r j Omzetprognoses 1970 FD-enquête Studiedagen van NIMA Teleplan en BBC samen Zeefdrukkers Het profvoetbal is een merkartikel geworden Dr. Meinsma in beroep Prijsvraag van Tielestichting OOK nl rki^i y u RdR-Expres op vrijdag Studiecyclus NCA INGEKOMEN 3 1 DCC. m If) \j[ 233 revue der reclame achtste jaargang - nr. 51 - woensdag 30 december 1970 - weekeditie citaat van de week Dc bedrijfsvoering van een prof club ligt qua marketingdenken zeker 50 jaar bij het bedrijfsleven ten achter, aldus de spreker. Be grijpelijk als men weet dat de leiders van deze clubs uit het verenigingsleven afkomstig zijn en misschien geslaagde grammo- foonplatenhandelaren kunnen zijn, maar daarom nog geen ma nagers van een voetbalbedrijf. T7\TI7T\ Met ingang van januari 1971 zal de weekeditie 'Revue der Reclame-Ex pres' niet meer op woens dag doch op vrijdag ver schijnen. Het tijdschrift 'Revue der Reclame' blijft elke eerste en derde woens dag van de maand ver schijnen. Op deze wijze ho pen wij het onderscheidend karakter van beide bladen nog beter tot uitdrukking te brengen. Direktie en redaktie Revue der Reclame Snertwandeling Club 69 Maidenspeech van Zweedse ombudsman Ondanks het feit dat beroepsvoetbal een miljoenenzaak is en be roepsvoetbal wekelijks honderdduizenden 'consumenten' naar de voetbal'winkel' (lees: stadion) trekt, worden de profclubs op een amateuristische wijze geleid. Dat is de mening van voetbal-enthou siast en marketingdeskundige drs. D. J. da Silva die op vrijdag 18 december verantwoordelijk was voor de 'sportiefste' aller public lunches van het Genootschap voor Reclame. Het programma was geheel afge stemd op die vorm van corruptie die in sommige kringen voor public re lations moet doorgaan: diners en cocktails. Uit: VN 'Bij ons in Holland', 19-12. Top-bureaus vaak somber Het Financieele Dagblad heeft een telefonische enquête gehouden onder een aantal bureaus naar de uitkomsten van de omzetprognoses voor 1970. Daaruit is gebleken dat een aantal bureaus, met name worden door het FD genoemd Prad, Intermarco en vim Maanen, Ogilvy Mather, de verwachte omzet dit jaar niet zullen halen. Daarentegen melden JWT en FHV/BBDO een omzet stijging die boven het verwachte percentage voor 1970 uitgaat. De somberste geluiden kwamen uit de mond van Eddie de Smet, direc teur van Van Maanen, Ogilvy Ma ther. Zijn bureau zal in 1970 een omzet behalen van circa 28 mil joen, terwijl de prognoses begin dit jaar nog wezen in de richting van een omzet van boven de 30 miljoen. Een voorzichtige schatting voor 1971 levert een omzetbedrag op van 22- 23 miljoen. De heer De Smet deelde het FD verder nog mee dat het aan tal personeelsleden met 10-15 zal verminderen in het komende jaar. Dit zijn geen ontslagen maar het betreft hier in het algemeen een vrijwillig vertrek var, personen, die ten dele zullen worden vervangen. Ook bij Intermarco delaMar zullen het komende jaar enkele personeels leden af moeten vloeien. Directeur A. Emens noemt eveneens een aan tal van tien tot vijftien. Het is een gevolg van de herstructurering Na 'Marketing Beslissingen kwanti tatief benaderd' en 'Marketing en Gedragswetenschappen' belegt het NIMA, dit maal in samenwerking met de Nederlandse Economische Hogeschool, en in het kader van de NIMA projecten ter stimulering van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de marketing in ons land een serie studiebijeenkomsten over het onderwerp 'Europees Mar keting Management'. De studiebijeenkomsten worden ge houden op tien achtereenvolgende vrij dagen, beginnende 5 februari. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten de aanzet vormen voor verder weten schappelijk onderzoek, waarvan de resultaten tijdens een afsluitend meer daags seminar zullen worden bekend gemaakt. De kosten van de eerste serie studiebijeenkomsten bedragen 975 per deelnemer. Informaties over inschrijving en aanmelding ver strekt het NIVE in Den Haag, tele foon (070)614991 toestel 80, terwijl de NEH, telefoon (010) 145511 toe stel 3027, inlichtingen geeft over de inhoud van de cyclus. Dr. L. Meinsma heeft beroep aange tekend tegen de weigering van de re clameraad een reclamespot tegen het roken in een STER-uitzending op te nemen. Dr. Meinsma verklaarde dat hij in deze aangelegenheid behoefte heeft aan een uitspraak van het college van bijstand van de Reclameraad, die vol gens de voorschriften voor de Neder landse etherreclame binnen drie we ken na ontvangst van het bezwaar schrift uitspraak doet. die dit jaar is doorgevoerd en waar door efficiënter en dus met minder mensen kan worden gewerkt. Inter marco zal de verwachte omzet van 48 miljoen dit jaar niet kunnen verwezenlijken. Dit is een gevolg van een stagnatie die het laatste halfjaar is opgetreden, want in juli lag de werkelijke omzet nog boven de ge schatte. Die stilstand werd ondermeer veroorzaakt door het uitstellen van introductiecampagnes. De laatste maanden wordt, aldus de heer Emens, ook geconstateerd, dat adverteerders bepaalde budgetten niet besteden. Prad, bij monde van financieel direc teur Herman Lieve verwacht onge veer uit te komen op de tevoren be rekende omzet van 47 miljoen. Maar voor het volgend jaar wordt geen verdere stijging verwacht. Opti mistischer geluiden komen van de kant van J. Walter Thompson en FHV/BBDO. JWT verwacht over 1970 een omzet van 39 miljoen, twee miljoen boven de prognose van 37 miljoen. Ook bij FHV/BBDO zal men dit jaar boven de prognose van 29 miljoen uitkomen. Hierbij is niet gerekend de omzet behaald door FHV's dochter- bureau Trend. Voor 1971 wordt thans op een omzet van 36 miljoen gere kend. De heer Da Silva illustreerde zijn be toog met enkele sportieve vergelijkin gen tussen het bedrijfsleven en de sportbedrijven, waarbij onder andere de wijze van honorering, het perso neelsbeleid, de klantenbinding en merkentrouw aan de orde kwamen. Het premiestelsel: terwijl het bedrijfs leven allang is teruggekomen van de prestatiebeloning naar arbeid, wordt deze vorm van honorering in het profvoetbal nog steeds gehanteerd. Het bedrijfsleven is er achter geko men dat premies niet bevorderlijk Mr. Max Geerling kon zaterdag 19 december de naar hem vernoemde beker uitreiken aan het voetbalelftal van het Concertgebouworkest, dat in een enerverende wedstrijd het team van J. Walter Thompson versloeg. De voetballende musici wisten zich het beste door de over het veld han gende mistflarden heen te werken en wonnen met 1-0. Op de foto mr. Geerling en de aanvoerder van het Concertgebouwelftal, le hoboïst Werner Herbers. Het Bureau voor Budgetten Controle en Teleplan (Holland) gaan vanaf 1 januari samenwerken. De specialis men van de beide bureaus zijn zo danig gecoördineerd dat een snelle en rationele werkwijze mogelijk is. In principe zullen de rapporten wor den gepubliceerd volgens het systeem Tele-plan; behoudens enkele wijzigin gen zullen voui lopig ook dc Tele plan produktgroepen gehandhaafd blijven. Levering en facturering ge schiedt door het BBC, dat naast het maandrapport voor radio en tv te vens de overige informatie over deze media zoals beeldkaarten, tekstkaar- ten, merkrapporten blijft verzorgen. De prijs van de maandrapporten zal met ingang van 1 januari worden ver hoogd tot 445,per jaar. De prij zen van de persrapporten worden eveneens aan het gestegen kostenpeil aangepast. De stijging bedraagt hier 15%. zijn voor de kwaliteit van het pro- dukt, omdat de arbeiders zich over de kop werken. Bij profvoetbal ziet men hetzelfde: spelers die zichzelf en de tegenstanders niet ontzien en afbraak voetbal. De heer Da Silva noemt de premieregeling dan ook een schande lijke vorm van honorering. Zelfbeslissing: terwijl in het bedrijfs leven de arbeiders worden gestimu leerd tot zelfbeslissing en zelfwerk zaamheid, is in het profvoetbal de trainer nog steeds 'de voorman die zijn arbeiders (het elftal) alles voor schrijft'. Dit heeft in het veld de con sequentie dat de spelers blijven vol harden in de voor hen uitgestippelde taktiek en zich niet flexibel kunnen aanpassen aan de spelsituatie. Meer zelfbeslissing van de spelers tijdens de wedstrijd, lijkt de heer Da Silva dan ook een normale voetbaltech- nische zaak. Personeelsbeleid: ook de behandeling van de spelers duidt volgens de spre ker op een ouderwets personeelsbe leid. Als aanvoerder Bals van Ajax De Dr. P. A. Tiele-Stichting, welke zich de bevordering ten doel stelt van de wetenschap van het boek en de drukkunst en de daarmede samen hangende technieken, looft een prijs van 500,uit voor de beste ver handeling van een Nederlands auteur, jonger dan 30 jaar, over een onder werp verband houdende met de toe komstige vormgeving van leerboeken, met inachtneming van de econo mische, technische en redactionele aspecten daarvan. In aanmerking komen manuscripten, alsmede publikaties verschenen na 1 januari 1970, van ten hoogste 5000 woorden, al of niet geïllustreerd. De Stichting hoopt op deelname door jongeren, die studeren of reeds prak tisch werkzaam zijn in uitgeverij, boekhandel, grafische vakken, vorm geving, bibliotheekwezen, journalis tiek, onderwijs etcetera. Als jury tre den op de heren M. D. Frank, prof. dr. G. W. Ovink, prof. dr. S. van der Woude, prof. dr. W. J. Wieringa en mr. K. J. Cath, allen lid van het Be stuur van de Stichting. Inzendingen, met duidelijke vermel ding van naam en adres van de au teur, aan het secretariaat van de Dr. P. A. Tiele-Stichting, Parnassusweg 126, Amsterdam-Z, tot uiterlijk 1 juli 1971. De prijs zal vóór 1 december 1971 worden uitgereikt. De Vereniging van Zeefdrukkers, die momenteel zestig leden telt, zal vanaf 1 januari deel uitmaken van het Ko ninklijk Nederlands Verbond van Drukkerijen. De zeefdrukkers zullen binnen het Verbond een afzonderlijke sectie vormen. Als 'sectie zeefdruk' van het Drukkersverbond blijft men lid van de europese zeefdrukorgani satie, de FESPA. Met de toetreding van de zeefdrukkers zijn nu alle druk technieken in het KNVD vertegen woordigd. na een succesvol seizoen tijdens de kampioenswedstrijd op het reserve bankje zit, dan is dat een voorbeeld van slecht personeelsbeleid. En welk bedrijf kan het presteren zijn werk nemers voor te schrijven wat zij aan dagbladjournalisten mogen vertellen? Reclamebeleid: deze bepeiki zich tot het rood-witte kartonnetje op het voorbalcon van lijn 16. Reclame van een halve eeuw geleden. Marketingbeleid: bij profclubs is deze volledig afwezig. Als de opdracht aan Michels luidt: 'create a winning Ajax', dan is die opdracht onvolledig. Ajax en alle andere profclubs moeten als alle bedrijven streven naar het 'to create a customer'. Want de klant is ook in het stadion koning. En een winnend Ajax is geen garantie voor een permanent uitverkocht stadion. Defensieve systemen, resulterend in 1-0 overwinningen jagen de klanten weg. Maar ook monsterscores kunnen het publiek niet blijvend bekoren. Men moet - aldus de heer Da Silva - in het profvoetbal beter luisteren naar de wensen van de klant Jan Publiek. Dat publiek is niet gediend van afbraakvoetbal, pruimt de tot regel verheven overtredingen niet meer, walgt van het tijdrekken dat tot de taktiek behoort. Merkentrouw: voetbal is een merk artikel, zegt de heer Da Silva en club- trouw is in feite merkentrouw. Daar- Het Nederlands Centrum van Adver tentie-verkopers gaat een studiecyclus advertentieverkoop organiseren. De cursus wordt gegeven in de vorm van een twaalftal wekelijkse praktijk studie-bijeenkomsten die in één of meer plaatsen in bet land gehouden zal worden. De cyclus bestaat uiit de delen recla me en media (4 avonden), praktische oefeningen in de reclame (2 avonden), verkoop in theorie en praktijk (4 avonden), druktechnieken toegepast bij persmedia (1 avond). Kosten voor de totale cyclus bedragen per deel nemer 275. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de heer M. de Jong (telefoon 02150-43122) en J. van Wijk (telefoon 020-153590). Club 69 houdt op zaterdag 13 fe bruari haar traditionele midwinter wandeling, annek snertmaaltijd, annex de vertoning van het filmverslag van de Grand Tour Spectaculair, welke deze zomer werd verreden. Sven Heurgren, de zweedse consu menten-ombudsman, zal vooral aan dacht schenken aan reclames voor al cohol- en tabaksprodukten, reclame uitingen van automobielindustrieën en benzinemaatschappijen, advertenties voor luxe huishoudelijke artikelen en reclame voor postorderbedrijven. Hij maakte dit bekend op een ontmoeting met de leden van de SRF, de Zweedse federatie van reclamebureaus. Heur gren verklaarde tijdens deze maiden speech, niet als zijn belangrijkste taak te zien de vervolging van overtreders van de nieuwe wetgeving betreffende misleidende reclame, die op 1 januari ingaat, maar meer belang te hechten aan het voorkomen van overtredingen. In geval van belangrijke principiële vraagstukken of bij belangrijke cam pagnes zal de ombudsman vooraf en zonder dat daaraan kosten verbonden zijn, advies uitbrengen. om moeten profclubs handelen als merkartikelenfabrikanten, maar ze doen het niet. Sportbedrijven moeten zich afvragen waarom het publiek juist naar die ene club gaat kijken. Komt dat omdat het stadion (de win kel) nu eenmaal dicht bij huis ligt of spelen factoren als bediening (geluids installaties, overdekte tribunes, ge noeg toiletten) en de kwaliteit van het merkartikel (de club) een rol. Deze factoren zijn zeker een onderzoek waard. 'Voetbal als merkartikel heeft het karakter van een eigen merk in de eigen winkel', zei de heer Da Silva 'maar in een andere winkel (uitwed strijden) wordt het gratis geleverd. Een even unieke als absurde situatie.' Absurd is ook het feit dat het club bestuur de verpakking (het voetbal tenue) bijna wekelijks wijzigt. Dat is zeer ongebruikelijk bij merkartikelen.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 1