weekeditie Laatste reclamecongres is voor goedwillende durvers WAT DE REVUE PASSEERT Mertz op filmdag'Zelfs Aronsons werkster verloor geloof in STER' 'Wat zijn we eigenlijk aan het doen woensdag 16 september 1970 Gregor Frenkel Frank over de intentie van het congres Citaat van de week Klompé's verdeling STER-pot voorlopig voor twee jaar 'Industrieel Verpakken' Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Jantien Janssen weg bij Smit's R. Farner Holding in Zürich Designcentre houdt open huis McCann formeert voor Esso European creative committee E 155 expres ACHTSTE JAARGANG No. 36 Op 1 oktober moet het dan gebeuren. Het 30e reclaniecongres van het Ge nootschap in de RAI. Het beste congres van alle? 'Helemaal niet onmogelijk' antwoordt Gregor Frenkel Frank 'in elk geval anders dan de andere, om met Caballero te spreken en volgens mij definitief het laatste, want de toekomst is aan de seminars.' Oud-reclameman Frenkel Frank (laatstelijk bij FHV), sinds augustus vorig jaar mede-directeur van het bureau voor productontwikkeling D. P. G. Claes- sens, is nauw betrokken bij het komende congres. Vlak na de kater van het reclamecongres in Scheveningen besprak hij reeds met Genootschapsvoorzitter dr. J. P. Ton en bestuurslid Paul Mertz de mogelijkheden van een succesvolle congresformule. Enkele maanden later, inmiddels ex-reclameman geworden, nam hij zitting in de stuurgroep die onder leiding van Hennie Janssen ('een bulldozer met de vering van een lelijke eend') na talloze, vaak verhitte, dis cussies de blauwdruk maakte voor dit 30e reclaniecongres. 'Het was voor mij een frappante er varing te constateren hoe snel je afstand van de reclame neemt, als je er eenmaal uit bent gestapt', zegt Frenkel Frank die overigens nog steeds een grote affiniteit met de reclame heeft. Het geeft volgens hem een objectieve en relativerende kijk op de bezigheden van reclamemakers en hun opdrachtgevers. 'Sterker nog dan bij FHV werd ik me snel be wust dat het voor de reclamemakers uiterst moeilijk zal zijn om het alle maal anders en beter te doen. Ook in de stuurgroep, waarin verschillende vertegenwoordigers uit de bureauwe reld en het bedrijfsleven zitting heb ben, werd dat allengs onderkend. Als we over reclame praten blijkt dat op elk argument een tegenargument mogelijk is. Het 'ja' van Pietje is met evenveel recht het 'nee' van Klaasje. De verschillende meningen over reclame zijn legio en de kritiek op reclame-uitingen moet naar mijn smaak niet uitsluitend worden gericht op de bureaumensen, maar mis schien nog wel in sterkere mate op de adverteerder.' Hij illustreert dat aan de hand van enkele stellingen: 'De adverteerder (en ik generaliseer bewust) begrijpt de functie van de reclame niet goed, weet niet precies hoe hij een briefing moet geven en denkt óf te lauw over zijn produkt, óf maakt er zich te geweldige voor stellingen van. Aan de andere kant is het gezichtsveld van creatieve bu reaumensen beperkt tussen Leidse- plein en Rembrandtplein, hun levens wijsheid houdt op bij het vaderschap en ook de dogmatisch ingestelde account- en marketingmensen worden zo sterk in beslag genomen door cij fers en berekeningen dat zij niet door hebben wat er onder de mensen leeft.' Gregor Frenkel Frank kan zo nog een tijdje doorgaan. Hij noemt onder andere de door bureau en adverteer der zo geliefde campagnepresentaties die de zaken mooier voorstellen dan ze zijn, het foutief gebruiken van research, het gemis aan een interpre tator bij de bureaus (die de briefings van de adverteerder zou moeten ver talen). 'Al deze zaken', zegt Gregor Frenkel Frank, 'werken gezamenlijk de tal rijke misverstanden en de verwarring over de reclame in de hand. Daarom is het goed dat reclamemakers en opdrachtgevers zich eens gaan reali seren waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En precies dat is de intentie van het komende reclamecongres. Een inventarisatie van onze integriteit, onze ondeskundigheid op bepaalde terreinen, de hoogmoed, pretenties, onze routine en boertigheid. Deze in ventarisatie zal in de ochtenduren van het congres plaatsvinden door middel van zogenaamde 'exhibits' en de film van Jan Vrijman.' Het effect van deze confrontatie? Gregor Frenkel Frank: 'De goede verstaander zal zich er niet aan erge ren, want die heeft het allang begre pen; de halve verstaander zal zich ontzettend ergeren, want hij denkt dat hij het zo goed doet. Voor degene die er niets van begrijpt is er geen hulp meer.' Hij hoopt dat zowel de film over re clamemensen ,als de exhibits de con gresgangers niet onberoerd zullen la ten. 'Als de mensen er luchtigjes overheen praten en vrijblijvend alles in ogen schouw nemen, moeten ze wegblij ven. En als ze toch willen komen, laten ze dan het donkere pak maar aantrekken om dit laatste congres waardig ten grave te dragen.' De mensen zullen dit congres moeten maken. Van hun oprechte wil om gezamenlijk één dag lang in de spie gel te staren en zich te realiseren wat dat drukke, bezige reclamevolkje eigenlijk aan het doen is, zal het wel slagen van dit congres goeddeels afhankelijk zijn. 'Een moedig con gres' noemt Gregor Frenkel Frank het. En inderdaad, er is moed voor nodig om je collectief, zeer serieus af te vragen of je je vak verstaat. Onze gesprekspartner vindt het flauwekul om dit congres een werk congres te noemen, zoals het Genoot schap dit steeds heeft gedaan. 'Er wordt door de deelnemers niet echt gewerkt', zegt hij. 'Ook niet tijdens het middagprogramma als de vier hoofdonderwerpen (merkartikel, be low the line, research, communicatie adverteerder-bureau) aan de orde komen. Na de pre-adviezen, de korte inleidingen en de visies van de panel leden, zal de discussie met de zaal moeten losbarsten. Een levendige, zelfs felle discussie over de genoemde onderwerpen zit er volgens Gregor Frenkel Frank dik in. De debatten in de stuurgroep hebben al uitgewezen dat de keuze van de onderwerpen borg staat voor een levendige woordenstrijd van ar gumenten en tegenargumenten. 'Dit congres', zo besluit Gregor Frenkel Frank, 'is er voor alle re clamemensen. Het behandelt alge mene onderwerpen die de kern raken van ons vak. De meningen zullen vaak hard aankomen, want dit wordt geen zoetsappig congres. Wie daar niet tegen kan moet wegblijven. Wie de confrontatie aandurft moet beslist komen. Ik hoop dat dit vak véle durvers telt.' Een kok verbergt zijn onkunde onder de mayonaise, een reclameman onder Engelse woorden. Gehoord aan de tap van 'de Tap' (Amsterdam) De door minister Klompé (CRM) voorgestelde en door het kabinet aan vaarde compensatieregeling uit de STER-pot, voor dagbladen die te lijden hebben (gehad) van de tv-reclame, was vorige week woensdag onderwerp van felle debatten in de Tweede Ka mer. Geen van de fracties kon zich met de nieuwe verdeelsleutel verenigen (tot en met 1972 een uitkering van 10 miljoen per jaar, waarvan de helft volgens de oude sleutel verdeeld on der alle dagbladen en de andere 5 miljoen onder de kranten die 'schade kunnen aantonen'). Als compromis tussen Kabinet en Tweede Kamer (voornamelijk de KV P-fractie) werd besloten de voor gestelde schadeloosstelling voor twee jaar te doen gelden in plaats van drie. Daarna zal de zaak opnieuw worden bekeken. Dit betekent in feite dat de beslissing over een eventuele steun aan de dagbladen na 1972 bij het vol gende kabinet zal liggen. De Verenigde Periodieke Pers heeft besloten tot de uitgave per 1 januari 1971 van een verpakkingstijdschrift 'Industrieel Verpakken'. Reeds enige tijd verschijnt onder deze titel een verpakkingsrubriek in een ander blad van de Verenigde Periodieke Pers 'Mechanisch Transport'. De belang stelling in verpakkingskringen bleek zo groot dat besloten werd 'Industri eel Verpakken' om te zetten in een maandblad. De uitgave zal verschij nen op controlled circulation basis. Lonk Varossieau is in dienst getreden bij Publicontrol/Benton Bowles als copywriter en adviseur voor radio, tv en film. Hij was voordien als pro ducer werkzaam bij FHV/BBDO. Jaap Loohuis is per 1 september in dienst getreden bij McCann-Erickson (Nederland) NV als copywriter. Het afgelopen jaar heeft hij gewerkt aan een project voor het Elsevier con cern, voordien was hij werkzaam bij I. Walter Thompson. De heren M. J. F. Danko en L. van Splunter zijn in dienst getreden bij Uitgeverij Ten Hagen NV als adver tentieverkopers. Voorheen werkten zij bij respectievelijk Kluwer's Cou- rantenbedrijf en Scheepvaartbedrijf Walcheren. Hansjelle Dijkstra is per 1 september in dienst getreden bij bureau Zimmer man als senior-copywriter. Hij werkte voordien bij McCann-Erickson. De heer P. van der Lende is belast met de leiding van het door John Prins Advertising geformeerde Pro- duktie- en Personeels Problemen (PPP)-team. Reeds enige tijd is de heer J. Tiggeler als creatief medewerker toegevoegd aan de directie van Arc's NV. De heer Tiggeler die sinds het begin van dit jaar free lance is, werkte voor heen als art-director bij Intermarco. De heer R. Stegwee is op 1 septem ber in dienst getreden bij McCann- Erickson als hoofd produktie. Hij was tot die datum werkzaam bij FCB in dezelfde functie. Bij Arc's trad op 1 september in dienst de heer J. van der Laak als art-director, een functie die hij ook bij Intermarco bekleedde. Om kwart over tien precies opende GvR-bestuurslid Paul Mertz donder dagmorgen de filmochtend van het Genootschap voor Reclame in het Amsterdamse City-theater, waar de bekroonde televisie- en bioscoopre clamefilms van het Internationaal SAWA Film Festival 1970 werden vertoond. Op dat moment waren nog een aan tal bezoekers onderweg van het RAI Congrescentrum naar het Leidseplein. Ze hadden letterlijk en figuurlijk de boot gemist, door op een verkeerde plaats op de speciaal voor deze film ochtend tussen RAI en het centrum pendelende boot te wachten. Paul Mertz zei in zijn openingswoord de minister van CRM en de STER niet te willen aanvallen. Hij had hier voor drie redenen: a) de maximum hoeveelheid zendtijd is volgens hem bereikt; er zit geen 'zwevend blok' meer in; b) er valt een zekere ver moeidheid te constateren ten opzichte van het medium televisie (geringere overvraging van de STER-zendtijd); c) kunnen we nog wel schelden als er steeds harder enterechter op ons wordt gescholden. 'Zelfs de werkster van de heer Aronson gelooft niet meer in ons', aldus Mertz, 'nadat ze één keer in een door een tv-commercial ge wekte verwachting was teleurgesteld.' Voor het SAW A-festival in Venetië waren 1500 tv-commercials en 500 bioscoopreclamefilms ter beoordeling ingezonden. Het niveau van het don derdag vertoonde lag als geheel ho ger dan vorige jaren. Als gevolg van dit constant hoge peil waren er na tuurlijk minder 'uitschieters'. Opval lend waren wel de Amerikaanse spots in de categorie 'public services': drugs, milieuvervuiling en dergelijke. Humor vormde weer dikwijls één van de wezenlijke bestanddelen in veel van de bekroonde films. Wel viel het op dat het aantal komische spots afnam naarmate men hoger op de lijst bekroningen kwam. Tijdens een korte onderbreking tussen de tv-commercials en de bioscooprecla mefilms werd een nieuwe vorm van bioscoopreclame getoond, bestemd voor de grootadverteerder aan wie budgetruimte en/of tijd ontbreekt voor een bioscoopreclamefilm. Dia's worden bij dit systeem zodanig ge monteerd dat het effect ontstaat van een 'bewegende' film. De heer C. B. de Boer is per 1 sep tember in dienst getreden bij het In stituut voor toegepaste marketing te Aalsmeer als directie-assistent. Voor heen was hij als contactman werk zaam bij Bell Sell Nederland NV. De heer W. J. Letschert heeft beslo ten zijn dienstverband bij Albert Mil- hado Co per 30 september te beëindigen. De heer R. F. van Espen trad per 14 september in dienst bij Oratio als assistent ae. Hij was voorheen als ae verbonden aan SE A-Holland. De heer M. Engelaan treedt op 1 ok tober in dienst bij Frits I. Bril als art director. Hij was werkzaam bij bu reau Braun. De heer B. G. van Damme is in dienst getreden bij Foote, Cone Belding als art director. Hij werkte voorheen bij Frits I. Bril. Heinz Goldmann heeft in Hilversum zijn tiende Europese 'School voor verkoopkunde' gevestigd. Het Heinz Goldmann Sales Centre is gevestigd Sweelincklaan 8, Hilversum. Telefoon (02150) 1 54 59. De Stichting Uitvoeringsorgaan Fi nanciële Akties is verhuisd naar Zo merhofstraat 68 te Rotterdam. Het telefoonnummer is (010) 28 26 94. Identeam NV is verhuisd naar 'het grote meer' te Ressen-Gld. Postbus 44. Bemmel-Gld. Telefoon (voorlo pig) 08811-2084. Foto Studio 10 is verhuisd naar de Deken Nicolayestraat 24, Heerlen. Postbus 370. Telefoon (045) 71 24 79. Jantien Janssen gaat Smit's-Bates ver laten. Op 15 oktober treedt zij in dienst bij Moussault als assistente van de account-directie. Onlangs is tussen twee leidinggevende Zwitserse reclamebureaus tot samen werking besloten, die in de oprichting van de 'Dr. Rudolf Farner Holding' met een zetel in Zürich tot uitdruk king komt. De Dr. Rudolf Farner Holding om vat het bureau d'Etudes Publicitaires (bep) in Lausanne met zijn dochter maatschappij SAW in Frankfurt en de Dr. Rudolf Farner reclamebureaus in Zürich, Amsterdam, Brussel, Düs- seldorf en Milaan, een creatief cen trum in Zürich alsmede een contact en servicebureau in New York. Het totale reclamebudget van deze bu reaugroep is circa 130 miljoen Zwit serse franken. Op 18 september houdt Designcentre van vijf tot zeven open huis ter gele genheid van de officiële opening van de studio in het pand NZ Voorburg wal 268. Voor de behandeling van het Esso- account is bij McCann-Erickson een zogenaamd Esso European-Creative- Committee gevormd. In het comité hebben zitting William Chase (rechts), creative director en sr. vice-president McCann Europe Genève, Barry Day (links), creative director en directie lid McCann-Londen en Alfred P. Bühler (midden), creative director en directielid McCann-Amsterdam. McCann-Amsterdam werkt momen teel aan een nieuw Pan European concept voor een Esso accessoire.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1