NIEUWE ACCOUNTS EN CAMPAGNES r" JIbySP Voor ons is reklame maken volstrekt zinloos... Drukkerij Neerlandia Traffic: producers van drukwerk ■ira# aerevue passeert MUTATIES in compas adverteren alleen middenstanders, zoals pers combinatie compas «VERHUIZINGEN WIJZIGINGEN regionale (op voorwaarde dat bereid bent ons verzoek in te willigen om ons offerte te laten maken. Kan nooit kwaad...) E 234 Vakmanschap is meesterschap Paul Huf Film Associates NV verzorgde scenario en produktie van een vijftal nieuwe Grolsch bioscoopfilms. De visser, de smid, de kleermaker, de bioloog en de houtbewerker zijn de onderwerpen van deze 1 minuut Franscope kleu renfilms, die zijn gebaseerd op de stillevens Vakmanschap is Meesterschap. Op 7 januari is de eerste uitzending van de tv-commeroial, die AmsteL Advertising NV ontwikkelde voor Carmen Caralon pruiken. De commercial werd geproduceerd door Ruurd Fenenga Productions. OFFSET - BOEKDRUK ROTATIE - CLICHÉFABRIEK Utrecht - Kromme Nieuwe Gracht 66 Tel. 030-1 59 05 Ons bedrijfskantoor (toestel 31) geeft u gaarne alle inlichtingen. Studio van Dalen/Goffer jé en tekst schrijver Gerard Stigter verzorgden in samenwerking met Prad een perso- neelswervingscampagne in verband met de verplaatsing van het hoofd kantoor van Van der Meer Meubelen naar Utrecht. Plaatsing in de regio nale dag- en weekbladen. In de vakbladen en in het Finanoieele Dagblad voert FTN, De Bilt, een campagne voor stofafzuigapparatuur. De campagne werd ontwikkeld door Noordervliet Winninghoff. Klein Schiphorst Mittendorf ver vaardigde een serie dagbladadverten ties die in de weken vóór Kerstmis wordt geplaatst voor de onlangs her opende Sunart-zaak van Stoutenbeek Wooncemtrum te Beverwijk. Jan A. P. Zwanikken verzorgde de nieuwe huisstijl van Euribrid NV te Boxmeer, onderneming voor research en ontwikkeling van dierenrassen, speciaal ten behoeve van de agra rische veredelingsindustrie. Klein Schiphorst Mittendorf NV zal de reclame gaan verzorgen voor Stoffen Internationaal NV (Amster dam), Hilarius (Haarlem), Vomar NV (IJmuiden) en Goudsmit-Hoff (Rijen). Noordervliet Winninghoff heeft het account verworven van het Oosten rijkse Toeristen Verkeersbureau. Stad-Steens-De Gruyter ontwierp in opdracht van de J aarbeursdireotie een affiche voor de Voorjaarsbeurs. Het ontwerp, van de hand van A. G. Wielaard, zal tevens worden gebruikt voor beursdatumkaarten, folders, sluitzegels voor Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Voor de Najaarsbeurs zal dit ont werp eveneens worden gebruikt, zij het dan in een andere kleurstelling. De Havenloods is verhuisd naar de Prins Hendrikkade 14, Rotterdam. Telefoon (ongewijzigd) (010) 132170. De officiële opening vindt plaats op 7 januari, dat niet zoals abusievelijk op de uitnodigingskaart staat ver meld op dinsdag, maar op donderdag valt. Het telefoonnummer van Audio Vi sual Team NV, Amsterdam is gewij zigd in (020) 24 97 10. De advertentiecombinatie RDP is verhuisd naar de Amaliastraat 12, Den Haag. Op 1 januari gaat in Amsterdam offi cieel van start Traffic NV, drukwerk producers, gespecialiseerd in het pro duceren van reclamedrukwerk. Ben van Schoonhoven, Gerard Steyn en Rob Schenk, oprichters van de nieu we nv, verstaan onder dat 'producen'; 'het verrichten van alle adviserende, selecterende, budgetterende, coördine rende en controlerende werkzaamhe den die bij de ontwikkeling en uitvoe ring van een stuk drukwerk komen kijken'. Traffic verzorgt de totale begeleiding van een drukwerkopdracht. De druk technische aspecten daarvan worden behandeld door Steyn en Van Schoon hoven, die als produktieleider bij res pectievelijk Smit's-Bates en FHV/ BBDO ruime ervaring op dit gebied hebben. Voor alle andere facetten worden per opdracht de meest ge schikte mensen en bedrijven aan gezocht. Dit kan omdat Traffic volstrekt onafhankelijk is en geen verbintenissen heeft met reclame bureaus, drukkerijen of andere be drijven. Als potentiële opdrachtge vers ziet Traffic reclamebureaus zonder eigen drukwerkafdeling, voor wie men als 'outside printing depart ment' kan fungeren; freelance ont werpers die hun creatieve ideeën technisch optimaal verwezenlijkt wil len zien en drukkerijen die van al het 'werk vooraf' afwillen. En na tuurlijk de groep van zelfverzorgers. De honorering van Traffic geschiedt, niet zoals bij de meeste bureaus, op basis van een service-fee, maar op grond van een basis-uurtarief. Bij grote budgetten ontvangen de op drachtgevers, behalve de zelfverzor gers, een discount op het uurtarief. Het werken met een service-fee is, zegt Rob Schenk (oorspronkelijk werkzaam in de reclame en laatste lijk in dienst bij Rank Xerox waar hij de sales promotion deed), die bij Traffic de commerciële zijde ver zorgt, vooral voor de grote adver teerders vaak nadelig omdat zij de tekorten die ontstaan bij de behan deling van opdrachten van kleine adverteerders moeten goedmakén. Traffic is gevestigd op de Nieuwe Keizersgracht 14, Amsterdam en binnenkort telefonisch bereikbaar onder nummer (020) 25 16 87. De heer H. H. Wearing, thans nog hoofd advertentieëxploitatie van Dag blad Trouw, zal vanaf 1 januari op treden als hoofd advertentie-exploi tatie van De Christelijke Pers, de naamloze vennootschap waarin Trouw en het Rotterdammer Kwar tet zijn opgegaan. De leiding van de advertentie-exploitatie van Het Kwar tet berust vanaf 1 januari bij de heer J. T. AFonkert, die de heer E. Die- mer Gzn. opvolgt, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na een veertigjarig dienstver band afscheid heeft genomen van Het Kwartet. De heer D. W. Goosens is per 1 ja nuari benoemd tot adjunct-directeur van Drukkerij Wed. G. van Soest NV te Amsterdam, alwaar hij reeds als bedrijfsleider werkzaam was. Mr. L. Hornstra is met ingang van 1 januari de titel verleend van ad junct-directeur van de NV Noorde lijke Industrie voor Vezelverwerking te Hoogezand. Hij vervult de functie van marketing manager. De heer P. Scholten treedt op 1 ja nuari in dienst bij NOVAD/Frits van Alphen als mediaplanner. Hij was voorheen werkzaam bij Mentor/Sell- more. De heer Scholten volgt de heer S. Rijper op, die op 1 januari als internationaal mediaplanner in dienst treedt bij HHD (Houwaert, Hollan der Deneef) te Brussel. De heer D. Ouwehand is met ingang van 1 februari benoemd tot directeur van het bureau voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Hij is tot die datum werkzaam o|c Vi r\nf rl nfrlalino niiKlio ralotmnc uio uOuiu uiuuiuig puouc a viuLioua van het Nederlands Zuivelbureau. Tot zijn opvolger werd benoemd de heer R. W. van Dijk sinds medio 1968 werkzaam op de pr-afdeling van het Zuivelbureau. De heer J. C. M. Laane treedt op 1 januari in dienst bij van Hilten NV, management consultants voor public relations. Voorheen was hij werkzaam bij FCB als ae. tot de compasbladen behoren: nieuwsblad van noordoost friesland, op- regte steenwijker courant, meppeler courant, dedemsvaartse courant, kam per nieuwsblad, elburger courant, de gecombineerde gelderse en zuidhol landse bladen, nieuwe tielsche courant, nieuwsblad voor zuidholland en utrecht, nieuwsblad voor de hoeksche waard.

Revue der Reclame Expres nl | 1970 | | page 2