revue der reclame weekeditie VEA en BvA nemen het op voor Veronica Weer kritiek op ERU-reclame (2> Fem is uit NIPO-rapport met meer titels WAT DE REVUE PASSEERT Telegrammen aan ministerraad Geen Kerstnummer Drukkersweekblad woensdag 30 september 1970 ONTVANGEN 1 P"T. 1970 Havenloods, Het Zuiden verschijnen twee maal per week bij ét dat we naar Woerden vliegen om Goud kuipjes te halen....! die roomzachte smeerkaas van Citaat van de week Eierwekker beheerst Image Workshop Mutaties bureaus en bedrijven Th. J. Hondius voorzitter NGPR Officiële openingen Verhuizingen, wijzigingen enz. E 161 expres ACHTSTE JAARGANG No. 38 De VEA en de BVA hebben door middel van telegrammen aan de Mi nisterraad gereageerd op de in de pers verschenen berichten dat de regering overweegt maatregelen te treffen te gen radio Veronica. De tekst van de beide (vrijwel identieke) telegrammen laten wij hieronder volgen. De tekst van het telegram van de VEA waarvan afschriften zijn toege zonden aan de minister van Econo mische Zaken, de minister van CRM, de vaste kamercommissie van CRM, de voorzitter van de Tweede Kamer, de voorzitter en de leden van de frac ties van KVP, PvdA, VVD, ARP, CHU, PSP, CPN, D'66, PPR luidt als volgt: 'Volgens de berichten in de dagbla den zou Uw Raad overwegen om op korte termijn door het parlement het Verdrag van Straatsburg te doen ra tificeren. Waarna het voornemen zou bestaan om maatregelen te nemen tegen Radio Veronica. Met de meeste klem willen wij er voor pleiten om zeker de radio-uit zendingen van Radio Veronica niet te verbieden. Radio Veronica immers geeft het Nederlandse bedrijfsleven gelegenheid om op een goede en een voor de consument kennelijk aanvaardbare wijze radioreclame-uitzendingen te doen uitvoeren. Met name vooral kleine en de minder grote bedrijven hebben via Radio Ve ronica de mogelijkheid om tegen re delijke kosten en met voldoende fre quentie en flexibiliteit radioreclame te bedrijven. Een mogelijkheid die in die vorm niet of nauwelijks aanwezig is binnen het huidige systeem van de radioreclame-uitzendingen via de STER. Het verdwijnen van een bestaand goed reclamemedium in ons land zou een aanmerkelijk verlies zijn binnen het raam van de toch al niet zo grote beschikbaarheid van audio-visuele media in Nederland.' Bestuur VEA De tekst van het BVA-telegram, waarvan afschriften zijn gezonden aan de vaste kamercommissie van CRM, de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van KVP, PvdA, ARP, CHU, VVD, PSP en D'66 luidt: 'Volgens de berichten in de dagbla den zou Uw Raad overwegen om op korte termijn door het parlement het Verdrag van Straatsburg te doen ra tificeren. Waarna het voornemen zou bestaan om maatregelen te nemen te gen Radio Veronica. In verband hiermede willen wij er met nadruk op wijzen, dat met name kleine en minder grote bedrijven dringend behoefte hebben aan een mogelijkheid om tegen redelijke kos ten en met voldoende frequentie en flexabiliteit radioreclame te kunnen maken. Deze mogelijkheid bestaat niet of nauwelijks in het huidige systeem van radioreclame-uitzendingen via de STER zodat Radio Veronica momen teel voorziet in een dringende behoef te van het bedrijfsleven. Wij verzoeken U hier ernstig reke ning mee te houden.' Bestuur BVA. De Rotterdamse huis-aan-huisbladen Het Zuiden en De Havenloods zullen met ingang van 15 oktober, behalve op donderdag, ook op dinsdag uitko men onder hun eigen naam, doch met enkele gemeenschappelijke redactie pagina's voor groot-Rotterdam. Het dinsdag-nummer wordt gezet op de zetterij van De Havenloods. De gehele oplage van ruim 450.000 exemplaren zal bij Wegener (uitge ver van Het Zuiden) worden ge drukt. In totaal zullen van het dinsdagnummer van de beide bladen vijftien edities worden vervaardigd. In de redactionele- en technische ver vaardiging van het donderdagnummer komt geen wijziging. Voor de tweede maal in korte tijd is een reclameuiting van de Eru-Kaas- fabrieken onderwerp van - al dan niet terechte - kritiek. Enkele weken ge leden werd de radiospot 'Eer uw vader, Eer uw moeder, Eru kaas', door de fa brikant teruggenomen en deze week ontstond er enige deining over de hier afgebeelde IM die dinsdag werd geplaatst in de Volkskrant op de plaats op de voorpagina waar an ders Wiin Boost zijn cartoons tekent. In het radioprogramma 'Echo' stelde de heer Ruys, directeur van Era, dat men juist op deze plaats in de Volks krant, waar anders de actuele pren ten van Wibo staan, een actuele ad vertentie had willen brengen. Hij achtte de advertentie zeker niet in strijd met de ethische normen. Drs. J. L. Klein, directeur van het Genoot schap voor Reclame gaf als zijn per soonlijke mening te kennen de adver tentie niet te kunnen waarderen. Hij meende dat deze actualiteit op dit moment nog niet gebruikt had mogen worden voor een advertentie omdat er waarschijnlijk nog te veel leed ach ter schuil ging (gijzelaars). Tevens zette hij een vraagteken bij de opmer king van de Eru-directie dat een aan tal)?) Volkskrantlezers de advertentie bestempeld had als de beste uit de serie. Afgezien van een pretest, iets wat de heer Klein niet waarschijnlijk leek, dacht hij niet dat het mogelijk was om nu al een uitspraak te doen over de appreciatie door de consu ment. De Eru-serie loopt intussen nog steeds in de Volkskrant. Daarbij is het wel opvallend dat de onderwerpen aan zienlijk minder actueel zijn. ledereen, die gedwongen naar de radio- en televisiereclame moet luisteren, zou compen satie ofwel smartegeld uit die pot moeten krijgen. Janus in VN 19-9. Het eerste nummer van FEM (het Financieel Economische Magazine van NV Bonaventura) is verschenen. Voor de directie van deze uitgeverij aanleiding om in verschillende plaat sen van het land een aantal recepties te organiseren waar adverteerders en re clamemensen in de gelegenheid wor den gesteld dit tijdschrift, dat zich tot het top-management van Nederland richt, door te bladeren. De eerste in de reeks recepties vond afgelopen vrij dag plaats in het A instel Hotel te Amsterdam, waar de belangstelling echter betrekkelijk gering war. De be langstelling voor het blad van adver teerderszijde wordt echter bevredi gend genoemd. De advertentiecapaci teit zou voor de eerste nümmers reeds zijn volgeboekt. Een vijftigtal deelnemers aan de Image Workshop zijn vorige week door de Engelsman Philip Rubinstein stevig aan het werk gezet. Aan de hand van checklists en case studies werd groeps gewijs een aantal analyses gemaakt van tv-eommercials waarbij het kri tisch vermogen van de deelnemers sterk op de proef werd gesteld. Philip Rubinstein die reeds Ameri kaanse en Australische adverteerders en bureaumensen aan deze workshops heeft laten deelnemen, hield voor de uitwerking van de door hem voorge legde problemen een strak tijdsche ma aan, waarbij een eierwekker goe de diensten bewees. De workshop kon in feite worden beschouwd als een soort bezinning omdat de discussieleider de eendags- cursisten voortdurend confronteerde met de basiselementen waaraan een goede commercial dient te voldoen. Zinvol was het daarom dat ook tv- spots werden vertoond die artistiek zeer geslaagd mochten heten, doch commercieel een mislukking bleken. De vraag waarom deze commercial faalde lokte een levendige discussie uit. De middaguren werden groten deels in beslag genomen door kwalita- tatieve analyses, terwijl 's morgens onderwerpen aan de orde kwamen als: hoe introduceer je een lichte si gaar in een land van voornamelijk sigarettenrokers; waarin liggen de verschillen tussen tv-commercials anno 1965 en 1970; en hoe vind je voor een bepaald produkt een gat in de markt. Voor de deelnemers aan de workshop was het stellig een inspannende werk dag tijdens welke praktijkproblemen tot op het bot werden uitgebeend. Hans Loeber is deze maand als ac count executive toegetreden tot In- termarco De la Mar. Onder Tako Hoeneveld maakt hij deel uit van de unit Intermarco I. Hij is afkomstig van HVR. De heer F. H. Strunk treedt op 1 ok tober in dienst bij McCann-Erickson als ae. Hij is tot die datum in de zelfde functie werkzaam bij Bauduin. De heer C. A. Koenders treedt be gin oktober in dienst bij McCann- Erickson als account executive. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij Van Maanen/Ogilvy Mather. De heer J. van Heusden is in dienst getreden bij bureau Gelder als pro- duktieman. De heer R. Floor - reeds twee laar bij dit bureau werkzaam - is thans officieel benoemd tot ae. De heer AA. Gerson Lohman is benoemd tot adjunct-directeur van Euro-Public Relations, een dochter onderneming van Euro-Advertising NV. De heer Gerson Lohman was tot nu toe werkzaam bij dit bureau als account supervisor. De heer E. P. van het Schip is in dienst getreden bij Philips Duphar Nederland NV, als publiciteitschef farmaceutische spécialités. Hij was voorheen werkzaam bij Intermarco De la Mar als ae. De heer Th. J. Hondius is benoemd tot voorzitter van het Nederlands Ge nootschap voor Public Relations. Hij is werkzaam als pr-manager van NAM/Gas Export te Den Haag. Vrijdag vindt de officiële opening plaats van de nieuwe behuizing van reclamebureau Piitz aan de Keizers gracht 230, Amsterdam. Repro-Boogaarl NV, Eindhoven, een vestiging van de Nederlandse Repro ductie Combinatie NEROC NV te Leiden, opent op 2 oktober het nieuwe bedrijfspand aan de Hastel- weg 17. Sinds 21 september zijn kantoren en showroom van drukkerij Smeets Schippers gevestigd Koninginneweg 6, Amsterdam. Postbus 5592. Telex 11578. Telefoon (020)76 05 05. HVR, Amsterdam heeft een nieuw telefoonnummer (020) 22 87 65. Copywriter S. Leuw is weer bereik baar in Laren (NH): Slangenweg 29. Telefoon (02153) 26 44. Sies Hofman Produkties betrekt op 1 oktober een nieuw kantoor in het Witte Huis, Wijnhaven 3, Rotterdam. Voorlopig nog bereikbaar onder het oude telefoonnummer (010) 25 98 él. Het is alweer de vierde maal dat het NIPO uit eigener beweging en geheel zelfstandig uitkomt met een rapport naar aanleiding van een groot door haar gehouden media-onderzoek. Bij de vorige uitgaven kon men zich steeds voorzichtig afvragen of deze wellicht de laatste zouden zijn, die uitgegeven zouden worden of dat men inderdaad gewoonweg met dit type onderzoek zou doorgaan. En dit laatste dan on danks de kritiek op het onderzoek (namelijk bereik op basis van gezin nen c.q. huizen in plaats van perso nen) en ondanks de komst destijds van TON '67 en nu binnen enkele weken van TON '70. Het is velen toch be kend dat deze laatste onderzoeken ge heel zijn aangepast aan hetgeen inter nationaal gebruikelijk is en waarvan de gegevens als input kunnen worden gebruikt voor media-modellen. In de TON-rapporten komen echter slechts een beperkt aantal bladen voor en wel voornamelijk de publiekstijd schriften, slechts aangevuld met cir ca 20 dagblad-titels. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat het initiatief tot dit onderzoek van de uitgevers van publieksbladen afkomstig is. Het rapport 'NIPO Media-Onderzoek 1969-1970' geeft naast informatie over 31 afzonderlijke publiekstijd schriften eveneens gegevens over alle 10 nationale dagbladen, 43 regionale dagbladen, 14 dagbladcombinaties, 4 nieuwsblad-combinaties en 33 gratis huis-aan-huisbladen. In het rapport vinden we naast ge gevens over méér media dan in vo rige NIPO-rapporten ook informatie over het lezen van de in huis komen de bladen door huisvrouwen en man nelijke gezinshoofden. Behalve het totaal aantal lezers (met andere woor den alle huisvrouwen en mannelijke gezinshoofden, die een blad geregeld, ongeregeld of sporadisch lezen) is ook het aantal geregelde lezers of lezeres sen per blad opgenomen. Deze gege vens over het lezen worden voor de huisvrouwen verstrekt naar leeftijds groep, kerkgenootschap en Nielsen- gebied en voor de mannelijke gezins hoofden naar beroep, opleiding en Nielsen-gebied. Te zijner lijd zullen wij uitgebreid op dit onderzoek terugkomen. Nü ver melden wij nog dat de prijs van het rapport 3.000 bedraagt (excl. BTW). Bestellers hiervan kunnen ook de 43.150 ponskaarten kopen voor een prijs van 1.720 (excl. BTW). Volgens Vrij Nederland zal voor het eerst sinds 25 jaar het beroemde Kerstnummer van het Drukkersweek blad dit jaar niet verschijnen. Ont werpers Anton Beeke en Swip Stolk, die dit jaar de opdracht hadden om de speciale aflevering samen te stel len, zijn van mening dat zo'n boek wel iets anders moet representeren dan alleen maar 'mooie plaatjes' zoals tot nu toe het geval was, omdat druk kers nu eenmaal - of ze willen of niet - behalve mooie plaatjes druk ken ook informatie geven. Zij veran derden hun opdracht 'Boek over de jeugd' in 'communicatiemiddelen van de jeugd' en stelden zich voor het nummer behalve met het vele typo grafische materiaal te vullen met door journalisten gemaakte interviews met jongelui van diverse pluimage. Eindeloze debatten daarover van de kant van de opdrachtgevers en ten slotte het verbod om drie afleverin gen van Theo van den Boogaard's Aloha-strip Ans en Hans op te ne men, mondde uit in uiterst traag ver lopende onderhandelingen die nog steeds niet tot een einde zijn geko men, waardoor het boek niet meer met Kerstmis gereed kan komen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1