weekeditie Eerste 90 minuten tv-spot uit reclamegeschiedenis WAT DE REVUE PASSEERT Van Beusekom morele winnaar in tweede debat Denk aan uw advertenties in het Congresnummer van 29 september. Bel Revue der Reclame 1020165559. woensdag 2 september 1970 ONivntoutN :p, $70 VEA-lezingen tijdens studiedag voor studenten over reclame Bijeenkomst over verwerking TON 70 gegevens in computer Reclamecongres half uur later Jongerenprogramma 's avonds Citaat van de week Cases tijdens IAA symposium Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Bureau ROB blijft toch bestaan Anti-reclameprijzen voor JWT, Iglo en 'de derde oksel' E 145 expres ACHTSTE JAARGANG No. 34 In opdracht en naar een idee van de Argentijnse vestiging van Lucas Bols verzorgde de Argentijnse televisie een SO minuten tv-commercial voor Bols. In de spot was een reportage verwerkt van de voetbalwedstrijd Estudiantes- Feijenoord om de wereldbeker. Uitzenddata 26 en 27 augustus. Door organisatorische moeilijkheden hij de Belgische licentiehouder is het voor Nederlandse reclamebureaus niet mogelijk het Moses II programma te kopen, om met dit model te experi menteren waarbij onderzoekgegevens van TON '67 als input zouden dienen. Binnenkort komen de gegevens van TON '70 beschikbaar. De basisgege vens van dit onderzoek zullen nu Op 30 september zal door de VEA, op verzoek van professor dr. C. M. Storm, op de Katholieke Flogeschool te Tilburg een studiedag 'Communi catie en Reclame' worden georgani seerd. Professor Storm heeft de leiding van een serie geïntegreerde doctorale col leges voor vijfdejaars studenten in de bedrijfseconomie. Het doel is een con tact te leggen tussen theoretische studie en praktijk. Dit jaar worden voor het eerst drie series opgezet han delend over a) produkt en manage ment, b) concentraties in het bedrijfs leven en c) automatisering. De serie 'product management' inhoudend: 1) commercieel beleid; 2) marktonder zoek; 3) produkt-ontwikkeling; 4) communicatie met de markt en 5) distributie-aspecten zal door de VEA worden verzorgd. Als basis van deze studiedag wordt uitgegaan van de reeds bestaande Rotex-case, waarvan reeds dia's aan wezig zijn. In de morgenuren worden korte inleidingen gehouden door ir. W. G. Gussekloo (JWT) over Com municatie met de markt, een toelich ting gebaseerd op de Rotex-case door G. J. van den Brink (VEA), de func tie van de ae door M. P. Franzen (FHV), marktonderzoek marketing door drs. C. J. Tchaoussoglou (Prad), copy door G. Hasselaar (Van den Biggelaar) en art door J. P. H. Aus- serns (Nijgh van Ditmar). Mede aan de hand van een informa tie-stencil zullen de studenten per groep moeten uitwerken: a) een voor stel van de reclameboodschap (kop regel); b) een advertentievoorstel; c) een mediaplan. door 'Media Service International' te Berlijn worden verwerkt. Adverteer ders, media's en bureaus kunnen aan MSI opdrachten verstrekken voor het uitdraaien van TON '70 gegevens te gen een vastgesteld tarief. MSI heeft een twaalftal mediafunc- tionarissen via de VEA-Commissie Reclame- en Media-Onderzoek uitge nodigd om ter plaatse kennis te ne men van de werkwijze en de te ge bruiken programma's. Deze bijeen, komst vindt plaats op 16 en 17 sep tember. Nadere inlichtingen over deze werk bijeenkomst worden verstrekt door de heer N. Augustin van J. Walter Thompson te Amsterdam, telefoon (020) 94 03 35. Het reclamecongres dat op 1 oktober in de RAI te Amsterdam wordt ge houden, begint niet om 9 uur, zoals in eerste instantie is aangekondigd, maar om 9.30 uur. De toegang tot het congresgebouw zal vanaf 9 uur moge lijk zijn. Men heeft dan tevens de ge legenheid een kopje koffie te drinken. 'Het met een half uur verlaten van het aanvangstijdstip is voornamelijk ge schied op verzoek van congresgangers uit de randstad Holland' zo deelde Genootschapsdirecteur drs. J. L. Klein ons mede. Bovendien legde hij er de nadruk op dat de speciale - aanmerkelijk lagere - toegangsprijzen voor het avondpro gramma zijn vastgesteld om met name de jongere, nog niet financieel en maatschappelijk gearriveerde, re clamemensen in de gelegenheid te stellen dit studiecongres te bezoeken. Elk bureau of bedrijf dat een kaart bestelt voor het volledige dagpro gramma 150) ontvangt namelijk te vens een gratis toegangsbewijs voor het avondprogramma, plus het recht op bestelling van nog twee avond- kaarten a 25,per stuk. De avondkaarten zijn ook los verkrijg baar voor 75,per stuk. Zoals eerder gemeld zijn 's avonds onder meer samenvattingen te zien van de plenaire discussies. Over elk onder werp van drie kwartier is discussie van 15 minuten mogelijk. Het avond programma is om 23.30 uur afgelo pen. 'In het begin was ik even bang dat alleen de Nederlandse commercie zou tonen waarin een klein land groot kan zijn.' Koen Verhoef tijdens de rust van Estudiantes-Feijenoord. De case h:stories die tijdens het IAA Copenhagen Symposium door een zestal bureaus zullen worden gepre senteerd zijn thans bekend. Geselec teerd werden de volgende cases: BEA Cargo (Bureau: Interlink Ltd, Lon den); Chiquita Banana (Young Rubicam Int, Frankfurt); Rank Xe rox Copying Machines/Duplicators (Young Rubicam Int, Londen); Rexona Deodorant (Thibaud-Lintas, Parijs);TUC Biscuits (Garland-Comp- ton Ltd, Londen); Scanservice (STB Reklamebureau AS, Kopenhagen). Copy director Hans Ferrée wordt op zijn verzoek met ingang van 1 okto ber 1970 ontheven van zijn exclusivi- teitsbelofte jegens NPO in Den Haag. Van die datum af is hij ook weer voor andere opdrachtgevers beschik baar als creatief adviseur/campagne maker/ scriptwriter/etcetera. Adres: Creatieoord 'Utopia', Pro- vincialeweg A 134, Willeskop, Post Montfoort (U.) Telefoon 03484-796. De heer J. ten Bosch is onlangs in dienst getreden bij Koninklijke Fa brieken F. Duyvis Jz NV, Koog a/d Zaan, als reclame-chef. Hij was als bedrijfs ae werkzaam bij de Neder- landsche Persil Mij. NV. De heer R. Unkel is per 1 septem ber in dienst getreden bij McCann- Erickson (Nederland) NV als werk- tekenaar. Henk J. Kamphorst GVN is verhuisd naar de Kagerdreef 196 te Sassen- heim. Telefoon (02532) 65 74. DSP communicatie-adviseurs zijn verhuisd naar Baan 54, Rotterdam. Telefoon (010) 13 44 85. Harry Lam (ontwerper-fotograaf) is verhuisd naar Donau 33, Amstelveen. Telefoon (020) 453808. Neptune Promotion te Den Haag heeft een nieuw telefoonnummer: (070) 542100. In aansluiting op het bericht van vorige week dat de werkzaamheden van Reklame Adviesbureau ROB NV te Arnhem zijn overgenomen door HS Partners NV te Arnhem deelt de heer J. J. de Bruijn mede dat het bureau ROB NV blijft bestaan en dat hij als president-commissaris zal aanblijven. Dc enge, kille, met kunstbloemen opgesierde kantine van de overigens gastvrije Indola-fabriek was vorige week woensdagavond het strijdperk waar anti-reclameman Gerard van Beusekom voor de tweede maal de degens kruiste met opponenten uit de reclamewereld. Na de discussie met Walther Schaper die - zo meldden wij in het nummer van 1 juli - ten huize van reclamebureau Trend in een ge lijkspel eindigde, stonden nu de Inter- marco doctorandi B. Stoppelman en F. van Puffelen voor de moeilijke op gave het minstens even goed te doen als de Ariadne-hoofdredacteur toen. Opnieuw hielden de partijen, uitgeno digd door Reclamekring III, elkaar aardig in evenwicht. Dat is dan een compliment voor de oprichter van De Stichting Anti Reclame die im mers tegenover een numerieke meer derheid stond (zowel achter de micro foon als in de zaal). De anti-reclame- kruisvaarder kon echter rekenen op een lichte partijdigheid van discussie leider Jan van Lieshout (Trend-direc teur), die zich tussen zo veel reclame mensen beslist niet als een home referee ontpopte. Toegevoegde waarde 'Toegevoegde waarde', volgens Van Beusekom het door de reclameman toevoegen van irreële zaken aan bepaalde artikelen, die ons af zouden houden van de reële waarden, was het uitgangspunt en hoofdonderwerp van discussie. Zowel achter de tafel als in de zaal beet men zich met enthou siasme in dit onderwerp vast. Toen echter bleek dat de discussie over het al dan niet toevoegen van irreële waarden aan produkten verzandde in een ja-nee-geen mening-spelletje, werd de wedstrijdbal ijlings onbereikbaar de tribune ingejaagd en kwam een nieuwe binnen de lijnen. Ander on derwerp: wordt de consument gema nipuleerd? 'Ja', volgens Van Beuse kom, die meent dat er produkten worden gefabriceerd waarvoor geen markt bestaat, maar waarvoor een markt wordt gecreëerd. Jammer ge noeg kon hij niet 7o één-twee-drie een voorbeeld van zijn stelling geven. Na enig aandringen kwam het er toch uit: de deodorant. Repliek van zijn opponenten: 'de zweetgeur is niet door reclamemensen aangepraat. Die was er al'. De SAR-man, die zich door de praktijk van de afgelopen maanden als een handig debater heeft ontpopt en als taktiek het directe debat schuwt, voelde zich in de ver dediging gedrongen en trapte de bal uit. Weer een nieuw onderwerp. Een echte, levendige discussie, met gefundeerde argumenten over en weer, bleek door deze steeds wisse lende spelmomenten niet mogelijk, ofschoon arbiter Van Lieshout telkens weer de bal op de middenstip legde in een poging kernachtige, controver siële uitspraken uit te lokken en tot het uitgangspunt terug te keren. Het bleek niet mogelijk, omdat alle aan vallen op de reclame voortspruiten uit Van Beusekom's onvrede met onze kapitalistische maa'schappij. De door Benno Stoppelman gestelde vraag, waarom hij dan juist reclame als onderdeeltje van die maatschappij aanvalt, werd door Van Beusekom verrassend simpel beantwoord: 'Om dat de reclame een van de voornaam ste smeermiddelen is van ons verrotte samenlevingsmechanisme én omdat de reclame alle lagen van de bevol king in beroering brengt, zodat het als issue goed ligt.' Vooral dat laatste gedeelte van de uitspraak kon de aanwezigen nauwelijks overtuigen. Van Lieshout: 'Was het maar waar dat wij iedereen in beroering brach ten' en Stoppelman bescheiden: 'Overschat de beïnvloedingskracht van reclame niet.' Verantwoordelijkheid De tweede helft, die met een lichte puntenvoorsprong voor de reclame mensen inging, beperkte zich tot mid denveldspel, waarbij Van Beusekom voorzichtig trachtte zijn opponenten te verleiden tot het doen van uitspra ken over de verantwoordelijkheid van de reclameman. En toen vielen er gaten in de hechte Intermarco-verde- diging. De vraag: 'Kan een reclameman het zich moreel veroorloven reclame te maken voor een zeepprodukt waar van hij weet, dat het de watervervui ling bevordert', werd door de heer Stoppelman aanvankelijk zeer na drukkelijk met 'ja' beantwoord. Hij wilde een scheiding maken tussen de verantwoordelijkheid van een recla meman en die van een staatsburger. Alsof dat twee verschillende persoon lijkheden zouden zijn. 'Een dubbele moraal', stelde Van Beusekom dan ook niet geheel ten onrechte vast. En ofschoon Van Puffelen de buitenspel- val openzette door de laatste opmer king wat te relativeren en te beto gen dat ook de reclameman niet al leen tijdens de weekends over een persoonlijke verantwoordelijkheid moet beschikken, had Gerard Van Beusekom in de tweede helft toch duidelijk het beste van het spel. En aangezien ook op het sportveld de laatste indruk bij het publiek het langst blijft hangen, waren velen ge neigd Van Beusekom te beschouwen als de morele winnaar. Waarna iedereen zich naar huis spoedde voor het tv-verslag Estudiantes-Feijenoord. Een wedstrijd die wel duidelijk in het voordeel van de reclame (Bols) uit viel. De strafschoppen tijdens de wedstrijd Van Beusekoni-Van Puffelen, Stop pelman werden vreemd genoeg in de pauze genomen. Die strafschoppen bestonden uit drie alternatieve recla mejaarprijzen, toegekend door de Stichting Anti Reclame (lees: Gerard van Beusekom). de prijs voor de beste zwart-wit tekening ging naar de Chevron's 'ba- lonnen-advertentie', ontworpen door J. Walter Thompson; de Mina Bakgraag Prijs was voor de Iglo a la Crème tv-commercial; de aanmoedigingsprijs kreeg Trend's 'derde oksel' advertentie voor Bidex. 'Omdat de winnaars hier niet aanwe zig wilden zijn' zei van Beusekom, 'zullen de prijzen op 1 oktober tijdens het reclamecongres worden uitgereikt. De prijzen als de 'Pecunia Copy Spray' en de 'Professor Kakodorus Cup' heb ik daarom niet meege bracht.' Dat bleek niet helemaal waar. Van Beusekom had ze namelijk wel bij zich, doch onder de tafel weggemof feld. De afwezigheid van een aantal wel uitgenodigde dagbladjournalisten was de reden van deze 'manipulatie' waaraan van Beusekom zich kennelijk ook bezondigt. Of hij de kans krijgt zijn anti-prijzen tijdens het congres uit te reiken, nioet overigens zeer worden betwijfeld. Het wordt name lijk een werk- en studiecongres waar geen plaats is voor geintjes. Jan van Lieshout kon zich echter ter plaatse revancheren door Van Beuse kom een vingerhoedgrote windmolen aan te bieden 'om tegen te vechten.'

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1