copyright by »telehor« (architekt fr. kalivoda), 37 plotni, brno, csr, 1936

Telehor cs | 1936 | | page 6