revue der reclame weekeditie Stuurgroep geformeerd voor creatie Reclamestichting WAT DE REVUE PASSEERT Namen inleiders hoofdonderwerpen van het reclamecongres bekend Congresstuurgroep klaar met werk woensdag 23 september 1970 ,/n P/(JL ONTVANGEN 2 'P- 1370 E1 IPO media-onderzoek 69/70 Verbruik alcoholische dranken Controverse rondom Traverse Club 69 herkiest het bestuur CRM subsidieert Vrijman-film Computercursus bij Sigfried Citaat van de week Fusie Zimmerman en De Bussy Nieuw bestuur voor Icograda Mutaties bureaus en bedrijven Verhuizingen, wijzigingen enz. Jubilea op bureaus Amstel komt SEA te hulp expres ACHTSTE JAARGANG No. 37 Dc stuurgroep die de richtlijnen zal gaan vaststellen aan de hand waarvan men moet komen tot de realisatie van de Nederlandse Reklame Stichting is geformeerd. De leden en plaatsver vangend leden die de zes betrokken organisaties vertegenwoordigen zijn: namens de BVA als lid J. W. de Roo, bestuurslid BVA en directeur NV Hema en als plaatsvervangend lid C. H. M. Wirtz, bestuurslid BVA en adjunct-directeur Philips-Nederland NV; namens de NDP als lid drs. J. A. M. van Tienen, bestuurslid NDP en directeur Brabants Dagblad NV en als plaatsvervangend lid mr. G. J. van Roozendaal. directeur De Volkskrant; namens de NOTU als lid mr. M. C. G. M. ten Hagen, be stuurslid NOTU en directeur Uitge verij Ten Hagen en als plaatsvervan gend lid J. J. Fels, bestuurslid NOTU en directeur Uitgeverij Readers Di gest NV; namens de STER als lid G. J. Vente, voorzitter STER en als plaatsvervangend lid drs. P. J. van Sloten, vice-voorzitter STER; namens de VEA als lid drs. P. F. Th. Witmer, voorzitter VEA en als plaatsvervan gend lid E. B. van den Biggelaar, vice-voorzitter VEA en directeur Re clame-adviesbureau van den Bigge- laar NV; namens het GvR als lid dr. J P. Ton, voorzitter GvR en lid van de Raad van Bestuur Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij NV en als plaatsvervangend lid mr. N. Drost, vice-voorzitter GvR en adjunct-direc teur De Spaarnestad NV. Uit de reorganisatiecommissie GvR zijn de heren Jurriaan Schrofer en J. Woerlee bereid gevonden als advi seur in de stuurgroep zitting te ne men. De stuurgroep zal op 15 okto ber voor de eerste maal bijeenkomen. Het NIPO media onderzoek 1969/70 zal het eind van deze maand ver schijnen. Het totale rapport kost 3000. De ponskaarten van de 43.150 interviews staan ter beschikking van de bestellers van het rapport. Het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken heeft een nieuwe bijgewerk te uitgave (de 9e) samengesteld van het boekje 'Hoeveel alcoholhouden de dranken worden er in de wereld gedronken?'. Het Produktschap is ge vestigd Westmolenstraat 2, Schiedam. Telefoon (010) 26 93 40. "Traverse* is de naam van een nieuw door Uitgeverij Ten Hagen op con trolled circulation basis uit te brengen vaktijdschrift. 'Traverse' is ook de naam van een al jaren verschijnend weekblad, een uitgave tezamen met Groot Eindhoven van het Eindhovens Dagblad, dat huis-aan-huis wordt ver spreid in Helmond en omgeving. Wist Ten Hagen af van het bestaan van dit blad? Marketing Manager J. de Maagt: 'We hebben vooraf een onderzoek laten instellen door Mer kenbureau Van der Graaf Co naar de naam 'Traverse'. Het bleek dat deze voor de Benelux niet gede poneerd was. Wel vermeldde het rap port van Van der Graaf dat er een blad bestond met de naam 'De Hel- mondse Traverse'. We hebben even overwogen een andere naam te kie zen, maar de bladen werken op zo'n verschillend terrein dat we dat niet hebben gedaan.' De heer Brouwers, hoofd advertentie exploitatie van Groot Eindhoven en Traverse ('Helmondse Traverse, non sens'), beaamt dit laatste. Toch vindt hij het merkwaardig dat Ten Hagen niet even contact heeft gezocht. 'Ik heb trouwens we] een proefnummer aangevraagd van Ten Hagen's Tra verse, maar tot op heden niets ont vangen', zegt de heer Brouwers, die over de zaak van de al dan niet vast gelegde naam (Ten Hagen zegt de naam nu gedeponeerd te hebben) nog opmerkt 'dat een naam die is in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel toch niet helemaal vrij zal zijn'. De Limburgse reclamekring Club 69 bestond donderdag 17 september pre cies één jaar. Reden voor een fees telijke jaarvergadering van de Lim burgse reclamemensen, tijdens welke onder meer een filmverslag werd ge geven van de 'Grand Tour Spectacu lair' de reclamepuzzelrit die deze zo mer door C69 werd georganiseerd. Het ligt in de bedoeling de verto ning te herhalen voor alle rallydeel nemers op vrijdagavond 29 januari wanneer de jaarlijkse 'midwinterwan deling' wordt gehouden. Het bestuur van Club 69 (Pierre Bogaers - voor- ziter; Pol Schevernels - secretaris; Jo Vaessen - penningmeester) werd tij dens de jaarvergadering herkozen. Dc voorzitters, inleiders en panelleden die tijdens het reclamecongres de dis cussie rond de vier hoofdonderwerpen (merkartikel-below the line-research en communicatie adverteerder/bureau) op gang zullen moeten brengen zijn bekend. Over 'Het merkartikel anno 1970 en zijn recht van bestaan' zullen in leidingen worden gehouden door mr. F. van Luyk, voorzitter Raad van Bestuur De Gruyter NV (voorzitter); A. Eigenhuis, directeur Nestlé NV (inleider); H. J. Daniels, directeur In ternationale Spar Centrale NV (in leider); J. Hermans, directeur J. Her mans NV (panellid); drs. B. Sarphati, comercieel directeur Heineken Neder land NV (panellid). Flet tweede hoofdonderwerp 'Below the line waaróm en wanneer?', zal worden ingeleid door dr. J. Bartels, directeur Van Nelle NV (voorzitter); R. Staal, onderdirecteur de Haas Jan Vrijman over zijn film 'Identity', die op het reclamecongres op 1 ok tober in première gaat: 'De fenome nologie van de reclame en de mensen die hem bedrijven, heeft mij maat schappelijk en psychologisch altijd mateloos gefascineerd. Mijn film 'Identity', met als ondertitel 'Over de identiteit van de reclame en de re clameman' is dan ook een heel per soonlijke film geworden. Het doet mij werkelijk deugd dat ik mijn eerste draft van deze film, die gemaakt wordt met subsidie van het ministe rie van C.R.M. op uw komende werk congres mag vertonen.' Ook drukkerij Sigfried heeft zich ge schaard in de rij der organisatoren van computer-cursussen. Onlangs startte men met de eerste van de tien lessen 'automation/computers' van 'leergangen modern bedrijfsbeheer'. De cursus geeft een algemeen in zicht, enigszins gericht op het gra fisch bedrijf. Wat de reclame in dit land nodig heeft is een congres. Uit de congresadvertentie. Reclame-adviesbureau De Bussy en Reklame-adviesbureau Zimmerman NV, beide te Amsterdam, hebben be sloten om met ingang van 1 januari 1971 al hun belangen onder te brengen in een gemeenschappelijke naamloze vennootschap onder de naam Recla me-Adviesbureau De Bussy Zimmer man NV. Deze zuiver Nederlandse onderne ming zal een omzet hebben van ruim 17 miljoen gulden en een personeels sterkte van circa 80 medewerkers. De directie zal worden gevoerd door de heren A. Zimmerman, J. H. de Bussy, M. Wter Meulen, M. M. van Midde en M. Weiji. De heer C. A. Wiering zal de leiding van de gespecialiseerde afdeling voor personeelswerving heb ben. De mogelijkheden op internatio naal terrein zullen worden verruimd, onder meer door samenwerking met een keten van buitenlandse reclame bureaus, die in geheel Europa samen werken, onder handhaving van vol strekte onafhankelijkheid. Het is de bedoeling te zijner tijd de gehele on derneming in één pand te huisves ten. van Brero NV (inleider); mr. C. van Lookeren Campagne, directeur Dou- we Egberts NV (inleider), drs. A. Pandelitschka, directeur Végé Neder land (panellid); A. J. Spoor, coördi nator advertising and sales promo tion Esso Nederland NV (panellid). 'Research 'koppen tellen', en meer niet?' is het derde hoofdonderwerp, dat behandeld zal worden door prof. drs. P. Th. van Leeuwen, hoogleraar Universiteit van Leuven (voorzitter); mr. J. J. D. Rijk, adjunct-directeur J. Walter Thompson Company NV (inleider); J. T. Gakeer, directeur Smit's-Bates NV (panellid); mej. A. Schreuder, research director Fransen, Hey Veltman NV (panellid); D. P. G. Claessens, directeur D. P. G. Claessens NV (panellid); J. C. Moerbeek, directeur MP&P (panel lid); Anthon Beeke, grafisch ontwer per (panellid). De inleiders van het vierde hoofd onderwerp 'Communicatie adverteer der/bureau hoe bedoelt u?' zijn P. A. E. Hollander, directeur J. Wal ter Thompson NV (voorzitter), J. H. M. van Lieshout, coriy director Trend Communications NV (inleider), mr. C. J. van Geel, general advertising director NV Philips' Gloeilampenfa briek (inleider); mr. G. N. A. Ie Poole, marketing-adviesbureau AIM (panel lid); Marten Faber, adjunct-directeur Moussault NV (panellid); Ch. J. Oerlemans, directeur OCG Part ners (panellid); H. de Beer, managing director Unox NV (panellid). Naar aanleiding van de algemene le denvergadering van Icograda die in Wenen werd gehouden op 17 en 18 augustus, is thans te Londen het nieuwe Icograda-bestuur bekend ge maakt. Deze is als volgt: John Halas (Engeland), president; Keith Murga- troyd (Engeland), penningmeester; Marijke Singer (Engeland), secretaris generaal; Stanislav Kovar (Tsjecho- slowakije), vice-president; Jacques Richez (België), vice-president; Hen- rion (Engeland, oud president; René de Jong (Nederland), waarnemend secretaris. Kees van lersel gaat op free lance basis voor M. M. Chanowski Produc tions adviseren en regisseren bij het tot stand brengen van audio-visuele presentaties. De heer S. B. Appelboom is in dienst getreden van Beurs Express als hoofd van de afdeling exploitatie. Hij was voordien adjunct-directeur van Beut- ler Publicité. De heer J. G. Bertram is met ingang van 15 september benoemd tot direc teur van de vestiging voor de VS en Canada van het Nationaal Bureau voor Tourisme, met als standplaats New York. Baron Jean de Waha-Baillonville is benoemd tot algemeen directeur van het bureau Vanypeco SA te Brussel. Hij volgt de heer Aclelin van Yper- sele de Strihou op, die is toegetreden tot de Raad van Beheer van Vany peco SA. Drs. J. F. T. Vugts is benoemd tot adjunct-directeur van de NV Uitge versmaatschappij De Gelderlander. Hij wordt speciaal belast met finan- cieel-economische zaken. De heer J. H. M. P. van den Berk treedt op 1 oktober in dienst bij Van de Put, Tamers Lenting als ae. Voorheen was hij ae op het general advertising department van Philips Nederland NV. Op dezelfde datum treedt bij Van de Put, Lamers Lenting in dienst de heer L. H. P. Christiaans als produktieman. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij Gielissen Standbouw NV. De heer F. van Keulen is door Groot Eindhoven aangesteld als landelijk advertentie-vertegenwoordiger voor de huis-aan-huisbladen 'Groot Eind hoven' te Eindhoven en 'Traverse' te Helmond. De heer Rouppe van der Voort is als ae in dienst getreden bij bureau Mr. A. J. M. Ledeboer. Hij werkte voor heen bij de Hofstad-vakpers. Mejuf frouw A. Y. Broekhuizen zal jbin- nenkort als algemeen assistente de accountgroep van dit bureau komen versterken. Art director Peter Wagner en copy director Fred Canté hebben zich als zelfstandig opererende creatieve unit gevestigd. Creative Workshop huist aan het Singel 269, Amsterdam. Tele foon (020) 250130. Promotion Projects NV verhuisde naar Brinklaan 36, Bussum. Telefoon (02159) 32881 (b.g.g. 32834). Reclame-adviesbureau mr. A. J. M. Ledeboer verhuist per 1 oktober naar Koninginnegracht 87, Den Haag. Te lefoon (070) 646953. De centrale ad ministratie blijft in Berkel-Rodenrijs gevestigd. Sinds 1 september zijn de adverten tie-afdelingen van de Misset bladen Foto-Focus-Fotohandel-Smalfilm-Ra- dio TV-handel gevestigd Koningin Wilhelminalaan 12, Amersfoort. Alle correspondentie aan Postbus 26. Te lefoon (03490) 1 87 45. Netz en Winkel is aangesloten op het telexnet onder het nummer 16320. Vanaf heden zijn de volgende foto- graen via Pinpoint Partners Photo Agency, Singel 514, Amsterdam, tele foon (020)22 62 81, te bereiken: Ca- rel de Vogel, Hans Pelgrom, Theo Noort, Wim Renes, Taeke Henstra, André Pierre Lamoth, Oscar van Al phen, Peter Marcuse en Koen Wes- sing. Verder voor free-lance journalistiek en copywriting Roelie Meyer en Peter Engelsman. Grafische ontwerpers zijn Helmut Schiefer en Karei Berkhout. Vanaf oktober zal de illustrator Guus Boissevain in Spanje verblijven en zijn zaken door Pinpoint laten behar tigen. In besloten kring werd afgelopen vrij dag gevierd, dat de heer C. A. Dielis vijfentwintig jaar bij het toenmalige bureau delaMar in dienst trad. De heer Dielis is de laatste tien jaar werkzaam als corrector. De heer S. M. Scheffer, hoofd pro- duktie bij Frits I. Brill, is op 28 sep tember vijfentwintig jaar bij dit bu reau in dienst. Gelegenheid om hem met dit jubileum te feliciteren be staat op vrijdag 2 oktober van 3 tot 5 uur op het adres G. W. Burger plein 15, Rotterdam. Het tijdelijk erkende reclame advies bureau SEA-Holland NV verkeert in financiële en managements-moeilijk- heden. De eigenaren van dit bureau hebben zich tot Amstel-Advertising NV ge wend met verzoek zo mogelijk tot sanering en tot een voorstel aan de crediteuren te komen. In verband met dit alles is de direc tie van SEA-Holland NV voorlopig overgebracht naar de Prof. Tulpstraat 17 te Amsterdam, tel. (020) 92 76 92. Van een fusie van SEA-Holland NV met Amstel Advertising NV is in geen geval sprake. De Stuurgroep die de voorbereiding en uitwerking van het reclamecongres heeft verzorgd, heeft zijn werk er bijna opzitten. Voor de heren en hun assi stentes uit elkaar gaan lieten wij deze foto maken. Aan het hoofd van de tafel de voorzitter van de stuurgroep H. E. Janssen. Aan zijn linkerhand achtereenvolgens Edith Ferrée, Gregor Frenkel Frank, Hans Ferrée, Henk W. Hagenberg, drs. F. F. O. Holzhauer. Aan zijn rechter hand Boukje Mulder, drs. Jan Klein, Hans Buys, D. G. A. Noordijk, P. A. E. Hollander.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1