J VEA seminars over TON Schiferli jury VEA pré-adviezen Deelnemers niet representatief VEA-presentatie tijdens beurs RdR-Expres op vrijdag RRDO fuseert met Team en versterkt Europese keten revue der reclame citaat van de week Samrén vervangt Heijn op GvR-dag ONI 'ï'ANüEN <v* achtste jaargang - nr. 45 - woensdag 18 november 1970 - weekeditie 'Het lijkt er op dat reclamebureaus en reclamebedrijven hun eigenr reclame schromelijk verwaarlozen'. Dat zegt de heer L. A. van Zoelen, een van de vier project-managers van de Koninklijke Neder landse Jaarbeurs te Utrecht onder wie ondermeer de reclamebeurs ressorteert. Hij baseert deze uitspraak op de hem teleurstellende be langstelling voor deze vakbeurs die in het kader van de Voorjaars- beurs voor gebruiksgoederen, in combinatie met Macroshop '71 van 28 februari t/m 5 maart 1971 wordt gehouden. Zijn woorden lijken in tegen spraak met de optimistische tekst van de wervingsfolder die on langs aan potentiële exposanten van de Vakbeurs voor Reclame is gestuurd. Daarin staat letterlijk te lezen: 'Uit de succesvolle start van deze beurs in 1967 en de verdere ontwikkeling in 1968 is duidelijk gebleken dat deze ge richte vaktentoonstelling in een dringende behoefte voorziet' en verder 'de organisatoren ver wachten opnieuw een groei in aantallen deelnemers en bezoe kers, waardoor de positie van deze vakbeurs nog verder zal worden verstevigd.' Nijgh bij EMAD Leo Burnett versterkt Prof. dr. H. Baudet bestudeert het proces van de aanvaarding van nieuwe produkten in historisch perspectief. Hij brengt daarmee allerlei facetten van het proces aan het licht, die in de moderne modellen in de vergetelheid drei gen te raken. Hij wijst op het gezichtsbedrog in de tegenstelling tussen de schijnbaar veel meer cultuurbe- palende innovations uit het verre verleden tegenover die, welke sinds de industriële revolutie on ze jongste geschiedenis hebben begeleid. Drs. P. H. van Westendorp stelt, dat de reclameman lijdt onder de negatieve image van de reclame, wat stimuleert tot zelfrechtvaar diging, zelfs in de vorm van pre adviezen Waarom is de con- Met ingang van januari 1971 zal de weekeditie 'Revue der Reclaine-Ex- pres' niet meer op woens dag doch op vrijdag ver schijnen. Het tijdschrift 'Revue der Reclame' blijft elke eerste en derde woens dag van de maand ver schijnen. Op deze wijze ho pen wij het onderscheidend karakter van beide bladen nog beter tot uitdrukking te brengen. Direktie en redaktie Revue der Reclame sument negatief ingesteld in som mige opzichten Overmorgen 20 november wordt tijdens de middaguren van de VEA- jaarvergadering gediscussieerd over de pré-adviezen van prof. dr. H. Baudet en drs. P. H. van Westendorp. Vorige week zijn de door Baas en Van Haastrecht uitstekend verzorgde brochures aan de VEA-Ieden toegestuurd. In 'Revue der Reclame' van deze week geven dr. P. Gros en L. P. A. Soeterboek hun mening over de pré adviezen. Op deze pagina treft u korte samenvattingen aan van de pré-adviezen zelf. Gratis tip voor Stork-Hengelo in ver band met de volgende tegenstander van FC Twente, Dynamo Zagreb: In het Joegoslavisch is 'Wij zoeken vak mensen': 'Trazji strucjnjake' Uit: de Twentsche Courant. Reclamebeurs is weinig in trek Een tekst die vele reclamemensen zal doen glimlachen. Immers, de recla mevakbeurs had vorige malen alle verschijnselen van een 'doodgeboren kindje'. Zij kon nauwelijks represen tatief worden genoemd voor het totale Nederlandse reclamegebeuren. Daarvoor was het getoonde te een zijdig. Ondanks het redelijke aantal van ongeveer 140 exposanten in 1968 werd slechts een zeer eenzijdig facet van de reclame getoond. Het waren voornamelijk fabrikanten van pre miums, relatiegeschenken, display artikelen en een aantal verspreidings bureaus die aan de reclamebeurs deelnamen. En ofschoon de inschrij vingstermijn pas kort geopend is, vreest de heer Van Zoelen dat ook deze derde reclamebeurs hetzelfde eenzijdige overzicht zal geven. Zijn streven is er op gericht de Vak beurs voor Reclame te maken tot een elke twee jaar terugkerende mani festatie die de gehele reclame be strijkt. De heer Van Zoelen is van Op 23 en 24 november alsmede op 25 en 26 november wordt in het Pa lace Hotel te Noordwijk door de VEA een tweedaags seminar van het TON Il-rapport georganiseerd. Op de eerste dag wordt in de morgenuren het woord gevoerd door J. D. Noord- hoff (Verschillen TON '67-TON '70) en door F. Wendt (Basis-principes leeswaarschijnlijkheid). In de middag behandelt J. A. A. van Unen het on derwerp 'Indeling I, II, III' en F. Wendt spreekt over 'Mathematische formules leeswaarschijnlijkheid'. 'Indeling IV en V' wordt door J. Bosman op de tweede dag aan de orde gesteld. Daarna volgt een discus sie in drie groepen onder leiding van de heren Noordhoff, Bosman en Van Unen. In de middaguren worden praktijkvoorbeelden door J. Bosman en J. A. A. van Unen behandeld. mening dat zo'n reclamemanifestatie een belangrijk tegenwicht zou kun nen vormen ten opzichte van de groeiende kritiek op de reclame. 'Bovendien', zegt hij, 'zijn vele onder nemingen volkomen onwetend op het gebied van de reclame. Is er voor media, bureaus en organisaties een betere gelegenheid denkbaar om voorlichting over hun bekwaamheden en mogelijkheden te geven dan juist tijdens deze voorjaarsbeurs als zoveel bedrijfsfunctionarissen de jaarbeurs hallen bezoeken?' Maar de media (uitgezonderd de collectieve NOTU-presentatie), de reclamebureaus, studio's, filmprodu centen en vakorganisaties laten ver stek gaan. Ondanks gesprekken met de directies van het Genootschap voor Reclame en de VEA hebben beide organisaties zich steeds vrij neutraal opgesteld ten opzichte van de Reclamebeurs. Ondanks het feit dat dr. J. P. Ton in 1968 de beurs officieel opende en de VEA twee jaar geleden haar bekende Rotex- presentatie hield. Ook dit jaar is de VEA in een bijzaal van de Margriet- hal weer present. Vier deskundigen zullen een serie lezingen houden over de onderwerpen: 'Wat weten wij over BBDO International, zesde op de we reldranglijst, dat zoals bekend voor 30 deelneemt in Franzen, Hey Veltman/BBDO heeft donderdag be sloten samen te gaan met de Team- groep, het grootste onafhankelijke re clamebureau in Duitsland. Nadere details zullen binnenkort wor den bekendgemaakt, nadat de aandeel houders van beide bureaus aan de fu sie hun goedkeuring hebben gehecht. Het samengaan met Team is na de overeenkomst met FHV de tweede grote fusie van BBDO in Europa in 1970. BBDO en FHV hebben inmid dels gezamenlijk een vestiging in Brussel geopend. BBDO had reeds een vestiging in Duitsland. Het contact tussen BBDO en Team werd door FHV tot stand gebracht - de eerste gesprekken werden ook te Amsterdam gevoerd. Team werd eind 1956 opgericht - en groeide in korte tijd uit tot één van de grootste Duitse reclamebureaus. De omzet van de Team-groep in Duitsland bedraagt nu ruim 160 mil joen gulden. Daarnaast heeft het bu reau eigen vestigingen in Parijs, Mi laan en Wenen. In Duitsland werken er 300 mensen. BBDO heeft naast haar partnerschap met FHV in Amsterdam en Brussel volledig eigen vestigingen in Londen, Parijs, Milaan en Frankfurt. De leiding over de Team-groep be rust bij Gunter Gahren (43). Team, FHV en BBDO hebben als gemeen schappelijk groot account Henkei (in Holland: Nederlandse Persil Mij). An dere belangrijke opdrachtgevers van communicatie?' (SRO-diirecteur Rein Luyckx), 'Reclame en Creativiteit' (drs. F. F. O. Holzhauer - JWT en RdR-medewerker), 'Reclame, onmeet bare grootheid? (W. J. van Hoek - Smit's-Bates), 'Mens en Reclame' (mr. R. van Vleuten - HVR). In de Mar griethal zelf zal de ADCN present zijn met een expositie, een aantal verspreidingsbureaus geven acte de présence, de Contactgroep Buiten reclame heeft een collectieve stand gereserveerd (terwijl een aantal van haar leden ook individueel zal deel nemen), er zullen verder fabrikanten van promotiorpartikelen aanwezig zijn, terwijl ook het aantal display artikelen weer groot is. Below the line is dus weer sterk vertegenwoor digd op de reclamebeurs. Gezien de grote belangstelling voor deze recla me-activiteiten zal een bezoekje aan de beurs dan ook zeker waardevol kunnen zijn. Maar de heer Van Zoe len vindt dat een te eenzijdige voor lichting. Hij vraagt zich af waarom reclamebureaus niet individueel of collectief hun werkwijze en mogelijk heden kunnen tonen. VEA-directeur G. J. v. d. Brink gaf daar - op ons verzoek - een kort antwoord op. 'Omdat je onmogelijk op een tentoonstelling een afgeronde presentatie kunt geven van wat een erkend reclamebureau allemaal kan doen, mag doen en wil doen. Wij zien meer in een serie lezingen over reclame-aspecten of, zoals vorige keer een presentatie van een quasi-prak- tijkgeval', vervolgde de heer V. d. Brink. Ook van de zijde van het Genoot schap voor Reclame - die de Recla mebeurs eveneens graag op haar deelnemerslijst wil hebben - toont men weinig animo. Directeur van het Genootschap drs. J. L. Klein: 'De reclamebeurs is een commerciële aangelegenheid. Het Genootschap is niet de instantie die daar als over koepelende organisatie achter kan staan.' Bovendien acht hij de beteke nis wan deze beurs voor het Neder landse reclamewezen uiterst gering. Standpunten die er op wijzen dat ook deze derde reclamebeurs weer niet aan de verwachtingen van de Jaar beursdirecteur zal beantwoorden. het bureau zijn onder andere Reemt- sma (sigaretten), Tchibo (koffie), Ko- nig (bier), Audi, Miele, Enka-Glanz- stoff. De heer A. Heijn die oorspronkelijk was aangekondigd als laatste preker in de door het GvR georganiseerde lezingencyclus 'De consument van morgen' is door ziekte niet in staat zijn lezing te houden. In zijn plaats spreekt nu op 26 november Ivar Sam rén, algemeen directeur van de Bijen korf. De jury die de inzendingen op de Schiferli-prijsvraag 'het reclame-ad viesbureau anno 1980' gaat beoorde len zal - in overeenstemming met de suggesties die door de SRO zijn ge daan - bestaan uit de dames M. Zweers-van Huis (Amstel Adverti sing), J. Janssen (Moussault) en H. J. J. Berger (HVR) en de heren E. A. van Eunen (JWT), R. H. Sillman (FHV) en H. Neeter (Nijgh). Nijgh van Ditmar is als elfde bu reau toegetreden tot de European Marketing Advertising Agencies (EMAD). Bij deze bureauketen zijn thans 14 Europese en 15 Amerikaanse en Canadese bureaus aangesloten die een gezamenlijke omzet bereiken van 115 miljoen dollar. Jackson Wain Company Ltd., een Australisch bureau met eigen vesti gingen in Nieuw Zeeland, Singapore, Maleisië, Hong Kong en Bangkok en met een omzet van 24 miljoen dollar het tweede bureau van Australië, is toegetreden tot de Leo Burnett orga nisatie. De jaaromzet van Leo Bur nett is hiermee gestegen tot boven de 400 miljoen dollar. Wordt de moderne mens veel 'mar- ginaler' aangeraakt door innovations dan de mens van vroeger eeuwen? Hij toetst dit verband tussen sociale actie en de 'mentaliteit' van de sa menleving, waaruit zelf ideeën, conventies, waardesystemen en attitu des voortkomen, wat een wederkerige beïnvloeding tot gevolg heeft. Tegen over vroegere opvattingen als zou de consument een natuurlijke geneigd heid tot aanvaarding van nieuwe produkten hebben, plaatst professor Baudet de tegenwoordig gangbare gedachte, dat zonder 'pre-existing need' de vernieuwing kansloos is. Niet alle vernieuwingen zijn van gelijke waarde. De aanvaarding van auto en ballpoints zijn uitersten, die duidelijk zijn. Maar het overgrote deel der nieuwe produkten ligt daar tussen. Sommige produkten werden snel aanvaard. Confectie is een voor beeld. Andere hadden een langzame expansie - de gloeilamp - ondanks hun beslissende invloed voor de maatschappij. Hoewel wordt gesteld dat de reclame in de ontwikkeling niet is weg te denken, bestaat in dit pre-advies toch de neiging de rol van de reclame, als hulpmiddel om acceptatie te be vorderen, te bagatelliseren. Als prof. Baudet uitvoeriger was ingegaan op grote doorbraakverschijnselen in de mode, was daarin de relatie tussen de invloed van producent en consu ment als een wisselwerking duidelij ker aan het licht gekomen. Zelfrechtvaardiging De mens heeft er een identiteit bij- gekregen, namelijk die van consu ment. Het centraal stellen van de consument in marketing en reclame heeft de behoefte aan theorieën over consumentengedrag en communicatie methoden gestimuleerd. Van Westen dorp bespreekt theoretisch econo mische modellen en bijdragen van psyohologen in de economische theorie. Katona en zijn psycholo gische analyse van economisch gedrag wordt besproken. Van Westendorp stelt zich zeer kritisch op ten aanzien van pseudo- wetenschappelijke modellen, waar een nieuw eigen begrippen-apparaat gehanteerd wordt, dat zich aan elke poging onttrekt om door onderzoek gecontroleerd te worden. De weten schappelijke modellen gebruiken be vindingen uit de gedragswetenschap pen voor de opbouw van een model voor 'consumer decision making', die aansluiting bij bestaand wetenschap pelijk onderzoek behouden. Ondanks media-research en reclame-theorieën is over het effect van de reclame weinig concreets bekend. Binnen het totale pakket massa-communicatie is het effect van de reclame moeilijk te isoleren. Voorkeur verdienen de on derzoekmethoden, die zich bepalen tot het beantwoorden van de vraag: 'Wat komt van de reclame-uiting over?' Waardoor wordt de houding van de consument tegenover reclame psychologisch bepaald? Amerikaans onderzoek wijst uit, dat die houding zeer genuanceerd is. Hoe is de kritiek gemotiveerd? De conclusie zou kunnen luiden, dat de reclame de werkelijkheid moet weerspiegelen. Maar wat moet dan onder 'de waarheid' worden verstaan? Van Westendorp veronderstelt, dat de kritiek zich meestal richt op waar den, die reclame aan het produkt toevoegt. Hij trekt van leer tegen het opbouwen van genuanceerde merkbeelden voor simpele consump tiegoederen, die door de reclame alleen maar lachlust of irritatie op wekken. Wordt de consument door reclame gemanipuleerd? Wekt reclame op tot het kopen van produkten, die men niet nodig heeft? Wie maakt dan wel uit 'wat de mens nodig heeft en wat niet?' is de wedervraag van Van Westendorp en hij constateert niet zonder ergernis dat dit schrijvers van moralistische leerstukjes zijn.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1