J NRS start juli 1971 Leesdagen nauwelijks worden gemist Wijzigingen in de top van Y&R Int. Van Staal contra Knecht op televisie 'Programma wordt PR voor reclame' RdR-Expres op vrijdag Commercialbreaks voor Stimezo in tv-deteetive Cin i 'MfiGLN C. 1370 revue der reclame achtste jaargang - nr. 47 - woensdag 2 december 1970 - weekeditie citaat van de week De stelling van Gerard van Beu sekom ('Reclame dient primair de belangen van de producent en gaat daardoor vaak ten koste van de consument') is een indi recte anti-reclame stelling, zodat men zich inderdaad kan afvra gen waarom Cees van Staal als getuige van de groep van Beuse kom deze kan onderschrijven. Ledenvergadering GvR Voorstel verhoging van contributie TON-seminars in Noordwijk Met ingang van januari 1971 zal de weekeditie 'Revue der Reclame-Ex pres' niet meer op woens dag doch op vrijdag ver schijnen. Het tijdschrift 'Revue der Reclame' blijft elke eerste en derde woens dag van de maand ver schijnen. Op deze wijze ho pen wij het onderscheidend karakter van beide bladen nog beter tot uitdrukking te brengen. Direktie en redaktie Revue der Reclame Reclame-primeur van Vara 0 Ul E 219 Sometimes, creative people are like the centre forward who has scored the goal and is waiting to be embra ced by the fellow players. John Hobson in Ad weekly 6-ll-'70. 'Ik ga mijn nest niet bevuilen' Het heeft in bepaalde kringen enige bevreemding, zo niet ergernis, gewekt dat reclameman Cees van Staal deel uitmaakt van de groep Gerard van Beusekom (Stichting Anti Reclame) die het tijdens de NOS-uitzending 'Kort Geding' opneemt tegen de groep mr. John Knecht welke laatste groep - verder bestaande uit de getuigen drs. L. de Vries, drs. F. van Puffelen en drs. F. F. O. Holzhauer - naar men mag aannemen het voor de reclame zal opnemen. Zijn antwoord: 'Omdat ik in de eer ste plaats mens ben en in de tweede plaats reclameman. Op zijn verzoek heb ik als getuige in de groep van Beusekom plaatsgenomen, omdat van Beusekom een genuanceerd denkend mens is, die heus niet zo ongegeneerd tegen de reclame aantrapt als men wel denkt. Trouwens ook de Inter- meidiair-publicisten drs. A. van dei- Meiden en ir. Tuiminga die als mede- getuigen optreden zijn beslist geen reclame-haters. Net zo min als ik uiteraard. Maar je kan bedenkingen Op vrijdag 18 december zal in het Amsterdam Hilton Hotel een alge mene ledenvergadering worden ge houden van het Genootschap voor Reclame. De vergadering die om 11 uur begint en om 12.30 uur zal zijn beëindigd, wordt gevolgd door een public lunch. Spreker en onderwerp van deze lunch zijn nog niet bekend. Het voornaamste agendapunt tijdens de vergadering zal zijn het voorstel tot contributiewijziging dat door het bestuur is ingediend. Ondanks de stijgende kosten is de jaarlijkse bij drage van de leden sinds 1965 niet meer gewijzigd. Daardoor ontstonden nadelige saldi, die echter steeds uit de reserves konden worden gefinan cierd. Voor 1971 wordt een verlies begroot van 40.700. Dit verlies zou door de verhoging van de contributies kunnen worden teruggebracht tot 23.500. Als de door het bestuur voorgestelde wijziging van artikel 1 van het huishoudelijk reglement be treffende de contributie door de le den wordt aanvaard gaat de jaarlijkse contributie voor gewone leden, die rechtspersonen, vennootschappen on der firma of commanditaire vennoot schappen zijn ten minste 225 be dragen (thans 150). Gewone leden, die natuurlijke personen zijn betalen ten minste 125 (thans 85), buiten gewone leden ten minste 75 (thans 45) en adspirant-leden ten minste 50 (thans 25). Donateurs dienen aan het Genootschap een jaarlijkse bijdrage te geven van ten minste 300 (thans 250). 'Mag ik misschien genuanceerd denken?' tegen je eigen vak hebben. Met van der Meiden ben ik bijvoorbeeld van mening dat reclame het mensbeeld kan aantasten (zie zijn publikatie Hofnar van Koning Klant. Red.). En ik ben het oneens met een van de stellingen die John Knecht gaat pone ren namelijk: 'de reclameman is een communicator aan wie je geen waar- de-oordeel hoeft te hechten'. Fel reageert Cees van Staal op de verdenking die bij sommige reclame- In de top van de Young Rubicani organisatie hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Edward N. Ney, voorheen president van Y&R Inter national, is benoemd tot president en chief executive officer van Young Rubicani Inc. Alexander Brody die tot heden de functie vervulde van area manager voor Europa en het Midden Oosten wordt nu executive vice-president van Y&R International. Brody krijgt hiermee de verantwoor delijkheid voor alle 22 Y&R kantoren buiten de Verenigde Staten. mensen heeft postgevat dat hij 'pu bliekelijk voor de televisie het eigen nest gaat bevuilen'. 'Iedereen die mij kent, zal mij daar van niet kunnen betichten. Ik geloof juist dat mijn aanwezigheid als ge tuige in het panel van Beusekom de discussie kan verlevendigen en zinni ger kan maken. Bovendien hebben gesprekken met van Beusekom over deze uitzending mij de overtuiging gegeven dat er niet op uiterst nega tieve manier tegen de reclame zal worden aangetrapt. De samenstelling van zijn panel wijst al in die richting. Ik geloof dat dit tv-programma kan bijdragen tot een beter begrip omtrent reclame en reclamemensen. Het kan een goede public relations voor de re clame zijn.' Op 20 december - de uit zenddatum - zullen we het weten. De stuurgroep van de Nederlandse Reklame Stichting i.o. heeft in haar vergadering van woensdag 25 novem ber een plan van actie besproken. De consequentie daarvan zal, naar wordt aangenomen, zijn dat de besprekingen tussen de partijen zullen worden ge ïntensiveerd en dat medio januari het volledige plan zal worden voorgelegd aan de besturen van de zes betrokken organisaties. Voorlopig wordt er naar gestreefd de Nederlandse Reklame Stichting in juli 1971 te starten. Tijdens de discussies van de op 23/24 en 25/26 november door de VEA ge organiseerde seminars over het ge bruik van het rapport 'TON '70' wa ren vrijwel alle deelnemers het er over eens, dat het begrip 'leesintensi- teit' iets meer zegt over de kans ge- konfronteerd te kunnen worden met een in een blad opgenomen adver tentie-pagina dan het begrip 'leesda gen'. Dit laatste kan echter wel een zinvol gegeven zijn - evenals een aantal andere factoren - ter nadere bepaling van het medium-gewicht. In formatie over het aantal leesdagen, zoals die in 'TON '67' werd opgeno men, is via een omrekeningsmethode ('gisteren gelezen') vastgesteld, welke methode eveneens voor TON '70 zou kunnen worden gebruikt, omdat het materiaal hiervoor in de grijze moe derband zit. Vooral voor de maand bladen is dit echter een gevaarlijke methode, omdat dan met te kleine cellen wordt gewerkt, waarbij de af wijkingsmarges dan uiteraard groot zijn- Idealer zou het zijn trachten vast te stellen niet op hoeveel verschillende dagen een blad ter hand wordt geno men, doch hoe vaak in totaal, met andere woorden verschillende keren per dag, x aantal dagen. Dit is echter alleen te doen via onderzoek, waarbij het gedragspatroon van de onder vraagden wordt bepaald. Een voor beeld van zo'n onderzoek is het in op- dracht van Philips door het NIPO verrichte onderzoek 'De Nederlandse huisvrouw', waarbij voor tijdsperio den van twee uur werd nagegaan wat de huisvrouw in die tijd precies deed. Interessant zijn ook de laboratorium onderzoeken (copy-tests), waarbij ondervraagden in een 'wachtkamertje' worden geplaatst en dan een nieuw nummer van een tijdschrift ontvan gen, dat zij nog niet gezien kunnen hebben. Een camera registreert dan de hoeveelheid, die wordt gezien/ge lezen en de tijd die aan elke pagina of een artikel wordt besteed. Na af loop stelt men dan enige vragen over het gelezene (recall). Op deze wijze tracht men iets meer over het lees gedrag te weten te komen. Een pro bleem hierbij is echter wel dat de si tuatie onecht is en alleen het eerste leesgedrag wordt onderzocht. Bij het behandelen van het begrip 'leeswaarschijnlijkheid' wees Dipl. Math. Fr. Wendt (internationaal ad viseur voor media-onderzoek en me- diaselectie) er nog eens op dat het bij het werken met mediamodellen zeer belangrijk is, dat we onszelf steeds re kenschap geven van hetgeen we doen. Uit de computer komt beslist niet meer dan we er instoppen. Daarbij werken we vandaag met gegevens van gisteren voor plannen van morgen. Ook hij waarschuwde voor het toe kennen van media-gewichten, omdat (1) ze van zeer grote invloed kunnen zijn of een blad er wel of niet uit rolt en (2) we op basis van onder zoek eigenlijk hiervan nog te weinig afweten. De heer G. J. van den Brink, die als VEA-directeur het tweedaagse semi nar opende en ook weer sloot, ge bruikte hierbij het woord 'evaluatie' om hiermee aan te geven, dat het media-onderzoek in ons land steeds omvangrijker en beter wordt en ook daardoor computers bij mediaplan ning steeds meer en meer worden gebruikt. Daarnaast zijn er in andere landen (vooral Duitsland) nieuwe ont wikkelingen en komen er nieuwe zienswijzen met betrekking tot media en mediaplanning, waardoor media planning nog meer een specialisme gaat worden dan het wellicht nu reeds is. Op de vraag wat we nu met al het TON-materiaal gaan doen, zei de heer Van den Brink dat de mogelijkheid zal worden onderzocht om te komen tot een twee of drie dagen durend computer-seminar, waarbij naast de nodige theorie ook de praktijk aan bod zal komen. Door dit laatste ziet men dan direct wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld bepaalde we gingsfactoren. Verder sprak hij zijn vertrouwen er over uit, dat het SRO media-seminar te Nunspeet en de me dia-workshop te Texel zullen slagen, omdat het zeer belangrijk is zowel be ginnende m^dialieden op te leiden als de reeds ervaren planners op de hoogte te houden van wat er gaande is op het gebied van mediaplanning en mediaresearch. Nederland wordt voor medialieden zo langzamerhand een seminar-land, hoewel de semina ria steeds meer en meer tot sluiting overgaan. De VARA gaat zorgen voor een pri meur op reclamegebied. Tijdens de aflevering van de detectiveserie Man- nix, vrijdagavond 11 december, zul len de in de film voorkomende 'com mercial-breaks' ook werkelijk benut worden. In die onderbrekingen tus sen de verschillende scenes in, zal een vijftal commercials worden vertoond die Louk Varossieau en Jan Veth schreven voor de Stichting voor me disch verantwoorde zwangerschaps onderbreking (Stimezo). Het gehele programma zal die avond trouwens in het teken staan van Stimezo. Er komt een speciale aflevering van 'Een klein uur U', gepresenteerd door Koos Postema en Henk van Stipriaan, die later wordt voortgezet in het Vara radioprogramma. Het doel van deze avond is zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor de oprichting van een abortuskliniek in Rotterdam. Door persberichten die zijn gevolgd op de door de Rotter damse gemeenteraad toegezegde ga rantie is de mening ontstaan dat de zaak daarmee financieel rond was. Dit is echter niet het geval. Voor januari moet Stimezo over vijf ton beschikken om de kliniek in Rotter dam van de grond te krijgen. Op dit moment beschikt men nog slechts over \Vi ton. Als er genoeg geld voor de kliniek in Rotterdam binnen is, dan zal het overige geld via een verdeelsleutel door de onlangs opgerichte Stimezo Nederland over andere actiegroepen worden verdeeld. De Stimezo-spots zijn voorlopig de laatste activiteit die Varossieau en Veth voor de stichting verrichten. Het gaat ze wat te veei worden. Wat zo'n half jaar geleden begon met een spontaan aanbod om een reclame campagne te maken, is uitgegroeid tot een omvangrijke neventaak voor de beide copywriters. Ze verzorgen na melijk ook de plaatsingen van de ad vertenties. Sinds september toen de eerste advertenties (gratis plaatsingen) in de media verschenen, zijn de drie Stimezo-advertenties - die de drie meest harde symbolische uitingen van illegale abortus visualiseren: abortus door de val, abortus met de brei naald, abortus een lijdensweg - in ruim 55 bladen opgenomen. De plaat singen vertegenwoordigen een waarde van een ton. Tot nu toe werden de advertenties niet in de dagbladen ge plaatst. Een teleurstellende houding, die Veth en Varossieau toeschrijven aan een zekere angst voor de adver teerders, want redactioneel hebben de dagbladen wel grote aandacht be steed aan de ontwikkelingen rond de Stimezo, waarbij ook afdrukken van de advertenties werden gebruikt. Het Vrije Volk zal binnenkort als eerste dagblad de advertentie opnemen. De opiniebladen hebben vrijwel allemaal de drie advertenties geplaatst, t.w.: VN en HP op 1/1 pagina, De Nieuwe Linie en de Groene op 1250 mm. Ook waren er opvallend veel huis- aan-huisbladen die de advertenties opnamen. Verder stonden op de bla- denlijst Eva, Sextant, Aloha, Vrije Geluiden, veel studentenbladen en een aantal medische tijdschriften. De Vara-gids, Ouders van Nu en (wel licht) Journaal zullen de advertenties nog opnemen. Door de VPRO werd een tweetal televisiefilmpjes van 1 minuut ge maakt en een 16-tal radio-spots. De tv-filmpjes zijn door de VPRO afge staan aan de NVSH die ze in hun tv-programma zullen uitzenden. Op de foto v.l.n.r. Jan Henderik, foto graaf/art director en de twee tekst schrijvers Jan Veth en Louk Varos sieau.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1