnen mee nemen. De wedstrijd is namelijk om ongeveer 3.30 uur afgelopen, terwijl de ochtendbladen reeds om 6 uur worden verspreid. Volgens de adver tentie-afdeling hebben talrijke adver teerders belangstelling getoond voor deze nieuwe HVV-stunt. De advertentie-tarieven zijn aan de verhoogde oplage aangepast, doch het aantal plaatsingen zal worden be perkt.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1