J 4 tv-spots per week mogelijk a 20 jaar kleinhandel in cijfermateriaal D'Arcy Inu DM11 uit MNP-keten Sijthoff biedt op dagbladen BERAAD OVER BEPERKINGEN TABAKSRECLAME 'Ditmaal geen koppelverkoop' Jeugdsentiment in de krant Reclameraad en Codecommissie werken samen RdR-Expres op vrijdag Sanden van Luijk opgeheven na beleidsproblemen Bert de Vries in stilte getrouwd Ul.niTFV HWPEISBLAD ÜiVi VANGlN Ut.G. 1970 revue der reclame achtste jaargang - nr. 49 - woensdag 16 december 1970 - weekeditie citaat van de week drs. C. J. Smeekes J. Terpstra nam afscheid als secretaris van Reclameraad HWWJgMj^gpl i NIEUWE ROTTERDAfiiSCHECOURANT life DE NIEUWE DAG ..life. Grotere differentiatie bij bureaukeuze is nieuwe reclamepolitiek Met ingang van januari 1971 zal de weekeditie 'Revue der Reclame-Ex pres' niet meer op woens dag doch op vrijdag ver schijnen. Het tijdschrift 'Revue der Reclame' blijft elke eerste en derde woens dag van de maand ver schijnen. Op deze wijze ho pen wij het onderscheidend karakter van beide bladen nog beter tot uitdrukking te brengen. Direktie en redaktie Revue der Reclame I E 227 Reclame is de Gert Hermien van de commercie. Allebei worden ze beschimpt, maar hun verkoopresulta ten moet je toch bewonderen.' Jhr. W. van Andringa de Kempenaer. STER biedt tijd in topmaanden De Stichting Ether Reclame kan een aantal adverteerders meer televisie zendtijd geven gedurende dc topmaan den dan in vorige jaren het geval was. Hierdoor kunnen enkele adverteer ders in de piekmaanden (februari t/m mei en september t/m november) hun frequentie verdubbelen van twee com mercials per week tot vier per week. Voor 1971 heeft de STER ongeveer 6 van de beschikbare televisiezend tijd van de bureaus teruggekregen. Dit is ongeveer even veel als dc vorig jaar niet geaccepteerde zendtijd. In zuivere zendtijd is het echter wel meer omdat volgend jaar de totale hoeveelheid zendtijd wordt uitgebreid tot 550.000 seconden, waardoor er ditmaal 33.000 seconden vrijkomen. Volgens een mededeling van STER- directeur drs. C. J. Smeekes zullen de vrijgekomen tv-seconden voor de eer ste maal niet in combinatie met min der gunstige uitzendtijden worden ver kocht aan potentiële belangstellenden. De STER heeft er naar gestreefd de frequentiemogelijkheden tijdens de aantrekkelijkste maanden aanzienlijk te vergroten. Het aanbieden van deze extra zendtijd geschiedde vorige jaren door een telefonische mededeling aan vrijwel alle reclamebureaus. Dit zal nu niet gebeuren. Door de nieuwe mogelijkheid uitsluitend aan de vak pers mede te delen hoopt de STER eventuele verdenkingen over 'partij digheid' te voorkomen. Belangstellen den kunnen in contact treden met de STER. De vrijgekomen zendtijd is vrijwel gelijkelijk over de twee tv- netten verdeeld. Bert de Vries en zijn MajoUe Gildemeijer zijn vorige week woensdag getrouwd. In alle stilte met als enige aanwezigen de getuigen Henk Raaff (directeur van een reisbureauen Laurens A. Daane en hun beide echtgenotes, alsmede Piet de Jong, mede-directeur van Makrotest. De korte, maar vrolijke plechtigheid voltrok zich in het hulpsecretarie Driemond van de gemeente Amsterdam te Weesp. Vrienden van de reclamegezelligheidsvereniging Toestand '59 hadden het plan opgevat om boven Weesp een reclamevliegtuigje met toepasselijke wimpel te laten vliegen, maar dit plan ging letterlijk de mist in. Op de foto de jonggehuwden die inmiddels van een korte huwelijksreis naar de Ardennen zijn teruggekeerd. Het verkeersbord kan men naar believen zowel letterlijk als symbolisch uitleggen. AH non-food van Prad naar JWT 'Door plaatsgebiek zijn wij genood zaakt vele Advertentiën tot een vol gend Nommer te laten liggen.' Deze merkwaardige mededeling kunt u aantreffen in het Algemeen Handels blad van 19 juli 1870. Het is één van de 'vier kranten uit de laatste 100 jaar' die Knippenbergs Uitgeverij te Utrecht opnieuw heeft uitgebracht. Naast het Algemeen Handelsblad zijn het de Nieuwe Rotterdamsche Cou rant van 29 juni 1914, Het Vaderland van 16 november 1918 en De Nieuwe Dag van 10 mei 1940. Data die be palend waren voor de loop van de wereldgeschiedenis in de afgelopen 100 jaar. Maar ook op de advertentiepagina's staan vee! dingen die de moeite van het lezen waard zijn. De meest curieuze advertentie stond De Reclameraad en de Codecommis sie hebben besloten voortaan de door deze instanties gedane uitspraken inzake reclame-uitingen uiit te wisse len. Hierdoor hoopt men te komen tot een zekere parallellisatie in de uitspraken betreffende tv-commer- cials en gedrukte reclame. Genoemde uitwisseling die vanaf volgend jaar zal geschieden, zal de jurisprudentie op dit gebied moeten bevorderen Tijdens de 49ste vergadering uit de geschiedenis van de Reclameraad is onlangs afscheid genomen van de heer J. Terpstra die vanaf oktober 1967 als waarnemend secretaris van de Reclameraad is opgetreden. De heer Terpstra is referendaris van het ministerie van CRM. Als zijn opvol ger is benoemd mr. R. E. Lunshof die officieel sedert februari van dit jaar als secretaris van de Raad op treedt. De heer Lunshof is secretaris van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haar lem, waar het secretariaat van de Reclameraad is gehuisvest. DE HULDE AAN H M. DE KONINGIN OP HET MALIEVELD NEDERLAND EN BELGIË DOOR Oorlog DUITSCHLAND OVERVALLEN v. 120B7 $icmiT Slmstcrdnmschf (f ourant. a-. 1*70. Wwuwdag 2(i Juli. wel in die krant van 10 mei 1940 tussen alle berichten over het binnen vallen van de Duitsers in ons land. De advertentie (in kader) had de vol gende tekst: .Ondanks alles maken wij toch een schitterende Pinkster- tocht van 1 of 2 dagen met Reis bureau Waco, want dat heeft de grootste keus.' De kranten die werden gedrukt bij drukkerij Levisson, kosten 3,90 en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. 'Als vrouw komt u hoe dan ook da gelijks op vele manieren in aanraking met reclame. Via uw dagblad, de radio en de tv. Soms zelfs door mid- lel van luchtreclame en huis-aan.huis folders. Misschien vindt u al die reclame wel overbodig. We kunnen ons ook voorstellen, dat u zich et- wel 's aan ergert.' 'We', is in dit ge val het Enschedese reclamebureau Advigrafo en bovenstaande regels waren te lezen in het door het bureau in de Enschedese media geplaatste advertentie die uitnodigt een kijkje te komen nemen in Advigrafo's recla mekeuken. Want al die ergernis over reclameuitingen komt volgens Advi grafo maar al te vaak voort uit het 'onbekend maakt onbemind'-syn droom. En daar wil het bureau nu een eind aan maken. De reclame voor de sector non-foods van Albert Heijn zal vanaf 1 januari volgend jaar worden behandeld door J. Walter Thompson. Dit AH-deel- account was ondergebracht bij Prad, dat zoals bekend de reclame doet voor de Bijenkorf, waardoor een con flicting account situatie ontstond. Zo als eerder gemeld lag het aanvanke lijk in de bedoeling het non foods account bij FHV/BBDO onder te brengen. Deze relatie is echter niet wikkeling van de detailhandel in het tijdvak 1950-1970 en tevens een prog nose wordt gegeven van de vooruit zichten voor de komende tien jaar. Het Hoofdbedrijfschap verwacht de sluiting van een aantal bedrijven in die branches waar de omzetontwik keling achterblijft bij die van de bedrijfskosten. In cijfers komt dit neer op onder meer de opheffing van 25000 levensmiddelenzaken in de komende tien jaren. Daarentegen staat de oprichting van ruim 1500 grotere zelfbedieningszaken, super markten, verbruikersmarkten enz. Buiten de levensmiddelensector dient rekening te worden gehouden met 30.000 tot 40.000 opheffingen en 25.000 tot 30.000 nieuw op te richten vestigingen. Het is een voortzetting van het beeld dat ook de afgelopen tot stand gekomen omdat de Raad van Bestuur van Albert Heijn in laat ste instantie een zelfde situatie vrees de doordat FHV/BBDO reeds de re clame behartigt van Centra. Het bu reau Allick/van Engeland zal, even eens per 1 januari, het account behan delen van de Mac Donald restaurants waarmee Albert Heijn tot een joint venture heeft besloten. Volgens de heer K. J. L. Alberdingk Thijm, hoofd publiciteit bij Albert Heijn wijzen deze ontwikkelingen op een gewijzig de reclamepolitiek bij AH, waarbij wordt gestreefd naar meer differen tiatie bij de bureaukeuze. Dit wordt mede noodzakelijk geacht in verband met de zich sterk uitbreidende activi teiten van Albert Heijn. stand van 1964 verdween en 15% nieuw werd opgericht. Voor de levensmiddelenbranche lagen deze percentages nog ongunstiger, respec tievelijk 22% en 9'/i%. Sijthoff Pers in Den Haag gaat een bod doen op de aandelen van NV Dagblad het Binnenhof en NV De Leidsche Courant. Het Binnenhof en De Leidsche Cou rant zijn samen houdster van de aan delen in Westerpers NV, die de dag bladen van beide NV's uitgeeft. De totaaloplage van de twee bladen be draagt 45.000 exemplaren. uitnodiging van reklameburo advigrafo aan enschedese dames om 's kennis te maken Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft een brochure uitgebracht onder de titel 'Twintig jaar detailhandel in cijfers', waarin aan de hand van een grote hoeveelheid cijfermateriaal een overzicht wordt gegeven van de ont- jaren te zien hebben gegeven. In de periode 1964 tot en met 1968 wer den 40.000 detailhandelsbedrijven opgeheven en er kwamen weer zo'n 25.000 nieuwe bij. Dat betekende in procenten, dat 21'/i% van het be- De internationale bureauketen Multi- National Partners (waaronder van Buuren-van den Burg Hegemann) heeft tijdens een bijeenkomst in Am sterdam de ontkoppeling bekendge maakt van MNP en de amerikaanse partner D'Arcy. De scheiding van MNP en D'Arcy, die op 1 januari ingaat heeft te maken met de door het amerikaanse bureau aangegane fusie met McManus Adams, ofschoon dit niet is bevestigd. Zoals eerder gemeld is onlangs de internationale onderne ming D'Arcy Mac Manus Intermarco (DMI) gesticht. Een nieuwe partner gaat de opengevallen plaats in de MNP organisatie innemen. Wie dit zal gaan worden is nog niet bekend. Het Eindhovense bureau Sanden van Luijk/RA heeft blijkens een bericht aan de ROTA per 15 november de werkzaamheden gestaakt. De nog lo pende contracten worden via bureau Patz in Amsterdam afgewerkt. Het voltallige personeel heeft inmiddels elders werk gevonden. Een en ander is het gevolg van het uittreden van directeur/erkenninghouder .1. J. van Luijk, die op grond van onverenig bare inzichten omtrent de beleidsvoe ring per 1 december zijn functie neer legde. Hij heeft zich gevestigd als zelf standig reclame-adviseur op het adres Bucht 40a, Bergeyk. Telefoon (04975) 17 74. Volgens een bericht in het NRC/ Handelsblad zijn er momenteel be sprekingen gaande tussen de ministe ries van Volksgezondheid en van CRM over het eventueel opleggen van beperkingen aan advertenties en andere reclame voor tabaksprodukten. Staatssecretaris Kruisinga wil hier over echter nog geen definitieve uit spraak doen omdat over het effect van zo'n beperking bij deskundigen nog geen eensluidende mening be staat. Hetzelfde is het geval met be trekking tot het aanbrengen van ver plichte opdrukken op sigarettenpak jes. De staatssecretaris toonde zich wel een tegenstander van het verto nen van sigarettencommercials op de televisie. 'Onlangs nog heb ik mij opnieuw verzet tegen sigarettenrecla mes, omdat ik een doorbraak naar de sigaretten vreesde', aldus staats secretaris Kruisinga.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1