SAP Frankrijk KRAB België Continentale (amen- meriting in versneld tempo voortzetten9 9»e VEA is nog niet aan zijn pensioen toe9 Unit Marketing and Planning. Analiseert, voedt en begeleidt de vijf account-behandelende Intermarco Units. Fungeert daarbij onder leiding van Drs. Benno Stoppelman als nuchter, analytisch complement op het creatieve gebeuren en als initiator en producent van research ten behoeve van reclame- en marketing-plannen Recente voorbeeldenstudie over het levensmiddelenbedrijf en de drogisterij-branche. Voert daarnaast basis media- onderzoek uit, hetgeen zijn neerslag vindt in media-planning en media- executie. Documenteert en interpreteert gegevens over produkten, economische ontwikkelingen, reclame-resultaten e.d., welke onder nredactie van Drs. Frank van Puffelen maandelijks als digest „delaMarketing" worden uitgegeven. Hieronder het onlangs afgeronde onderzoek, gebaseerd op de Hör Zu .studie, naar effectief advertentie- rbereik van de hand van Intermarco's 'tmedia-research specialist jMr. Giovanni van Eyl. Op aanvraag sturen we u gaarne een exemplaar :'Hï toe. Creative services and development. Een specialistische Unit voor de noodzakelijke verfijning van de creatie. Adviseurs voor de art-directors, als het gaat om functionele typografie of mechanische reproduktie, radio- en televisie producers, thuis in het woelige wereldje van de RTV-produktie, prijsbewuste art buyers, accurate correctors; drie-en-twintig specialisten onder aanvoering van Theo Strengers. Een Unit die de beschikking heeft over volledig uitgeruste fotostudio's, archieven en een trotse filmzaal. Het succes, maar de noodzaak ook van creative services tenslotte, wordt wellicht het best verteld dooi de snelle groei van het merchandising department. Piet van der Horst is al na zes maanden op zoek naar een derde man. Het zal er wel niet bij blijven. Officiële naam: TAG - Technical Advertising Group. Als verre, verre voorloper van de recente Intermarco Unit-gedachte reeds opgericht in 1961. Speciaal in het leven geroepen voor „industriële" accounts, die een sterk bedrijfs-technische reclame benadering verlangen. Een specialisatie die dan ook terug te vinden is in de vaste bezetting; o.a. twee „technische" copywriters (waarvan één Engelsman is). Enkele accounts: DSM (Staatsmijnen), GAF (reproduktie- apparatuur en -materialen), Van Leer (Industrial Packaging) en diverse Philips industriële groepen. Binnen Europees Intermarco- verband werden de laatste jaren naar Amsterdams voorbeeld eveneens TAG's in het leven geroepen in Stockholm, Helsinki, Kopenhagen, Hamburg en Parijs, waarmee uiteraard nauwe contacten worden onderhouden. Voorbeeld hiernaast: Advertentie uit nieuwe internatio nale good- will-serie voor Philips Office Computers. Organized saving? Gespeciali- jseerd bureau voor personeel- werving: Intermarco Marketing and Advice for Recruit ment, afgekort IMAR. Naar succesvol TAG-voorbeeld in 1969 van start gegaan onder aanvoering van Piet Timmerman. Inmiddels met Brusselse zus bij Intermarco Püblicem, waar eveneens een IMAR werd opgericht. Adviseert bij wervings-activiteiten van o.a.RVD, Philips, Douwe Egberts en Iduna, waarvoor een jong copy/art-team de creatieve uitwerking verzorgt. Daarnaast actief in gespecia liseerde research-projecten. Voorbeeld 1: Typografisch onderzoek, waaruit duidelijk de invloed kon worden aangetoond van lay-out en letterbeeld van zetadvertenties op de response. Voorbeeld 2: Onderzoeknaar carrièreverwachtingen en sollicitatie motieven bij 300 hogere en middelbare employées, waarvan de resultaten in april te verwachten zijn. Voor geïnteresseerden wellicht een goede aanleiding om eens met IMAR kennis te maken. HjUBILËUMAANMMNG.'k E 53 Vlichel Peytel, ~)élégué Général CAP, 7rankrijk Het is met de internationale samen werking als met alle zaken op lange termijn en die in het kader van de onmiddellijke behoeften, dat alles voortspruit uit een vertrouwen in de waarde van het overleg. Men neemt niet altijd de draagwijdte ervan waar, omdat de gevolgen voor een bepaal de groep direct belangrijk zijn, waardoor het algemene belang niet altijd wordt onderkend. Ondanks de schijnbare risico's, moet men toch dit belang inzien, want het behoort tot de logische ontwikkelingsgang in het vakgebied, alsmede op sociaal, economisch en politiek terrein van onze tijd. Deze algemene overweging is met nog meer reden van toepassing op de reclame-activi teiten die krachtige controverses blij ven oproepen, getuige de maatregelen in verschillende landen die onlangs werden genomen of in voorbereiding zijn. Gezien de gemeenschappelijke belan gen moeten de deskundigen uit de verschillende landen in het interna tionale overleg, door uitwisseling van ervaringen een bron van vooruitgang vinden en een steun bij hun gerecht vaardigde acties ter verdediging en verbetering van het vak. In dit opzicht hebben wij in de afgelopen jaren tastbare resultaten kunnen verwezenlijken die al naar gelang de omstandigheden hebben bijgedragen tot verbetering of behoud van de voorwaarden tot uitoefening van het reclamevak. Dit geldt zowel het terrein van de vereiste exclusivi teit van de bureaus, als de reclame- research, de invoering van de recla metelevisie, het statistisch en econo misch onderzoek naar het verschijn sel reclame, als de bescherming van de consument en de beroepscode. Wij mogen echter aannemen dat de versnelling van de economische en politieke ontwikkelingen in Europa in de volgende decennia van invloed zal zijn op het verloop van deze internationale samenwerking en stel lig het wezen daarvan zal vernieu wen en nog verder uitbreiden. Daarom moet de reclame in deze periode zijn transnationale karakter versterken en multinationale cam pagnes uitvoeren, daarbij zo moge lijk gebruik makend van dezelfde doelstellingen en thema's. Parallel hieraan moet het aantal in ternationale netwerken zich uitbrei den en dient de vorming van euro- pese reclameondernemingen niet langer te worden uitgesloten in af wachting van de statuten voor dit soort ondernemingen. Men ziet dat er al omvangrijk over leg plaatsvindt. Maar deze ontwik keling zou, daarenboven, belangrijke problemen van harmonisatie van de voorwaarden tot uitoefening van reclame teweeg moeten brengen, zowel op het terrein van de wetge ving en reglementering als wat be treft het beroep, zoals bijvoorbeeld de eerdergenoemde zelfcontrole van de reclame. Onder deze omstandigheden en reke ning houdend met het feit dat de publiekspartners van de reclame zich niet meer uitsluitend op nationaal niveau bewegen maar meer en meer op europees niveau, is het wenselijk dat de internationale - d.w.z. conti nentale - samenwerking in de recla me met alle mogelijke kracht ter hand wordt genomen. Het is vanuit deze visie dat onze beroepsgroeperingen een tiental jaren hebben gewerkt. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de uitstekende verhouding die er bestaat tussen la Compagnie d'Agences de Publicité en de VEA. Bij deze ver jaardag van de nederlandse organi satie spreek ik de wens uit dat wij onze hechte betrekkingen mogen verstevigen binnen de europese ver eniging van bureauorganisaties. A. Lacroix, Kamer van Reklame-Adviesbureaus Gewoonlijk heeft een 50-jarige be roepsverjaardag de pensioen als ge volg. Wat voor een prachtige tegen spraak geeft de VEA aan dit ada gium. Zie hier een der europese ver enigingen die op reclamegebied het jongste en wijdste programma ont wikkelt en vooral het tot stand brengt. De samenwerking die de VEA met haar zusterverenigingen onderhoudt, brengt wederzijdse voordelen op en de Kamer van Reklame-Adviesbu reaus houdt eraan het belang van de leden van de twee verenigingen te la ten voortbrengen. De vakorganisatie in Nederland geeft aan de reclame een ontwikkeling en een voorspoed misschien een der schitterendste in Europa. Onze wensen begeleiden de VEA tenminste nog voor de vijftig volgende jaren. bureau bureau bureau bureau» INTERMARCO miMMX ytxki do better with a I MiffOffice Cot nputer Vtet ««t H7S-«f met Bchaaimmatef», coupe en modetrends te maken heelt.

Revue der Reclame Expres nl | 1971 | | page 11