12 I. moholy-nagy, 1928: construction ,,b 100" (tempera) zkoumani, experimenty, nauky o barvë, nauky o svëtle, abstraktni obrazové hry iestë prilis fragmentarni, prilis isolované zpravuji jiz o vëcech zitreisich. ale nemohou iestë presnë vypovidati o zpusobu budouci totality, ale ie tu prece ieden vysledek: poznani, ze existujf pri optickém dfle kromë citového svëta jednotlivcova, ieho ien subjektivnich vztahü, i objektivni souvislosti, které pramen! primo z hmoty optického vyrazu. minimalni pozadavky nase vëdomosti o svëtle, iasnu, temnotë, barvë, barevnych harmoniich, tedy o elementarnfch zakladech optického vyrazu, isou jestë velrni nepatrné (pres velkou praci ruznych istiij. dosavadn! nauky o harmonii neisou nicfm vice nez malfrskym slovmkem rymü. byly vystavëny na basi tradicmch umëleckych pozadavkü. nepoiednavaj! o dnesnim cftënf, dnesnim chtën!, nemluvë o celé oblasti optického vyrazu. tato nejistota se naide jiz u prvkü. nescetné zasadn! otazky ocekavaj! také se strany malirü propracovan!: co ie svëtlo a stïn? co je iasno temnota? co isou svëtelné hodnoty? co je cas a mfra? nové zpüsoby mëren!? pohyb svëtla? co isou lomy svëtla? co ie barva (pigment)? co isou mezimedia, iimiz barva nabyva zivota? co ie barevna intensita? chemie barvy a svëtelného ücinu? podminënost formy barvou? iej! polohou? jej! plosnou kvantitou? biologické funkce? fysiologické reakce? statika, dynamika komposice? strikac! prfstroie, fotografické a filmové pristroie, stinidla? technika malirského rukopisu? technika projekcnf? vlastn! forma manualnosti, stroiovosti? atd. atd. atd. vyzkum tëchto souvislosti, fysiologickych psychologickych souvislosti tvürcich prostredkü ie dosud velmi pozadu, u srovnani s vyzkumy fysikalnimi. prakse mechanicky stroiového barevného (svëtelného) vyrazu iestë témër neexistuje. 63

Telehor cs | 1936 | | page 67