19 I. moholy-nagy, 1930 construction „cel 2" (celluloid) technika se sublimuie pri zobrazovanf objektivni fixaci skutecnosti najdeme proti dosavadm optické formaci podstatné vypady a promêny, jako pri pfimé svëtelné tvorbë. iednotlivosti tohoto vyvoie isou znamy: ptaci perspektiva, prekrajovani, zrcadleni, pronikani atd. iejich systematické usporadani tvori vsak novou platformu oplického zobrazovanf, odkud budou umoznëny nové kroky. tak iest na priklad podstatnym rozsifenim optickych zobrazovacich moznosti, ze obdrzime v setinë nebo tisïcinë vteriny i v nejslozitëjsich pripadech precisni fixaci predmëtü. lec toto technické rozsireni vede témër k fysiologické Iransformaci nasich oei tim, ze nam ostrost obiektivu, ieho bezvadna presnost popisu predmëtü napomaha k pozoro- vadmu nadani, vychovava nas k vidëni, iehoz standard dnes saha az k predimensuifcim, prerychlym momentkam a mikroskopickym snimkum. vyssi vykon fotografie nam tedy dava vystupnované vidënf, po pripadë vicevidëni v(nasemu zraku daném) case, v(nasemu zraku daném) prostoru. postaci zde iednoduchy, suchy vypocet specifickych, fotografickych nikoliv umëleckych, nybrz ryze technickych prvkü, abychom pocitili v nicn utajenou silu a vytusili, kam povede cesta. osm zpusobü fotografického vidëni 1. abstraktni vidënf pfimou svëtelnou tvorbou, fotogram, iako nejiemnëisi odstupnovanf svëtelnych hodnot (svëtlo tma po pripadë barva). 2. presné vidëni normalnf fixaci skutecnosti, reportaz. 3. rychlé vidëni fixaci pohybü v neikratsi dobë momentka (snimek casosbërny). 4. pomalé vidëni fixaci pohybü v delsim casovém trvani, na priklad svëtelné stopy vozü, projizdëjicich za noci (snimek casorozptylny). 5. vystupnované vidëni a) mikrofotografii, a b) filtrofotografii tim, ze chemické vlastnosti citlivé vrstvy se mëni a tak se ziskava vystupnovani vykonü, na priklad vyiasnëni velmi vzdalenych, v mlze nebo parach lezicich krajin, az k fotografovani i v naprosté temnotë (infra- cervena fotografie). 6. vicevidëni panoramovou kamerou, röntgenovou fotografie 20 I. moholy-nagy, 1935: construction ,.cel 4" (celluloid) 70

Telehor cs | 1936 | | page 74