VEA jaarvergadering TV newcomers elke week in speciaal programma Van lood naar film Grauwsluier bij krant onnodig citaat van de week F. Witmer eerste gehonoreerde VEA-voorzitter uimAftüEN 2 c «2V. 1570 revue der reclame achtste jaargang - nr. 46 - woensdag 25 november 1970 - weekeditie In de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor het reclame- wezen is de laatste twee jaar niet veel schot gekomen. Met name van de Bond van Adverteerders is nog geen enkele reactie ontvangen op de reeds in april 1969 bij de besturen van BvA, NDP en NOTU door de VEA ingediende voorstellen van vernieuwing en uitbreiding van de huidige uit 1963 stammende Regelen voor het Advertentiewezen, Voorzitter drs. P. F. Th. Witmer zei dat het eerste gesprek met een BvA-delegatie eerst heeft plaatsgehad afgelopen augustus. De NDP heeft alleen belangstelling voor ondergeschikte wijzigingen, terwijl door een voorzitterswisseling bij de NOTU deze kwestie nog moet worden aangesneden. Mede op aandrang van de leden, aanwezig op de jaarvergadering van de VEA, die op vrijdag 20 november in het Esso Motor Hotel te Amsterdam werd gehouden, zal het bestuur de nodige pressie blijven uitoefenen. Zo nodig overweegt men de leve ringsvoorwaarden van bureau aan adverteerder, in ontwerp reeds in gediend als standaardcontract, zelfstandig in te voeren. Wel hoopt men dat deze procedure achterwege kan blijven. Deel-account Vrumona van v. Maanen naar KVH Slechte kwaliteit wreekt zich E 215 De postreclame heeft nu zo'n gewel dige omvang aangenomen, dat in zowat alle grote flatgebouwen spe ciale prullenmanden bij de brieven bussen staan, opdat de mensen al dal drukwerk meteen kunnen lozen. Dagboekanier in Het Parool van 17-11. Weinig schot in nieuwe Regelen Bij acclamatie werd de heer Witmer herbenoemd tot voorzitter, ditmaal in de zin van artikel 16 lid 1 slot van de statuten, waardoor de VEA voor de eerste maal eveneens een gehono reerde voorzitter kreeg. Vice-voorzit- ter E. B. J. van den Biggelaar zette uiteen dat het door de toenemende, dikwijls niet spectaculaire maar wel tijdrovende taken voor de leden van het Dagelijks Bestuur onmogelijk wordt geregeld beschikbaar te zijn. Gezien de bekwame capaciteiten van de heer Witmer is het bijzonder ge lukkig hem in deze verantwoordelijke positie te kunnen behouden. De heer A. Emens werd als bestuurslid her kozen; de heer M. P. Franzen werd tot nieuw bestuurslid benoemd. Woorden van dank waren er voor de aftreden de bestuursleden: J. Roomer voor zijn grote inzet op onderwijsgebied, spe ciaal voor de copy-cursus. E. A. Padt voor het vele werk verricht als voor zitter van de Normalisatie-commis sie en in de ROTA. Het aftredende bestuurslid J. Rouma blijft zijn werk zaamheden als lid van de Keurings- raad, voorzitter van de VEA-Geschil- lencommissie en vice-voorzitter van de Code-commissie vervullen. Bij de behandeling van de jaarstuk ken kwam in deze geanimeerde le denvergadering duidelijk naar voren dat de VEA een gezonde financiële basis heeft. In een korte samenvat ting van de voorzitter van de Coör dinatie-commissie, de heer J. Woerlee, werden enkele saillante punten van de activiteiten van de diverse com missies belicht. De laatste jaren is de VEA zich be wust meer gaan richten op speciali satie, waardoor de leden-bureaus hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en het reclamevak kundiger kunnen be oefenen. Om het wederzijds begrip tussen bestuur en Coördinatiecom missie (die elke maand vergadert) te intensiveren is er het plan dat be stuursleden successievelijk de verga dering van de commissie bijwonen. Wellicht echter dat aan de andere KVH Partners verzorgt sinds kort de reclame voor B3 fruitsappen en Royal Club, produkten van Vrumona NV Bunnik. De produkten SiSi vruoh- teniimonades en Pepsi Cola blijven bij Van Maanen, Ogilvy Mather. kant de VEA een aantal taken, die als algemeen reclamebelang kunnen worden aangeduid, zal kunnen over dragen aan de op te richten Neder landse Reclame Stichting. Aan vrijwel alle VEA-activiteiten is m de afgelopen periode in de vakpers de nodige aandacht besteed. De heer Woerlee wees erop, dat doordat de adverteerders steeds grotere inves teringen 'onder de lijn' besteden, de kwaliteit van met name drukwerk reclame steeds grotere zorg vraagt. Op media-onderzoekgebied wordt - ondanks TON, NAMO, enzovoort - nog steeds gezocht naar een werke lijk multi-media-onderzoek over dag bladen, tijdschriften, tv en pers, het zij in één onderzoek, hetzij in deelseg- menten. Opgepast moet worden voor een situatie die zich in Duitsland reeds voordoet, waarbij bureaus door adverteerders worden uitgesloten, omdat zij rechtstreeks door uitgevers hun mediaplannen laten uitdraaien. Indien uitgevers dit gratis gaan aan bieden en de bureaus van de adver teerders een vergoeding vragen, dan wordt dit een dreigende ontwikkeling. In verband met het opvoeren van de efficiency in het reclamebureau wordt overwogen tijdelijk een organi satiedeskundige aan te trekken. Ten einde een vlottere werkwijze te ver krijgen werd de commissie tv-reclame samengevoegd met die van bioscoop- en radioreclame. Naar alle waarschijnlijkheid zal bin nenkort een accoord met de STER te verwachten zijn - op een eerder ge daan VEA-voorstel - eens per week alle nieuwe tv-ccmmercials in een speciale uitzending op het scherm te brengen. Dit zal dan gebeuren via het normale televisienet op een nader te bepalen tijdstip in de normale werk week. Met behulp van een video-tape kan een bureau in de loop der weken dan een eigen documentatie opbouwen van nieuwe tv-spots waarvoor het be langstelling heeft. Wanneer het door gaat, aldus de heer J. Woerlee op de VEA-jaarvergadering afgelopen vrij dag, dan zal dit gebeuren zonder dat daarvoor betaling wordt gevraagd. Het is jammer, merkte de heer Woer lee verder op, dat wij nog steeds het probleem van het verkeerde reclame- zendsysteem en het tekort aan zend tijd hebben. 'Wij blijven, soms met de BvA, druk uitoefenen op de des betreffende instanties. Daarbij is het duidelijk dat het bestuur en de direc tie van de STER volledig achter ons staan. Maar ten gevolge van machts groeperingen van tegengestelde be langen kunnen zij blijkbaar vanuit hun positie weinig tot verbetering van de situatie bijdragen. Er zijn plannen, de zaak nu over een geheel andere boeg te gooien, en zodoende te trachten nieuwe krachten in het veld te brengen, die misschien door frisse aanpak in staat zullen zijn, wel iets te bereiken.' Op de VEA Studiedag Drukwerk 'Van Lood naar Film' zijn door de inleiders sombere woorden gesproken over de toekomst van het dagbladbedrijf. Wanneer zich dat tenminste niet ijlings gaat bezinnen op de 'bedreiging' die ontwikkelingen op het gebied van elektronische communicatie met zich mee brengen. Zo voorspelde de voor zitter van de VEA drukwerkcommis sie L. J. Kuis, dat het simpele draaien van een telefoonnummer binnen en kele jaren een beeldkrant a la minute in de huiskamer zal kunnen brengen. Hij meende dat het slechts zin heeft over de toekomst van het dagbladbe drijf te spreken, wanneer dat niet langer blijft teren op oude verworven heden, maar zich met zelfkritische blik naar de toekomst wendt. Tech nische mensen van reclamebureaus en uitgeverijen zullen zich moeten reali seren dat als ze aan die toekomstont wikkelingen niet meewerken, zij bezig zijn hun eigen bestaan aan een snel einde te helpen. Vervaardiging van fotografisch zet sel is een zeer gecompliceerd vraag stuk gebleken, vertelde de heer A. M. G. M. Ammerlaan, als eerste loonzetter in Nederland ruim vijf jaar geleden begonnen met zetsel- vervaardiging uitsluitend op film. Kopij moet onberispelijk worden aan geleverd. Veranderingen achteraf zijn onbetaalbaar. Hij voorzag binnen vijf jaar de komst van grafische cen tra met zeer grote computers, die een aantal bedrijven zullen bedienen. In de rotatie-hoogdruk zal het lood wor den vervangen door kunststof. De materialen, door de reclamebureaus verstrekt, zullen steeds meer van hoge kwaliteit moeten zijn om een hoogwaardig eindprodukt op te leve ren. Parool-directeur J. van Ginkel meent, dat op dit moment de computer in het dagbladbedrijf alleen nog maar wordt aangewend als een soort ver beterde rekenmachine. Hij pleitte er voor de computermogelijkheden te gebruiken om tot een geïntegreerd systeem van informatieverwerking te komen. Bij de Perscombinatie (Pa rool/Volkskrant) heeft men reeds enige belangrijke stappen gezet op die weg. Het maken van een krant. 'De dagbladwereld meende dat in voering van tv-reclame de grootste nadelen zou opleveren voor de perio dieken. De praktijk heeft anders ge leerd. De dagbladuitgevers vergaten namelijk, dat goede weergave van de advertentie een belangrijk onderdeel van de reclameboodschap is. De re kening voor dat misverstand is op pijnlijke wijze gepresenteerd,' zei de directeur van de Winschoter Courant R. de Gnaaf. 'De dagbladwereld zou minder schade hebben geleden', meen de hij, 'als zij in reproduktiekwaliteit aan redelijke eisen van de bureaus had willen voldoen.' Om die reden is de Winschoter Courant twee jaar geleden op offsetrotatie overgegaan. De ervaringen zijn gunstig. Er wordt nu gewerkt met naar verhouding goedkoop, want ongeschoold, perso neel. Krantenopmaak is teruggebracht tot 'fröbelwerk'. Offsetdruk maakt le vering van matrijzen, stypes of cli chés door adverteerders overbodig. Een goede afdruk is voldoende. De heer De Graaf voorzag een groeiend verzet van de reclamebureaus tegen slechte reprodukties in de dagbladen. Reproduktiedeskundige A. van Aspe- ren vroeg zich af of bij het toepas sen van nieuwe ontwikkelingen niet meer op snelheid dan op kwaliteit wordt gelet. 'Trek eindelijk eens die grauwsluier weg', riep hij de kranten vervaardigers toe. Zo niet, dan zag hij de toekomst somber in. Fondsen nodig voor research en onderwijs Baudet 'Heer, geef broeder Van Westendorp de kracht, de tijd en het honorarium om de psychologische leegte op te vullen die hij heeft achtergelaten, om dat wij, reclamemensen ieder houvast zijn kwijtgeraakt!' Deze bede van Revue der Reclame's pré-advies re censent dr. Pieter Gros was velen tij dens de geanimeerde discussiemiddag over de pré-adviezen uit het hart ge grepen. Prad-directeur H. E. Janssen herhaalde deze wens door de pré adviseur vanuit de zaal toe te roepen: 'Van Westendorp ga door met uw on derzoek'. De door prof. dr. C. M. Storm per- Storm Witmer fect geleide discussie tussen de pré adviseurs prof. dr. H. Baudet en drs. P. H. van Westendorp en de bureau directeuren in de zaal raakte ver schillende belangrijke facetten van het reclame- en marketingvak. Theo retici en praktijkmensen met uiteen lopende meningen waren echter unaniem in hun opvatting dat de Nederlandse reclame meer research nodig heeft en vooral een betere opleidingsmogelijkheid voor jonge ren dan de SRO in zijn huidige opzet nu kan bieden. Professor Storm sug gereerde dan ook in zijin samenvat ting: 'Richt een geestelijk standbeeld Westendorp op voor de jonge reclamemensen, opdat zij in de toekomst beter toege rust hun vak uitoefenen.' En vervol gens: 'Waarom zijn reclamemensen zo introvert, waarom al die twijfels? Er moet niet worden getreurd om wat niet is, maar er moet worden gewerkt aan wat nodig is. Weest extrovert. Creëer fondsen waardoor economisch en psychologisch onder zoek mogelijk wordt. De universitei ten willen graag daaraan medewer ken.' De zelfkritiek binnen de reclamewereld houdt in dat reclame mensen 'aardig' gevonden willen worden. Voor professor Storm aan leiding om te suggereren een psychi ater voor de reclame in te schakelen. De psychologie van het consumenten gedrag is voor de reclamemakers nog een braakligggend terrein. Maar volgens drs. Van Westendorp zal de reclameman over tien jaar veel van psychologie weten. Nu is dat nog niet het geval. Marktonderzoekers binnen de bureaus putten zich uit in een quasie wetenschappelijke priet-praat, maar wat zij onderzoeken is in feite de meest simpele vorm van de con- sumentenpsychologie. Of, zoals vra gensteller drs. Hotehauer het uit drukte: 'Wij zoeken uit hoeveel kop pen thee de gemiddelde Nederlander drinkt en verder komen we niet.' Ook hij pleitte voor samenwerking met de academies, omdat de marktonderzoe kers gezamenlijk niet tot een oplos sing komen. Deze gebrekkige kennis vian de consument en zijn gedrag komt volgens drs. Van Westendorp ook in het bedrijfsleven zelf voor. Heus niet alleen in de reclamewereld. Daardoor valt het moeilijk het vak op een hoger niveau te brengen. De gesprekspartners ontbreken namelijk. Die gesprekspartners ontbraken niet tijdens de VEA-jaarvergadering. En het is inderdaad te wensen dat deze pré-adviezen niet de weg gaan van zovele pré-adviezen: de boekenkast in, richting vergetelheid. Als de fondsen gecreëerd en de mensen gevonden kunnen worden om de research op deze terreinen te verdie pen en voort te zetten, dan zijn de VEA pré-adviezen 1970 als inspira tors van deze activiteiten reclame- geschiedenis geworden.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1