a •a a •a m a -a a a a a a a a •a -a a a a a a 3» 40 I. moholy-nagy, 1925: fotogram fotogramm photogramm photogramme mërou spiata s atelierovou pracl, jfz se dajf docfliti uciny tohoto druhu jisteii a uvëdomëleii. prirozenë budou miti i tvto filmové formv urcité vztahv ke své dobë. snad budou dokonce hlubsï, pronikavëisi nez ty, iez isou viditelnë podminëny vnëiskovou aktualnostf, ponëvadz korenï vëtsinou v podvëdomi', a tak predstavuii cast podvëdomé vychovy, iez je nutna, aby pripravovala vhodné formy vëdomosti budoucf spolecnosti. samozreimë nebude se svëtelny atelier budoucnosti zakladati na napodobeni, imitaci, iako dnes, kdy je nejvyssi cti- zadostf vykouzliti stromy ze dreva, slunce z reflektoru. v atelieru budoucnosti bude se vychazet zasadnë od vlastnosti prvkii, materialu, jenz bude po ruce. na této zakladnë zmënl se také uloha filmového architekta. bude pouzivat filmové architektury vedle akustické, soucasnë iako rekvisity svëtelné a stmotvomé (tycova konstrukce, skelet) a svëtlo pohlcujicïho po pripadê svëtlo reflektundho plosného komplexu. (stënv pro organisované rozdëlenf svëtla.) klïcem k svëtelné tvorbë ve filmu ie »fotogram«, fotografie bez kamery. ieho cetné odstiny v cerno-bilych a plynulych hodnotach sedi (pozdëii iistë také v hodnotach barevnych) maif zde zasadnf vyznam. také vëdomé a vypocftané prekopirovani ruznych filmovych pasü nalezi do této kapitoly. teprve v neimitativnïm atelieru mohou se pak vytvoriti svëtelné formy.. ieiichz napëtf nam byla dosud neznama. film nenf vsak jen problémem svëtelné tvorby, nybrz zrovna tak problémem utvarem pohybového a zvukového. a am timto rozsirenfm neni problematika filmu vycerpana. patri sem iestë cela rada prvkü, iednak preiatych z foto grafie, jednak z vlastnich novych, rozsahlych pedagogickych ükolü, tak na priklad nova forma uvëdomenf casoprostorové koncepce. zmenene utvarenf pohybu pro pouziti a zvladnuti pohybu ve filmu chybf dosud kazda tradice. i prakse pntomnosti ie dosud velmi kratka. ie nucena vyviieti se z neartikulovaného stavu. to ie vysvëtlenf, proc film iako pohybové umënf stoif dosud na pomërnë primitivnfm stupni. na se oei nejsou^ vycviceny v pozorovani ruznych soucasnych pohybovych fasf nebo pohybovych prübëhü; ve vëtsinë pripadü nepocit'ovali bychom dnes iestë rozmanitost i iakkoliv dobre zvladnuté pohybové hry iako organismus, nybrz iako chaos. ^r,-t proto budou mfti vypady tfmto smërem predevsim nehledë k jejich estetickym hodnotam v prvnl radë vyznam 89

Telehor cs | 1936 | | page 93