Ontwerpers onderschatten mogelijkheden bij zeefdruk 4 Actieplan NRS Minder animo voor YEA-onderzoek *69 Personeelskosten sterk gestegen 1 AA-jubileum in Limbury Straks: alternatieve consumenten Zeefdrukaffiches bij Sigfried amsterdam fijne stad revue der reclame achtste jaargang - nr. 43 - woensdag 4 november 1970 - weekeditie citaat van de week Hoewel verwacht werd dat circa 60 van de erkende reclame adviesbureaus aan het VEA-onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten over het jaar 1969 zou deelnemen, heeft slechts 45 van alle VEA- leden invulformulieren teruggezonden. Voor 1967 was dit 59 voor 1968 nog 53 Dat is jammer omdat het moeilijk wordt uit het beschikbare cijfermateriaal een goed en duidelijk inzicht van de gehele branche te krijgen. In het algemeen kan echter wel worden gesteld dat de bedrijfskosten - in het bijzonder de personeelskosten - sterk gestegen zijn. Ook voor dit jaar en in 1971 zullen de personeels kosten wederom hoger uitkomen. Aannemend dat de deelnemers aan de enquête representatief zijn voor de omzetgroep waartoe zij behoren, zou de omzet van alle VEA-bureaus tezamen vorig jaar kunnen worden geraamd op 755 miljoen gulden. Voor 1968 was dit omzetcijfer 650 miljoen, voor 1967 560 miljoen en voor 1966 500 miljoen. Gebaseerd op dezelfde redenering als hierbo ven omschreven, kan het aantal werknemers inclusief directie bij de VEA-bureaus voor 1969 wor den bepaald op 3635, een stijging van 342 ten opzichte van 1968. Voor wat betreft de omzetten van dit jaar wordt een gemiddel de stijging van 5,8 verwacht, aanmerkelijk lager dan in voor gaande jaren. SRO seminar en workshops Theoretische bijscholing voor mediaplanners De consument van morgen ANNO 30 SRO-staf versterkt E 197 Schrikbeeld voor reclamemakers: eerst de geluidsvolume's zo hoog op drijven dat men doof wordt en ver volgens trachten daarboven uit te schreeuwen, met het gevaar van ver hoogde verdoving. Drs A. v. d. Meiden in Intermediair. Omzetstijging '70 zal tegenvallen Verdeeld naar omzetgroepen werkten aan dit VEA-onderzoek mee: in groep I, omzet tot 1 miljoen gulden twee bureaus (22,2%); in groep II, omzet 1 tot 2 miljoen gulden zeven bureaus Van 21 tot en niet 27 februari en van 28 maart tot en met 3 april zullen door de Stichting Reclame Onderwijs respectievelijk deel een en twee van een workshop mediaplanning worden gehouden. Daaraan vooraf gaat van 8 tot 12 december een seminar media planning, dat dient om mediaplanners en diegenen die zijdelings te maken hebben met mediaplanning in de ge legenheid te stellen de noodzakelijke theoretische kennis op te doen, nodig voor het volgen van de workshop. Het doel van de workshop is de deelnemers de mogelijkheid te bieden hel omvangrijke en gecompliceerde mediaterrein van nu te overzien en van daaruit een visie op de toekomst te ontwikkelen. Bovendien ligt het in de bedoeling in de toekomst fol low up seminars te houden, waarin de verdere ontwikkelingen worden besproken. Het seminar zal gehouden worden in Hotel Veld- en Boszicht te Nunspeet. Kosten bedragen 650,inclusief vol pension. De workshop wordt ge houden in Hotel Prinses Juliana, De Koog, Texel. Er zal echter weinig tijd voor strandwandelingen zijn daar de zittingen duren van 9 tot 22 uur. De kosten voor de totale workshop (2 weken) bedragen 1500,-, inclu sief vol pension. Programma's en inschrijvingsformu lieren voor seminar en workshop zijn te verkrijgen bij de SRO, Nes 59-63, Amsterdam. Telefoon (020) 6 29 89. (28%); in groep III, omzet 2 tot 4 miljoen twaalf bureaus (40%); in groep IV, omzet 4 tot 6 miljoen gul den negen bureaus (40,9%); in groep V, omzet 6 tot 10 miljoen gulden zeven bureaus (70%) en in groep VI, omzet boven 10 miljoen gulden zes tien bureaus (76,2%). In tabel A is de benaderde omzet in in 1969 van alle erkende reclame adviesbureaus per medium opgeno men. met daarachter de procentuele daling of stijging ten opzichte van 1968 alsmede de bruto-winstmarge per medium in 1969 en 1968. Moest in 1968 bioscoopreclame een achter uitgang van 42% boeken, in 1969 werd een stijging van 136% bereikt. Opvallend is de 29% achteruitgang bij buitenreclame. Radioreclame ging met een kwart vooruit, televisie met 11,8%. Bij de uitsplitsing van de persmedia (47% van deelnemers nam hieraan deel) werden de volgende percentages van de omzet verkregen (tussen haakjes de cijfers van 1968): dagbla den 56,9% (56,7), damesbladen 13,7% (15), familiebladen 3,5% (4,1), radio-tv-bladen 9,1% (6,4), opinie bladen 4,2% (2,7), nieuwsbladen 4,3% (6,2) en vakbladen en overige tijdschriften 8,3% (8,9). Deze percen tages moeten wel met enige reserve gehanteerd worden, omdat soms van schattingen door de bureaus werd uitgegaan. Vervolg en tabellen op pagina E 201. De stuurgroep van de Nederlandse Reclame Stichting is woensdag 28 ok tober voor de tweede maal hijeen ge weest. Besloten is een actieplan voor de eerste drie jaren op te stellen. Dit plan is gebaseerd op de voorstellen van de reorganisatiecommissie. Be langrijk punt zal zijn de financiële consequenties die aan de plannen in- hacrent zijn. Op 25 november zal de stuurgroep voor de derde maal ver gaderen. Dan zullen de uitgewerkte plannen ter discussie worden gesteld. Leden van het 1AA Holland Chapter vierden zaterdag het 10-jarig bestaan van de vereniging in het Limburgse, waar Club 69 als gastheer optrad. Eregast Jean Max Lenormand (voorzitter IA A-Europa), Erik Padt en Bert de Vries ont vingen de C 69-onderscheiding 'l'Ordre du Trou' uit handen van Pierre Bogaers. De groep arriveerde op het vliegveld Beek. 'De consument van morgen zal het profiel van de consument van van daag verloren hebben'. Dat zei de president-directeur van de NS, mr. M. G. de Bruin tijdens de eerste van een drietal namiddagbijeenkomsten, die het Genootschap voor Reclame aan 'De consument van morgen' wijdt. Spreker deed een poging om die nieuwe consument zij het in ruwe trekken gestalte te geven. Er zullen twee groepen consumenten zijn. Aan de ene kant de 'klassieke'. Een in getal en belang afnemende groep die wordt gekenmerkt door een geringere welvaart en ontwikkeling, die men veelal vindt in de minder geürbaniseerde gebieden. Daarnaast is er de 'alternatieve' consument. De kenmerken voor deze groep ontleent hij aan een Amerikaanse studie over 'the young radicals'. Een aanwijzing over de grootte van deze groep vond de heer De Bruin onder meer in de oplagecijfers van de twee grootste Amerikaanse syndicaten van under groundbladen. Ze hebben een geza menlijke oplage van 2Vi miljoen, terwijl elk blad door 3 a 4 mensen wordt gelezen. Een onderzoek onder afgestudeerden van Harvard leerde dat in 1960 39% van de afgestudeer den een baan zocht in handel of in dustrie. In 1969 was dat nog maar 14%. De groep 'kritiese jongeren' zal voor het grootste deel wel geïnte greerd raken in onze maatschappij, maar hun kritische benadering zullen ze niet verliezen. De alternatieve consumenten vormen een marktsegment dat apart bena derd moet worden. Zowel door de producent als door de reclamemakers. De producenten zullen zich meer moeten bezig houden met de sociale dimensie van het ondernemersgebeu- ren. Ze zullen moeten reageren op wat de mens doet zonder hem daarbij louter als afnemer van haar produk- ten te zien. Ook de rol van het recla mebureau zal veranderen. De reclame kan een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van de communi catie tussen de 'traditionele' en de 'alternatieve' mens. De tentoonstelling van Nederlandse zeefdruk affiches bij Sigfried is ge opend. Uit een totaal van 150 inzen dingen werden 35 affiches geselec teerd, door F. Baylé, P. Mertz en G. J. L. Janssen. Slechts de leden van de Vereniging van Zeefdrukkers werden uitgenodigd om affiches in te zenden, hetgeen misschien bij enkele drukkers die geen lid zijn, niaar wel zeefdruk affiches maken, toch enige weerstand opwekte. Twee juryleden, Frits Baylé en Paul Mertz, beoordeelden de affiches op een tweetal punten: a. Hoe komt de boodschap die het affiche brengt over; b. Hoe past de vormgeving zich daarbij aan. De heer G. J. L. Janssen beoordeel de de affiches op kwaliteit van de technische uitvoering. Uit het juryrapport citeren wij: Ten aanzien van het overbrengen van de boodschap constateerden de beide juryleden dat dit vaak gebeurt op een manier, die, op zijn zachtst gezegd, oubollig aandoet. De intelli gentie en de mate van geïnteresseerd heid van de consument worden, vol gens de juryleden, nog steeds onder schat. De vormgeving: de jury vond onder de inzendingen fraaie en doeltreffen de zeefdrukaffiches, maar te weinig. De degelijkheid wint hel in de meeste gevallen van de lust tot experimente ren. De techniek: er moet worden gecon cludeerd, dat aan ontwerperskant de typische mogelijkheden, die er in de zeefdruk schuilen, onvoldoende wor den geëxploreerd. Het zeefdrukpro cédé heeft zijn eigen kwaliteiten, die kunnen worden uitgebuit én voor het overbrengen van de boodschap, én ten aanzien van de vormgeving. De eigenschappen en eigenaardigheden van de verschillende drukprocédés staan de ontwerper als alternatieve instrumenten ter beschikking. Het lijkt de jury dat hier nog te vaak kansen worden verzuimd, die voor het grijpen liggen. Wij kunnen het in grote trekken met de jury eens zijn, hoewel dit niet weg neemt, dat hetgeen wordt tentoonge steld toch van goede kwaliteit ge tuigd en creatief gezien lang niet te genvalt. Enkele zeer goede inzendin gen: de voortreffelijke affiches voor To neelgroep Studio, ontworpen door Jan Bons. De Bijenkorf, vooral door een affiche van Michel Joseph. Ook ontwerpers als Giel Escher en Jan van Toorn zijn goed vertegenwoor digd. Het zijn in totaal slechts 35 affiches, maar ze zijn de moeite van het bekijken waard. Niet de moeite waard is het affiche, ontworpen door Paul Mijksenaar en gedrukt door Drukkerij De Burght, met als thema 'Amsterdam fijne stad'. Het werd aangeboden aan de ge meente Amsterdam in een oplage van 500 stuks. Om een opmerking van de jury te gebruiken: dit affiche doet op zijn minst oubollig aan. Hans Buys De staf van de SRO zal per 15 no vember aanzienlijk worden uitgebreid. Directeur Rein Luijckx zal vanaf die datum worden geassisteerd door een tweetal cursusleiders, mr. E. Ebbinge en R. D. Menko. De heer Ebbinge zal als cursusleider optreden bij de cursus Reclame/Media, de heer Men ko bij de cursus Marketing. Mevrouw M. M. Th. Hanssens keert bij de SRO terug als secretaresse, een func tie die zij vanaf de oprichting tot 1964 ook reeds vervulde. Als admi nistrateur is aangetrokken de heer J. C. van den Heuvel. De pre-adviezen, die op verzoek van de VEA zijn uitgebracht door profes sor H. Baudot en drs. P. H. van Wes tendorp en die respectievelijk hande len 'Over acceptatie van innovations' en over 'Reclame, consument en psy chologie' zijn thans in druk. Ze zullen tijdens de VEA jaarvergadering op 20 november ter discussie staan. Een gedeelte van het ontwerp-omslag is hierboven afgebeeld.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1