r NOTUlen Media Seminar zette vele planners aan het denken Vooral kleine adverteerders kochten minder tv-zendtijd Balans van reclamecongres Het FHV-elfect Dagkaarten verkoop viel tegen Brinta9 DSM9^: Pyr&flam en Co-op COMMENTAAR PROF. SLAGTER ANTI RECLAMERELASTING Actuele GvR-dag over effect van pers-tv reclame UN j VANGEN in r\ revue der reclame achtste jaargang - nr. 44 - woensdag 11 november 1970 - weekeditie citaat van de week Het Genootschap voor Reclame is blijkens de onlangs bekend ge maakte financiële resultaten van het recente Reclamecongres in het Congrescentrum RAI er net uitgesprongen. Het financieel overzicht sluit met een voordelig saldo van 5.830,Dit ondanks het feit dat het aantal verkochte dagkaarten tegenviel. Overdag waren er namelijk 700 betalende bezoekers (opbrengst 105.000,inclusief BTW), terwijl men er 800 had verwacht. De belangstelling voor de goedkope avondkaarten was echter weer groter dan voorzien. Er werden 220 avondkaarten verstrekt (opbrengst 7.500,Dat was 2.500,meer dan begroot. Volgens de financiële commissie is het feit dat de uitgaven 18.330,onder de begroting bleven ondermeer te danken aan een aantal reducties en meeval lers. Die reducties konden wor den bedongen op grond van het feit dat de kwaliteit van het ge- bodene niet altijd overeenkwam met hetgeen de leveranciers of freerden. Effect of tv advertising Account-switches NDP verhoogt tarieven E 203 De huisvrouwen hebben, als ze het willen, de hele economie in handen. Ze moeten strijden voor zuiverma- king van de reclame. Er worden za ken aangepraat die in feite gesabo teerd dienen te worden. Mevr. R. van Grondelle-Sprootcn, arbeids- therapeute, in de Volkskrant. Door meevallers uit de kosten Zo verlaagde de restaurateur zijn rekening met ca. 3000.Fen soort 'smartegeld' voor de velen zwaar op de maag gevallen lunch. Voorts werd de huur van de eidophor en ampex verlaagd van ƒ10.000 naar ƒ2.800, omdat de eerste slecht functioneerde en de tweede (bedoeld voor het avondprogramma) in het geheel niet werkte. Ook de door Jan Vrijman gemaakte 16 mm film van de panel discussie was door de slechte geluids weergave een teleurstelling, zodat de offerte van 10.000 kon worden ver minderd met 2.985. Een financiële meevaller waren de drukkosten van het congresverslag die waren geraamd op 3.750. Het Eindhovens Dagblad nam echter niet alleen het drukken van de congreskrant, maar ook de Een vraagstuk dat de reclamewereld sterk bezig houdt - namelijk het effect van tv-reciame - is dinsdag 17 no vember onderwerp van een namid- dagbijeenkomst van het Genootschap voor Reclame. In de Glazen Zaal van het RAI-gebouw te Amsterdam zullen namelijk vanaf 16 uur twee Engelse deskundigen spreken over recente praktijkervaringen met tv-reciame in Engeland en dat toelichten aan de hand van case studies, tv-commercials en tv-research resultaten. De sprekers Ron Hunnibal (account executive van het British Bureau of Television Ad vertising Ltd.) en de research-specia list John Dutfield (senior cliënt ser vices executive van de BBTA), die - zo vernemen wij bij het ter perse gaan van dit nummer op het allerlaatste moment voor de verhinderde Dorothy Moncrieff is ingevallen, gaven hun voordracht de titel 'The effect of tv- advertising', waarbij met name een vergelijking zal worden gemaakt tus sen het effect van tv- en persreclame. Geïnteresseerden kunnen zich schrif telijk voor deze middag opgeven bij het Genootschap voor Reclame, N.Z. Voorburgwal 288, Amsterdam. Na overmaking van 15,op giro 160385 wordt een deenemerskaart toegestuurd. daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. Doordat de ontvangsten 12.500 lager zijn dan begroot en de uitgaven 18.330 onder de begroting bleven, kwam het uiteindelijk voor delig saldo dus op 5.830. 'Degenen die nogal wat kritiek had den op de prijs van de dagkaarten 150) kunnen hun mening misschien wijzigen bij het kennis nemen van de onkostenposten die op de balans van dit congres voorkomen', zo ver telde drs. J. L. Klein, directeur van het Genootschap ons desgevraagd. 'De confrontatie-exhibits bijvoorbeeld met alles wat daarmee annex was, zo- De voorzitter van de SER-commissie voor consumentenzaken, prof. mr. W. J. Slagter, staat aarzelend tegen over een suggestie van het Tweede- Kamerlid dr. ir. A. P. Oele (PvdA) om een reclamebelasting in te voeren en uit de opbrengst daarvan de voor lichting aan de consumenten te finan cieren. In een commentaar op het voorstel- Oele schrijft prof. Slagter in het maandblad van het Consumenten Contact Orgaan dat hij eerst meer zou willen weten over de effeoten van de invoering van een dergelijke belas ting, voordat hij van de juistheid van deze maatregel overtuigd zou zijn. Drs. D. F. van der Mei, lid van de Tweede Kamer voor de CHU, zegt over de gesuggereerde reclamebelas ting dat men, wanneer men de recla me wat meer in toom wil houden, dat kan doen door te streven naar Recentelijk hebben zich een aantal grote account-switches in de Neder landse bureauwereld voorgedaan. Young Rubicam verwierf het Brinta-account van Scholten/Honig dat sedert jaren door Intermarco delaMar werd behandeld. Dit bureau kreeg hier echter een aantal nieuwe accounts voor terug: per 1 oktober behandelt Intermarco de reclame belangen van DSM-Staatsmijnen voor wat betreft de industrial en recruit ment advertising. NPO dat het vol ledige DSM-account behandelde, blijft de internationale en nationale goodwill campagne doen, alsmede de werving van het hogere personeel en de reclame voor Stamicarbon NV. Per 1 januari behandelt Intermarco tevens het Juweel brood-account van Co-op, welk account voorheen bij bureau Van Maanen was onderge bracht. Internationaal gaat Intermar co tevens de reclame doen van Cor ning Glass (Pyroflam). als produktiekosten, ontwerpen, ten toonstelling, technische outillage, tv- commercials en het verzamelen van de items, vergden een bedrag van 45.860. Aan zaalhuur en technische voorzieningen moest 9.280 worden uitgetrokken. Advertenties en druk werk kostten 2.590, De restaura teur berekende in totaal 5.370 en het stenografisch verslag van het con gres heeft ons 1.250 gekost. En hoewel Jan Vrijman's film 'Identity' door CRM werd gesubsidieerd, moes ten wij voor het opblazen van 16 mm naar 35 mm nog 10.000 uittrekken. Met deze en andere kosten - aldus de heer Klein -kwamen wij op een uitgaventotaal van 106.670, inclusief BTW. De inkomsten aan dag- en avondkaarten bedroegen 112.500, zodat wij eigenlijk dank zij de reducties van de leveranciers er uitgesprongen zijn. Overigens, bij de uitgaven is geen rekening gehou den met de bureau- en kantoorkos ten van het Genootschap voor Re clame, terwijl onze staf toch maanden van te voren reeds met de organisatie en voorbereidingen van het congres bezig is. Deze uitgaven worden op de jaarbegroting van het Genootschap opgevoerd. Ook het batig saldo wordt onder de post 'manifestaties' in de Genootsohapsboeken in mindering ge bracht. Tenslotte mag bij de beoor deling van deze congreskosten en-in komsten ook niet vergeten worden, dat de reclamecongressen slechts tot stand kunnen komen dank zij de be langeloze medewerking van vele ac tieve reclame-beoefenaren.' objectievere voorlichting en naar controle op de reclame. Ook het KVP-Tweede Kamerlid A. J. W. Krosse, eveneens om zijn me ning gevraagd door het CCO, wijst een reclamebelasting van de hand. De Vereniging de Nederlandse Dag bladpers heeft besloten de abonne mentsprijzen van alle kranten collec tief per 1 januari 1971 te verhogen met 15 cent per week en op 1 juli van het volgende jaar nog eens met 10 cent per week. Deze verhogingen zijn noodzakelijk ter verbetering van de structurele positie van de dagbladpers. Tevoren zijn ze besproken met de minister van Economische Zaken, aldus deelt de NDP mee. Alle kranten hebben daarnaast van de NDP het dringend advies gekregen hun advertentietarie ven met 6 percent te verhogen. Voor de zoveelste maal hebben de uitgevers van tijdschriften, verenigd in de NOTU, zich schriftelijk ge wend tot de minister van CRM ten einde opheldering te vragen over een aantal punten dat in eerdere brieven aan de minister aan de orde werd gesteld. De tijdschriftenuitgevers voe len zich - niet ten onrechte - bij de dagbladpers ten achter gesteld. De NOTU wil in aanmerking komen voor achtereenvolgens: het nul-tarief voor de BTW op abonnementen; schadecompensatie wegens de invoe ring van tv-reclame; soepeler prijs beleid; vrijstelling van de voor tijd schriften aangekondigde verhoging met gemiddeld 40% voor sommige tijdschriften (oplopend tot zelfs 110%) van de PTT-tarieven per 1 februari 1971. Minister Klompéheeft deze wensen verscheidene malen on- Vooral enkele kleine adverteerders hebben de aangeboden zendtijd voor televisiereclame dit jaar niet geaccep teerd' zo gaf de directeur van de STER zijn eerste indrukken weer naar aanleiding van de eind vorige week binnengekomen reserveringen voor tv-zendtijd. Hij wilde deze ontwikke ling echter niet trendmatig noemen. 'Globaal gesproken heeft de STER niet meer zendtijd teruggekregen dan voorgaande jaren' zei de heer Smee- kes. De indruk bestaat wel dat ver scheidene bureaus meer moeite heb ben gehad tv-zendtijd te 'verkopen' aan hun kleinere cliënten dan vroeger. Het is duidelijk dat vooral de dag bladpublicaties van de FHV-analyse deze adverteerders heeft afgeschrikt. Kernpunt van deze analyse was im mers dat het met name voor adver teerders met een betrekkelijk klein budget weinig zinvol is om tv-reclame te bedrijven. De heer Smeekes be- Alle vijf inleiders van het 2-daagse door de Media-Werkgroep georgani seerde seminar 'Mediaplanning - van daag en morgen' te Lunteren waren het er over eens, dat er nog wel het een en ander moet gebeuren, alvorens reclame- en mediaplanning op de juiste wijze tot stand kan worden ge bracht. En zij trachtten de 90 deel nemers aan het seminar duidelijk te maken, dat succesvolle reclame vaak meer een gevolg is van goed denk werk dan van veel cijferwerk, dat er nog een groot aantal reclame-gebie den zijn, waarover we niets of nau welijks iets weten, dat account-men sen, planners en creatievelingen in het bureau zich meer zullen moeten gaan bezighouden met het gedrag van de consument en dat het gevaarlijk is met mediamodellen te werken, omdat daarbij met teveel subjectieve zaken moet worden rekening gehouden. De Media-Werkgroep heeft er goed aan gedaan om dit seminar - gehou den op 5 en 6 november - ook open te stellen voor niet-leden, met andere woorden voor personen, die niet werkzaam zijn als mediaspeoialist bij een erkend bureau. Vrijwel alle aan wezigen waren van mening, dat het zeer zeker aanbeveling verdient om bijvoorbeeld jaarlijks een media- der ogen gekregen. Evenals haar collega's van Financiën, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat. Een kort overzicht van de vrij een zijdige briefwisseling: 27 juni 1968: verzoek te worden betrokken bij het onderzoek van de interdepartementale commissie naar de concentratie-tendens in de pers. Geweigerd. herhaald verzoek. Geweigerd. 9 juni 1970: nota betreffende de achterstelling van de tijdschriften pers; 19 juni: telegram over hetzelfde onderwerp; 13 augustus: NOTU-aanbod, nadere gegevens te verschaffen over de situatie van de tijdschriftenpers; 4 september: mededeling van de voor 1970 geraamde rentabiliteits- daling van 3% en het aanbod tot het verschaffen van nadere vertrouwelijke mededelingen; 28 oktober: herhaald verzoek om opheldering van een aantal vraag punten waarover nog geen ministe rieel antwoord was ontvangen. Het is op zijn minst onelegant dat de treurt het dat deze adverteerders zich door deze 'eenzijdige en subjectieve' berichtge Ving iicuucu kt ii leiden. 'Men moet niet vergeten dat niet al leen het aantal uitzendingen en de cumulatie belangrijk zijn, maar ook de kwaliteit van de commercial. Dat wordt door sommige bureaus en ad verteerders weieens onderschat.' De heer Smeekes is er overigens van over tuigd dat de adverteerders die zich nu van de televisie hebben afgewend, volgend jaar weer in de STER-blok- ken zullen figureren, want 'zij zullen ervaren dat zij televisie toch niet kun nen missen bij hun landelijke cam pagnes.' De lichte verschuiving ten nadele van de kleine adverteerders impliceert volgens de heer Smeekes wel dat de STER de grote adverteer ders die altijd meer zendtijd wensen dan zij krijgen toegewezen, meer dan vorige jaren tegemoet kan komen. seminar te organiseren en opnieuw voor mediaspecialisten en in media geïnteresseerden. Ten teken dat rnen het ernstig meent, heeft het bestuur van de Media- Werkgroep besloten in de tweede helft van januari 1971 opnieuw een bijeenkomst te houden met dezelfde deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst zal Axel Springer Verlag een presen tatie verzorgen. Volgende week treft u het volledige verslag aan van de inleidingen van de heer M. P. Eranzen, directeur Franzen, Hey en Veltmap/BBDO over het onderwerp 'Reclameplan ning: Het mediaplan zal in de toe komst steeds meer een geïntegreerd onderdeel vormen van het reclame plan'. mr. John Knecht 'Reclame modellen: Bewust of onbewust han teert iedere reclameman modellen van reclamewerking. Wat weten wij van de feitelijke werking van recla me? Zijn mediamodellen sec wel toe reikend? drs. J. J. Halsema 'Media planning: Een analytische benade ring van de status quo', drs. P. L. C. Nelissen 'De dosering van recla me: hoeveelheid en tijdsbestek' en de heer C. J. Tchaoussoglou 'Enkele aspecten van kwalitatief media-on derzoek.' NOTU nauwelijks response op haar brieven en telegrammen krijgt. In het zakenleven zou een dergelijke gang van zaken niet getolereerd wor den. Maar ter departemente is zake lijkheid kennelijk een vies woord. Wij bewonderen het geduld van het NOTU -bestuur dat hardnekkig nota's, telegrammen en brieven blijft sturen over voor deze bedrijfstak zo klem mende zaken. Wij verwonderen ons erover dat het mogelijk is dat de 'achterstelling' van tijdschriften ten opzichte van de veel strijdlustiger dagbladen zomaar in de ministeriële doofpot kan worden gestopt, met de duidelijke bedoeling dat de NOTU in een later stadium in het dikke vergeetboek kan worden bijgeschre ven. Brieven helpen kennelijk niet. Advertenties als 'Marga is dal nou eerlijk' evenmin. De NOTU moet er voor oppassen geen 'papieren tijger' te worden. Want die wordt vermalen in de pa piermolens die op de departementen van CRM, Financiën, V&W en EZ overuren maken.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1